Yıl 2017, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 659 - 676 2017-03-15

İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme
An Analysis of The Permanent Visuals in Primary Schools According Their Topic, Utility and Effectiveness

Yılmaz TONBUL [1] , Aysun AKÇAY GÜNGÖR [2]


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarının koridorlarında ve dış duvarlarında yer alan görsel unsurların temalarına göre nasıl bir dağılım gösterdiğini ortaya koyarak öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri üzerinden görsel unsurların önemini ve öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemektir. Bütüncül çoklu durum deseninin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’de İzmir ilinden amaçlı örnekleme yöntemi ve maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Veriler, okullardan çekilen fotoğraflar ve odak grubu görüşmesi yoluyla elde edilmiştir. Bulgulara göre, okullarda ulusalcılık ve yurtseverlik değerlerini simgeleyen görsel unsurlar (resimler, büstler, özlü sözler vb.) baskındır. Bilim insanlarına, ulusal ve uluslararası edebi, felsefi, sanatçı şahsiyetlere, kadın figürlerine ve AB eğitim politikalarının yansımalarına görsellerde daha az yer verilmiştir. Görseller, sabit kalmaları, çeşitlendirilmemeleri, güncel olmamaları ve çocuğun gereksinimlerine odaklanmamaları gibi nedenlerden dolayı istenen etkiyi yapmamaktadır. Görsel unsurların önemine ilişkin farkındalık düşük, yasal düzenlemeler yetersizdir. 

The aim of this study is to identify how permanent visuals in primary schools classified according their topic and the utility of those visuals on students. Multi-case design had been determined by purposeful sampling and maximum variation sampling techniques. The data for the analyses were obtained from interviews with the focus group and photographic images from the schools in Izmir, Turkey. According to the findings, visuals (pictures, sayings, etc.) representing nationalism and patriotism values are dominant in schools. Among the visuals, it is rarer to observe scientists, national and international literary, EU educational policies, philosophic people, artists and women figures. Visuals are not diversified, not up-to-date and won’t focus on children’s needs. Awareness to visuals is found as low and legal policies are insufficient. 

 • Adelabu, D. D. (2007). Time perspective and school membership as correlates to aca-demic achievement among African American adolescents. Adolescence, 42(167), 525-538.
 • Aksoy, P. (2009). Okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ortamlarının niteliğinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Tokat İli Örneği),Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.
 • Avrupa Birliği Bakanlığı. (2007). Avrupa Birliği İlerleme Raporu. (12.May 2012)
 • Bal,M.,S., Yiğittir,S.(2012). Okul duvarlarındaki görsellerin tarih öğretimi açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3). 999-1016.
 • Balfanz, R., & Byrnes, V. (2012). The importance of being in the school: A report on Absenteeism in teh nation’s public schools. Baltimore: Johns Hopkins University.
 • Balcı, A. (2007). Etkili okul ve okulu geliştirme. Ankara. Pegem Yayıncılık.
 • Barett, P., Zhang, Y., Davies, F. &Barett, L. (2015) Clever Classrooms. (10. September 2015)
 • Bollman, L.G. & Deal, T., E. (2008) Organizasyonları yeniden yapılandırmak. Çeviren-ler: Ahmet Aypay; Abdurrahman Tanrıöğen, Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (2013). Bourdieu & Habitus, (19 june 2013)
 • Cohn, M.,A.&Frederickson, B., L. (2009) . Positive emotions .Oxford handbook of positive psychology.S.Y.Lopez&J.R.Snyder (ed.), pp.11-23. Oxford: Oxford Univer-sity Press.
 • Çelik,V. (2004). Örgütsel hikâyeler ve okul kültürünün analizi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Malatya.
 • Çubukçu, Z.(2012). İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2).
 • Daymon, C., & Holloway, I. (2003). Qualitative research methods in public relations and marketing communications. London: Rout ledge.
 • Deal, T.,E. (1985). The symbolism of effective schools.The Elementary School Journal . Vol. 85, No. 5.pp.601-620.
 • Deal, T.,E.& Peterson, K., D.(1990). The Principal's Role in Shaping School Culture. (6. August 2013)
 • Fyans, L. J., ve Maehr. M. L. (1990). School culture, student ethnicity, and motivation. Urbana, Illinois: The National Center for School Leadership .
 • Genç, S. Z., Eryaman, M. Y. (2008). Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 89-102.
 • Gillborn, D.& Youdell, D. (2000). Rationing education: policy, practice, reform and equity. United Kingdom: Open University Press.
 • Glesne, C., & Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers an introduction. London: Longman Group Ltd.Hoy, W. & Miskel, C.G. (2010). Education administra-tion, theory research and practice. Mc Grauv Hill high education.
 • Kaplan, İ.(1999). Türkiye’de Milli eğitim ideolojisi. yayımlanmamış doktora tezi, Boğaziçi üniversitesi, İstanbul.
 • Karaküçük,S.A. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel/Mekansal Koşul-ların İncelenmesi: Sivas İli Örneği, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 32 (2), 307-320.
 • Karasolak, K.(2009). Mimari Özellikleri Farklı İlköğretim Okullarındaki Öğrenci Ve Öğretmenlerin Okullarının Bina Ve Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Krippendorf, K. (2004). Content analysis an introduction to its methodology. Sage Publications. MEB (2013) (6. August 2014)
 • McClung, A. C. (2000). Extramusical skills in the music classroom. Music Educators Journal. 86 (5). 37 – 42.
 • Mittler, G. (1994). Art in focus, Glencoe /McGrawHill.
 • Patton, M., K. (1990). Qualitative resaerch, evaluation methods. Sage Publication.
 • Peterson, K. and Deal, T.E. (1998). How Leaders Influence the Culture of Schools, Educational Leadership,56 (1), 28-30.
 • Peterson, K. and Deal, T.E.(2009). Shaping school culture fieldbook, San-Francisco: Jossey-Bass.
 • Posner, J.G. (1995). Analyzing the Curriculum. New York: Mc Grac-Hill Inc.
 • Schratz,M., Löffler, U.S. (2005). Pupils using photographs in school self evaluation (ed. Jon Prosser) Image-based Research A Sourcebook for Qualitative Researchers, 209-224. Falmer Press, UK.
 • Slavin, R. E. (2002). Evidence-based education policies: Transforming educational practice and research. Educational researcher, 31(7), 15-21.
 • Sağlam,M., Özüdoğru, F.,Çıray,F. (2011). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk Eğitim Sistemine etkileri. Yüzüncü yıl üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Shenton, A. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75.
 • Shouse, R. (1996). Academic press and sense of community: Conflict, congruence, and implications for student achievement. Social Psychology of Education, 1, 47–68.
 • Sosnouski, A.L. (2003). Vizualising normality: Iconology and symbolism in United States school. Published Ph.D Dissertation,University of Wisconsin-Madison.
 • Tarr, P. (2004). Consider the walls. Young children. 59(3), 88-92.
 • Türedi ,H.(2008). Örtük programın eğitimde yeri ve önemi. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Udo, E.P., (2002). Symbols artifacts, rituels and ceremonies: Archetypes of community in a selected private highschool. Publisshed doctorate dissertation, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.
 • Veznedaroğlu , L.( 2007). Okulda ve sınıfta örtük program (Bir Özel İlköğretim Okulu Örneği). Yayımlanmamış doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Wren, D. J. (1999). School culture: Exploring The Hidden Curriculum, Adolescense, 34 (135), 593 – 596.
 • Woolner, P., Clark, J., Hall, E., Tiplady, L., Thomas, U., and Wall, K. (2010). Pictures are necessary but not sufficient: using a range of visual methods to engage users about school design. Learning Environments Research, 13(1), 1-22.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemle-ri.[Qualitative research methods in social science] (5. Ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. (1994).Case study research: Design and methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publishing.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yılmaz TONBUL

Yazar: Aysun AKÇAY GÜNGÖR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi314244, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {659 - 676}, doi = {}, title = {İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme}, key = {cite}, author = {TONBUL, Yılmaz and AKÇAY GÜNGÖR, Aysun} }
APA TONBUL, Y , AKÇAY GÜNGÖR, A . (2017). İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi , 25 (2) , 659-676 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/29416/314244
MLA TONBUL, Y , AKÇAY GÜNGÖR, A . "İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 659-676 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/29416/314244>
Chicago TONBUL, Y , AKÇAY GÜNGÖR, A . "İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 659-676
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme AU - Yılmaz TONBUL , Aysun AKÇAY GÜNGÖR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 659 EP - 676 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme %A Yılmaz TONBUL , Aysun AKÇAY GÜNGÖR %T İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD TONBUL, Yılmaz , AKÇAY GÜNGÖR, Aysun . "İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (Mart 2017): 659-676 .
AMA TONBUL Y , AKÇAY GÜNGÖR A . İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 659-676.
Vancouver TONBUL Y , AKÇAY GÜNGÖR A . İlköğretim Okullarındaki Kalıcı Görsellerin Temalarına, Önemine ve Etkisine İlişkin Bir Çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 676-659.