Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 214 - 229 2021-04-15

Developmental Prospects of the Provincial Cities by Branding an Investigation over Sivas as a Sample
Taşra Kentlerinin Markalaşarak Kalkınma Umudu Sivas Örneği Üzerinden Bir İnceleme

Feride Fatma BİLGİLİ [1]


In the period following 1970, the neo-liberal transformation of the economy and the state has also caused various changes in the social, economic and spatial structures of urban centers. Capitalism in the world has come to such a final stage that major shifts in the paradigm were experienced in the economy, which have dramatically altered the structure of cities. Following the policies of deindustrialization, as the share of the industrial sector in urban economies decreased, the cities that could not receive sufficient public investments were forced to a situation in which they tried to realize their local development by "marketing their local originality". Originating from global capitalism, the competition-oriented development model imposed on cities has turned cities and regions into marketable products. Presently, not only products and services, but also cities have begun to be recognized as the subjects of marketing and therefore cities have become consumption materials or commodities. In the process called "urban branding" or "urban marketing", cities are looking for ways to gain advantage in the global economy by marketing their local originality in national and international markets, and to boost their spatial appeal by revealing their distinctive characteristics in order to attract the attention of tourists, investors and capital in return. The importance of the study is to emphasize that cities are trying to achieve their economic development through branding in the globalization process. In this study, based on the example of a provincial city of Sivas, the reflections of branding efforts on small cities will be examined. This research is a descriptive study in general survey type to evaluate the brand potential of Sivas city. The research evaluates the branding studies carried out in Sivas on an economic basis. The brand city potential of Sivas, the contribution of brand studies to the city economy and the brand city perception will be determined through field work and Evaluations and suggestions will be made in the light of the data obtained as a result of the study.
1970 sonrası dönemde ekonominin ve devletin neo-liberal dönüşümü, kentsel toplumsal, ekonomik ve mekânsal yapılarda da bir dönüşüme neden olmuştur. Sanayisizleşme politikaları sonrasında kent ekonomilerinde sanayi sektörünün payı azalırken yeterli kamu yatırımları alamayan kentler ‘yerel özgünlüklerini pazarlama’ yoluyla yerel kalkınmalarını gerçekleştirmeye çalışmak zorunda bırakılmışlardır. Küresel kapitalizmin kentler üzerinde yaratmış olduğu rekabet eksenli gelişme modeli kentleri ve bölgeleri de pazarlanabilen birer ürün haline getirmiştir. “Kentsel markalaşma/kentsel pazarlama” adı verilen bu süreçte kentler yerel özgünlüklerinin ulusal ve uluslararası piyasalarda pazarlanması yoluyla küresel ekonominin sağlayacağı avantajlardan yararlanabilmenin yolunu aramaya başlamışlardır. Çalışma, küreselleşme sürecinde kentlerin markalaşma yoluyla ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmeye çalıştıklarına vurgu yapmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, bir taşra kenti Sivas örneğinden hareketle, markalaşma çalışmalarının küçük kentlere yansımaları irdelenecektir. Bu araştırma, Sivas kentinin marka potansiyelini değerlendirmeye yönelik genel tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Araştırma, Sivas’ta yapılan markalaşma çalışmalarını ekonomik temelli olarak değerlendirmektedir. Saha çalışması yoluyla Sivas’ın marka kent potansiyeli, marka çalışmalarının kent ekonomisine katkısı ve marka kent algısı belirlenerek çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında değerlendirme ve önerilerde bulunulacaktır.
 • AYAZ, M.Emrah, (2016), “Sivas Şehir Kimliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Öneriler”, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, S. 3, Ankara, s. 43-64.
 • ÇALAPKULU, Çiğdem, Kübra KIZILDAĞ, (2021), “Küresel Mega Marka Şehir: Dubai’nin Markalaşma Süreci ve Marka Algısına Yönelik Araştırma”, The Journal of Social Science, Yıl. 5, C. 5, S. 9, ss. 210-225.
 • DUMENIL, Gerard, Dominique Levy, (2005), “The Neoliberal Revolution”, Neoliberalism A Critical Reader, (ed. Alfredo Saad-Filho ve Deborah Johnston), London: Pluto Press, ss. 9-20.
 • DÜNDAR, Şebnem Gökçen, (2010), “Unvan Peşindeki Kentler: “Mega” Projeler ve “Mega Etkinlikler” Üzerinden Bir Bakış”, Mimarlık Dergisi, Sayı: 353, ss. 53-58.
 • ERSOY, Melih, Tarık, Şengül, (1998), “Küreselleşme ve Yarışan Yerellikler”, 1997 Sanayi Kongresi, Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın No: 209 Ankara: ss.135-139.
 • ERSOY, Melih, (2001), “Sanayisizleşme Süreci ve Kentler”, Praksis Dergisi, Sayı: 2, ss.32-52.
 • GÖRGÜLÜ, Yusuf, (2020), “Kent Markalama Sürecinde Yönetimsel İletişim Stratejileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi örneği, Journal of Social and Humanities Sciences Research, S. 7(51), ss.715-726.
 • HARVEY, David, (2010), Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri, (çev. Sungur Savran), İstanbul: Metis Yayınları.
 • HOVARD, M.C, J.E. King, (2008), The Rise of Neoliberalism in Advanced Capitalist Economies, London: Palgrave Macmillan.
 • İNCE, Esma İclal DİNÇER, (2017), “Marka Kent Bağlamında Kent Kimliğinin Konut Projelerinin Pazarlanmasında Kullanılması: İstanbul Örneği”, Megaron Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 4, ss. 635-646.
 • JESSOP, Bob, (2005), Hegemonya, Post Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet, (der. Betül Yarar ve Alev Özkazanç), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • KAYPAK, Şafak, (2013), “Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Markalaşması ve “Marka Kentler”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, ss.335-355.
 • KAZGAN, Gülten, (2000), İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, 9. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • KOTLER, P., Haider, D. and Rein, I. (1993), Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States, and Nations, Maxwell Macmillan Int, New York.
 • OĞAN, Okan, YASAK Üzeyir, (2020), “Küreselleşme Bağlamında Mekânsal Kent Kimliği Ve Markalaşmanın Kent Turizmine Etkisi”, Türk Coğrafya Dergisi, S. 74, ss. 97-105.
 • ORAN (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı), TR72 Bölgesi 2014-2023 Mevcut Durum Analizi.
 • ÖZBEK, Nadir, (2007), "Refah Devletinin Krizi, Yeni Sosyal Politika Önerileri ve 'Temel Gelir' Üzerine Düşünceler." Mesele Kitap Dergisi, No: 11, ss. 43-46.
 • ÖZDEMİR, Süleyman, (2007), “Küreselleşme ve Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Cilt: 1, S: 57, ss. 55-86.
 • ÖZERK, Gaye B., Berrin Akgün Yüksekli, (2011), “Küresel Kent, Kentsel Markalaşma ve Yok-Mekân İlişkileri”, İdeal Kent Dergisi, Sayı:3, ss. 82-93.
 • PENPECİOĞLU, Mehmet, (2013), “Büyük Ölçekli Kentsel Projeler, Mekânın Üretimi ve Neo-Liberal Hegemonya: İzmir Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Megaron, Cilt: 8, Sayı: 2, ss. 97-114.
 • ROSANVALLON, Pierre, (2000), The New Social Question- Rethinking the Welfare State, New Jersey: Princeton University Press.
 • TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 EYLEM PLANI, (2007), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • SERT, Emre, vd. (2005), “Küreselleşme Sürecinde Değişen Kent Kavramı; Mekân ve Politikleşme Üzerine Bir Okuma Çalışması”, Planlama Dergisi, Sayı: 2, ss. 101-111.
 • STEGER, Manfred B, Ravi K. Roy, (2010), Neoliberalism: A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press.
 • ŞENGÜL, Tarık, (2001), “Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekânı”, Praksis Dergisi, Sayı: 2, ss. 9-31.
 • ŞENGÜL, Tarık, (2009), Kentsel Çelişki ve Siyaset, İstanbul: İmge Yayınevi.
 • TEK, Murat, (2009), “Kamu Yatırımlarında Turizmin Yeri, Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de Marka Kentler Projesi: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, ss. 169-184.
 • UĞURLU, Örgen, (2013), “Neo-liberal Politikalar Ekseninde Türkiye’de Kentsel Mekânın Yeniden Üretimi”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ocak Şubat Mart, ss. 2-12.
 • ZEREN, Halim Emre, (2011), Marka Kent Oluşturma Bağlamında Stratejik Kent Yönetimi: Karaman Kenti İçin Bir Model Önerisi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • http://www.sivasirade.com/haber/-2167.html “Marka Kent Sivas”, (Erişim Tarihi: 12.01.2020).
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Yayınlanma Tarihi Bahar 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5589-5126
Yazar: Feride Fatma BİLGİLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2021

APA Bilgili, F . (2021). Taşra Kentlerinin Markalaşarak Kalkınma Umudu Sivas Örneği Üzerinden Bir İnceleme . Kent Akademisi , 14 (1) , 214-229 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/61369/839400