Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis
Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin Örgütsel Güven Algılarını Yordaması: Regresyon Analizi Çalışması

Nurahayat ÇELEBİ [1] , Ramazan Şamil TATIK [2]


The purpose of this study is to analyze the correlation between “the level of job satisfaction” and “the perception of organizational trust” of teachers’ in terms of some variables (gender, age, branch and seniority). The relational survey method was used. The study group consists of 198 teachers working in nine high schools in Avcılar and Bakırköy districts connected to İstanbul by random sampling. In this research, “Minnesota Job Satisfaction Scale” and “Organizational Trust Scale” were used. Simple regression analysis, multiple regression analysis and correlation analysis were carried out for data analysis. According to the results of regression analysis, it was seen that the factors of internal job satisfaction and external job satisfaction were significant predictors of the organizational trust of teachers. On the other hand, the results of regression analysis of gender, age and branch variables for teachers' job satisfaction scores were found to be insignificant. However, seniority has little effect as a predictor of job satisfaction. Furthermore, gender, age, branch and seniority variables together predicted organizational trust scores of teacher in a meaningful level. According to the results of this research, a meaningful, positive and quite high level of correlation was determined between job satisfaction and organizational trust.

Bu araştırmanın amacı, öğretmenleriniş doyum düzeyleri” ile örgütsel güven algıları arasındaki ilişkiyi bazı değişkenler açısından (cinsiyet, yaş, branş ve kıdem) incelemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul'a bağlı Avcılar ve Bakırköy ilçelerindeki dokuz lisede çalışan 198 öğretmenden oluşmaktadır. Bu araştırmada, Minnesota İş Doyumu Ölçeği ile Örgütsel Güven Ölçeğikullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Pearson Korelasyon Analizi, Basit Regresyon Analizi ve Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır.Regresyon analizi sonuçlarına göre; İçsel ve dışsal iş tatmini faktörlerinin öğretmenlerin örgütsel güvenlerinin anlamlı yordayıcıları olduğu görülmüştür. Diğer taraftan cinsiyet, yaş ve branş değişkenlerinin öğretmenlerin iş doyumu puanlarını yordamalarına ilişkin regresyon analizi sonuçları anlamsız bulunmuştur. Ancak kıdem iş doyumunun yordayıcısı olarak çok az bir etkiye sahiptir. Bunun yanında cinsiyet, yaş, branş ve kıdem değişkenleri bir arada; öğretmenlerin örgütsel güven puanlarını anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, iş doyumu ile örgütsel güven arasında pozitif ve oldukça yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

 • Aftab, H., & Idrees, W. A. (2012). A study of job satisfaction and its impact on the performance in the banking industry of Pakistan. International Journal of Business and Social Science. 3(19), October 2012.
 • Akçemete, G., Kaner, S. ve Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Nobel: Ankara.
 • Al-Abr row, H. A., Shaker Ardakani, M., Harooni, A., & Moghaddam pour, H. (2013). The Relationship between organizational trust and organizational justice components and their role in job involvement in education. International Journal of Management Acade-my. Summer, 1(1): 25-41.
 • Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the or-ganization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18. doi:10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x.
 • Altaş, S. S. ve Kuzu, A. (2013). Örgütsel etik, örgütsel güven ve bireysel iş performansı arasındaki ilişki: okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştırma. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi. 1(2), 29-41.
 • Altunay, E. (2017). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven ve adanmışlık düzeyleri arasında ilişkinin incelenmesi. Milli Eğitim. Sayı: 213, Kış 2017, 37-66.
 • Arslan, Y. (2009). Kurumsallaşma ve örgütsel güven ilişkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gebze.
 • Aslanakutlu, T. (2002). Örgütsel güvenin oluşturulmasına ilişkin unsurlar ve bir değerlendirme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz, Sayı: 9, 1-13.
 • Aşan, Ö. ve Özyer, K. (2008). Duygusal bağlılık ile iş doyumu ve iş doyumunun alt boyutları arasındaki ilişkileri analiz etmeye yönelik ampirik bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 129-151.
 • Avram, E., Ionescu, D., & Mincu, C. L. (2015). Perceived safety climate and organizational trust: the mediator role of job satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 187, 679-684.
 • Aziri, B. (2011). Job satisfaction: A Literature Review. Management Research and Practice. 3(4), 77-86.
 • Babaoğlan, E. (2016a). Improving principal and teacher relationship: Predictive power of school principals’ leadership with teachers’ organizational trust perception. Educational Planning, 23(2), 7-17.
 • Babaoğlan, E. (2016b). The predictive power of leadership to the perception of school trust. Universal Journal of Educational Re-search, 4(12A), 124-131.
 • Babaoğlan, E. (2016c). The predictive power of organizational trust to organizational commitment in elementary and high school teach-ers. Anthropologist, 24(1), 83-89.
 • Balcı, A. (1985). Eğitim yönetiminde iş doyumu. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Anka-ra.
 • Baş, G. ve Şentürk, C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 17(1), 29-62.
 • Batıgün, A. D. ve Şahin, N. H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmalan için iki ölçek: A-tipi kişilik ve iş doyumu, Türk Psiki-yatri Dergisi, 17(1): 32-25.
 • Baycan, A. (1985). An analysis of several aspects of job satisfaction between different occupational grups. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Boğaziçi Üniversitesi.
 • Bilge, F., Akman, Y. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32, 32-41.
 • Boyacı, A., Karacabey, M. F. & Bozkuş, K. (2018). The rol of organizational trust in the effect of leadership of school administrators on job satisfaction of teachers. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 24(39). 437-487.
 • Bökeoğlu, Ö. Ç. & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Bahar. Sayı: 54, 211-233.
 • Büte, M. (2011). Etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Veri analizi el kitabı. 13.baskı. Ankara: Pegem A.
 • Can, S., Şendil, C. & Dalaman, O. (2010). Sınıf öğretmenlerinin çeşitli faktörlere gore iş doyum düzeyleri. Muğla ili örneği. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 30, 299-311.
 • Cemaloğlu, N. & Kılınç, A. Ç. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin algıladıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim. 37(165), 137-150.
 • Cumming, M. W. (1968). The theory and practice of personnel management. London: Heinemann Ltd.
 • Currivan, D. B. (1999). The causal order of job satisfaction and organizational commitment in models of employee turnover. Human Resource Management Review, 22(4), 495-524.
 • Creswell, J. W. (2017). Correlational designs. A. Avcı (Çev.) İstanbul: EDAM.
 • Çetin, M. (2004). Örgütsel vatandaşlık davranışı. Ankara: Nobel.
 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde güdülenme ve iş doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Daboval, J., Comish, R., Swindle, B., & Caster, W. (1994). A trust inventory for small businesses. Small Businesses Symposium, http:/www.sbaer.uca.edu/docs/proceedings /94swi031.txt adresinden 06.06.2014 tarihinde elde edilmiştir.
 • Dawis, R. V., Weis, D. J., England, G.V., & Lofquist, L. H. (1967). Manuel for the Minnesota satisfaction questionnaire. University of Minnesota. Industrial Relations Center. Minneopolis.
 • Demirel, Y. (2008). Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine etkisi. Tekstil sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. 15(2). 179-194. Manisa.
 • Dinham,S., & Scott,C. (1996). Teacher satisfaction motivation and health. ERIC Documents. ED408247.
 • Driscoll, J. W. (1978). Trust and participation in organizational decision making as predictors of job satisfaction. Academy of Manage-ment Journal, 21, 44-56.
 • Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-52.
 • Eren, S. S. & Hayatoğlu, Ö. (2011). Etik iklimin satış elemanlarının iş tutumlarına ve iş performanslarına etkisi: ilaç sektöründe bir uygulama. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 109-128.
 • Ergin, C. (1997). Bir iş doyumu ölçümü olarak “iş betimlemesi ölçeği”: uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi. 12(39). 25-36.
 • Esen, N. (2001). Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren yükseköğrenim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının iş doyumu düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Eren, E. (2002). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım.
 • Ferres, N., Connell, J., & Travaglione A. (2005). The effect of future redeployment on organizational trust. Published online in Wiley. Inter Science. Strategic Change, 14(2), 77–91.
 • Gilmer, B. & Von H. (1971). Industrial and organizational psychology. Newyork. McGraw Hill Book Company.
 • Gökalp, S., Kaya, O., Angay, A., & Akgün, F. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürüne güvenin iş doyumu üzerindeki etkisinde lider- üye etkileşiminin aracı rolü. Bitlis Eren Üniversitesi SBE Dergisi. 4(2), 44-70.
 • Heller, H. W., Clay, R., & Perkins, V. (1993). The relationship between teacher job satisfaction and principal leadership style. Journal of School Leadership. 3(1), 74-86.
 • Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (2010). The motivation to work (12th ed.). New Brunswick: Transaction Publishers.
 • İşcan, Ö. F. & Sayın, U. (2010). Örgütsel adalet, iş doyumu ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 195-216.
 • Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The job satisfaction- job performance relationship: A qualitative and quantative review. Psyhological Bulletin. 127(3). 376-407.
 • Kalleberg, A. L. & Loscacco, K. A. (1973). Aging values and rewards. Explaining age differences in job satisfaction. American Social Review. Vol. 48.78-90.
 • Kamer, M. (2001). Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karaköse, T. & Kocabaş, İ. (2006). Özel ve devlet okullarında öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2(1). 3-14.
 • Karapınar, P. B. (2015). Okul yöneticisine güven: Bağlanma stilleri ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(3), 73-86.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kavili, A. S., Bulut, Z. A., Doğan, O., & Tekinbaş, F. (2013). Meslek yüksekokullarında çalışan personelin iş doyumu: İzmir meslek yüksekokulu örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi. 1(2), 68-80.
 • Khanifar, H., Moghimi S. M., Jandaghi G. H., & Zoorandi, N. (2009). The examination of relationship between components of trust and organizational commitment of employees (in the education and agriculture organization of Qom Province. Journal of Public Administration: 1(2): 4-18.
 • Khan, U.A. (1991). Satisfaction of secondary school administrators with their work.in Pakistan. (Yayınlanmamış doktora tezi). ODTÜ Eğitim Fakültesi. Ankara.
 • Koç, H. & Yazıcıoğlu, İ. (2011). Yöneticiye duyulan güven ile iş doyumu arasındaki ilişki: Kamu ve özel sektör karşılaştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 12(1), 46-57.
 • Koçel, T. (2005). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Arıkan Basım Yayım.
 • Korman, A. (1977). Organizational behavior. New Jersey. Prentice Hall.
 • Kumaş, V. & Deniz, L. (2010). Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı: 32, 123-139.
 • Lafferty, C., & Lafferty, B. D. (2001). Trust in organizations. Symposium 6. [AHRD Conference, 20011. PUB DATE 2001-00-00 NOTE 33p. In: Academy of Human Resource Development (AHRD) Conference Proceedings (Tulsa, Oklahoma, February 28-March 4, 2001). 1(2); CE 081 829. PUB TYPE Collected Works - General (020) -- Speeches/Meeting Papers (150).
 • Lagace, R. R. (1991). An exploratory study of reciprocal trust between sales managers and salespersons. Journal of Personel Selling and Sales Management, 11(Spring), 49-58.
 • Lee, R., & Wilbur, E. R. (1985). Age, education job tenure, salary, job characteristics and satisfaction: a multivariate analysis. Human Relations. 38(8).781-791.
 • Locke, E. A. (1969). What is job satisfaction? Organizational behavior and human performance, 4(4), November 309-336.
 • Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction in M. D. Dunnette (Ed.). Handbook of Industrial and Organizational Psychology. 1297-1349.
 • Luthans, F. (1992). Organizational behavior. New York: Mc Graw-Hill. Inc.
 • Luthans F., & Thomas L. T. (1987). The relationship between age and job satisfaction: curvilinear results from an emprical study: A research note. Personel Review, 18(1), 23-26.
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572. doi:10.1111/j.1744-6570.2007.00083.
 • McAllister, D. J. (1995). Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal. 3(1), 24-59.
 • Memduhoğlu, H. B., & Zengin, M. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel güvene ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), 211-217.
 • Mullins, L. J., & Christy, G. (2010). Management and organisational behaviour. (9th ed.). London: Prentice Hall.
 • Omarov, A. (2009). Örgütsel güven ve iş doyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir.
 • Omodei, M. M., & Mclennan, J. (2000). Conceptualizing and measuring global interpersonal mistrust-trust. Journal Social Psychology, 140(3), July 279-94.
 • Onaran, O. (1981). Çalışma yaşamında güdülenme kuramları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Yayın No:470. Ankara.
 • Öğütveren, Ö. (2007). Örgütsel güvenin ağ düzenekleri içerisindeki analizi: küçük işletmelerde bir uygulama. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Özdayı, N. (1990). Resmi ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve iş stresine ilişkin karşılaştırmalı analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Özler, N. D. E., & Yıldırım, H. B. (2015). Güven ile psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE.Dergisi. 5, 163-188.
 • Pillai, R., Schriesheim, C. A., & Williams, E. S. (1999). Fairness perceptions and trust as mediators for transformational and transac-tional leadership: A two-sample study. Journal of Management, 25(6), 897-933.
 • Platis, Ch., Reklitis, P., & Zimeras, S. (2015). Relation between job satisfaction and job performance in healthcare services. International Conference on Strategic Innovative Marketing, IC-SIM 2014, September 1-4, 2014, Madrid, Spain. Procedia - Social and Behav-ioral Sciences. 175, 480 – 487.
 • Polat, S. (2009). Eğitim örgütleri için sosyal sermaye. Örgütsel güven. Ankara: Pegem A.
 • Polat, S., & Celep, C. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Bahar 2008. Sayı: 54, 307-331.
 • Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kocaeli.
 • Robbins, S. (1986). Organizational behaviour. 3.nd. New Jersey. Prentice Hall.
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Örgütsel davranış. 14.Baskı. Çeviri İ. Erdem. Nobel: Ankara.
 • Sancar, İ. (1996). İşletmelerde motivasyon ve iş doyumu ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Sayın, U. (2009). Güven: İşletmelerde algılanan örgütsel adalet ve iş doyumu arasındaki ilişkide bir aracı – bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.
 • Shockley -Zalabak, P., Ellis, K., & Winograd, G. (2000). Organizational trust: What it means, why it matters. Organizational Develop-ment Journal, 18(4), 35-48.
 • Stello, C. M. (t.y). Herzberg’s two-factor theory of job satisfaction: an integrative literature review. department of organizational leadership, policy and development. College of Education and Human Development. www.cehd.umn.edu/olpd/research/.../stelloherzberg.pd. adresinden 10.05.2016 tarihinde elde edilmiştir.
 • Stenepova, I. (2013). Manager-subordinate trust in Spain. In Manager- subordinate trust. A global perspective. Edited by P. Gardona and M.J. Morley.Routledge.Newyork and London.77-96.
 • Surada, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri. (Eskişehir ili örneği). Osmangazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • Syptek, J. M., Marsland, O. W., & Ulmer, D. (1999). Job satisfaction: Putting theory in the practice. Family Practice Management. 6(9), 26-30.
 • Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri. YYÜ.Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(1), 143-168.
 • Tamer, İ. (2012). Kurumlarda bireylerarası güven. Eğitim kurumlarında bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(21). Bahar, 337-352.
 • Tan, H. H. & Tan, C. (2000). Towards the differentiation of trust in supervisor and trust in organization. Genetic, Social and General Psychology Monographs. 126(2), 241-260.
 • Tanner, B. M. (2007). An analysis of the relationships among job satisfaction, organizational trust, and organizational commitment in an acute care hospital. The Faculty of Saybrook Graduate School and Research Center, San Francisco, California.
 • Tekingündüz, S., Aydın, M., & Polat, H. (2014). Kamu sektöründe örgütsel adalet, örgütsel güven ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir devlet hastanesi örneği. Sayıştay Dergisi, Sayı: 94/Temmuz-Eylül, 53-72.
 • Telman, N. (1988). İş doyumsuzluğu ve bunun yabancılaşma duygusu ile olan ilişkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniver-sitesi İşletme Fakültesi.
 • Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention and turnover: Path analysis based on meta-analytic findings. Personnel Psychology, 46(2), 259-293.
 • Tiffin, J. E., & Mc Cormick, E. J. (1968). Industrial psychology. (4. Edit). New Jersey. Prentice Hall
 • Tunacan, S., & Çetin, C. (2009). Lise öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörlerin tespitine ilişkin bir araştırma. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı: 29, 155-172
 • Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerde tükenmişlik, görülen psikolojik belirtiler ve başa çıkma davranışları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi. Adana.
 • Vangel, K. (2011). Employee responses to job dissatisfaction. Schmidt Labor Research Center. www.uri.edu/.../lrc/.../Vangel-Commitment.pdf. adresinden 02.03.2016 tarihinde elde edilmiştir.
 • Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. John Wiley and Sons, New York, p.99.
 • Wech, B. (2002). Trust context: Effect on organizational citizenship behavior, supervisory fairness and job satisfaction beyond the influence of leader-member exchange. Business and Society, 41(3), 353-360.
 • Williams, L. L. (2005). Impact of nurses’ job satisfaction on organizational trust. Health care Management Review, 30(3), 203-211.
 • Yavuz, C. & Karadeniz, C. B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin iş doyumuna motivasyonu üzerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. (2)9, 507-519.
 • Yazıcıoğlu, İ. (2009). Konaklama işletmelerinde işgörenlerin örgütsel güven duyguları ile iş doyumu ve işten ayrılma niyetleri üzerine bir alan araştırması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences, 8(30), 235-249.
 • Yıldız, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 289-316.
 • Yılmaz, E., (2005). Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), ss.567–580.
 • Yılmaz, H. ve Karahan, A. (2009). Bireylerin kişisel özellikleri yönünden iş doyum düzeylerine göre tükenmişlikleri: Afyonkarahisar ilinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 197-214.
 • Zaheer, A., Mc Evil, B., & Perrone, V. (1998). Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance. Organization Science. April 1, 149-159. http://dx.doi.org/10.1287/orsc.9.2.141/ adresinden 06.06.2016 tarihinde elde edilmiştir.
 • Yücel, İ., & Demirel, Y. (2013). Effects of available job alternatives on relationship between job satisfaction and intent to leave: “there must be another way, too!” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2), 159-176.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4914-1555
Yazar: Nurahayat ÇELEBİ
Kurum: Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü,Karabük
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6727-8264
Yazar: Ramazan Şamil TATIK
Kurum: Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Muş
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 17 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi617236, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = { - }, doi = {10.24106/kefdergi.3323}, title = {Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis}, key = {cite}, author = {Çelebi̇, Nurahayat and Tatık, Ramazan Şamil} }
APA Çelebi̇, N , Tatık, R . (2019). Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , . DOI: 10.24106/kefdergi.3323
MLA Çelebi̇, N , Tatık, R . "Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/617236>
Chicago Çelebi̇, N , Tatık, R . "Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ):
RIS TY - JOUR T1 - Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis AU - Nurahayat Çelebi̇ , Ramazan Şamil Tatık Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3323 DO - 10.24106/kefdergi.3323 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3323 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3323 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis %A Nurahayat Çelebi̇ , Ramazan Şamil Tatık %T Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3323 %U 10.24106/kefdergi.3323
ISNAD Çelebi̇, Nurahayat , Tatık, Ramazan Şamil . "Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): - . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3323
AMA Çelebi̇ N , Tatık R . Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): -.
Vancouver Çelebi̇ N , Tatık R . Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): -.