Kitap İncelemesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İKNA TEKNİKLERİ AÇISINDAN NUTUK

Yıl 2019, Cilt 29, Sayı 1, 111 - 138, 30.06.2019

Öz

Bu araştırmayla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün halkına hesap vermek ve yeni bir devleti nasıl kurduğunu anlatmak için söylediği Nutuk’unda kullandığı ikna tekniklerini belirlemek amaçlanmıştır.

Araştırma, nitel araştırma özelliği taşımaktadır. “Doküman analizi modeli” kullanılmıştır. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” adlı eseri araştırmanın amacı doğrultusunda ikna teknikleri açısından taranmış, doküman analizi esaslarına göre elde edilen veriler düzenlenmiş ve veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi aynı zamanda araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.

Verilerin toplanmasında bir standardın oluşturulmasını sağlamak amacıyla bir form kullanılmıştır. Bu form araştırmanın amacı doğrultusunda ikna tekniklerinin Nutuk’ta nasıl yer aldığını sistematik bir şekilde kaydetmeye yaramıştır.

Formda yer alan 76 ikna tekniği birer tema olarak değerlendirilmiş ve Nutuk bu temalar açısından taranmıştır. Tarama esnasında tekniklerle ilgili Nutuk’ta yer alan her bilgi, bu başlıklar altına yazılmıştır. Taramalarda elde edilen bilgilerin, başlıkların altına yazılması tamamen bittikten sonra bu bilgiler her teknik açısından kendi içinde değerlendirilmiş ve farklı kodlar oluşturulmuştur. Nihayetinde her teknik ayrı ayrı ele alınmış ve veriler yazıya aktarılmıştır.

İkna teknikleri ile ilgili Nutuk’ta yapılan analizlere göre Mustafa Kemal’in 76 teknikten 67’sini kullandığı, 5’ini hiç kullanmadığı, 4 teknikte tavsiye edilenlerin zıddını yaptığı görülmüştür. Bu da Mustafa Kemal’in birçok ikna tekniğinden yararlandığını, Nutuk’ta kendini ifade ederken insanları anlattıklarına inandırmak için çeşitli yollara başvurduğunu ve Mustafa Kemal’in ikna edici bir lider olduğunu göstermektedir. 

Kaynakça

 • Atatürk, M. K. (2010). Nutuk-Söylev (I.Cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Atatürk, M. K. (2010). Nutuk-Söylev (II.Cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Aziz, A. (2003). Siyasal iletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Can, B. (1991). İkna edici iletişimde duygu ve mantık kullanımı. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Deniz, K. (2011). Etkili iletişim. Salih Gülerer (Ed.), Üniversiteler için dil ve anlatım içinde (s. 549-635). Ankara: Gazi Kitabevi
 • Hale, R., Whitlam, P. (1997). İnsanları etkileme gücü. (T. Topuzoğlu, Çev.). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Hogan, K. (2007). Başkalarını sizin gibi düşünmeye nasıl ikna edersiniz? İkna etmenin psikolojisi. (T. S. Güneş, E. Karanimoğlu, Çev.). İstanbul: Yakamoz Yayınları.
 • Hogan, K., Speakman, J. (2012). Gizli ikna taktikleri. (T. Gezer, Çev). İstanbul: Yakamoz Yayınları.
 • Karadoğan, E. (2003). Kişiler arası iletişim sürecinde güven unsuru, güven ve ikna ölçeği örneği. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kirschner, J. (1994). Manipülasyon ama nasıl? İnsanları etkilemenin ve kullanmanın sekiz ana kuralı. (A. Arıtan, Çev.). İstanbul: Arıtan Yayınevi.
 • Lazar, J. (2001). İletişim bilimi. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Paksoy, M., Acar, A. C. (2000). İletişim ve iletişim modelleri. Örgütsel iletişim. Özalp, İ. (ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu. (2009). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uzun, H. (2005). Atatürk’ün Nutuk’unun içerik analizi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara.
 • Yatkın, A. (2003). Halkla ilişkiler ve iletişim. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, B. (2006). Nutuk’un fikrî ve edebî açıdan incelenmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Nutuk in Terms of Persuasion Techniques

Yıl 2019, Cilt 29, Sayı 1, 111 - 138, 30.06.2019

Öz

In this study, it is aimed to define Mustafa Kemal Ataturk’s persuasion techniques in his book of Nutuk to give an account for his folk and to explain how he founded a new country.

Qualitative research model and document analyse was used for this study. Therefore, Nutuk was browsed in terms of persuasion techniques. The data obtained was arranged and analysed according to principles of document analyse. Sample of this study also constitutes the universe of the study.

__________________________

A form is used to construct a standard in the process of obtaining data. This form is composed of persuasion techniques that could be defined from written expressions by related literature scanning and was generated by the opinion of experts. 76 persuasion techniques was taken place in this form. It served to record sistematically how this techniques had taken place in Nutuk in line with the purpose of this study.

Each of the 76 persuasion techniques in the form were considered as a theme and Nutuk was scanned in terms of these techniques. All the quatations in Nutuk were written below the headings among these 76 techniques. After this process, these quotations were evaluated in the light of all these techniques and different codes was given to each of them.Finally,each technique was semtinized and data was transformed to script

In the scope of the analyses that related to persuasion techniques and derived from Nutuk, 67 of 76 techniques were used by Mustafa Kemal and 5 of them were never used. He did the opposite of 4 techniques that are recommended. This shows that Mustafa Kemal benefited from many persuasion techniques, appeaed to different ways to persuade people and is a persuasive leader. Techniques that are rarely used or used reversely can be that these are not necessary in the conditions required or he didn’t need them. With this regard, Mustafa Kemal preferred to use the persuasion techniques when they are necessary and he is a persuasive leader.

 

Kaynakça

 • Atatürk, M. K. (2010). Nutuk-Söylev (I.Cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Atatürk, M. K. (2010). Nutuk-Söylev (II.Cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Aziz, A. (2003). Siyasal iletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Can, B. (1991). İkna edici iletişimde duygu ve mantık kullanımı. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Deniz, K. (2011). Etkili iletişim. Salih Gülerer (Ed.), Üniversiteler için dil ve anlatım içinde (s. 549-635). Ankara: Gazi Kitabevi
 • Hale, R., Whitlam, P. (1997). İnsanları etkileme gücü. (T. Topuzoğlu, Çev.). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Hogan, K. (2007). Başkalarını sizin gibi düşünmeye nasıl ikna edersiniz? İkna etmenin psikolojisi. (T. S. Güneş, E. Karanimoğlu, Çev.). İstanbul: Yakamoz Yayınları.
 • Hogan, K., Speakman, J. (2012). Gizli ikna taktikleri. (T. Gezer, Çev). İstanbul: Yakamoz Yayınları.
 • Karadoğan, E. (2003). Kişiler arası iletişim sürecinde güven unsuru, güven ve ikna ölçeği örneği. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kirschner, J. (1994). Manipülasyon ama nasıl? İnsanları etkilemenin ve kullanmanın sekiz ana kuralı. (A. Arıtan, Çev.). İstanbul: Arıtan Yayınevi.
 • Lazar, J. (2001). İletişim bilimi. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Paksoy, M., Acar, A. C. (2000). İletişim ve iletişim modelleri. Örgütsel iletişim. Özalp, İ. (ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu. (2009). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uzun, H. (2005). Atatürk’ün Nutuk’unun içerik analizi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara.
 • Yatkın, A. (2003). Halkla ilişkiler ve iletişim. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, B. (2006). Nutuk’un fikrî ve edebî açıdan incelenmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kemalettin DENİZ (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-7531-490X
Türkiye


Rasim TARAKCI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6379-2736
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 29, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Deniz, K. & Tarakcı, R. (2019). İKNA TEKNİKLERİ AÇISINDAN NUTUK . Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 29 (1) , 111-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/46508/584389