Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 30, Sayfalar 240 - 254 2017-06-15

Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi
The Relation Betveen Urban Space and Urban Characteristics

Mahmut EKTİREN [1]


Uyarı:

Makale, Akademik Etik'ten gelen intihal bilgilendirmesi nedeniyle yayından kaldırılmıştır. Dergi yayın politikası olarak İntihal raporları dergimizde Volume 10 Issue 3 ten itibaren başladığından dolayı, dergimizin bu durumdan teknik olarak sorumluluğu yoktur. Yayından kaldırma açıklaması, intihalin dergimize bildirildiği tarihten sonraki sayımızda makaleleler son sayfasına ek olarak sayı tam dosyasında gösterilecektir.

Yapılan bu araştırmanın amacı tarihsel süreç içerisinde kent kavramını ele alarak, kent meydanlarının kent kimliği ile ilişkisini incelemektir.

Bu bağlamda, temel olarak meydanlar alt öğeleri ile birlikte sabit değişken, kent kimliği ise edilgen değişken olarak ele alınmıştır. Makalenin temel varsayımı kent meydanı formu ile toplumsal ilişkiler ve kimlik arasında bir ilişkinin var olduğuna yöneliktir. Birbirleri ile iletişim içinde olan kentsel mekan karakterleri, mekanın karakter ve kimlik üzerindeki etkileri bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Yapılan inceleme sonunda kent kimliği ile kent meydanları arasında ilişkinin tarihsel perspektifte pozitif yönlü olabileceği savından yolu çıkılmıştır.

The article has been discontinued due to plagiarism from the Ethics Committee.

ABSTRACT

The objective of this study is to study the relation between a city stuares and city identities by working on the term of city in a historical process.

İn this context, mainly, the squares are the fixed variate with their subentries and city identity is the possive variate. The main hypothesis of this article is that there is a relations between the form of the city square and social relations and identity. The subjects of this article are hate; interracting civic sites characters and the effects of the site on the character and identity.

Al the end of study is is asserted that the relation between city identity and city squares is positive in a historical perspective.

  • Akyüz, Vecdi, Islam Geleneğinden Günümüz Şehir Hayatı Ve Yerel Yönetimler, 2 Cilt, Ilke Yayınları, 2. Baskı, Istanbul, 2005. Bal, Hüseyin, Kent Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2008. Braudel, Fernand, Uygarlıkların Grameri, Çeviren:Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara, 2006. Bumin, Kürşat, Demokrasi Arayışında Kent, Ayrıntı Yayınevi, 1990. Cansever, Turgut, Osmanlı Şehri, Timaş Yayınevi, 3 Baskı, 2013. Can, Aynur, Antik Kent İle Bu Mekânı Üreten Toplumun Değerler Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Atina Örneği, Doktora Tezi, İstanbul, 2003. Christian Norberg-Schulz, Architecture: Presence, Language, Place, Random House Inc. Milano,2000, p.42. Doğru, Halime, XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1995. Gaye Çulcuoğlu, Meydanların Önemi ve Tarihsel Gelişimi, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara, 1995, s.19-20. Hilmî Uçan, Batı Şehri ve Küresel Şehir, Hece, Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 150/151/152, Ankara, 2009, s.182. Huberman, Leo, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Iletişim Yayınları, 10. Baskı, 2010. Kılıçbay, Mehmet Ali, Şehirler ve Kentler, Gece Kitapları, Ankara, 1993. Özden, Kemal, Kentleşme Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2013. Pirenne , Henri, Ortaçağ Kentleri, Iletişim Yayınları, 1. Baskı, 2000. Pirenne, Henri, Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik Ve Sosyal Tarihi, Iletişim Yayınları, 2. Baskı, 2012 Rob Krier, Urban Space, Foreword by Colin Rowe, Rizzoli International Publications, Inc. New York. 1979, p.17. S.Güven Bilsel, Kent Kültürü, Kültürel Süreklilik, Kimlik Sorunsalı, Yaşanılası Kentsel Mekân Üzerine,Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, Mimarlar Odası Adana Şubesi, Adana, 2002, s.109. Süheyla Birlik, Kentsel Kimlik Değişimi: Trabzon/Orta-İç Kale Örneği,Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, Mimarlar Odası Adana Şubesi, Adana 2002, s.125 Weber, Max , Şehir, Yarın Yayınları, 1. Baskı, 2012.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık, Çevre Bilimleri, Sosyal, Siyasi Bilimler, Sosyoloji, İktisat
Yayınlanma Tarihi 2017 Summer
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mahmut EKTİREN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2017

APA Ekti̇ren, M . (2017). Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi . Kent Akademisi , 10 (30) , 240-254 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/34451/382506