Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2077 - 2088 2019-09-15

Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri
The Views of Middle School Students Who Have Taken Social Studies Course on Respect for Differences

Erhan GÖRMEZ [1]


Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler dersini almış ortaokul öğrencilerinin farklılıklara saygı konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu araştırma, durum çalışması deseninde, nitel bir çalışmadır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Ferit Melen Ortaokulundan 50, Hacıbekir Ortaokulundan 31, Zeve Ortaokulundan 29, Ahmet Yesevi Ortaokulundan 13, Hasan Ali Yücel Ortaokulundan 22 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde: öğrencilerin kendileri gibi düşünmeyen insanlara hoşgörüyle yaklaştıkları; kendilerini farklı özelliklere sahip insanların yerine koydukları; toplumda diğer insanlarla uyum içinde yaşayabilmek için insanlara saygı duymanın önemli olduğu; çevrelerinde farklı etnik ve mezhepsel bağlılıklara sahip insanlarla yaşamak isteyenler, bu halkların yaşam biçimlerinden, ibadetlerinden ve geleneklerinden öğrenilecek pek çok şey olduğu fikrini paylaştıkları; farklı etnik, dini ve mezhepsel aidiyetlere sahip insanlarla yaşamak istemeyenlerin de gerekçe olarak farklılıkların, toplumsal sorunlara neden olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

The purpose of this study is to reveal the views of middle school students who have taken social studies course on respect for differences. This is a qualitative study in the case study pattern. The study group of this research consists of 50 students from Ferit Melen Middle School, 31 students from Hacıbekir Middle School, 29 students from Zeve Middle School, 13 students from Ahmet Yesevi Middle School and 22 students from Hasan Ali Yücel Middle School in 2017-2018 education period. In the study interview method was used as data collection. The data obtained as a result of interviews with students were analyzed by applying content analysis method. When the result of the research is evaluated generally, it is concluded that students show leniency towards  those who do not think like them; they put themselves in the shoes of people who have different characteristics; it is important to respect people in order to live in harmony with other people in society; those who want to live with people who have different ethnicity and sectarian affiliations in their surroundings share the idea that there a lot of things to be learned  from the way of life, worship and customs of these people; those who don’t want to live with people who have different ethnic, religious and sectarian affiliations allege as a pretext that the differences lead to social problems.

  • Açıkalın, M. (2010). Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar: çok kültürlü ve küresel eğitim. Elementary Education Online, 9(3), 1226-1237. Arslan, S. (2015). İlköğretim öğrencilerinin farklı kültürlerle bir arada yaşama deneyimi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (26) 249-263 Atasoy, Z. (2012). Farklılıkların yönetimi: üniversite öğrencilerinin ayrımcılık algısının öğrenci başarı düzeyine etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman. Ateş, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve ortaokul öğrencilerinin çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitime yönelik algı ve farkındalıkları (Kocaeli örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-9 Balint, P. (2006). Respect relationships in diverse societies. Res Publica, 12 (1), ss.35-57. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11158-006-0004-6 (15.07.2018 tarihinde ulaşılmıştır) Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Gemici, H. (2012). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerine uygulanan etkili iletişim ve empatik beceri eğitiminin öğrencilerin iletişim bece-rilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Heale, R. and Twycross, A. (2018). What is a case study?. Evid Based Nurs, 21 (1). https://ebn.bmj.com/content/ebnurs/21/1/7.full.pdf. (15.07.2018 tarihinde ulaşılmıştır) İlğan, A., Karayiğit, D. ve Çetin, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin çeşitli değişken-lere göre incelenmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (2006). Erken çocuklukta farklılıklara saygı eğitimi el kitabı. İstanbul: Derin Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Sosyal bilgiler öğretim programı. file:///C:/Users/HP/Downloads/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf. (15.07. 2018 tari-hinde ulaşılmıştır) National Conuncil of Social Studies (NCSS) (1992). What is social studies? https://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session8/8.WhatIsSocialStudies.pdf. (15.07.2018 tarihinde ulaşılmıştır) Ontario Ministry of Education (2004). The Ontario curriculum: Social studies, grades 1 to 6; history and geography, grades 7 and 8. http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/8000/244840.pdf. (Erişim: 19.05.2018) Queensland Goverment (2018). Respecting diversity. https://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-practice-manual/introduction/respecting-diversity. (15.07.2018 tarihinde ulaşılmıştır) Tay, B. ve Demir, S. , B. (Çev.Ed.). (2016). Sosyal bilgiler öğretiminin ve öğreniminin geçmişi, bugünü ve geleceği. Ankara: Anı Yayıncılık. Topcubaşı, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin farklılıklara saygı eğitimi konusundaki görüşlerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 90-102 Topcubaşı, T. (2015). Farklılıklara saygı eğitim programının öğrencilerin farklılıklara saygı düzeyine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, kocaeli. Yılmaz-Yüksel, A. (2003). Empati eğitim programının ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık Yiğittir, S. ve Öcal, A. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin değer yönelimleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24. 407-416. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b0fdb0e4fa983.11371882. (15.07.2018 tari-hinde ulaşılmıştır)
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0752-802X
Yazar: Erhan GÖRMEZ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Ağustos 18
Kabul Tarihi : 13 Aralık 18
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616758, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2077 - 2088}, doi = {10.24106/kefdergi.3315}, title = {Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {Görmez, Erhan} }
APA Görmez, E . (2019). Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2077-2088 . DOI: 10.24106/kefdergi.3315
MLA Görmez, E . "Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2077-2088 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616758>
Chicago Görmez, E . "Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2077-2088
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri AU - Erhan Görmez Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3315 DO - 10.24106/kefdergi.3315 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2077 EP - 2088 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3315 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3315 Y2 - 0018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri %A Erhan Görmez %T Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3315 %U 10.24106/kefdergi.3315
ISNAD Görmez, Erhan . "Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2077-2088 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3315
AMA Görmez E . Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2077-2088.
Vancouver Görmez E . Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2077-2088.