Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2161 - 2172 2019-09-15

Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri
The Dreams of Elementary School Students in Terms of the Schools of the Future

İbrahim Gökdaş [1] , Şerife Ak [2]


Öğrencilerin gelecekte nasıl bir okul ve nasıl bir öğrenme ortamı hayal ettikleri var olan sorunlar için çözüm üretme ve yarının okullarını yapılandırmada önemli ve özgün veri kaynağı oluşturacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin hayallerindeki okullar ve bu okullardaki teknolojilerin neler olabileceğinin betimlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada 373 ortaokul öğrencisinden “Hayalimdeki Okul” başlıklı bir kompozisyon yazmaları istenmiş ve veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin daha çok okulun ve sınıfın fiziki olanaklarına ilişkin betimlemelerde bulundukları; tablet, akıllı sıra, robot öğretmen ve okulsuz eğitim hayal ettikleri görülmüş ve bazı öğrencilerin sınıflarda teknolojinin hiç olmaması yönündeki talepleri dikkat çekici bulunmuştur. 
Students’ dream of a school in the future and dreams of how they want a learning environment will be an important and original source of data for the solution of existing problems and the structuring of the schools of tomorrow. In this context, 373 secondary school students were asked to write an essay titled “The School in my Dreams” and the data were evaluated by the descriptive analysis method. As a result of the study, it was found that students mostly describe the physical facilities of the school and the classroom.  Besides, it was seen that they dreamed about tablet, smart table, robot teacher, and education without school and some students' demands for classrooms without technology were remarkable.
 • Aktürk-Çopur, D. (2017). Çocukların hayallerindeki okul. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi.1(1), 1-8.
 • Alerby, E. (2003). ‘During the break we have fun’: a study concerning pupils’ experience of school, Educational Research, 45(1), 17-28. http://www.tandf.co.uk/journals DOI: 10.1080/001318
 • Aydoğan, İ. (2012). "Okul Binalarının Özellikleri ve Öğrenciler Üzerine Etkileri", Milli Eğitim Dergisi, 193, 29-40. Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar yardımıyla analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aypay, A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz (Çeviri Ed: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayvacı, H. Ş., Bakırcı, H. ve Başak, M. H. (2014). FATİH projesinin uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunların idareciler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 20-46.
 • Backett-Milburn, K. ve McKie, L. (1999) A critical appraisal of the draw and write technique. Health Education Research 14(3), 387-398.
 • Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools (in Ankara). Yayımlanmamış Doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balkaş, S. R., Barış, M. F. (2015). Etkileşimli akıllı tahta kullanımının öğretmen rollerine, sınıf içi etkileşime ve öğrenci motivasyonuna etkisi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(8). 206-222.
 • Bland, D., & Sharma-Brymer, V. (2012). Imagination in school children’s choice of their learning environment: An Australian Study. International Journal of Educational Research, 56, 75-88.
 • Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. USA: Harvard University Press.
 • Burke, C. & Grosvenor, I. (2015). The School I’d Like: Revisited. Children and young people’s reflections on an education for the future (2nd edition). London, New York: Routledge. Bülbül, T. ve Gökçe-Toker, A. (2015). Meslek lisesi öğrencilerinin metaforik okul algıları: işlevselci bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(2), 273-291.
 • Büyükalan-Filiz, S. (2018). İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin okul bahçelerine ilişkin sahip oldukları metaforlar. Social Sciences Studies Journal, 20(4), 2996-3008.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Caringi, J. C., Klika, B., Zimmerman, M., Trautman, A., & van den Pol, R. (2013). Promoting youth voice in Indian country. Children and Youth Services Review, 35, 1206–1211.
 • Cerit, Y. (2006). School metaphors: theview of students, teachers and administrators. Educational Science Theory & Practice, 6(3), 692-699.
 • Çalışkan, M., Işık, A. N. ve Saygın, Y. (2013). Öğretmen adaylarının ideal öğretmen algıları. İlköğretim Online, 12(2), 575-584.
 • Dağhan, G., Nuhoğlu Kibar, P., Akkoyunlu, B. ve Atanur Baskan, G. (2015). Öğretmen ve Yöneticilerin Etkileşimli Tahta ve Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Yaklaşımları ve Görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 399-417.
 • Davaslıgil, Ü. (1997). Ekolojik Yaklaşımın Psikoloji ve Eğitime Uygulanması, Eğitim ve Bilim Dergisi, 21(103), 66-79.
 • Demir, C. E. (2007). Metaphors as a reflection of middle school students’ perceptions of school: A cross-cultural analysis. Educational Researchand Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 13(2), 89-107.
 • D'Ausilio, R. (1998). Wake Up Your Call Center: Humanize Your Interaction Hub. West Lafayette, IN: Purdue University Press.
 • Doherty, L. (2005). The school I’d like. News and Features, Sydney Morning Herald, Sydney, NSW.
 • Driessnack, M. (2005). Children’s drawings as facilitators of communication: A meta-analysis. Journal of Pediatric Nursing 20(6), 415-423.
 • Durmuş, A., Bağcı, H. ve Ağca, R. K. (2008). İlköğretim öğrencilerinin İnternet metaforlarının karşılaştırılması. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 16- 18 Nisan, Ege Üniversitesi.
 • Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F. ve Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113.
 • Egüz, Ş. ve Öntaş, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin kullandıkları metaforlar. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 79-91.
 • Ekiz, D. ve Gülay, A. (2018). İlkokul öğrencilerinin “ideal sınıf ortamına” ilişkin metaforlarının belirlenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1121-1134.
 • Erişti, S. D. ve Kurt, A. A. (2011). Elementary school students’ perceptions of technology in their pictorial representations. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2(1), 24-37.
 • Ersoy, A., ve Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online, 8(1), 57-73.
 • French, J. ve Hill, D. (2004). Thekid-friendly school. American School Board Journal, February, 2004, 36–38.
 • Frost, R., ve Holden, G. (2008), Student voice and future schools: building partnerships for student participation, Improving Schools, 11(1), 83-95. DOI: 10.1177/1365480207086832
 • Ghaziani, R. (2008). Children’s voices: raised issues for school design. Co-Design, 4(4), 225-236.
 • Gidley, J. ve Hampson, G. (2005). The evolution of futures in school education, Futures, 37, 255-271.
 • Görhan, M. F. ve Öncü, S. (2015). Öğretmen ve idareci gözünde etkileşimli tahta: kullanım kolaylığı ve yarar algısı üzerine bir durum çalışması. [Interactive White board in the eyes of teacher and principal: Acasestudy on perceivedease of use and usefulness] Journal of Teacher Education and Educators. 4(1). 53-77.
 • Groves, R. ve Welsh, B. (2010). The high school experience: What students say. Issues In Educational Research, 20(2), 87-104.
 • Gündüz, M. (2014). İlkokul öğrencilerinin etkili öğretmen hakkındaki düşünceleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 114-128.
 • Head, B. W. (2011). Why not ask them? Mapping and promoting youth participation. Children and Youth Services Review, 33, 541-547.
 • Hovardaoğlu, S. (2000). Davranış Bilimleri için Araştırma Teknikleri, Ankara: VE-GA Yayınları
 • Inbar, D. E. (1996). The Free educational prison. Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77-92.
 • Karakuş, S., Karakuş, S. (2017). Akıllı tahta kullanımına yönelik ortaöğretim öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi, Turkish Journal of Educational Studies, TURK-JES, 4(2), 1-37.
 • Kahveci, K. (2018). Cumhuriyet dönemi ütopyası: ‘Rüyamdaki Okullar’ (1936), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 199-205.
 • Kostenius, C. (2011). Picture this-our dream school! Swedish schoolchildren sharing their visions of school, Childhood, 18(4), 509-525. DOI: 10.1177/0907568211398158
 • Kuyumcu, F. N. ve Özsari, I. (2016). 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinin öğretmen ve okul kavramlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(44), 396-407.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mızrak-Karcı, M. (2016). Öğrenci gözüyle ideal öğretmen özellikleri: Gazi Teknik Meslek Lisesi örneği. Milli Eğitim Dergisi, 209, 80-101.
 • Öğülmüş, S. ve Özdemir, S. (1995). Sınıf ve Okul Büyüklüğünün Öğrenciler Üzerindeki Etkisi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 2, 261-271.
 • Özdemir, S. ve Akkaya, E . (2014). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 295-322.
 • Özdemir, A. & Yılmaz, O. 2008. Assessment of outdoor school environments and physical activity in Ankara's primary schools, Journal of Environmental Psychology, 28, 287-300.
 • Öztürk, F. (2004). Ütopyalar ve eğitim sorunsalı, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 89-114.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M. Yılmaz, B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1815-1822.
 • Polat, S. ve Özcan, A., (2014). Akıllı tahta kullanımıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Kastamonu Education Journal. 22(2). 439-455.
 • Richards-Schuster, K., & Pritzker, S. (2015). Strengthening youth participation in civic engagement: Applying the Convention on the Rights of the Child to social work practice. Children and Youth Services Review, 57, 90-97.
 • Rudduck, J. & Flutter, J. (2004) How to Improve Your School. London: Continuum.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Şahin, Ş. ve Baturay, M. H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin internet kavramına ilişkin algılarının değerlendirilmesi: Bir metafor analizi çalışması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 177-192.
 • Şimşek, C. ve Tuzluca, C. (2015). Yetişkinlerin düşünce hayatında olumlu iz bırakan öğretmenlerin ortak kişilik ve davranış özellikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 131-141.
 • Telli, S., den Brok, P. ve Çakıroglu, J. (2008). Teachers' andstudents' perceptions of the ideal teacher. Egitim ve Bilim, 33(149), 118-129.
 • Tulunay- Ateş, Ö. (2016). Öğrencilerin Öğretmen ve Okul Metaforları. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 2(1), 78-93.
 • TÜBİTAK Bilim ve Teknik. (2015). Albert Einstein Posteri. http://bilimteknik.tubitak.gov.tr/ sites/default/files/posterler/albert_einstein.pdf adresinden 10 Ağustos 2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Van Manen, M. (1990). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy. London: Althouse.
 • Kostenius, C. (2011). Picture this-our dream school! Swedish schoolchildren sharing their visions of school, Childhood, 18(4), 509-525. DOI: 10.1177/0907568211398158
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7019-8735
Yazar: İbrahim Gökdaş
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Aydın
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7148-620X
Yazar: Şerife Ak
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Aydın
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 9 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi542075, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2161 - 2172}, doi = {10.24106/kefdergi.3385}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri}, key = {cite}, author = {Gökdaş, İbrahim and Ak, Şerife} }
APA Gökdaş, İ , Ak, Ş . (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2161-2172 . DOI: 10.24106/kefdergi.3385
MLA Gökdaş, İ , Ak, Ş . "Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2161-2172 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/542075>
Chicago Gökdaş, İ , Ak, Ş . "Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2161-2172
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri AU - İbrahim Gökdaş , Şerife Ak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3385 DO - 10.24106/kefdergi.3385 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2161 EP - 2172 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3385 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3385 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri %A İbrahim Gökdaş , Şerife Ak %T Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3385 %U 10.24106/kefdergi.3385
ISNAD Gökdaş, İbrahim , Ak, Şerife . "Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2161-2172 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3385
AMA Gökdaş İ , Ak Ş . Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2161-2172.
Vancouver Gökdaş İ , Ak Ş . Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2161-2172.