Yıl 2020, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 44 - 58 2020-12-24

The Reporting Role of Social Media in the Global Pandemic: Is It Useful? Is it Harmful? A Research on User Experiences
Küresel Salgın Sürecinde Sosyal Medyanın Habercilik Rolü: Yararlı mı? Zararlı mı? Kullanıcı Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Ramazan YILDIZGÖRÜR [1]


The covid-19 epidemic, which affects the entire world, has shown itself to be a process experienced for many for the first time. In particular, the closure of university and many places where young people spend time due to quarantine and social isolation has forced them to spend time at home in this process. In this context, social media has functioned as one of the limited socialization and communication environments accessible. In a country like Turkey, where its young population spends quite high rates of time on social media, the pandemic process has made the use of social media even more interesting. Processes such as access, sharing, and exposure, especially in the context of journalism, have manifested themselves in more intensive and different forms. This study aims to reveal the functions of social media in the context of Journalism among young university students during the pandemic. For this purpose, in-depth interviews were conducted online with university students. The reason for the preference for in-depth discussion as a method can be expressed as clearly revealing the different forms of Use and functions that occur in an extraordinary process. In this context, some of the research’s outstanding findings mention a number of negative effects such as avoidance, loss of trust, as well as positive effects such as information search, validation, and morale gain
Tüm dünyayı etkileyen covid-19 salgını birçok kişi için ilk kez deneyimlenen bir süreç olarak kendini göstermiştir. Özellikle karantina ve sosyal izolasyon nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime başlaması ve gençlerin bir araya geldikleri birçok sosyal ortamın kapatılması bu süreçte evde geçirilen süreyi de uzatmıştır. Bu süre içinde, sosyal medya, çoğu kişi için, erişilebilen sınırlı sosyalleşme ve iletişim ortamlarından biri olarak işlev görmüştür. Türkiye gibi genç nüfusunun sosyal medyada oldukça yüksek oranlarda zaman geçirdiği bir ülkede pandemi süreci sosyal medya kullanımını daha da ilginç bir hale getirmiştir. Özellikle habercilik bağlamında erişim, paylaşım ve maruz kalma gibi süreçler daha yoğun ve alışılmış olandan farklı biçimlerde kendini göstermiştir. Bu çalışma, pandemi sürecinde, sosyal medyanın üniversite öğrencisi gençler arasında, habercilik bağlamında ne tür işlevler üstlendiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda üniversite öğrencisi gençlerle çevrimiçi ortamda derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Yöntem olarak derinlemesine görüşmenin tercih edilme nedeni, olağanüstü bir süreçte ortaya çıkan farklı kullanım biçimlerini ve işlevleri kullanıcıların kendi deneyimleri üzerinden, net bir biçimde ortaya koymak olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda araştırmanın öne çıkan bulgularından bazıları kaçınma, güven kaybı gibi olumsuz etkiler olduğu gibi; bilgi arama, doğrulama ve moral kazanma gibi olumlu etkiler şeklinde belirmiştir
 • Anderson, M., Caumont, A. (2014). How social media is reshaping news. Pew Research Center, 24, 2014.
 • Bro, P. (2019). Constructive journalism: Proponents, precedents, and principles. Journalism, 20(4), 504-519.
 • Carr, C.T., Hayes, R.A. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining, Atlantic Journal of Communication, 23:1, 46-65.
 • Casero-Ripollés, Andreu (2020). “Impact of Covid-19 on the media system. Communicative and democratic consequences of news consumption during the outbreak”. El profesional de la información, v. 29, n. 2, e290223.
 • Creswell, J. W. (2015). Karma Yöntem Araştırmaları: Tasarımı ve Yönetilmesi. 2. Baskı. (Çev. Yüksel, B., Selçuk, B.D.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Dey, I. (2003). Qualitative data analysis: A user friendly guide for social scientists. Routledge.
 • Duffy, A., & Ang, P. H. (2019). Digital journalism: defined, refined, or re-defined. Digital Journalism, 7(3), 378-385.
 • Geray, H. (2006). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş:İletişim alanından örneklerle. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Goel, A., Gupta, L. (2020). Social Media in the Times of COVID-19. Journal of Clinical Rheumatology.
 • Jensen, K. B., Helles, R. (2017). Speaking into the system: Social media and many- to-one communication. European Journal of Communication, 32(1), 16-25.
 • Kaplan, A. M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons 53, 59–68.
 • Kawamoto, K. (2003). Digital journalism – emerging media and the changing horizons of journalism. (İçinde) Digital journalism – emerging media and the changing horizons of journalism (sy. 1–29). Lanham: Rowman and Littlefield.
 • Larson, H. J. (2018). The biggest pandemic risk? Viral misinformation. Nature, 562(7726), 309-310.
 • Lee, S. K., Lindsey, N. J., Kim, K. S. (2017). The effects of news consumption via social media and news information overload on perceptions of journalistic norms and practices. Computers in Human Behavior, 75, 254-263.
 • Meraz, S. (2009). Is there an elite hold? Traditional media to social media agenda setting influence in blog networks. Journal of computer-mediated communication, 14(3), 682-707.
 • Miller, D., Sinanan, J., Wang, X., McDonald, T., Haynes, N., Costa, E., Nicolescu, R. (2016). How the world changed social media (p. 286). UCL press.
 • Park, C. S., Kaye, B. K. (2020). What’s This? Incidental Exposure to News on Social Media, News-Finds-Me Perception, News Efficacy, and News Consumption. Mass Communication and Society, 23(2), 157-180.
 • Pavlik, John V. 2001. Journalism and New Media. New York: Columbia University Press.
 • Sharma, K., Seo, S., Meng, C., Rambhatla, S., Liu, Y. (2020). Covid-19 on social media: Analyzing misinformation in twitter conversations. arXiv preprint arXiv:2003.12309.
 • Simon, T., Goldberg, A., Adini, B. (2015). Socializing in emergencies—A review of the use of social media in emergency situations. International Journal of Information Management, 35(5), 609-619.
 • Stassen, W. (2010). Your news in 140 characters: exploring the role of social media in journalism. Global Media Journal-African Edition, 4(1), 116-131.
 • Tewksbury, D., Rittenberg, J. (2012). News on the Internet: Information and Citizenship in the 21st Century. Oxford University Press.
 • Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., & Nyhan, B. (2018). Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. Political polarization, and political disinformation: a review of the scientific literature.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Mehmet Ramazan YILDIZGÖRÜR
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2020

APA Yıldızgörür, M . (2020). Küresel Salgın Sürecinde Sosyal Medyanın Habercilik Rolü: Yararlı mı? Zararlı mı? Kullanıcı Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma . Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi , (5) , 44-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kiad/issue/61064/906578