Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 1841 - 1864 2019-09-15

Pre-Service Teachers’ Expected and Feared Possible Selves Rela-ted to Teaching Profession
Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri

Sevinç ÖLÇER [1]


The aim of this study is to analyse possible teacher selves among prospective teachers attending different departments of the faculty of educational sciences in terms of different variables. Research is a descriptive study in screening model. In this study conducted with 884 students, data was collected using personal information form and Possible Teacher Selves Scale adapted by Tatlı Dalioğlu (2015) from Hamman Wang and Burley (2013). As a result of the study, it was determined that prospective teachers’ expected possible teacher-selves were higher and they had moderate level of feared possible teacher selves. It was determined that average scores from insufficient classroom management sub-dimension in expected possible teacher selves and feared possible teacher selves scales were greater among female prospective teachers than male prospective teachers; a significant difference was found in favor of 21-year-old and younger ones in average scores from learning to teach sub-dimensions and total scores from expected possible teacher selves scale; a significant difference was found among bachelor’s degree programs in scores from insufficient classroom management sub-dimension of expected possible teacher selves scales, but this difference was not found statistically significant in multiple comparisons. Analyzing the results according to grade level of prospective teachers, it was determined that first grader prospective teachers’ average scores obtained from expected possible teacher selves were higher than those of four grader prospective teachers, and there were no significant differences found between their scores from feared possible teacher selves. Research results were discussed in terms of teacher roles varying in traditional, modern and post-modern periods.

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenimini sürdüren öğretmen adaylarının olası öğretmen benliklerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. 884 öğrenciyle yürütülen bu çalışmada veriler kişisel bilgi formu ve Tatlı Dalioğlu (2015)’nun, Hamman Wang ve Burley (2013)’ den uyarladığı Olası Öğretmen Benlikleri Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının beklenen olası öğretmen benliklerinin yüksek olduğu bununla birlikte yaklaşık orta düzeyde korkulan olası öğretmen benliklerine de sahip oldukları tespit edilmiştir. Kadın öğretmen adaylarının beklenen olası öğretmen benlikleri ile korkulan olası öğretmen benlikleri ölçeği yetersiz sınıf yönetimi alt boyut ortalama puanlarının erkek öğretmen adaylarından yüksek olduğu; beklenen olası öğretmen benlikleri ölçeği toplam ve öğretmeyi öğrenme alt boyut ortalama puanlarında 21 yaş ve altı lehine fark bulunduğu; beklenen olası öğretmen benlikleri ve korkulan olası öğretmen benlikleri ölçeği yetersiz sınıf yönetimi alt boyut puanlarında lisans programları arasında anlamlı bir fark tespit edilmekle birlikte çoklu karşılaştırmalarda bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar, öğretmen adaylarının sınıf seviyesine göre incelendiğinde ise birinci sınıftaki adayların beklenen olası öğretmen benlikleri ortalama puanlarının dördüncü sınıftaki öğretmen adaylarından yüksek olduğu, korkulan olası öğretmen benlikleri puanlarında ise anlamlı bir farkın bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, geleneksel, modern ve post-modern dönemlerle değişen öğretmenlik rolleri açısında tartışılmıştır. 

  • Akkerman, S. F., & Meijer, P. C. (2011). A dialogical approach to conceptualizing teacher identity. Teaching and Teacher Education, 27(2), 308-319. doi:10.1016/j.tate.2010.08.013 Akpınar, B., Çakmak, Z., ve Kara, C. (2010). Postmodernizmin ilköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına yansımaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 20 (2), 137-160. Erişim tarihi: 13.07.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/firatsbed/article/view/5000175339] Aksu, M., Engin Demir, C., Daloğlu, A., Yıldırım, S., & Kiraz, E. (2010) Who are the future teachers in Turkey? Characteristics of entering student teachers. International Journal of Educational Development, 30 (1), 91-101. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059309000789] Allen, B.P. (2003). Personality Theories. USA: Pearson Education. Arıcak, O.T. (1999). “Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Arıcak, O.T., ve Dilmaç, B. (2003). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bir takım değişkenler açısından benlik say gısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 1-8. Arpacı, D. (2015). “Meslek Öncesi Öğretmen Kimliği ve Düşünme İhtiyacı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. Aslan, N. (2015). Öğretmenliğin meslek olarak seçilmesinde etkili olan temel unsurlar. The Journal of Social Science, 37, 53- 64. Erişim tarihi: 16.08.2017. Erişim adresi: [https://www.jasstudies.com] Aslan, D. ve Köksal Akyol, A. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tu¬tumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 51-60. Erişim tarihi: 17.07.2016. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001124/5000001815] Atmaca, H. (2013). Almanca, fransızca ve ingilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Turkish Studies-International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(10), 67-76. Erişim tarihi: 13.05.2017. Erişim adresi: [http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1102867921_atmaca %20hasan%20fr.pdf] Aydın, H. (2006). Eleştirel aklın ışığında postmodernizm, temel dayanakları ve eğitim felsefesi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 27-48. Erişim tarihi: 13.06.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.gov.tr/] Bacanlı, F. (2003). Mesleki grup rehberliğinin benlik ve meslek kavramlarının bağdaşımına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 35, 336-359. Erişim tarihi: 18.08.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.gov.tr/] Bakırcıoğlu, R. (2005). İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık. Baykara Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyokültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 151-168. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000000756] Baymur, F. (1993). Genel Psikoloji. İstanbul: Anka Ofset. Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: an overview of issues in the literature and implications for teacher education. Cambridge Journal of Education, 39 (2), 175-189. Erişim tarihi: 11.05.2017. Erişim adresi: [http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03057640902902252?needAccess=true] Beijaard, D., Meijer, P. C. & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teacher’s professional identity. Teaching and Teacher Education, 20, 107-128. Erişim tarihi: 13.05.2017. Erişim adresi: [https://www.sciencedirect.com/] Beijaard, D., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2000). Teacher’ perceptions of professional identity: An exploratory study from a personal knowledge perspective. Teaching and Teacher Education, 16(7), 749-764. Erişim tarihi: 07.08.2018. Erişim adresi: [https://ac.els-cdn.com/] Beijaard, D. (1995). Teacher’ prior experiences and actual perceptions of professional identity, Teachers and Teaching, 1(2), 281- 294. doi:10.1080/1354060950010209 Benwell, B., & Stokoe, E. (2006). Discourse and Identity. Edinburg: Edinburg University Press. Berk, L. E. (2003). Child Development (6th edition). Pearson Education, Inc. Brown, E. & Diekman, A. (2010). What will I be? Exploring gender differences in near and distant possible selves. Sex Roles, 63 (7/8), 568-579. Erişim tarihi: 13.01.2018. Erişim adresi: [https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-010-9827-x] Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Calderhead, J., & Shorrock, S. B. (1997). Understanding Teacher Education: Case Studies in the Professional Development of Beginning Teachers. London: Falmer Press. Carver, C., Lawrence, J., & Scheier, M. (1999). Self-Discrepancies and affect: Incorporating the role of feared selves. Personality and Social Psychology Bulletin. 25, 783-792. Erişim tarihi: 13.05.2017. Erişim adresi: [http://journals.sagepub] Cattley, G. (2007). Emergence of Professional identity for the pre-service teacher. International Education Journal, 8(2), 337-347. Erişim tarihi: 06.08.2018. Erişim adresi: [https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ834271.pdf] Cesur, D. (2007). “Sınıf Öğretmenlerinin Benimsedikleri Sorumluluğa Dayalı Sınıf Yönetimi Yaklaşımları İle Mesleki Benlik Algı-ları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Silivri İlçesi Örneği)”,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Chalk, L. M., Meara, N. M., Day, J. D., & Davis, K. L. (2005). Occupational possible selves: Fears and aspirations of college women. Journal of Career Assessment, 13 (2), 188–203. DOI: 10.1177/1069072704273127 Chong, S., Ling, L. E., & Chuan, G. K. (2011). Developing student teachers’ Professional identities-an exploratory study. Interna-tional Education Studies, 4(1), 30-38. Erişim tarihi: 07.08.2018. Erişim adresi: [https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1066392.pdf] Cooper, K., & Olson, M. R. (1996). The multiple I’s of teacher identity. In M. Kompf, W. R. Bond, D. Dworet, & R. T. Boak (Eds.), Changing Research and Practice: Teachers’ Professionalism, Identities and Knowledge (pp.78-89). Lon-don/Washington, DC: The Falmer Press. Erişim tarihi: 04.08.2018. Erişim adresi: [https://books.google.com.tr/] Craig, C. J., Meijer, P. C., & Broeckmans, J. (Eds.). (2013). From Teacher Thinking to Teachers and Teaching: The Evolution of a Research Community. London: Emerald Group Publishing. Cross, S., & Markus, H. (1991). Possible selves across the life span. Human Development, 34 (4), 230-255. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://dx.doi.org/10.1159/000277058] Çağlar, Ç. (2013). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1497-1513. Erişim tarihi: 13.06.2017. Erişim adresi: [http://www.kuyeb.com/pdf/tr/b9ec27cec57a3de640441a 7566987dfalartr.pdf] Çakmak, (2008). Concerns about teaching process: Student teacher’s perspective. Education Research Quarterly, 31 (3), 57-77. Erişim tarihi: 19.06.2017. Erişim adresi: [https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ788430.pdf] Çakmak, M. (2011). Changing roles of teachers: Prospective teachers’ thoughts. Education and Science, 36 (159), 14-24. Erişim tarihi: 19.06.2017. Erişim adresi: [http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/173/235] Çelen, A., ve Bulut, D. (2015). Beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik kaygılarının belirlenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (18), 247-261. Erişim tarihi: 03.06.2016. Erişim adresi:[http://www.asosjournal.com/Makaleler] Çelik, H. (2017). “Senior Pre-Service English Language Teachers’ Perceptions of Preparedness to Teach: Sources and Chan-ges”, Unpublished Dissertation Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University Graduate School of Educational Sciences De-partment of Foreign Language Education, Çanakkale. Çetin, G. (2017). “Öğretmen Adaylarının Mesleki Amaçlara Ulaşma Arzularıyla Bunların Ulaşılabilirliğine İlişkin İnançları”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. Çetinkaya Uslusoy, E., Paslı Gürdoğan, E., Kurt, D. (2016). Hemşirelerde mesleki benlik saygısı ve meslektaş dayanışması. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1). Erişim tarihi: 05.08.2018. Erişim adresi: [http://dergipark.gov.tr/download/ article-file/196093] Dastgoshadeh, A. & Ghafar Samar, R. (2013). Possible selves theory: A new framework for language teacher self and identity research. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), 5 (1),144-155. Erişim tari-hi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://ijllalw.org/finalversion5112.pdf] Davey, R. (2013). The Professional Identity of Teacher Educators: Career on the Cusp? England: Routledge. Day, C., & Kington, A. (2008). Identity, well-being and effectiveness: The emotional contexts of teaching. Pedagogy, Culture & Society, 16 (1), 7-23. Erişim tarihi: 13.07.2017. Erişim adresi: [http://www.tandfonline.com/doi/pdf/] Day, C., Sammons, P., & Stobart, G. (2007). Teachers Matter: Connecting Work, Lives and Effectiveness. Maidenhead: Open University Press. Devlet Planlama Teşkilatı-DPT (2006). Dokuzuncu kalkınma planı eğitim (Okul öncesi, ilk ve orta öğretim) özel ihtisas komisyo-nu raporu, Ankara. Demir, V., Gürsoy, F., ve Ada, Ş. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 597-614. Erişim tarihi: 18.05.2016. Erişim adresi: [http://sbe.gantep.edu.tr] Eret Orhan, E., ve Ok, A. (2014). Öğretmenlik programlarını kimler tercih ediyor? Adayların giriş özellikleri ve öğretmenliğe yö-nelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (4), 75-92. Erişim tarihi: 13.12.2017. Erişim adresi: [http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/46-published.pdf] Ericson, M.G. (2007). The meaning of the future: toward a more specific definition of possible selves. Review of General Psycho-logy, 11, 348-358. doi: 10.1037/1089-2680.11.4.348. European Commission (2012). Supporting the teaching professions for better learning outcomes. Commission Staff Working Do-cument. Strasburg. Erişim tarihi: 17.08.2017. Erişim adresi: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=SWD:2012:0374:FIN:EN: PDF] Farrell, T. S. (2003). Learning to teach English language during the first year: Personal influences and challenges. Teaching and Teacher Education, 19(1), 95-111. Erişim tarihi: 20.07.2018. Erişim adresi: [https://ac.els-cdn.com/] Feiman Nemser, S. (2008). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103 (6), 1013,1055. Erişim tarihi: 15.05.2016. Erişim adresi: [http://www.geocities.ws/cne_magisterio/ 4/curricfomdocente.pdf] Findlay, K. (2006). Context and learning factors in the development of teacher identity: a case study of newly qualified teachers during their induction year. Journal of In-service Education, 32 (4), 511-532. Erişim tarihi: 15.05.2016. Erişim adresi: [ http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13674580601025165] Fletcher, S. (2000). A role of imagery in mentoring. Career Development International, 5 (4/5), 235-243. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://www.teacherresearch.net/role4vizsjf.pdf] Frazier, L.D., Hooker, K., Johnson, P.M., & Kaus, C.R. (2000). Continuity and change in possible selves in later life: A 5-Year longitudinal study. Basic & Applied Social Psychology, 22 (3), pp.237-243. DOI: 10.1207/S15324834 BASP2203_10. Gee, J. P. (2001). Identity as an analytic lens for research in education. Review of Research in Education, 25, 99-125. DOI: 10.2307/1167322 Girgin, D. (2016). “Öğrenme ve Öğretme Dünyasını Oluşturan Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliği”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday. Erişim tarihi: 20.07.2018. Erişim adre-si:[https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf] Gürsoy, C.G. (1989). “İlkokul Öğretmenlerinin Benlik Kavramları ile Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşım Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. Hamman, D., Wang. E., & Burley, H. (2013). What I expect and fear next year: Measuring new teacher’s possible selves. Journal of Education for Teaching, 39(2), 222-234. DOI: 10.1080/02607476.2013.765194 Hamman, D., Gosselin, K., Romano, J., & Bunuan, R. (2010) . Using possible-selves theory to understand the identity develop-ment of new teachers. Teaching and Teacher Education, 26 (7), 1349-1361. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X10000454] Hamman, D., Coward, F., Johnson, L., Lambert, M., Zhou, L., & Indiatsi, J. (2013).Teacher possible selves: How thinking about the future contributes to the formation of professional identity. Self and Identity, 12 (3), 307–336. Erişim tarihi: 13.05.2016. Eri-şim adresi: [http://dx.doi.org/10.1080/15298868.2012.671955] Haushildt, P., & Wesson, L. (1999). When postmodern thinking becomes pedagogical practice. Teaching Education, 123-130. Erişim tarihi: 01.08.2018. Erişim adresi: [https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1047621990100213] Hogg, M. A. (2003). Social identity. In M. R. Leary and J. P. Tangney (Eds.), Handbook of Self and Identity (pp. 462- 479). New York: The Guilford Press. Hooker, K., & Kaus, C. (1992). Possible selves and healt behabiors in later life. Journal of Aging and Health. 4, 390-411. Erişim tarihi: 12.01.2017. Erişim adresi: [http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/089826439200400304] Hong, J., Greene, B., & Lowery, J. (2017). Multiple dimensions of teacher identity development from pre-service to early years of teaching: a longitudinal study. Journal of Education for Teaching, 43(1),84-98. DOI:10.1080/02607476.2017.125 1111. Hoyle, R. H., & Sherrill, M. R. (2006). Future orientation in the self-system: Possible selves, self-regulation, and behavior. Jour-nal of Personality, 74, 1673-1696. Doi: 10.1111/j.1467-6494.2006.00424.x. Işık, E. N. (2006). “Öğretmen Adaylarının Benlik Kavramları ile Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşımın Bazı Değiş-kenlere Göre İncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü, Konya. Izadinia, M. (2014). Teacher educators’ identity: a review of literature. European Journal of Teacher Education. 37 (4), 426–441. Erişim tarihi: 12.07.2017. Erişim adresi: [http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2014.947025] İnanç, N. (1997). “Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. Kalemoğlu Varol, Y., Erbaş, M. K. ve Ünlü, H. (2014). Beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin öğretmen-lik mesleğine yönelik tutumlarını yordama gücü. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12 (2), 113-123. Eri-şim tarihi: 01.12.2017. Erişim adresi: [http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/1985/20743.pdf] Karcıoğlu, F. (1994). “Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Benlik ve Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşımın Karşı-laştırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kassin, S. (2004). Essentials of Psychology. Pearson Education. Erişim tarihi: 20.07.2018. Erişim adresi: [https://www.sciencedirect.com] Katanalp Biroğlu, H., ve Deniz, M. E. (2017). Farklı bıranş öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ile mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Elementary Education Online, 16 (2), 814-825. doi: 10.17051/ ilkonline.2017.304737 Kelchtermans, G. (2005). Teachers’ emotions in educational reforms: Self-understanding, vulnerable commitment and micropoliti-cal literacy. Teaching and Teacher Education, 21(8), 995-1006. doi:10.1016/j.tate.2005.06.009 Kırbaşoğlu Kılıç, L. & Bayram, B. (2014). Postmodernism and education. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 3 (1), 368-376. Erişim tarihi: 08.11.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/] Kızılkaya, H. (2014). “Postmodern Felsefe Işığında Türk Eğitim Sistemi Sorunlarının Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Yük-sek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Afyon. Knox, M. (2014/2006). Gender and possible selves. In C. Dunkel and J. Kerpelman (Eds.), Possible Selves: Theory, research and applications (pp.61-77). USA: Nova Publishers. Erişim tarihi: 12.01.2018. Erişim adresi: [https://ebookcentral. proquest.com/lib/akif/reader.action?docID=3019063 &ppg=83] Knowles, G.J. (1992). Models for understanding pre-service and beginning teachers’ biographies: Illustrations from case studies. In I.F. Goodson (Ed.), Studying Teachers’ Lives (pp.99-152). London: Routledge. [https://books.google.com.tr/] Kocabaş Gedik, P. (2016). “Mesleğe Yeni Başlayan ve Ana Dili İngilizce Olan İngilizce Öğretmenlerinin Duygu ve Gerginlikle-rine İlişkin Profesyonel Öğretmen Kimlik Oluşumu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bi-limleri Enstitüsü, Ankara. Kompf, M., Bond, W. R., Dworet, D., & Boak, T. (Eds.). (1996). Changing Research and Practice: Teachers Professionalism, Identities and Knowledge. London: Falmer Press. Erişim tarihi: 20.07.2018. Erişim adresi:[https://books.google.com.tr/] Körükçü, Ö, ve Oğuz, V. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 77-85. Erişim tarihi: 15.09.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.gov.tr /akukeg/ issue/29343/314005] Kulaksızoğlu, A. (2015). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi. Kutlu, M., ve Soğukpınar, E. (2015). Rehber öğretmenlerin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin çeşitli değişken-ler açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 84-101. Erişim tarihi: 12.09.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijer/article/view/1073000415] Lakateb, P. (2014). Pre-service teachers’ professional identities in field experiences: a case study of Prince of Songkla University, Thailand. Erişim tarihi: 13.07.2017. Erişim adresi: [http://eds.b.ebscohost.com/] La Voie, J.C. (1976). Ego identity formation in middle adolescence. Journal of Youth and Adolescence. 5 (4), 371-385. Doi: 10.1007/BF01577250 Lee, J.C.K., Huang, Y.X.H., Law, E.H.F., & Wang, M.H. (2013). Professional identities and emotions of teachers in the context of curriculum reform: a Chinese perspective. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41 (3), 271–287. Erişim tarihi: 13.07.2017. Erişim adresi: [http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2013.809052] MacLure, M. (1993). Arguing for your self: Identity as an organising principle in teachers’ jobs and lives. British Educational Research Journal, 19(4), 311-322. Erişim tarihi: 22.07.2018. Erişim adresi: [https://onlinelibrary. wiley.com/doi/epdf/ 10.1080/0141192930190401] Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41, 954-969. Doi: 10.1037/0003-066X.41.9.954. Matterson, D.R. (1975). Adolesence Today: Sex Roles and the Search for Identity. Homewood, III: Dorsey Press. Markus, H., & Ruvolo, A. (1989). Possible selves: Personalized representations of goals. In L. A. Pervin (ed.), Goal Concepts in Personality and Social Psychology. Mahwah, N.J.: Erlbaum. Mead, G. H. (1934). Mind, Self, and Society. Chicago: The University of Chicago Press. Erişim tarihi: 22.07.2018. Erişim adresi:[http://livros01.livrosgratis.com.br/bu000001.pdf] Miller, K., & Shifflet, R. (2016). How memories of school inform preservice teacher’s feared and desired selves as teachers. Teaching and Teacher Education, 53, 20-29. Erişim tarihi: 08.12.2017. Erişim adresi: [http://dx.doi.org/10.1016/j.tate. 2015.10.002] Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atamaları (2017). Erişim tarihi: 12.01.2018. Erişim adresi: [www.kamupersoneli.net/ ogret-men/meb-20-bin-ogretmen-ataması-brans-ve-kontenjan-dagilimi-ile-atama-h23199.html] Milli Eğitim Bakanlığı. (1994). Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Milli Eğitim Bakanlığı. (2002). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Mischler, E. G. (1999). Storylines: Craft artists’ narratives of identity. Cambridge, MA: Harvard University Press. Mockler, N., & Sachs, J. (2006, November). More than identity: Tools for the teaching profession in teaching in troubled times. Paper Presented to the Australian Association for Research in Education Annual Conference, Sydney, Australia. Erişim tarihi: 20.07.2018. Erişim adresi: [https://www.aare.edu.au/data/publications/2006/moc06579.pdf] Nias, J. (1989). Teaching and the self. In M. Holly & C. McLoughlin (Eds.), Perspectives on Teachers’ Professional Development (pp.155-172). Ogilvie, D., & Clark, M. (1992). The best and worst of it: Age and sex differences in self-discrepancy research. In R.Lipka and T. Brinthaupt (eds.), Self Perspectives Across the Lifespan. Albany, N.Y. : SUNY Press. Ok, A., ve Önkol, P. (2007). Öğretmen yetiştirme programlarındaki öğretmen adaylarının profili. Eğitim ve Bilim, 32 (143), 13-25. Erişim tarihi: 12.01.2018. Erişim adresi: [http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/826/179] Okçabol, R., Akpınar, Y., Caner, A., Erktin, E., Gök, F., ve Ünlühisarcıklı, Ö. (2003). Öğretmen Yetiştirme Araştırması. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları. Okman Fişek, G., ve Maktav Yıldırım, S. (1993). Çocuk Gelişimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Olsen, B. (2008). Reasons for entry into the profession illuminate teacher identity development. Teacher Education Quarterly, 35 (3), 23-40. Erişim tarihi: 15.12.2017. Erişim adresi: [https://eric.ed.gov/?id=EJ831706] Oyserman, D., & Harrison, K. (1998). Implications of cultural context: African American identity and possible selves. In J. Swim and C. Stangor (Eds.), Prejudice: The Target’s Perspective (pp. 281-300). San Diego, CA: Academic Press. Erişim tarihi: 14.09.2017. Erişim adresi: [www.sciencedirect.com] Oyserman, D. (2004). Self-concept and identity. In B. M. Brewer and M. Hewstone (Eds.), Self and Social Identity (pp. 5-24). Oxford: Blackwell Publishing. Özder, H., Konedralı, G., ve Zeki, C.P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 253-275. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/view/5000050561] Öz Kılınç, M. (2009). “Küreselleşme Sürecinin Eğitim Üzerine Etkileri ve Öğretmen Kimliği”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın analizi. Ege Akademik Bakış, 10 (4), 1217-1230. Erişim tarihi: 09.10.2017. Erişim adresi: [http://www.onlinedergi.com/makaledosyalari/51/pdf2010_4_10.pdf] Perry, J.C., & Vance, K.S. (2010). Possible selves among urban youts of color: An exploration of peer beliefs and gender differences. The Career Development Quarterly. 58, 257- 269. Erişim tarihi: 11.07.2016. Erişim adresi: [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 10.1002/j.2161-0045.2010.tb00191.x/epdf] Pigge, F. L., & Marso, R. N. (1997). A seven-year longitudinal multi-factor assessment of teaching concerns development through preparation and early years of teaching. Teaching and Teacher Education, 13 (2), 225-235. Erişim tarihi: 06.05.2017. Erişim adre-si: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X96000145] Pillen, M. T., Den Brok, P. J., & Beijaard, D. (2013). Profiles and change in beginning teachers’ Professional identity tensions. Teac-hing and Teacher Education, 34, 86-97. Erişim tarihi: 21.07.2018. Erişim adresi: [https://ac.els-cdn.com/] Reeves, C. K., & Kazelskis, R. (1985). Concerns of preservice and inservice teachers. Journal of Educational Research, 78 (5), 267-271. Erişim tarihi: 08.04.2016. Erişim adresi: [https://www.jstor.org/] Reynolds, C. (1996). Cultural scripts for teachers: Identities and their relation to workplace landscapes. In M. Kompf, W.R. Bond, D. Dworet, & R.T. Boak (Eds.), Changing Research and Practice: Teachers’ Professionalism, Identities and Knowledge (pp. 69-77). London: The Falmer Press. Erişim tarihi: 08.04.2016. Erişim adresi: [https://books.google.com.tr/] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2003). On assimilating identities to the self: A self-determination theory perspective on internalization and integrity within cultures. R. Leary and J. P. Tangney (Eds.), Handbook of Self and Identity (pp.253-272). New York: The Guilford Press. Sabancıoğulları, S., & Doğan, S. (2014). Effects of the professional identity development programme on the professional identity, job satisfaction and burnout levels of nurses: A pilot study. International Journal of Nursing Practice. 21, 847–857. Erişim tarihi: 08.04.2016. Erişim adresi: [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijn.12330/pdf] Sachs, J. (2001). Teacher professional identity: Competing discourses, competing outcomes. Journal of Education Policy, 16(2), 149-161. DOI: 10.1080/02680930010025347 Samuel, M., & Stephens, D. (2000). Critical dialogues with self: Developing teacher identities and roles-a case study of South African student teachers. International Journal of Educational Research, 33(5), 475-491. Erişim tarihi: 30.07.2018. Erişim adresi: [https://ac.els-cdn.com/] Sayar, E. (2014). “Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğreten Öğretmenlerin ve Öğrencilerinin Mesleki Öğretmen Kimliği Kavramına İlişkin İmgelerinin Metafor Analizi Yöntemi İle İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversite-si Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. Sing, G., & Richards, J.C. (2006). Teaching and learning in the language teacher teacher education course room: a critical sociocultural perspective. Journal of Language Teaching and Research, 37, 149-175. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0033688206067426] Smith, D. J., & Sanche, R. P. (1992). Saskathewan interns’ concerns at three stages of a four-month practicum. The Alberta Journal of Educational Research, 38 (2), 121-132. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [https://eric.ed.gov] Smith, P.B., & Schwartz, S. (1997). Values. In J.W. Berry, M.H. Segal, & Ç. Kağıtçıbaşı (eds.), Handbook of Cross-Cultural Psyc-hology (Vol.3, 2nd ed., pp. 77-118). Boston: Allyn & Bacon. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [https://books. goog-le.com.tr/] Stets, J. E.,& Burke, P. J. (2003). A social approach to self and identity. In M. R. Leary and J. P. Tangney (Eds.), Handbook of Self and Identity (p.128-152). New York: The Guilford Press. Sugrue, C. (1997). Student teachers’ lay theories and teaching identities: Their implications for professional development. European Journal of Teacher Education, 20(3), 213-225. DOI: 10.1080/0261976970200302 Sutherland, L., Howard, S., & Markauskaite, L. (2010). Professional identity creation: Examining the development of beginning preservice teachers’ understanding of their work as teachers. Teaching and Teacher Education, 26(3), 455-465. doi:10.1016/j.tate.2009.06.006 Sutton, R. E. (2000). The emotional experiences of teachers. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74. Şahin, A. (1992). “Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Benlik Algısı ile Mesleki Benlik Algısı Arasındaki Bağdaşım”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Şahin Sak, İ.T., Sak, R., ve Tuncer, N. (2017). “Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları”. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları. Şişman, M., ve Acat, B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13 (1), 235-250. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://web.firat.edu.tr/ sosyal-bil/dergi/arsiv/cilt13/sayi1/235-250.pdf] Tatlı Dalioğlu, S. (2016). “Öğretmen Adaylarının Meslekteki İlk Yıllarına Yönelik Olası Benlikleri ile Öz-Yeterlik İnançları ve Öğret-menliğe İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Es-kişehir. Tatlı Dalioğlu, S., ve Adıgüzel, O.C. (2015). Öğretmen adayları olası benlikler ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Elektronik Sos-yal Bilimler Dergisi, 14 (53), 173-185. Erişim tarihi: 03.01.2016. Erişim adresi: [http://dergipark.gov.tr/] T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (2015). Milli eğitim istatistikleri:Örgün eğitim 2014-2015. Erişim tarihi: 11.12.2017. Erişim adresi: [http://sgb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-istatistikleri-orgun-egitim-2014-2015/icerik/153] Thomas, L., & Beauchamp, C. (2011). Understanding new teachers’ professional identities through metaphor. Teaching and Teacher Education, 27(4), 762-769. doi:10.1016/j.tate.2010.12.007 Uslu, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının demografik değişkenler açısından incelenmesi. Kas-tamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 141-160. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://79.123.169.199/ojs/index.php /Kefdergi/article/ view/400/143] Uz, F. (1984). “Hemşire Öğrencilerinin Benlik Kavramları ile Meslek Kavramları Arasındaki İlişki”, Yayımlanmamış Yüksek Li-sans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara. Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınları. Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 35. Erişim tarihi: 06.10.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iusoskon/article/view/1023006015/10230055] Ward, G. (2014). Postmodernizmi Anlamak. Tufan Göbekçin (Çeviren). İstanbul: Optimist Yayınları. Watzke, J. L. (2003). Longitudinal study of stages of beginning teacher development in a field-based teacher education program. The Teacher Educator, 38 (3), 209-229. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://www.tandfonline.com/] Watzke, J. L. (2007). Longitudinal research on beginning teacher development: Complexity as a challenge to concerns-based stage theory. Teaching and Teacher Education, 23, 106-122. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [https://www.sciencedirect.com/science/journal/ 0742051X/23/1] Yazgan İnanç, B., Bilgin, M., ve Kılıç Atıcı, M. (2011). Gelişim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayıncılık. Yeşilyaprak, B. (Editör). (2011). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Yeşilyaprak, B., Güngör, F.A., ve Kurç, G. (2000). Eğitsel ve Mesleki Rehberlik. 6. Baskı. Ankara: Varan Matbaacılık. Yılmaz, S. (2015). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadın Öğretmen Kimliği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversi tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Yirmibeş, A. (2017). “Öğretmenlerin Aktivist ve Teknisyen Mesleki Kimliklerinin Psikolojik İyi Oluşları ile İlişkisi, Yayımlan mamış Yüksek Lisans Tezi”, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yuan, R., Lee, I. (2016). ‘I need to be strong and competent’: a narrative inquiry of a student-teacher’s emotions and identities in teaching practicum. Teachers & Teaching, 22 (7), 819-841. DOI: 10.1080/13540602.2016. 1185819.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Eylül-2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1876-4861
Yazar: Sevinç ÖLÇER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Mart 2018
Kabul Tarihi : 26 Eylül 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616400, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1841 - 1864}, doi = {10.24106/kefdergi.2777}, title = {Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri}, key = {cite}, author = {Ölçer, Sevinç} }
APA Ölçer, S . (2019). Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 1841-1864 . DOI: 10.24106/kefdergi.2777
MLA Ölçer, S . "Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1841-1864 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616400>
Chicago Ölçer, S . "Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1841-1864
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri AU - Sevinç Ölçer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2777 DO - 10.24106/kefdergi.2777 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1841 EP - 1864 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2777 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2777 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri %A Sevinç Ölçer %T Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2777 %U 10.24106/kefdergi.2777
ISNAD Ölçer, Sevinç . "Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 1841-1864 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2777
AMA Ölçer S . Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 1841-1864.
Vancouver Ölçer S . Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 1841-1864.