Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 387 - 403 2020-10-15

Çevre Kalitesi ve Mutluluk İlişkisi Ekseninde Yeşil Kentler & Mutlu Ülkeler
Green Cities & Happy Countries in the Context of Relationship between Environmental Quality and Happiness

Seval CÖMERTLER [1] , Necmiye CÖMERTLER [2]


İnsanlığın ortak amaçlarından biri olan mutluluk çok boyutlu bir kavramdır. Mutluluk bilimi literatürü mutluluğun pek çok içsel ve dışsal faktöre bağlı olduğunu, bu çerçevede, sosyo-ekonomik-demografik özelliklerin yanı sıra çevresel unsurların mutluluğun önemli belirleyicilerinden olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırmada, Yeşil Kentler ve içinde yer aldıkları ülkelerde çevre kalitesi ve mutluluk ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma ilgili literatürün, resmi belge ve raporların kapsamlı bir değerlendirmesine ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Ağının yayınladığı Dünya Mutluluk Raporlarında sunulan veriler kullanılarak gerçekleştirilen betimleyici ve çözümleyici istatistik analizlere dayanmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre, 2016-2018 yıllarını kapsayan son dönemde, dünyanın en mutlu ülkeleri Finlandiya, Norveç ve Danimarka olup bu ülkelerin hepsi de Yeşil Kent ülkeleridir. Bütün Yeşil Kent ülkelerinin mutluluk puanları ortalaması dünya ortalamasının üzerindedir. Ayrıca, betimleyici istatistik analizleri ve bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre, Yeşil Kenti olan Avrupa ülkelerinin mutluluk puanı ortalaması diğer Avrupa ülkelerinin mutluluk puanı ortalamasından daha yüksektir. Diğer bir ifadeyle Yeşil Kent ülkeleri daha mutludur. Bu bulgular çevre kalitesi ve mutluluk ilişkisini gösteren önceki araştırmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir.
Happiness as one of the common goals of humanity is a multi-dimensional concept. The literature of happiness science has revealed that the happiness depends on many internal and external factors. In this context, environmental issues apart from socio-economic-demographic factors are important determinants of happiness. In this research, it was aimed to examine the relationship between environmental quality and happiness in the context of Green Cities and their countries. The study combined descriptive and inferential statistical analyzes using the data presented in the World Happiness Reports published by the United Nations Sustainable Development Network with comprehensive review of the literature. According to the findings, the happiest countries in the world between 2016 and 2018 were Finland, Norway and Denmark, all of which were Green City countries. The average happiness score of the Green City countries were above the world average. Moreover, according to descriptive statistical analysis and t-test results, the average happiness score of the Green City countries was higher than that of other European countries. In other words, Green City countries are happier than the others. These findings are consistent with previous studies showing the relationship between environmental quality and happiness.
 • Adams, R. E (1992). Is Happiness a Home in the Suburbs? The Influence of Urban versus Suburban Neighborhoods on Psychological Health. Journal of Community Psychology, 20, 353-372.
 • Ambrey, C., Fleming, C. (2014). Public Greenspace and Life Satisfaction in Urban Australia. Urban Studies, 51 (6), 1290–1321.
 • Balducci, A., Checchi, D. (2009). Happiness and Quality of City Life: The Case of Milan, the Richest Italian City. International Planning Studies, 14, 25-64.
 • Ballas, D. (2013). What Makes a ‘Happy City’? Cities, 32, 39-50.
 • Becchetti, L., Rossetti, F. (2009). When Money Does Not Buy Happiness: The Case of Frustrated Achievers, The Journal of Socio Economics, 38, 159-167.
 • Berry, B. J. L., Okulicz-Kozaryn, A. (2011). An Urban-rural Happiness Gradient. Urban Geography, 32, 871-883.
 • Berry, B. J. L, Okulicz-Kozaryn, A. (2009). Dissatisfaction with City Life: A New Look at Some old Questions. Cities, 26, 117-124.
 • Blanchflower, D. G., Oswald, A. (2008). Is Well-being U-shaped over the Life Cycle? Social Science & Medicine, 66(8), 1733-1749.
 • Brereton, F., Clinch, J. P., Ferreira, S. (2008). Happiness, Geography and the Environment. Ecological Economics, 65 (2), 386-396.
 • Cömertler, N. (2013). Türkiye’de Mutluluk Ekonomisinin Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 50 (579), 7-22.
 • Cömertler, S. (2017a). 2010-2018 Avrupa Yeşil Başkentleri. Uşak Üniversitesi Fen Doğa Bilimleri Dergisi, 1, 41-56.
 • Cömertler, S. (2017b). Greens of the European Green Capitals. IOP Publishing, 245, 1-10.
 • MAKALEDE KULLANILAN REFERANSLAR VE KAYNAKÇAYA DAİR ÖNEMLİ BİLGİ:
 • Makalelerin bir kısmı, Kitaplar, Raporlar, Tezler ve Web taramalarına ait referanslar için makalae dosyasına bakınız. Makale üst verisinde bu kaynaklar fazla olduğundan, kaynakça üst kotası nedeniyle buraya eklenememiştir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Fall
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9823-1509
Yazar: Seval CÖMERTLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0370-843X
Yazar: Necmiye CÖMERTLER
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

APA Cömertler, S , Cömertler, N . (2020). Çevre Kalitesi ve Mutluluk İlişkisi Ekseninde Yeşil Kentler & Mutlu Ülkeler . Kent Akademisi , 13 (3) , 387-403 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57162/701222