Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Google Earth as an Alternative Platform to Intricate Advertising in Social Media: The Case of Istanbul Historic Peninsula

Yıl 2023, Sayı: 21, 1 - 26, 05.04.2023

Öz

The concept of advertising, which has various definitions from the past to the present; in today’s world,
with the developments in communication technologies, there is a definitional complexity especially on
social media. Geographical mapping applications as a social media platform where the intricate structure
of advertisement can be observed but ignored is also an important issue to be evaluated in this context. In
this study; in a way that also reveals the intricate structure of advertising, it is aimed to demonstrate that the
images shared by social media users in Google Earth, one of the main geographical mapping applications, are
a new alternative that will serve advertising activities. In this direction, purposive sampling was used for the
visuals in the historical peninsula, one of the busiest and most historical regions of Istanbul; content analysis
was carried out for the content that is an alternative to advertising in the images in the sample. According to
the findings, it has been determined that there are various content alternatives to advertising in the images
shared by social media users in the historical peninsula of Istanbul; it has been observed that these contents
mainly belong to the food and management sectors, and the use of communication tools such as tarpaulins
and banners, although signs are intense. In addition, approximate rates of shares were made by domestic and
foreign users, and the highest number of shares was made especially in 2018; it is also observed that the
content that is a new alternative to advertising is usually included in the images of busy streets and squares.

Kaynakça

 • Altındal, M. (2013). Dijital pazarlamada marka yönetimi ve sosyal medyanın etkileri. (Ed.) Mustafa Akgül, Ufuk Çağlayan, Ethem Derman, Attila Özgit, Mehmet Topakcı, Ramazan Uyar, Okan Ural, Şahin Akbunar, Turgut Fatih Kasalak, Evren Sezgin, Fırat Yücel, Hakan Akar, Uğur Ercan. Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı içinde (ss. 1087-1091). Akdeniz Üniversitesi, Antalya: İnternet Teknolojileri Derneği.
 • Avşar, Z. ve Elden, M. (2004). Reklam ve reklam mevzuatı. Reklam ve Televizyon Üst Kurulu Yayınları.
 • Babacan, M. (2015). Nedir bu reklam?. Beta Basım Yayın.
 • Battallar, Z. ve Cömert, M. (2015). Tüketicilerin tercihlerinde sosyal medyadaki reklamların etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 2(1), 39-48.
 • Bergkvist, L. ve Eisend, M. (2022). Changes in definitions and operationalizations in advertising research-justified or not?. Journal of Advertising, (51), 1-9. https://doi.org/1 0.1080/00913367.2022.2077268
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar. Siyasal Kitabevi.
 • Bir, A. A. ve Maviş, F. (1988). Reklamın gücü: Dünyada ve Türkiye’de reklamcılık. Bilgi Yayınevi.
 • Çamdereli, M. (2013). Reklamın görme dediği. Avrupa Yakası Yayınları.
 • Dahlen, M. ve Rosengren, S. (2016). If advertising won’t die, what will it be? Toward a working definition of Advertising. Journal of Advertising, 45(3), 334–345. https://doi.or g/10.1080/00913367.2016.1172387
 • Dijk, J.V. (2018). Ağ toplumu. Epsilon Yayınevi.
 • Dominici, G. (2009). From marketing mix to e-marketing mix: A literature overview and classification. International Journal of Business and Management, 4(9), 17-24. https:// ssrn.com/abstract=1961974
 • Dyck, F. V. (2017). Yeni nesil reklamcılık: Dijital çağ için yeni kurallar. THE Kitap Yayınları.
 • Elden, M. (2016). Reklam yazarlığı. İletişim Yayınları.
 • Elden, M. (2018). Reklam ve reklamcılık. Say Yayınları.
 • Elden, M., Ulukök, Ö. ve Yeygel, S. (2005). Şimdi reklamlar. İletişim Yayınları.
 • Fidan, M. ve Yılmaz, Ş. (2000). Reklamcılık ders kitabı. Tutibay Yayıncılık.
 • Goyal, S. (2013). Advertising on social media. Scientific Journal of Pure and Applied Sciences, 2(5), 220-223. http://sjournals.com/index.php/sjpas/article/view/977
 • Güçdemir, Y. (2015). Sanal ortamda iletişim: “Bir halkla ilişkiler perspektifi”. Derin Yayınları.
 • Güngör, N. (2016). İletişim: Kuramlar, yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi.
 • Huh, J. (2016). Comment: Advertising won’t die, but defining it will continue to be challenging. Journal of Advertising, 45(3), 356-358. https://doi.org/10.1080/00913367.2 016.1191391
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68. https://doi. org/10.1016/j.bushor.2009.09.003
 • Karpat, I. (1999). Bankacılık sektöründen örneklerle kurumsal reklam. Yayınevi Yayıncılık.
 • Ke, Q. ve Wang, W. (2013). The adjective frequency in advertising English slogans. Theory and Practice in Language Studies, 3(2), 275-284. https://doi.org/10.4304/tpls.3.2.275- 284
 • Kerr, G. ve Schultz, D. (2010). Maintenance person or architect?. International Journal of Advertising, 29(4), 547–568. https://doi.org/10.2501/S0265048710201348
 • Khan, (2006). Consumer behaviour and advertising management. New Age International.
 • Kırık, A. M. (2017). Sosyal medya ve internet ortamında viral reklamcılık. Çizgi Kitabevi.
 • Kim, W., Jeong, O. R. ve Lee, S. W. (2010). On social web sites. Information Systems, 35(2), 215-236. https://doi.org/10.1016/j.is.2009.08.003
 • Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. ve Wong, V. (1999). Principles of marketing. Prentice Hall Europe.
 • Kurtuluş, K. (1981). Pazarlama araştırmaları. Sermet Matbaası Yayınları.
 • Küçükerdoğan, R. ve Sarı, N. (2000). Reklam iletişiminde strateji yaratımı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (10) , 421-429.
 • Laurie, S., Mortimer, K. ve Beard, F. (2019). Has advertising lost its meaning? Views of UK and US millennials. Journal of Promotion Management, 25(6), 765-782. https://doi.org/ 10.1080/10496491.2018.1536623
 • Miller, D., Costa, E., Haynes, N., McDonald, T., Nicolescu, R., Sinanan, J., Spyer, J., Venkatraman, S. ve Wang, X. (2016). How the world changed social media. UCL Press.
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2013). Pazarlama iletişimi yönetimi. MediaCat Yayıncılık.
 • Özkan, A. (2015). Reklam yönetimi. İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Öztürk. A. (2017). Pazarlama ilkeleri. Gazi Kitabevi.
 • Richards, J. I. ve Curran, C. M. (2002). Oracles on “Advertising”: Searching for a definition. Journal of Advertising, 31(2), 63-77. https://doi.org/10.1080/00913367.2002.10673667
 • Rust, R.T. ve Oliver, R. W. (1994). Notes and comments: Death of advertising. Journal of Advertising, 23(4), 71–77. https://www.jstor.org/stable/4188952
 • Safko, L. (2010). The social media bible: Tactics, tools, and strategies for business success. John Wiley & Sons.
 • Stewart, D. W. (1992). Speculations on the future of advertising research. Journal of Advertising, 21(3), 1–18. https://doi.org/10.1080/00913367.1992.10673372
 • Şık, E. ve Soba, M. (2021). Reklamın etkinliğinin ölçülmesi: Tanıma yöntemi. Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, (8), 59-68.
 • Taprial, V. ve Kanwar, P. (2012). Understanding social media. Bookboon.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri (1. baskı). Epsilon Yayınevi.
 • Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama ilkeleri global yönetimsel yaklaşım: Türkiye uygulamaları. Beta Yayınevi.
 • Todorova, G. (2015). Marketing communication mix. Trakia Journal of Sciences, 13(1), 368- 374. https://doi.org/10.15547/tjs.2015.s.01.063
 • Topsümer, F. ve Elden, M. (2013): Reklamcılık: Kavramlar, kararlar ve kurumlar. İletişim Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu. (t.y.-a). Girift. Türk Dil Kurumu Sözlükleri içinde. Erişim (06.11.2022): https://sozluk.gov.tr/
 • Türk Dil Kurumu. (t.y.-b). Pazarlama. Türk Dil Kurumu Sözlükleri içinde. Erişim (06.11.2022): https://sozluk.gov.tr/
 • Türk Dil Kurumu. (t.y.-c). Reklam. Türk Dil Kurumu Sözlükleri içinde. Erişim (06.11.2022): https://sozluk.gov.tr/
 • Yılmaz, Y. (2006). Pazarlama iletişiminde bütünleştirici bir boyut: Bütünleşik pazarlama iletişimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(18), 54-75.

Giriftleşen Reklamcılığa Sosyal Medyada Alternatif Bir Platform Olarak Google Earth: İstanbul Tarihî Yarımada Örneği

Yıl 2023, Sayı: 21, 1 - 26, 05.04.2023

Öz

Geçmişten bugüne çeşitli tanımlamalarda bulunulan reklam kavramı; bugünün dünyasında iletişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, özellikle de sosyal medya üzerinde tanımsal bir giriftlik
yaşamaktadır. Reklamın girift yapısının gözlemlenebildiği, ancak göz ardı edilen bir sosyal medya platformu
olarak coğrafi haritalandırma uygulamaları da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Bu
araştırmada; reklamcılığın giriftleşen yapısını da ortaya koyan bir biçimde, coğrafi haritalandırma uygulamalarının
başlıcalarından olan Google Earth’te, sosyal medya kullanıcılarının paylaşmış oldukları görsellerin reklamcılık
faaliyetlerine hizmet edecek yeni bir alternatif niteliğinde olduğunun ortaya konması amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda İstanbul ilinin en yoğun ve tarihî bölgelerinden biri olarak Tarihî Yarımada’da yer alan görsellere
ilişkin amaçlı örnekleme kullanılmış; örneklemdeki görseller içerisinde yer alan reklamcılığa alternatif
niteliğindeki içeriklere yönelik içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, İstanbul Tarihî
Yarımada’da sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan görsellerde reklamcılığa alternatif niteliğinde
çeşitli içeriklerin yer aldığı tespit edilmiş olup; bu içeriklerin ağırlıklı olarak gıda ve yönetim sektörlerine ait
olduğu, tabelalar yoğunluklu olmakla birlikte branda, afiş gibi iletişim araçlarının da kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Ayrıca yerli ve yabancı kullanıcılar tarafından yaklaşık oranlarda paylaşımların yapıldığı ve özellikle 2018
yılında en yüksek paylaşım sayısında bulunulduğu, reklamcılığa yeni bir alternatif niteliğindeki içeriklerin
genellikle işlek cadde ve meydan görsellerinde yer aldığı da gözlemlenen diğer bulgulardandır.

Kaynakça

 • Altındal, M. (2013). Dijital pazarlamada marka yönetimi ve sosyal medyanın etkileri. (Ed.) Mustafa Akgül, Ufuk Çağlayan, Ethem Derman, Attila Özgit, Mehmet Topakcı, Ramazan Uyar, Okan Ural, Şahin Akbunar, Turgut Fatih Kasalak, Evren Sezgin, Fırat Yücel, Hakan Akar, Uğur Ercan. Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı içinde (ss. 1087-1091). Akdeniz Üniversitesi, Antalya: İnternet Teknolojileri Derneği.
 • Avşar, Z. ve Elden, M. (2004). Reklam ve reklam mevzuatı. Reklam ve Televizyon Üst Kurulu Yayınları.
 • Babacan, M. (2015). Nedir bu reklam?. Beta Basım Yayın.
 • Battallar, Z. ve Cömert, M. (2015). Tüketicilerin tercihlerinde sosyal medyadaki reklamların etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 2(1), 39-48.
 • Bergkvist, L. ve Eisend, M. (2022). Changes in definitions and operationalizations in advertising research-justified or not?. Journal of Advertising, (51), 1-9. https://doi.org/1 0.1080/00913367.2022.2077268
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar. Siyasal Kitabevi.
 • Bir, A. A. ve Maviş, F. (1988). Reklamın gücü: Dünyada ve Türkiye’de reklamcılık. Bilgi Yayınevi.
 • Çamdereli, M. (2013). Reklamın görme dediği. Avrupa Yakası Yayınları.
 • Dahlen, M. ve Rosengren, S. (2016). If advertising won’t die, what will it be? Toward a working definition of Advertising. Journal of Advertising, 45(3), 334–345. https://doi.or g/10.1080/00913367.2016.1172387
 • Dijk, J.V. (2018). Ağ toplumu. Epsilon Yayınevi.
 • Dominici, G. (2009). From marketing mix to e-marketing mix: A literature overview and classification. International Journal of Business and Management, 4(9), 17-24. https:// ssrn.com/abstract=1961974
 • Dyck, F. V. (2017). Yeni nesil reklamcılık: Dijital çağ için yeni kurallar. THE Kitap Yayınları.
 • Elden, M. (2016). Reklam yazarlığı. İletişim Yayınları.
 • Elden, M. (2018). Reklam ve reklamcılık. Say Yayınları.
 • Elden, M., Ulukök, Ö. ve Yeygel, S. (2005). Şimdi reklamlar. İletişim Yayınları.
 • Fidan, M. ve Yılmaz, Ş. (2000). Reklamcılık ders kitabı. Tutibay Yayıncılık.
 • Goyal, S. (2013). Advertising on social media. Scientific Journal of Pure and Applied Sciences, 2(5), 220-223. http://sjournals.com/index.php/sjpas/article/view/977
 • Güçdemir, Y. (2015). Sanal ortamda iletişim: “Bir halkla ilişkiler perspektifi”. Derin Yayınları.
 • Güngör, N. (2016). İletişim: Kuramlar, yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi.
 • Huh, J. (2016). Comment: Advertising won’t die, but defining it will continue to be challenging. Journal of Advertising, 45(3), 356-358. https://doi.org/10.1080/00913367.2 016.1191391
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68. https://doi. org/10.1016/j.bushor.2009.09.003
 • Karpat, I. (1999). Bankacılık sektöründen örneklerle kurumsal reklam. Yayınevi Yayıncılık.
 • Ke, Q. ve Wang, W. (2013). The adjective frequency in advertising English slogans. Theory and Practice in Language Studies, 3(2), 275-284. https://doi.org/10.4304/tpls.3.2.275- 284
 • Kerr, G. ve Schultz, D. (2010). Maintenance person or architect?. International Journal of Advertising, 29(4), 547–568. https://doi.org/10.2501/S0265048710201348
 • Khan, (2006). Consumer behaviour and advertising management. New Age International.
 • Kırık, A. M. (2017). Sosyal medya ve internet ortamında viral reklamcılık. Çizgi Kitabevi.
 • Kim, W., Jeong, O. R. ve Lee, S. W. (2010). On social web sites. Information Systems, 35(2), 215-236. https://doi.org/10.1016/j.is.2009.08.003
 • Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. ve Wong, V. (1999). Principles of marketing. Prentice Hall Europe.
 • Kurtuluş, K. (1981). Pazarlama araştırmaları. Sermet Matbaası Yayınları.
 • Küçükerdoğan, R. ve Sarı, N. (2000). Reklam iletişiminde strateji yaratımı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (10) , 421-429.
 • Laurie, S., Mortimer, K. ve Beard, F. (2019). Has advertising lost its meaning? Views of UK and US millennials. Journal of Promotion Management, 25(6), 765-782. https://doi.org/ 10.1080/10496491.2018.1536623
 • Miller, D., Costa, E., Haynes, N., McDonald, T., Nicolescu, R., Sinanan, J., Spyer, J., Venkatraman, S. ve Wang, X. (2016). How the world changed social media. UCL Press.
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2013). Pazarlama iletişimi yönetimi. MediaCat Yayıncılık.
 • Özkan, A. (2015). Reklam yönetimi. İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Öztürk. A. (2017). Pazarlama ilkeleri. Gazi Kitabevi.
 • Richards, J. I. ve Curran, C. M. (2002). Oracles on “Advertising”: Searching for a definition. Journal of Advertising, 31(2), 63-77. https://doi.org/10.1080/00913367.2002.10673667
 • Rust, R.T. ve Oliver, R. W. (1994). Notes and comments: Death of advertising. Journal of Advertising, 23(4), 71–77. https://www.jstor.org/stable/4188952
 • Safko, L. (2010). The social media bible: Tactics, tools, and strategies for business success. John Wiley & Sons.
 • Stewart, D. W. (1992). Speculations on the future of advertising research. Journal of Advertising, 21(3), 1–18. https://doi.org/10.1080/00913367.1992.10673372
 • Şık, E. ve Soba, M. (2021). Reklamın etkinliğinin ölçülmesi: Tanıma yöntemi. Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, (8), 59-68.
 • Taprial, V. ve Kanwar, P. (2012). Understanding social media. Bookboon.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri (1. baskı). Epsilon Yayınevi.
 • Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama ilkeleri global yönetimsel yaklaşım: Türkiye uygulamaları. Beta Yayınevi.
 • Todorova, G. (2015). Marketing communication mix. Trakia Journal of Sciences, 13(1), 368- 374. https://doi.org/10.15547/tjs.2015.s.01.063
 • Topsümer, F. ve Elden, M. (2013): Reklamcılık: Kavramlar, kararlar ve kurumlar. İletişim Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu. (t.y.-a). Girift. Türk Dil Kurumu Sözlükleri içinde. Erişim (06.11.2022): https://sozluk.gov.tr/
 • Türk Dil Kurumu. (t.y.-b). Pazarlama. Türk Dil Kurumu Sözlükleri içinde. Erişim (06.11.2022): https://sozluk.gov.tr/
 • Türk Dil Kurumu. (t.y.-c). Reklam. Türk Dil Kurumu Sözlükleri içinde. Erişim (06.11.2022): https://sozluk.gov.tr/
 • Yılmaz, Y. (2006). Pazarlama iletişiminde bütünleştirici bir boyut: Bütünleşik pazarlama iletişimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(18), 54-75.
Toplam 49 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zeynep Özcan Bu kişi benim 0000-0002-5490-4721

Yayımlanma Tarihi 5 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 7 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 21

Kaynak Göster

APA Özcan, Z. (2023). Giriftleşen Reklamcılığa Sosyal Medyada Alternatif Bir Platform Olarak Google Earth: İstanbul Tarihî Yarımada Örneği. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi(21), 1-26.