Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 125 - 144 2019-12-28

Müteahhirûn Kelâmında Kullanılan İstidlâl Metotları

Hakan KUTLU [1] , Ali Mahmoud AL-OMARÎ [2]


ÖZET

Sözlükte apaçık yol anlamına gelen metot, günümüzdeki akademik anlamını epistemolojinin zuhurundan sonra kazanmıştır. Ancak farklı şekillerde tarifi yapılan metot, epistemolojinin bilimsel araştırmalardaki üslubun niteliğini tayin edici misyonuna uygun bir şekilde ele alınmalıdır. Kelâm ilminde var olan ilmi araştırmaların bu manadaki metodolojisinin niteliğini ortaya koymayı amaçladığımız çalışmamızda mütekellimlerin kelâm ilminin konusuna dair yaptıkları yüklemelerde izlemiş oldukları üslupları tasnif ve tahlile tabi tutmaya çalışacağız. Bu sayede kelâm eserlerinde ortaya konan delillerin, istidlâlin mahiyeti ve değeri bakımından konumunun belirginleşmesine katkı sunacağız. 

Metot, İstidlâl, Kelâm İlmi
  • Acemî, Samir Tevfik, Nahve binâi’l-mezhebi’t-terbevî, kırâetün fî meâlimi’l-menhec. Beyrut: Mecelletü ebhâsin ve dirâsâtin terbeviyye. 2016.Âmidî, Seyfüddîn. el-Mübîn fî şerhi elfâzi’l-hukemâ ve’l-mütekellimîn. thk. Hasen eş-Şâfii. Kahire: Dâru Vehbe. 1993.Bacon, Francis. Novum Organum. trc. Sema Önal. İstanbul: Say Yayınları. 2012.Bedevi. Abdurrahman. Menâhicü’l-bahsi’l-ilmî. Kuveyt: Vekâletü’l-matbûât. 1997.Berencegâr. Rıza. İlmü’l-kelâm el-İslâmî; dirâsetün fi’l-kavâidi’l-menheciyye. Beyrut: Merkezü’l-hadâra li tenmiyeti’l-fikri’l-İslâmî. 2016.Beyzâvî. Abdullah b. Ömer. Misbâhu’l-ervâh fî usûli’d-dîn. thk. Said Fûde. Amman: Dâru’r-Râzî, 2007. Ferâhîdî. Halil b. Ahmed. Kitâbu’l-Ayn. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye. 4 cilt. 2003. Gazâlî. Muhammed b. Muhammed. el-İktisâd fi’l-i’tikâd, Beyrut: Dâru’l-minhâc. 2016.Gazâlî. Muhammed b. Muhammed. Mi’yâru’l-ilm. Beyrut: Dâru’l-minhâc. 2016.Gazâlî. Muhammed b. Muhammed. el-Münkız mine’d-dalâl. Cidde: Dâru’l-minhâc. 2013.İbnü’t-Tilmisânî. Şerhu Meâlimi usûli’d-dîn. thk. Nizâr el-Hammâdî. Ammân: Dâru’l-feth. 2010.Kallet. Richard H. "How to Write the Methods Section of a Research Paper." Respiratory Care 49 October. 2004.Kazvînî. Necmüddîn Kâtibî. er-Risâletü’ş-Şemsiyye fî tahrîri’l-kavâidi’l-mantıkıyye. İstanbul: el-Mektebetü’l-Hâşimiyye, 2015.Mehdî. Fazlullah. Usûlü kitâbeti’l-bahs ve kavaidi’t-tahkîk. Beyrut: Dâru’t-talîa. 1998.Râzî. Fahreddin. el-Hamsûn fî usûli’d-dîn. thk. Said Abdüllatif Fûde, Amman: Dâru’l-asleyn. 2017.Râzî. Fahreddin. Mantıku’l-mülahhas, thk. Ahmed Ferâmurz-Adina Asgarî Nejad. Tahran: Kitâbhâne. 1962. Râzi. Kutbüddîn. Şerhu’ş-Şemsiyye. İstanbul: Mektebetü’l-Hâşimiyye. 2015.Omarî. Ali Mahmoud. el-Mantık. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 2018.Senûsî. Muhammed b. Yusuf. Şerhu’l-Akîdeti’l-kübrâ. Kahire: Matbaatü cerîdeti’l-İslâm. 1316.Senûsî. Muhammed b. Yusuf, Şerhu’l-Akîdeti’l-vüstâ. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye. 2005.Tabâha. Yusuf Abdülemir. Menheciyyetü’l-bahs-tekniyyât ve menâhic. Beyrut: Dâru’l-mahacceti’l-beyzâ. 2011.Yûsî. Hasan b. Mesud. Havâşî’l-Yûsî alâ şerhi Kübrâ es-Senûsî. tah. Hamid el-Yûsî. Cezayir: Dâru’l-furkân. 2008.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7145-9092
Yazar: Hakan KUTLU
Kurum: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0977-9041
Yazar: Ali Mahmoud AL-OMARÎ (Sorumlu Yazar)
Kurum: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 17 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

ISNAD Kutlu, Hakan , Al-omarî, Ali Mahmoud . "Müteahhirûn Kelâmında Kullanılan İstidlâl Metotları". Kocaeli İlahiyat Dergisi 3 / 2 (Aralık 2019): 125-144 .