PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye A1 Yazma Sorunları: Afganistan Örneği

Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2, 67 - 87, 01.06.2015

Öz

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi gün geçtikçe gelişmekte ve geniş bir alana yayılmaktadır. Türkçenin öğretimini daha kolay ve sistemli hale getirmek için bilimsel çalışmaların önemi çok büyüktür. Türkiye’nin dünyadaki itibarının artması ile birlikte Türkçeye olan talep daha da artacaktır. Ekonomik, ticari, eğitim ve askeri yönden ilişki kurmak isteyen toplum ve bireyler Türkçe öğrenmek için çalışacaktır. Bu durum ise Türkçeyi istenilen düzeyde öğretebilecek bir devlet politikasını, müfredat programını, araç-gereçlerin geliştirilmesini ve yardımcı okuma setlerinin hazırlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmamızın amacı, Türkçe öğrenen Afgan öğrencilerin temel seviyede yapmış oldukları yazma hatalarını analiz etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Ayrıca Afganistan’da yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi adı altında herhangi bir çalışmanın olmayışı da araştırmacıların bu çalışmaya yönlenmesinde bir etkendir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemine göre belge tahlili ile belgesel kaynak derlemesi modeli kullanılmıştır. Araştırmacılar, konusu ile ilgili mevcut kaynakları inceleyip değerlendirmiş, ortaya çıkan hatalar ve çözüm önerileri hakkında görüş bildirmiştir. Çalışmanın verilerini A1 seviyesi yazılı sınavları, öğretmen görüşleri ve araştırmacı gözlemleri oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen tüm veriler tek tek incelenmiştir. İnceleme sonucunda yapılan yanlışlar tespit edilmiş ve yazım, ek, kelime yanlışlıkları olarak tablolar hâlinde gruplandırılmıştır

The Issue of A1 Level Spelling Mistakes in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Case of Afghanistan

Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2, 67 - 87, 01.06.2015

Öz

Teaching Turkish as a foreign language is developing and spreading over a wide area day by day. In order to make teaching Turkish easier and more systematic, scientific researches play a great role. The more Turkey gains esteem in the world, the more demand for Turkish language arises. Individuals and communities that want to establish economical, commercial, educational, and military relations will, presumably, endeavor to learn Turkish. This requires a curriculum, a state policy which aims to teach Turkish at the desired level, development of educational tools, and the preparation of reading materials. The aim of this study is to analyze and provide solutions to spelling mistakes made by Afghan students learning Turkish at the beginning level. Also, the lack of studies that aim to teach Turkish as a foreign language in Afghanistan is another factor that triggered researchers to study in this field. In this study, document analysis and compilation of documentary source models are used in accordance with qualitative research model. The researchers dissect available sources, evaluate them, and express their opinions about the mistakes and the solution proposals they have spotted. The data of the research consist of A1 level written examinations, teachers’ opinions and researchers’ observations. All the data obtained in the study are analyzed in details. As a result of the analysis, grammar mistakes were determined and classified into three groups; spelling mistakes, suffix and prefix mistakes, and lexical mistakes

Ayrıntılar

Diğer ID JA88SD65JJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muammer NURLU Bu kişi benim


Adem KUTLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Nurlu, M. & Kutlu, A. (2015). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye A1 Yazma Sorunları: Afganistan Örneği . Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 25 (2) , 67-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/34217/378219