Yıl 2020, Cilt 28 , Sayı 2, Sayfalar 662 - 672 2020-03-20

Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları
Attıtudes of Social Scientist Towards Statistical Software Packages

Ümit IŞIKDAĞ [1] , Kemal ŞAHİN [2] , Sergen CANSIZ [3]


İstatistik araçları sosyal bilimler araştırmalarında, araş-tırma kapsamında toplanılan verilerin analiz edilebilmesi için sıklıkla kullanılmaktır. Doğru ve geçerli bir analizin yapılabil-mesi için araştırmacıların, istatistik yöntemlerine, bu yöntemle-rin uygulanışına ve istatistiksel varsayımlara hâkim olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada Sosyal bilimler araştırmacıları-nın, uygulamalı istatistikte hangi zorluklarla karşılaştıklarının ve istatistik yazılımlarında ne gibi eklentilere ihtiyaç duydukla-rının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun katılımcılar ile betimsel bir çalışma yürütülmüş sonucunda da Teknoloji Algı Ölçeği ile katılımcıla-rın istatistik paket programlarına karşı tutumları değerlendi-rilmiştir.
Statistical tools are frequently used in social sciences re-search to analyze the data that is collected in the context of the research. In order to make a right and valid analysis, re-searchers should be aware of statistical assumptions, methods, and their application. This study aimed to determine what difficulties social science researchers come accross in applied statistics and what kind of add-ons would they need in the statistical software packages. In line with this goal, the survey was conducted with the students of the Department of Sociology at Mimar Sinan Fine Arts University as a sample group and their attitudes towards the statistical package programs were measured and the results obtained were evaluated.
  • Abak, A. (2002). Üniversite öğrencilerinin fizikle ilgili seçilmiş duyuşsal karakteristikleri ile fizik başarılarının ilişkisi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi. Berk, R.A. ve Freedman, D.A. (2003). Punishment, and Social Control. Statistical Assumptions as Empirical Commitments, 235–254. Bayraktar, Ş. (2003). Türkiye’de Ortaöğretim Düzeyinde Fen Bilimleri Öğrenci Başarısındaki Cinsiyete Dayalı Farklılıklar Erişim: Kasım 2003, http://www.yok.gov.tr Can A. (2018). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi, 6.Baskı Čobanović, K., Sokolovska, V. (2010) Use of Statiscal Methods in Sociology, Ministry of Science of Republic of Serbia, Proje No 149013D, No. 149007. Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Geliştirilmiş 3. Baskı. Faul, F. vd. (2007). G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Beha-vior research methods, 39, 175–191. Delia D., Natalie M. (2017) Statistics Education for Undergraduate Sociology Majors: Survey Findings across Institutions. Numeracy 10(2) Makele 8. Delucchi, M. (2014). Measuring Student Learning in Social Statistics. Teaching Sociology 42(3), 231–239. Erdoğan, İ. (2001), Sosyal Bilimlerde Pozitivist-Ampirik Akademik Araştırmaların Tasarım ve Yöntem Sorunları, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12,119–134. Ekici, F., Ekici, E., Ekici, F., Kara, İ. (2012). Öğretmenlere Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (31), 53-65. Feynman, R. (1995). What is science? Making physics part of one’s life, Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation. Hoeffding, W. (1948). A Class of Statistics with Asymptotically Normal Distribution. The Annals of Mathematical Statistics, 39, 293-325. Kızılcık, H. V. (2010) Sözel Bölüm Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Araştırıl-ması, Eğitim ve Bilim, 32-146, 80-88, Kish, L. (1959). Some Statistical Problems in Reseacrh Design. American Sociological Review, 24, 328-338 Lang, T. (2004). Twenty statistical errors even you can find in biomedical research articles. Croatian medical journal, 45(4), 361–370. Pamuk, M., Karakaş, S. (2011). Sosyal Bilimler Öğrencilerinde Matematik Kaygısı: Uzaktan Eğitim ve Kampüs Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 14, 19-37. Öksüz, C., Şerife A. (2009). İlköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algı ölçeği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 6-1, 270-287 Schervish, M.J. (2001). Errors in Statistical Assumptions, Effects of. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 4739–4744. Stein, M. C. (1981). Estimation of the Mean of a Multivariate Normal Distribution. Annals of statistics, 9(6), 1135–1151. SPSSUSERS. (2005, Ocak 1). Erişim Ekim 29, 2017, adresinden http://www.spssusers.co.uk/Events/2005/Wireduguide.pdf Tınmaz, H. (2004). An Assessment of Preservice Teachers’ Technology Perception in Relation to Their Subject Area. Unpublished Master Theses. Middle East Technical University. The Graduate School Of Social Sciences Usta E., Korkmaz Ö. (2010) Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Yükselen, C. (2006), 10. Ulusal Pazarlama Kongresi’ne Sunulan Bildirilerde Saptanan Hatalara İlişkin Bir Değerleme, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1, 47-51.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2660-0106
Yazar: Ümit IŞIKDAĞ
Kurum: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4089-2133
Yazar: Kemal ŞAHİN
Kurum: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Sergen CANSIZ
Kurum: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Mart 2019
Kabul Tarihi : 7 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi697099, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {662 - 672}, doi = {10.24106/kefdergi.697099}, title = {Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları}, key = {cite}, author = {Işıkdağ, Ümit and Şahin, Kemal and Cansız, Sergen} }
APA Işıkdağ, Ü , Şahin, K , Cansız, S . (2020). Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları . Kastamonu Eğitim Dergisi , 28 (2) , 662-672 . DOI: 10.24106/kefdergi.697099
MLA Işıkdağ, Ü , Şahin, K , Cansız, S . "Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları" . Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (2020 ): 662-672 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/53175/697099>
Chicago Işıkdağ, Ü , Şahin, K , Cansız, S . "Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları". Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (2020 ): 662-672
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları AU - Ümit Işıkdağ , Kemal Şahin , Sergen Cansız Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.697099 DO - 10.24106/kefdergi.697099 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 662 EP - 672 VL - 28 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.697099 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.697099 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları %A Ümit Işıkdağ , Kemal Şahin , Sergen Cansız %T Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları %D 2020 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 28 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.697099 %U 10.24106/kefdergi.697099
ISNAD Işıkdağ, Ümit , Şahin, Kemal , Cansız, Sergen . "Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları". Kastamonu Eğitim Dergisi 28 / 2 (Mart 2020): 662-672 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.697099
AMA Işıkdağ Ü , Şahin K , Cansız S . Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2020; 28(2): 662-672.
Vancouver Işıkdağ Ü , Şahin K , Cansız S . Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2020; 28(2): 662-672.
IEEE Ü. Işıkdağ , K. Şahin ve S. Cansız , "Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 28, sayı. 2, ss. 662-672, Mar. 2020, doi:10.24106/kefdergi.697099