Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2311 - 2330 2019-09-15

The Impacts of A Teacher Who Received Mentorship Support from A Teacher Professional Development Program for Informal Learning on Students' Reflections - A Case Study
Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması

Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU [1] , Ayşegül TEKELİ [2] , Fitnat KÖSE [3]


The aim of this study is to reveal the effects of a mentoring process on a teacher who has participated in BILMER (abbreviation of the project that develops a professional development program for science centers) project workshops which support the integration of extracurricular learning environments such as Science Centers into school curricula, and the effect of the mentoring process regarding project-based learning over the students. In this study, case study method was used; data were collected from the teacher and her students through qualitative tools. The chemistry teacher who participated in the workshop was followed during the mentoring period and she was observed during the projects-based activities conducted with the students. Data analysis reveals students' views regarding the projects based learning and their gains concerning the process. Findings indicate that students have achieved significant gains in terms of conceptual aspects, affective aspects, and understanding of the nature of science, interdisciplinary aspects, and awareness about the environment. In addition, data gathered from student diaries showed that students' career planning, even career choices and their future perspectives have changed after the implementation. Based on the findings, the importance of providing mentorship support to teachers in professional development programs is stressed from many aspects, so that it can be ensured that professional development programs to be offered to teachers are effective and sustainable.

Bu çalışmanın amacı, bilim merkezleri gibi okul dışı öğrenme ortamlarının imkânlarını okul müfredatına etkili bir şekilde entegrasyonunu destekleyen BİLMER (bilim merkezlerine yönelik mesleki gelişim projesinin kısa kullanımı) projesi eğitimlerine katılmış bir öğretmenin, öğrencileri ile yürüttüğü proje tabanlı öğrenme sürecinde proje ekibinden aldığı mentorlük desteğinin öğrencilerine ve kendisine yansıyan etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada örnek olay yöntemi kullanılmış; veriler öğretmen ve öğrencilerinden nitel yollarla toplanmıştır. Çalıştaya katılan kimya öğretmeni proje ekibinden aldığı mentorlük süresince izlenmiş ve öğrencileri ile yürüttükleri projeler sırasında gözlemlenmiştir. Verilerin analiziyle, öğrencilerin proje tabanlı öğrenme sürecindeki görüşleri ve kazanımları ortaya çıkartılmıştır. Bulgular, öğrencilerin kavramsal, duyuşsal, bilimin doğası ile ilgili anlayışlar, disiplinler arası ilişkiler ve çevreye duyarlılığı gibi konularda önemli kazanımlar edindiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, öğrenci günlüklerinden elde edilen veriler öğrencilerin kariyer planlamalarının, hatta meslek seçimlerinin ve geleceğe bakış açılarının değiştiğini göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak, öğretmenlere sunulacak mesleki gelişim eğitimlerinin etkili ve sürdürülebilir olabilmesi için mesleki gelişim programlarına katılan öğretmenlere mentorlük desteğinin de sağlanmasının önemli olduğu tespit edilmiştir. 

 • Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Action control: From cognition to behavior (pp. 11-39). New York: Springer-Verlag.
 • Akçamente, G., Aslan, B., & Dinçer, Ç. (2010). Uygulama öğretmenlerinin mentorlük becerilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, Bey-tepe-ANKARA.
 • Akerson, V. L., Abd-El-Khalick, F. S., & Lederman, N. G. (2000). Influence of a reflective activity-based approach on elemen-tary teachers’ conceptions of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 37, 295–317.
 • Aslan, B. & Öcal, S. D. (2012). A Case Study on Mentoring in a Teacher Development Program. Journal of Education and Futu-re, 2, 31 – 48.
 • Astor-Jack, McCallie, & Balcerzak (2007). Academic and Informal Science Education Practitioner Views About Professional Development in Science Education. Science Teacher Education, 604-628.
 • Avraamidou, L. (2014). Studying science teacher identity: Current insights and future research directions. Studies in Science Education, 50, 145–179. https://doi.org/10.1080/03057267.2014.937171.
 • Avraamidou, L. & Zembal-Saul, C. (2010). In search of well-started beginning science teachers: Insights fromtwo first-year elementary teachers. Journal of Research in Science Teaching, 47, 661–686.
 • Baki, A. & Bütüner S. Ö. (2009), Kırsal Kesimdeki Bir Đlköğretim Okulunda Proje Yürütme Sürecinden Yansımalar, Education Online, 8(1), 146-158, Đlköğretim Online, 8(1), 146-158, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, 26.05.2009.
 • Borko, H. & Putnam, R. (1998). Professional development and reform-based teaching: Introduction to the theme issue. Teaching and Teacher Education, 14(1), 1–3.
 • Blank, R. K. N. (2010). De las Alas, and Society for Research on Educational Effectiveness. Effects of teacher professional deve-lopment on gains in student achievement: How meta analysis provides scientific evidence useful to education leaders. Was-hington, DC: Council of Chief State School Officers.
 • Cole, M. (1996). A multilevel methodology for cultural psychology. In Cultural psychology: A once and future discipline (pp. 286–325). Cambridge, MA: Belknap Press.
 • Daresh, J.C. (2003). Teachers Mentoring Teachers: A Practical Approach to Helping New and Experinced Staff. California: Corwin Pres.
 • Darling-Hammond, L., Wei, R. C., Andree, A., & Richardson, N. (2009). Professional learning in the learning profession. - Washington, DC: National Staff Development Council.
 • Demirhan, C. (2002). Program Geliştirmede Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2005). Proje Tabanlı Öğrenme, Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Drago-Severson, E. (1994). What does “staff development” develop? How the staff development literature conceives of adult growth. Cambridge, MA: Harvard University.
 • Duran, E. & Ballone Duran, L. (2005). A model staff development program and its impact on early childhood teachers’ self-efficacy. Journal of Elementary Science Education, 17(2), 1-12.
 • Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 172-179. 22 Ağustos 2013 tari-hinde http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/943-published.pdf sayfasından erişilmiştir
 • Falk, J. H. ve Dierking, L. D. (1997). School field trips: Assessing their long-term impact. Curator, 40, 211-217.
 • Feinstein, N. W., & Meshoulam, D. (2014). Science for what public? Addressing equity in American science museums and science centers. Journal of Research in Science Teaching, 51, 368–394.10.1002/tea. v51.3
 • Filippatou, D. & Kaldi, S. (2010). The effectiveness of project-based learning diffuculties regarding academic performance, group work and motivation. International Journal of Special Education, 25(1), 17-26. 14 Şubat 2013 tarihinde http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ890562.pdf sayfasından erişilmiştir
 • Forbes, C., & Davis, E. A. (2008). Development of preservice elementary teachers’ curricular identity for science teaching. Science Education, 92, 909–940.
 • Friedrichsen, P., Van Driel, J. H., & Abell, S. K. (2010). Taking a closer look at science teaching orientations. Science Educa-tion, 95, 358–376.
 • Fricke, I., Horak, E., Meyer, L., & Van Lingen, N. (2008). “Lessons from a Mathematics and Science Intervention Programme in Tswane township schools”, South African Journal of Higher Education, 22 (1), 64-77.
 • Gersten, R., Vaughn, S., Deshler, D., & Schiller, E. (1997). What we know about using research findings: Implications for improving special education practice. Journal of Learning Disabilities, 30, 466–476.
 • Gillies, R. M. & Ashman, A. F. (2000). The effects of cooperative learning on students with learning diffuculties in the lower elemantary school. The Journal of Special Education, 34(1), 19-27.
 • Grant, M., (2002). Getting A Grip On Project-Based Learning: Theory, Cases and Recommendations. Gutwill, J. P. & Allen, S. (2012). Deepening Students' Scientific Inquiry Skills During a Science Museum Field Trip, Journal of the Learning Sciences, 21:1, 130-181, DOI: 10.1080/10508406.2011.555938.
 • Hansford, B., Enrich, L.C., & Tennent, L. 2004. Formal mentoring programs in education and other professions: A review of the literature, Educational Administration Quarterly, 40(4), 518-540.
 • Harrıson, J, Dymoke, S., & Pell, T. (2006). Mentoring Beginning Teachers in Secondary Schools: An Analysis of Practice. Teac-hing and Teacher Education, 22, 1055–1067.
 • Herron, S. S., Magomo, D., & Gossard, P. R. (2008). The Wheel Garden: Project Based Learning for Cross Curriculum Educa-tion. International Journal of Social Sciences, 3(1), 44-51.
 • Huling, L. & Resta, V. (2001). Teacher Mentoring as Professional Development. ERIC Digest, ERIC Clearing house on Teaching and Teacher Education, Washington DC
 • İlğan A. (2013). Öğretmenler İçin Etkili Mesleki Gelişim Faaliyetleri , Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 41-56.
 • James, M. W. V., , Beth Maloch, H., Vlach, S. K., Taylor, L. A., Svrcek, N. S., Dejulio, S., Martinez, A. , & Lavender, H., (2018). "Coaching elementary preservice teachers: Hybrid spaces for cooperating teachers and university field supervisors to collaborate", International Journal of Mentoring and Coaching in Education, Vol. 7 Issue: 4, pp.357-372.
 • Kartal, S. E., Özdemir, T, Y., & Yirci, R. (2017). Mentorship needs of early career teachers working in rural regions. Turkish Journal of Education, 6(1): DOI: 10.19128/turje.284833
 • Korkmaz, H. & Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200. 23 Ocak 2013 tarihinde http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/makale_goster.php?id=1005 sayfasından eri-şilmiştir.
 • Köseoğlu, F. (2018). Bilim Merkezlerinin Bilim-Toplum İletişiminde ve Bilim Eğitiminde Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Bir Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Modeli. Yanınlanmamış Tübitak 1001 Projesi (114K646) Raporu.
 • Krajcik, J. S., Blumenfeld, P. C., Marx, R. W. & Soloway, E. (1994). A collaborative model for helping middle grade science teachers learn project-based instruction. The Elementary School Journal, 94(5), 483-497. 10 Şubat 2014 tarihinde http://www.jstor.org/stable/pdf/1001838.pdf?_=1467544901740 sayfasından erişilmiştir.
 • Laverick., D. M. (2016). Professional Development through Mentoring, Mentoring Processes in Higher Education. pp 35-46.
 • Loucks-Horsley, S. & Matsumoto, C. (1999). Research on professional development for teachers of mathematics and science: The state of the scene. School Science and Mathematics, 99(5), 258 – 271.
 • Maurer, M. J. (2000). Professional development in careerandtechnicaleducation. Inbrief: Fastfactsforpolicyandpracticeno. 7. Columbus, OH: NationalDissemination Center forCareerand Technical Education, The Ohio StateUniversity (ED 448 318).
 • Marx, R. W., Blumenfeld, P. C., Krajcik, J. S., & Soloway, E. (1997). Enacting project-based science: Challenges for practice and policy. Elementary School Journal, 97, 341–358.
 • Miranda, R. 2012. Urban high school teachers’ beliefs concerning essential science teaching dispositions. Science Educator 21(1):44–50.
 • Mukeredzi, T. G. (2017). Mentoring in a Cohort Model of Practicum: Mentors and Preservice Teachers’ Experiences in a Rural South African School. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/2158244017709863.
 • National Research Council, (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • National Research Council, (2000). Inquiry and the national science education standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • Neuman, W. L. (2006). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (6th ed.). Boston: Pearson/AandB.
 • Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). “Attitudes towards science: A review of the literature and its implications”, Inter-national Journal of Science Education, 25, 1049-1079. doi: 10.1080/0950069032000032199.
 • Önen, F; Mertoğlu, H., Saka, M. & Gürdal, A. (2010). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi: Öpyep Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 137-158
 • Pace, S. & Tesi, R. 2004. “Adults' perception of field trips taken within grades K-12: Eight case studies in the New York metro-politan area”, Education, 125(1), 30-40.
 • Pecore, J. L., Kirchgessner, M. L., & Carruth, L. L. (2013). Changes in science content knowledge and attitudes toward science teaching of educators attending a zoo-based neuroscience professional development. Clearing House, 86(6), 238-245. doi: 10.1080/00098655.2013.826527.
 • Rhodes, C. & Beneicke, S. (2002). Coaching, mentoring and peer-networking: challenges for the management of teacher profes-sional development in schools, Journal of In-Service Education, 28:2, 297-310.
 • Saban, A. (2002). Öğrenme Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Scott, D. C. & Weeks, P. A. (1996). Collaborative staff development. Innovative Higher Education, 21, 101–111.
 • Simkins, M., Cole, K., Tavalin F. and Means, B. 2002. Increasing student-learning through multimediaprojects. ASCD, USA,
 • Simmons, D. C., Kuykendall, K., King, K., Cornachione, C., & Kameenui, E. J. (2000). Implementation of a schoolwide rea-ding improvement model: ‘‘No one ever told us it would be this hard!’’. Learning Disabilities Research and Practice, 15, 92–100.
 • Stein, M. K., Schwan Smith, M., & Silver, E. A. (1999). The development of professional developers: Learning to assist teachers in new setting
 • Scribner, S. (1984). Studying working intelligence. In B. Rogoff & J. Lave (Eds.), Everyday cognition: Its development in social context (pp. 9–40). Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Sezgin, F., Koşar, S., & Er, E. (2014). Examining mentoring in the training of School administrators and teachers. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 2014, 22 (3) 1337-1356.
 • Sparks, D. & Loucks-Horsley, S. (1989). Five models of staff development for teachers. Journal of Staff Development, 10 (4), 40–57.
 • Strong, R., Silver, H., & Perini, J. (2001). Making students as important as standards. Educational Leadership, 59(3), 56 – 61.
 • Şentürk, E., & Özdemir, Ö. F. (2014). “The effect of science centres on students’ attitudes towards science”, International Jour-nal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement, 4, 1-24. doi: 10.1080/21548455.2012.726754.
 • Tekin, S., & Ayaş, A. (2002). Kimya Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişim Süreçleri Ve Hizmet İçi Eğitime Bakış Açıları. 10 Eylül 2017 https://www.researchgate.net/publication/265938945_sayfasından erişilmiştir.
 • Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. Autodesk Foundation PBL. http:// www.bie.org/index.php/site/resource/item27/.
 • Wertsch, J.V. (1985). Vygotsky and the social formation of mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Wurdinger, S., Haar, J., Hugg, R. & Bezon, J. (2007). A qualitative study using projectbased learning in a mainstream middle school. Improving schools, 10(2), 150-161. 15 Şubat 2013 tarihinde http://imp.sagepub.com/content/10/2/150.short sayfasından erişilmiştir
 • Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Yıldırım, R, & Yılmaz, E. (2013). Okul Yöneticilerinin Mentorluk Rollerinin Okulun Akademik Başarısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, 2013 Bahar, 98 – 119.
 • Yurtluk, M. (2003). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının matematik dersi öğrenme süreci ve öğrenci tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5389-5790
Yazar: Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU
Kurum: Atılım Üniversitesi, İşletme Bölümü, Ankara
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşegül TEKELİ
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Kimya Öğretmeni, Ankara
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2437-6515
Yazar: Fitnat KÖSE
Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara

Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 16 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616839, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2311 - 2330}, doi = {10.24106/kefdergi.3521}, title = {Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması}, key = {cite}, author = {Çi̇ğdemoğlu, Ceyhan and Tekeli̇, Ayşegül and Köse, Fitnat} }
APA Çi̇ğdemoğlu, C , Tekeli̇, A , Köse, F . (2019). Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2311-2330 . DOI: 10.24106/kefdergi.3521
MLA Çi̇ğdemoğlu, C , Tekeli̇, A , Köse, F . "Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2311-2330 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616839>
Chicago Çi̇ğdemoğlu, C , Tekeli̇, A , Köse, F . "Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2311-2330
RIS TY - JOUR T1 - Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması AU - Ceyhan Çi̇ğdemoğlu , Ayşegül Tekeli̇ , Fitnat Köse Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3521 DO - 10.24106/kefdergi.3521 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2311 EP - 2330 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3521 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3521 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması %A Ceyhan Çi̇ğdemoğlu , Ayşegül Tekeli̇ , Fitnat Köse %T Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3521 %U 10.24106/kefdergi.3521
ISNAD Çi̇ğdemoğlu, Ceyhan , Tekeli̇, Ayşegül , Köse, Fitnat . "Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2311-2330 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3521
AMA Çi̇ğdemoğlu C , Tekeli̇ A , Köse F . Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2311-2330.
Vancouver Çi̇ğdemoğlu C , Tekeli̇ A , Köse F . Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2311-2330.