Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2355 - 2368 2019-09-15

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Determination of Preschool Teachers’ Perceptions and Training Needs towards Gifted and Talented

Deniz Özcan [1] , Şener Gülkaya [2]


Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere yönelik algıları ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli niteliğinde olan araştırmanın evreni Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim kademesinde olan 99 ilköğretim okulunda ve 13 anaokulunda görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluştururken, ölçek ve anketi hatasız doldurulan 100 okul öncesi öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Demirok ve Özcan tarafından geliştirilen “Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Algı Ölçeği” ve Demirok  tarafından geliştirilen “Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Eğitim İhtiyacı Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, en düşük ve en yüksek değerler, parametrik testler olan t-testi ve tek faktörlü varyans (One-Way ANOVA), parametrik olmayan testlerden ise Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere yönelik algılarının olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesindeki ortalama puanı “çok ihtiyaç hissediyorum” sınırları içerisinde belirlenmiştir. 
This study aims to determine the perceptions and trainning needs of preschool teachers towards gifted and talented students. The population of the study consists of 100 pre-school teachers. Descriptive research model has been used in as method of the study. “Perception Scale for Gifted Students” developed by Demirok and Ozcan, and “Tranning needs questionnaire’developed by Demirok have been used as data collection tools. In analyzing the research data, arithmetic average, standard deviation, minimum and maximum values, parametric tests, t-test and one way variance (one-way ANOVA) non-parametric tests, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis test were used. The ANOVA test to determine the differences in the after math of a complementary post-hoc analysis The results were interpreted and the analysis has been converted into a data table. Results of the study have stated that while pre-school teachers have positive perception towards gifted students, they need training about gifted and talented students. 
 • Ataman, A. (2011). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayınları.
 • Baykoç, N. (2014). Üstün Akıl, Zekâ, Deha, Yetenek, Dâhiler-Savantların Gelişimleri Ve Eğitimleri. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Blackburn, A., & Erickson, D. B. (1986). Predictale Crises of the Gifted Students. Journal of Counselling and Development, 64, 52-53.
 • Bozgeyikli, H., Doğan, H., & Işıklar, A. (2010). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,28, 133-149.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Coşar, G., Çetinkaya, Ç., & Çetinkaya, Ç. (2015). Investigating the preschool training for gifted and talented students on gifted school teachers’ view. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3,13-21.
 • Cheung, H. Y., & Phillipson, S. N. (2008). Teachers of Gifted Students in Hong Kong: Conpetencies and Characteristics. The Asia-Pacific Education Researcher, 17, 143-156.
 • Çapan, E. B. (2010). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3,140-154.
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Öğretmen Yeterlilikleri ve Özellikleri. Milli Eğitim Dergisi,186, 72-82.
 • Dağlıoğlu, H. E. (2014). Erken Çocukluk Döneminde Üstün Yetenekli Çocuklar. İ. H. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi (s. 345-502). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demirok, M., & Ozcan, D. (2016). The Scale of Teacher Perception of Gifted Students: a Validity and Reliability Study. Croatian Journal of Education,18, 817-836.
 • Demirok, M. (2012). Öğretmeni Yönetici, Denetmen ve Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik, Algı, Görüş ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. (Doktora tezi).Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
 • Dinarlı, J. (2016). Özel eğitim öğretmenlerin üstün zekâlı öğrencilere yönelik algı ve görüşlerinin belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi).Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
 • Dönmez, N. B., & Kurt, S. (2004). Bebeklik ve Okul öncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocukların ve Ailelerinin Yönlendirilmesi. M. R. Şirin (Ed.), Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Gökdere, M., & Çepni, S. (2003). Üstün Yetenekli Çocuklara Verilen Değerler Eğitiminde Öğretmenin Rolü, Değerler Eğitimi Dergisi, 1, 93-102.
 • Kaufman, J. C., Plucker, J. A., & Russell, C. M. (2012). Identifying and Assessing Cre¬ativity as a Component of Giftedness, Journal of Psychoeducational Assessment, 30, 60-3.
 • Kontaş, H. (2010). Learning strategies of gifted elementary students. Elementary Education Online, 9, 1148–1158.
 • Levent, F. (2011). Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Mavi, D. (2012). Rehber öğretmenlerin üstün zekâlı öğrencilere yönelik algı ve görüşlerinin belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi).Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
 • Metin, N. (2015). Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri ve Belirlenmesi. Üstün Yetenekliler Sempozyumu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Moore, E. J. (2009). Teacher perceptions of academic giftednees in elementary classroms: A study of metaphors. (Unpublished Ph. D. thesis). University of Cincinnati, Ohio.
 • Oktay, A. (2007). Yaşamın Sihirli Yılları: Okulöncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Palancı, M. (2004). Üstün Yetenekli Öğrencilerin İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Gerçeklik Terapisi Temelli Okul Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Modeli: Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi.
 • Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (2008). Using the Schoolwide Enrichment Model to Enrich Curriculum for All Students. In Enriching Curriculum For All Students. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
 • Rogers, K. (2009). Effective programs. London: Sage Publications.
 • Sak, U. (2009). Üstün Yetenekliler Eğitim Programı. Ankara: Maya Akademi Yayınları.
 • Sak, U. (2014). Üstün Zekâlılar, Özellikleri Tanılanmaları Eğitimleri. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Torrance, E. P., & Goff, K. (1989). A Quiet Revolution. Journal of Creative Behavior, 23,136-145.
 • Uzun, M. (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar El Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • VanTassel-Baska, J. (2005). Domain-Specific Giftedness: Applications in School and Life. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (pp. 358-376). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wright, B. J. (2008). A global conceptualization of giftedness: a comparison of us and indian gifted education programs. Master Thesis. Dominican University of California, California, United States.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5495-8036
Yazar: Deniz Özcan
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Samsun
Ülke: Turkey


Yazar: Şener Gülkaya
Kurum: Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Lefkoşa
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi617262, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2355 - 2368}, doi = {10.24106/kefdergi.3776}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Özcan, Deniz and Gülkaya, Şener} }
APA Özcan, D , Gülkaya, Ş . (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2355-2368 . DOI: 10.24106/kefdergi.3776
MLA Özcan, D , Gülkaya, Ş . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2355-2368 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/617262>
Chicago Özcan, D , Gülkaya, Ş . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2355-2368
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi AU - Deniz Özcan , Şener Gülkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3776 DO - 10.24106/kefdergi.3776 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2355 EP - 2368 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3776 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3776 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi %A Deniz Özcan , Şener Gülkaya %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3776 %U 10.24106/kefdergi.3776
ISNAD Özcan, Deniz , Gülkaya, Şener . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2355-2368 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3776
AMA Özcan D , Gülkaya Ş . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2355-2368.
Vancouver Özcan D , Gülkaya Ş . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2368-2355.