Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı: Ölçek Geliştirme Çalışması

Yıl 2019, Cilt: 27 Sayı: 3, 1245 - 1256, 15.05.2019
https://doi.org/10.24106/kefdergi.2973

Öz

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılığını ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirmektir. Bu doğrultuda ilgili literatür taraması yapılarak 76 adet 5li likert tipi ölçek maddesi hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçek Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitim gören toplam 487 öğrenciden 355’ine uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22 paket programıyla yapılmıştır. Faktör analizi yapılmış ve faktör yükleri 0.50’nin altında olan maddeler taslak ölçekten çıkarılmıştır. Güvenirlik analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0.70 olarak belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda 76 maddeden 33 madde çıkarılarak ölçeğin nihai hali oluşturulmuştur. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.872 olarak hesaplanmıştır.

Kaynakça

 • Adger, W. N., Benjaminsen, T. A., Brown, K. and Svarstad, H. (2001). Advancing a Political Ecology of Global Environmental Discourses. Development and Change, 32, 681–715.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 14. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dicle, O., Çakcı, I., Kavas, S. (2011). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12, 34-39.
 • Erol, G. H. ve Gezer K. (2006). Prospective of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment and Environmental Problems. International Journal Of Environmental and Science Education, 1 (1), 65 – 77 .
 • Evans, G., Brauchle, G., Haq, A., Stecker, R., Wong, K., Shapiro, E. (2007). Young Children's Environmental Attitudes and Behaviors, Environment and Behavior. 39(5), 635-659.
 • Kaiser, F. G. (1998). A General Measure Of Environmental Behavior, Journal of Applied Social Psychology, 28 (5), 395-422.
 • Kalaycı, Ş. (2018). Faktör Analizi, Kalaycı Ş. (Ed.) içinde SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 8. Baskı, (s. 321-331), Ankara: Dinamik Yayınları.
 • Karatekin, K., (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Kayış, A. (2018). Güvenilirlik Analizi, Kalaycı Ş. (Ed.) içinde SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 8. Baskı, (s. 404-409), Ankara: Dinamik Yayınları.
 • Keleş, R., Hamancı, C. ve Çoban, A. (2009). Çevre Politikası. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Littledyke, M. (2008). Science Education for Environmental Awareness:Approaches to Integrating Cognitive and Affective Domains, Environmental Education Research,14(1), 1-17.
 • Milfonta, T. L., Duckittba, J. (2010). The Environmental Attitudes İnventory: A Valid And Reliable Measure To Assessthe Structure Of Environmental Attitudes. Journal of Environmental Psychology, 30, 80–94.
 • Özden, M. (2008). Environmental Awareness and Attitudes of StudentTeachers: An Empirical Research, International Research in Geographical and EnvironmentalEducation, 17(1), 40-55.
 • Petty, R. E., Brinol, P. (2010). Attitude Structure and Change: Implications for Implicit Measures. in B. Gawronski, and K. Payne (Ed.), In Handbook of Implicit Social Cognition: Measurement, Theory, and Applications, (p. 335–352). New York: Guilford Press.
 • Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2015). “Üniversite Öğrencileri Çevre Bilinci Araştırması”, https://docs.google.com/forms/d/1aTr2dwKG3y0XGJsai0avx_S7U4K9C3zUMGAJprLorNo/viewform (Erişim Tarihi: (2017, Eylül 21).
 • Shackley, S., Wynne, B. (1995). Global Climate Change: The Mutual Construction of an Emergent Science-Policy Domain. Science and Public Policy, 22(4), 218-230.
 • Şama, E. (1997). Üniversite Gençliğinin Çevre ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları (Gazi. Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ural, A., Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ülgen, G. (1994). Eğitim Psikolojisi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Lazer Ofset.
 • Vlek, C., Ste, L. (2007). Human Behavior and Environmental Sustainability:Problems. Driving Forces, and Research Topics, Journal of Social Issues, 63(1), 1-19.

Environmental Awareness of University Students: A Scale Development Study

Yıl 2019, Cilt: 27 Sayı: 3, 1245 - 1256, 15.05.2019
https://doi.org/10.24106/kefdergi.2973

Öz

The aim of this study is to develop a scale in order to analyze the environmental awareness of university students. In this direction, 76 five-point likert type scale items were prepared by searching related literature. The prepared scale was applied to 355 students of 487 students from Çankırı Karatekin University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration. The data was analyzed by using SPSS 22 program. Factor analysis was performed on the scale and the items that the factor load of less than 0.50 were removed from the draft scale. In the reliability analysis, the Cronbach Alpha coefficient was determined to be 0.70. At the end of the analyse 33 items of 76 items were removed and the final version of scale was formed. The Cronbach Alpha coefficient for whole test was found to be  0.872.

Kaynakça

 • Adger, W. N., Benjaminsen, T. A., Brown, K. and Svarstad, H. (2001). Advancing a Political Ecology of Global Environmental Discourses. Development and Change, 32, 681–715.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 14. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dicle, O., Çakcı, I., Kavas, S. (2011). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12, 34-39.
 • Erol, G. H. ve Gezer K. (2006). Prospective of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment and Environmental Problems. International Journal Of Environmental and Science Education, 1 (1), 65 – 77 .
 • Evans, G., Brauchle, G., Haq, A., Stecker, R., Wong, K., Shapiro, E. (2007). Young Children's Environmental Attitudes and Behaviors, Environment and Behavior. 39(5), 635-659.
 • Kaiser, F. G. (1998). A General Measure Of Environmental Behavior, Journal of Applied Social Psychology, 28 (5), 395-422.
 • Kalaycı, Ş. (2018). Faktör Analizi, Kalaycı Ş. (Ed.) içinde SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 8. Baskı, (s. 321-331), Ankara: Dinamik Yayınları.
 • Karatekin, K., (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Kayış, A. (2018). Güvenilirlik Analizi, Kalaycı Ş. (Ed.) içinde SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 8. Baskı, (s. 404-409), Ankara: Dinamik Yayınları.
 • Keleş, R., Hamancı, C. ve Çoban, A. (2009). Çevre Politikası. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Littledyke, M. (2008). Science Education for Environmental Awareness:Approaches to Integrating Cognitive and Affective Domains, Environmental Education Research,14(1), 1-17.
 • Milfonta, T. L., Duckittba, J. (2010). The Environmental Attitudes İnventory: A Valid And Reliable Measure To Assessthe Structure Of Environmental Attitudes. Journal of Environmental Psychology, 30, 80–94.
 • Özden, M. (2008). Environmental Awareness and Attitudes of StudentTeachers: An Empirical Research, International Research in Geographical and EnvironmentalEducation, 17(1), 40-55.
 • Petty, R. E., Brinol, P. (2010). Attitude Structure and Change: Implications for Implicit Measures. in B. Gawronski, and K. Payne (Ed.), In Handbook of Implicit Social Cognition: Measurement, Theory, and Applications, (p. 335–352). New York: Guilford Press.
 • Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2015). “Üniversite Öğrencileri Çevre Bilinci Araştırması”, https://docs.google.com/forms/d/1aTr2dwKG3y0XGJsai0avx_S7U4K9C3zUMGAJprLorNo/viewform (Erişim Tarihi: (2017, Eylül 21).
 • Shackley, S., Wynne, B. (1995). Global Climate Change: The Mutual Construction of an Emergent Science-Policy Domain. Science and Public Policy, 22(4), 218-230.
 • Şama, E. (1997). Üniversite Gençliğinin Çevre ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları (Gazi. Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ural, A., Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ülgen, G. (1994). Eğitim Psikolojisi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Lazer Ofset.
 • Vlek, C., Ste, L. (2007). Human Behavior and Environmental Sustainability:Problems. Driving Forces, and Research Topics, Journal of Social Issues, 63(1), 1-19.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

İsmet AKBAŞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Çankırı
Türkiye


Emine Nur KIRIMLI
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Çankırı
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 27 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Akbaş, İ. & Kırımlı, E. N. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı: Ölçek Geliştirme Çalışması . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (3) , 1245-1256 . DOI: 10.24106/kefdergi.2973