Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 513 - 525 2020-10-15

Determination of Tourism Priority Strategies for the Development of Rural Settlements of Saray District of Tekirdağ Province
Tekirdağ İli Saray İlçesi Kırsal Yerleşimlerinin Kalkınmasına Yönelik Turizm Öncelikli Stratejilerin Belirlenmesi

Seda TOPÇUOĞLU [1] , Tuğba KİPER [2]


In this study, it is aimed to develop tourism priority strategies for the development of rural settlements in Saray District of Tekirdağ province. In this context, answers to the questions of "What are the problems, potentials and constraints of rural settlements for development?" and "What should be tourism priority rural development?" were sought. The general framework of the study consists of four basic steps in line with the purpose and scope of the study. First of all, the current situation of natural (slope, vegetation, soil structure, geological structure) and sociocultural factors (physical structure of the settlement, ethnicity, settlement style, folkloric values, economic structure, structure-function status) affecting the shaping of 8 settlements (Bahçeköy, Güngörmez, Safaalan, Edirköy, Kadıköy, Küçükyoncalı, Ayvacık, Kavacık) in Saray District of Tekirdağ Province has been determined. Secondly, the problems, potentials and possibilities for each settlement were revealed by the Swot analysis.6 basic strategies focused on ecotourism priority rural development, which are compatible with upper scale plans, have been developed within the framework of all findings.The purpose, the actions for the implementation of the strategies, the responsible people and organizations and the time to be realized are specified in detailfor each strategy.The results obtained can support the development of rural settlements in spatial, social and economic terms and will contribute to local administrations and other researchers.
Bu çalışmada; Tekirdağ ili, Saray İlçesi’nde yer alan kırsal yerleşimlerin kalkınmasına yönelik turizm öncelikli stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda; "Kırsal yerleşimlerin kalkınmaya yönelik problem, potansiyel ve kısıtlayıcıları nelerdir? ve "Turizm öncelikli kırsal kalkınma nasıl olmalıdır?" sorularına yanıt aranmıştır. Çalışma, amaç ve kapsamı çerçevesinde dört temel adımdan oluşan akış çerçevesinde şekillenmiştir. Öncelikle, Tekirdağ İli Saray İlçesi'nde yer alan 8 adet yerleşimin (biçimlenişinde etkili olan doğal (eğim, bitki örtüsü, toprak yapısı, jeolojik yapı) ve sosyo-kültürel etkenlere (Bahçeköy, Güngörmez, Safaalan, Edirköy, Kadıköy, Küçükyoncalı, Ayvacık, Kavacık) yerleşimin fiziki yapısı, etnik köken, yerleşim biçimi, folklorik değerler, ekonomik yapı, yapı-işlev durumu) ilişkin mevcut durum saptanmıştır. Sonrasında her bir yerleşime ilişkin sorun, potansiyel ve olanaklar Swot analizi çerçevesinde ortaya konmuştur. Elde edilen tüm bulgular çerçevesinde; üst ölçekli planlarla uyumlu ekoturizm öncelikli kırsal kalkınma odaklı 6 temel strateji geliştirilmiştir. Her bir stratejiye yönelik amaç, stratejilerin uygulanmasına yönelik eylemler, sorumlu kişi ve kuruluşlar ile gerçekleştirilmesi ön görülen zaman ayrıntılı bir biçimde belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlar, kırsal yerleşimlerin mekansal, sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine destek olabilecek ve yerel yönetimler ile diğer araştırmacılara da katkı sağlayacaktır.
 • Akci, A. (2015). Kırsal kalkınma için bir model önerisi: köy kümeleri. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Konya.
 • Anonim, (2006). Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi-1. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • Anonim, (2011). Tekirdağ 1/25000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı.
 • Anonim, (2013). Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi-2. T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı.
 • Anonim, (2014). Kırsal Kalkınma Eylem Planı. T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı.
 • Anonim, (2018a). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 140 s., Ankara.
 • Anonim, (2018b). Saray coğrafi konumu. https://www.haritatr.com/harita/Saray/61002
 • Anonim, (2018c). Türkiye’de intrazonal topraklar. http://www.dicle.edu.tr/a/skaradogan/ 4/azonal_intrazonal.pdf (erişim tarihi, 12.08.2018).
 • Avcı, M. (2014). Jeoloji, resimli Türkiye florası, Cilt 1 (Ed: A. Güner ve T. Ekim): 29-47. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Bollukçu, P. (2014). Peyzaj planlama ve kırsal kalkınma ilişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası örneği. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bartın.
 • Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın, T. (2007). Kırsal kalkınmada yeni bir yaklaşım kırsal turizm ve Türkiye’ye yönelik teorik bir çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1):1-14.
 • Çubuk, M. (1985). Türkiye'de kentleşme süreci ve kırsal alan sorunları kolokyumu. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumları II, MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2009). Ülke mekânsal planlaması içinde ekolojik ağırlıklı disiplin olma yönünde bir misyon taşıyan peyzaj mimarlığı mesleğinin yeri ve üzerine düşen ya da yapması gerekenler. Süleyman Demirel Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT-2009), Isparta, 21 s.
 • Kavruk, H., Erdem, T., Öztaş, N., Keleş, İ., Yusuf, P. ve Aktürk, B. (2012). Türkiye’de köy yerleşimi ve yönetimi. 1. basım, TODAİE Yayınları: 28, 282 s., Ankara.
 • Keleş, R. (1998). Kentbilim terimleri sözlüğü. İmge Kitabevi (2. baskı), 224 s, Ankara.
 • Kiper, T., Uzun, O., Özdemir, G., Üstün Topal, T. (2015). Kırsal kalkınma amaçlı ekoturizm planlaması: 17- Kıyıköy örneği. 213O298 Nolu Tubitak Projesi, 217s.
 • Mısırlı, N., Kiper, T., Korkut, A. (2019). Kırsal Kimlik Değerlerinin Tespiti ile Kalkınma Odaklı Stratejilerin Belirlenmesi: Edirne İli Keşan İlçesi Gökçetepe Köyü Örneği. Artium. 7(1):70-81.
 • Yakupoğlu, G. ve Deveci, M. (2010). Saray’da toplanan bazı makro mantarlar. Saray Değerleri Sempozyumu, 15 Ekim 2010, 215-220.
 • Yılmaz, B. ve Atik, G. (2006). Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1): 1-9.
 • Yılmaz, N. (2004). Farklılaştıran ve ayrıştıran bir mekanizma olarak kentleşme. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Fall
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0790-6935
Yazar: Seda TOPÇUOĞLU
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3396-5661
Yazar: Tuğba KİPER (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Proje Numarası NKUBAP.08.YL.18.143
Teşekkür Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'ne teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

APA Topçuoğlu, S , Ki̇per, T . (2020). Tekirdağ İli Saray İlçesi Kırsal Yerleşimlerinin Kalkınmasına Yönelik Turizm Öncelikli Stratejilerin Belirlenmesi . Kent Akademisi , 13 (3) , 513-525 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57162/740522