502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2017, Cilt 25 , Sayı 3, Sayfalar 1071 - 1082 2017-05-15

Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması
Adaptation Of Change Tendencies Scale For Teachers

Şener BÜYÜKÖZTÜRK [1] , Öner USLU [2] , Sadegül AKBABA ALTUN [3]


Eğitim alanındaki yeniliklere paralel olarak öğretmenlerden sıklıkla kullandıkları yöntemleri değiştirmeleri beklenmektedir. Ancak değişim sancılı bir süreçtir. Öğretmenlerin değişime yönelik eğilimlerini belirleyebilecek ölçme araçları geliştirmek ya da uyarlamak öğretmenlerin değişimiyle ilgili yapılacak olan çalışmalara katkı getirebilir. Bu nedenle bu araştırmayla okul yöneticilerine yönelik geliştirilmiş olan Değişim Eğilimleri Ölçeğinin (DEÖ) psikometrik niteliklerinin öğretmenler için incelenmesi amaçlanmıştır. Analizler çalışmaya gönüllü olarak katılan 850 öğretmen üzerinden gerçekleştirilmiştir. DEÖ’nin dört faktörlü yapısı birinci ve ikinci düzey Doğrulayıcı Faktör Analiziyle (DFA) incelenmiştir. 

It is frequently expected from teachers to change their instructional techniques in line with the innovations in education. However, change is a painful process. Developing or adapting a scale to measure teachers’ tendencies toward change may contribute to possible future studies about teacher change. Therefore, this study is aimed to investigate the psychometric characteristics of school administrators’ Change Tendencies Scale (CTS) for teachers. The analyses were conducted through the data obtained from 850 teachers who had participated in the study voluntarily. The four-factor structure of CTS was examined by first and second level Confirmatory Factor Analysis (CFA). 

 • Akbaba-Altun, S., & Büyüköztürk, Ş. (2011). Değişim eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 73 - 90.
 • Akpınar, B., & Aydın, K. (2007). Eğitimde Değişim ve Öğretmenlerin Değişim Algıları Eğitim ve Bilim, 32(144), 71 - 80.
 • Akpınar, B., & Gezer, B. (2010). Öğrenen Merkezli Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Öğrenme-Öğretme Sürecine Yansımaları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1 - 12.
 • Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1984). The Effect of Sampling Error on Convergence, Improper Solutions, and Goodness-of-Fit Indexes for Maximum-Likelihood Confirmatory Factor-Analysis. Psychometrika, 49(2), 155-173.
 • Aydoğan, İ. (2007). Değişimin Süreci ve Okul Personeli GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(5), 13-24.
 • Aykaç, N., & Ulubey, Ö. (2012). Öğretmen adaylarının ilköğretim programının uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 63-82.
 • Balcı, A. (2005). Eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Yayıncılık.
 • Bayır, T. (2009). Deişim Sürecinde Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Bir Uygulama. (Yüksek Lisans), Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. Basım ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of Confirmatory Factor-Analysis in Test Validation Research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(4), 584-594.
 • Collinson, V., Kozina, E., Lin, Y. H. K., Ling, L., Matheson, I., Newcombe, L., & Zogla, I. (2009). Professional development for teachers: a world of change. European Journal of Teacher Education, 32(1), 3-19.
 • Demirtaş, H., & Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü: Anı.
 • Doğru, S., & Uyar, M. (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin Değişmeye Direnme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği) Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 118 - 143.
 • Duru, A., & Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin Yeni Matematik Programı Hakkındaki Görüşleri ve Program Değişim Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81.
 • Elliott, J., & Tudge, J. (2007). The impact of the west on post‐Soviet Russian education: change and resistance to change. Comparative Education, 43(1), 93-112.
 • Everard, B., & Morris, G. (1990). Effective School Management (2nd ed.): Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Fullan, M. (1990). Staff development, innovation, and institutional development. in: B. Joyce (Ed.) Changing school culture through staff development (Alexandria, ASCD), 3–25.
 • Fullan, M. (1993). Change Forces: Probing the depths of educational reform. N. Y: : Palmer Press.
 • Fullan, M. (2005). The new meaning of educational change. Amsterdam Avenue, New York: Columbia: Teachers College Press.
 • Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. California: California: Corwin Press.
 • Han, Ç. (2011). Eğitimsel Değişim ve Öğretmen: Biyoloji Öğretmenlerinin Yeni Öğretim Programı Hakkındaki Kişisel Teorileri Üzerine Etnografik Bir Durum Araştırması. (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hennessy, S., Ruthven, K., & Brindley, S. (2005). Teacher perspectives on integrating ICT into subject teaching: commitment, constraints, caution, and change. Journal of Curriculum Studies, 37(2), 155-192.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Articles, 2.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International.
 • Klecker, & Loadman, B. M. (1999). Measuring principals' openness to change on three dimensions: Affective, cognitive and behavioral. Journal of Instructional Psychology, 26(4), 213.
 • Knight, J. (2009). What can we do about teacher resistance. Phi Delta Kappan, 90(7), 508-513.
 • Kurşunoğlu, A., & Tanrıöğen, A. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Değişmeye İlişkin Tutumları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 13-22.
 • Kwahk, K.-Y., & Lee, J.-N. (2008). The role of readiness for change in ERP implementation: Theoretical bases and empirical validation. Information & Management, 45(7), 474-481.
 • Law, N., Pelgrum, W. J., & Plomp, T. (2008). Pedagogy and ICT use in schools around the world: Findings from the IEA SITES 2006 Study.: Comparative Education Research Centre. Springer: The University of Hong Kong.
 • Le Fevre, D. M. (2014). Barriers to implementing pedagogical change: The role of teachers' perceptions of risk. Teaching and Teacher Education, 38, 56-64. doi: 10.1016/j.tate.2013.11.007
 • Leech, N., Barrett, K. C., & Borgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics use and intarpretation (2nd ed.). New Jersey, London.
 • Madden, T. (2008). Planlı Değişim Sürecinin Okulların Geliştirilmesinde Kullanılması. (Doktora), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R., & Mcdonald, R. P. (1988). Goodness-of-Fit Indexes in Confirmatory Factor-Analysis - the Effect of Sample-Size. Psychological Bulletin, 103(3), 391-410.
 • Oreg, S. (2003). Resistance to change: Developing an individual differences measure. Journal of applied psychology, 88(4), 680-692.
 • Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 73 - 101.
 • Özdemir, S. (2000). Eğitimde örgütsel yenileşme: Pegem A Yayıncılık.
 • Schlechty, P. C. (1993). On the Frontier of School Reform with Tradblazers, Pioneers, and. Journal of Staff Development, 14(4).
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş (Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları). Ankara: ekinoks.
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını Kabullenmeye ve Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 23-37.
 • Yangin, S., & Dindar, H. (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Değişimin Öğretmenlere Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 240-252.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şener BÜYÜKÖZTÜRK

Yazar: Öner USLU

Yazar: Sadegül AKBABA ALTUN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mayıs 2017

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi320524, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1071 - 1082}, doi = {}, title = {Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması}, key = {cite}, author = {BÜYÜKÖZTÜRK, Şener and USLU, Öner and AKBABA ALTUN, Sadegül} }
APA BÜYÜKÖZTÜRK, Ş , USLU, Ö , AKBABA ALTUN, S . (2017). Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi , 25 (3) , 1071-1082 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/29417/320524
MLA BÜYÜKÖZTÜRK, Ş , USLU, Ö , AKBABA ALTUN, S . "Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 1071-1082 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/29417/320524>
Chicago BÜYÜKÖZTÜRK, Ş , USLU, Ö , AKBABA ALTUN, S . "Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 1071-1082
RIS TY - JOUR T1 - Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması AU - Şener BÜYÜKÖZTÜRK , Öner USLU , Sadegül AKBABA ALTUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1071 EP - 1082 VL - 25 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması %A Şener BÜYÜKÖZTÜRK , Öner USLU , Sadegül AKBABA ALTUN %T Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD BÜYÜKÖZTÜRK, Şener , USLU, Öner , AKBABA ALTUN, Sadegül . "Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 3 (Mayıs 2017): 1071-1082 .
AMA BÜYÜKÖZTÜRK Ş , USLU Ö , AKBABA ALTUN S . Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 1071-1082.
Vancouver BÜYÜKÖZTÜRK Ş , USLU Ö , AKBABA ALTUN S . Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 1082-1071.