Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 1947 - 1954 2019-09-15

Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi
Investigation Of Academician Nurses Organizational Citizenship Behaviours In Turkey

Fatma Orgun [1] , Nilay Özkütük [2] , Hale Sezer [3]


Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların yardımlaşma eğilimini arttırarak örgüt içerisindeki bilgi paylaşımını geliştirmektedir. Bu davranış, örgütlerin başarısını arttırmaktadır. Türkiye’deki akademisyen hemşirelerin örgütsel vatandaşlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Örneklemi, Türkiye’deki Hemşirelik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden akademisyen hemşireler (n=676) oluşturmuştur.  Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve Altuntaş ve Baykal (2010) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeği kullanılmıştır. Akademisyen hemşirelerin örgütsel vatandaşlık düzeyi X=3,45±1,54 bulunmuştur. Akademisyen hemşirelerin eğitim durumlarının, toplam çalışma yıllarının, akademik kadrolarının ve kadro durumlarının örgütsel davranışlarını etkilediği saptanmıştır. Bu bağlamda örgüt liderlerinin kurum içerisinde örgütsel davranış düzeylerini arttırmaya yönelik düzenlemeler yapması önerilmektedir.

Organizational citizenship behavior improves the sharing of information within the organization by increasing the tendency of employees to cooperate. This behavior increases the success of organizations. Academician nurses who are working at nursing education institutions in Turkey is a descriptive study in order to examine level of organizational citizenship. Sampling, working in higher nursing education institutions in Turkey who agreed to participate in the research scholars of the nurses (n = 676) were formed. Data collection forms were Individual Identification Form and Organizational Citizenship Level Scale which was made reliability and validity by Altuntaş and Baykal (2010). According to findings, academician nurses' level of organizational citizenship (X=3.45±1,54) were found. Academician nurses' education status, total working years, academic staff and cadre statuses were found to affect organizational behavior. In this context, it is proposed that organizational leaders should make arrangements to increase the level of organizational behavior within the organization.

  • 1. Acquaah, M. (2004). Human Factor Theory, Organizational Citizenship Behaviors and Human Resources Management Practices: An Integration of Theoretical Constructs and Suggestions for Measuring the Human Factor. Review of Human Factor Studies Special Edition, 10(1), 118-151. 2. Aktan C. C. (2009). Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler Ve Yeni Paradigmalar. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi,1(2), 39-97 3. Alim, A.M.M., & El-Sayed, R. (2017). Organizational Attributes And Its Relation To Organizational Citizenship Behavior Among Academic Nursing Staff. Egyptian Nursing Journal, 14, 25–30. 4. Aktay, A. (2008). Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri Ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki Ilişkinin İncelen-mesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5. Altuntaş, S., & Baykal, Ü. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeğinin Hemşirelikte Geçerlik Güvenirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(3), 7-16. 6. Arı, M., Gülova, A.A., & Köse, S. (2017). Örgütsel Adalet Algısı İle Örgütsel Bağlılık Davranışının İlişkisi: Bir Sağlık Kuruluşun-da Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(1): 43-51. 7. Avcı, A. (2015). Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Gelişimi ve Eğitim Örgütleri Açısından Etkileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2 (24), 11-26. 8. Baykal, Ü., Altuntaş, S., Öztürk, H., Sökmen, S., İntepeler, S.Ş., & Kantek, F. (2011). Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarını ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 8 (3), 52-58. 9. Bolat, O. İ., Bolat, T., Aytem, O., & Seymen, Z. (2009). Güçlendirici Lider Davranışları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 215-239. 10. Çalık, T., Özbay, Y., Erkan, S., Kurt, T., & Kandemir, M. (2009).İlköğretim Okullarında Okul İklimi, Zorbalık ve Prososyal Dav-ranışlar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(60), 555-576. 11. Dirican, A., & Erdil, O. (2016). An Exploration of Academic Staff’s Organizational Citizenship Behavior and Counterproductive Work Behavior in Relation to Demographic Characteristics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 351- 360. 12. Doğrul, M. A. (2013). Örgütsel Bağlilik Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Afyon Meslek Yüksek Okulu’nda Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon. 13. Feather, N.T., & Rauter, A.K. (2004). Organizational Citizenship Behaviours In Relation To Job Status, Job Insecurity, Organiza-tional Commitment And Identification, Job Satisfaction And Work Values. Journal of Occupational and Organizational Psycholo-gy, 77, 81–94. 14. İşsever, H., Söyük, S., & Şengün, H. (2016). Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. No-belMed, 12(3), 29-38. 15. Karakuş, M. (2008). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin Duygusal Zeka Yeterli-Liklerinin, Öğretmenlerin Duygusal Adanmışlık, Örgütsel Vatandaşlık Ve Iş Doyumu Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 16. McDonald, P. R. (1993). Individual-Organizational Value Congruence: Operationalization and Consequents. Unpublished Doctoral Dissertation. London, Ontario: The University of Western Ontario. 17. Ornstein, S., Cron, W. L., & Slocum, J. W. J. (1989). Life Stage Versus Career Stage: A Comparative Test Of The Theories Of Levinson And Super. Journal of Organizational Behavior, 10, 117-133. 18. Öz, M., & Özyürek, P. (2018). Cerrahi Hemşirelerinin Profesyonel Değer Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Journal of Health and Nursing Management; 5(2), 113-122. 19. Özer, S. (2009). Eğitim Örgütlerinde Lider Davranış Biçimleri Ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki Ilişki (Nevşehir İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 20. Özkütük, N., Orgun, F., Sezer, H., & Çakan Güneysu, A. (2012). Hastanede Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeyle-rinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28 (3), 1-12. 21. Öztürk, E. Y., & Özata, M. (2013). Hemşirelerde Örgütsel Vatandaşlik Davranışı ile Tıbbi Hataya Eğilim Arasindaki Ilişkinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 365-381. 22. Pirecioğlu, F. M. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelere Yönelik bir Araştır-ma. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim dalı, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 23. Sezgin, F. (2005). Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 317-339 24. Titrek, O., Bayrakçı, M., & Zafer, D. (2009). Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 17, 1-12. 25. Thomas, S. P. (2002). Age Differences in Anger Frequency, Intensity, and Expression. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 8(2), 44-50. 26. Pohlman, R. A., & Gardiner, G. S. (2000). Value Driven Management. How to Create and Maximize Value Over Time for Organi-zational Success. New York: AMACOM Press. 27. Schnake, M. E., & Dumler, M. P. (2003). Levels of Measurement and Analysis Issues in Organizational Citizenship Behaviour Research. Journal of Occupational and Organizational Psychology, (76), 283-301. 28. Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its’ nature and antecedents. Journal of Ap-plied Psychology, 68, 653–663. 29. Somech, A. , & Drach-Zahavy, A. (2004). Exploring Organizational Citizenship Behaviour from an Organizational Perspective: The Relationship Between Organizational Learning and Organizational Citizenship Behaviour. Journal of Occupational and Organiza-tional Psychology, (77), 281-298. 30. Wagner, S. L., & Rush, M. C. (2000). Altruistic Organizational Citizenship Behavior: Context, Disposition, and Age. The Journal of Social Psychology, 140(3), 379-391. 31. Yıldırım, E. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin İstihdam Biçimlerine Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algıları. Sakarya Üniversi-tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı 32. Yıldırım, S., & Çam O. (2011). Akademisyen Hemşirelerin Çalışma Yaşamına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(1), 1-8.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2351-7227
Yazar: Fatma Orgun

Orcid: 0000-0003-1405-4600
Yazar: Nilay Özkütük

Orcid: 0000-0003-4199-7727
Yazar: Hale Sezer

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616427, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1947 - 1954}, doi = {10.24106/kefdergi.3154}, title = {Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Orgun, Fatma and Özkütük, Nilay and Sezer, Hale} }
APA Orgun, F , Özkütük, N , Sezer, H . (2019). Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 1947-1954 . DOI: 10.24106/kefdergi.3154
MLA Orgun, F , Özkütük, N , Sezer, H . "Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1947-1954 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616427>
Chicago Orgun, F , Özkütük, N , Sezer, H . "Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1947-1954
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi AU - Fatma Orgun , Nilay Özkütük , Hale Sezer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3154 DO - 10.24106/kefdergi.3154 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1947 EP - 1954 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3154 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3154 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi %A Fatma Orgun , Nilay Özkütük , Hale Sezer %T Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3154 %U 10.24106/kefdergi.3154
ISNAD Orgun, Fatma , Özkütük, Nilay , Sezer, Hale . "Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 1947-1954 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3154
AMA Orgun F , Özkütük N , Sezer H . Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 1947-1954.
Vancouver Orgun F , Özkütük N , Sezer H . Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 1954-1947.