Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Measuring the Trends of Businesses to Government Incentives and Contribution of Professional Accountants

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 25, 580 - 590, 28.11.2021
https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.963257

Öz

Purpose: The aim of this study is to measure the extent to which companies operating in Uşak benefit from government incentives and the contribution of professional accountant to these incentives. Design/Methodology: In the research, a face-to-face questionnaire was conducted with 168 companies operating in Uşak. The data obtained were evaluated by performing Frequency Analysis, Factor Analysis, Variance Analysis, Logistic Regression and Chi-Square Tests. Findings: As a result of the study, it was determined that 57% of the companies surveyed benefited from state incentives and 36% of the companies benefiting from the government incentives received support from professional accountants. In addition, as a result of the support given by their financial advisors for government incentives, it was determined that the exports, sales, production and profitability of the companies increased. Limitations: The limitations of the study are that the sample consists of companies operating only in Uşak. Originality/Value: Although there are many studies on government incentives in the literature, the fact that a similar study has not been carried out before in terms of measuring the effect of professional accountants on the benefits of companies benefiting from government incentives and government incentives constitutes the original value of the study. In this respect, it will be a guide for the future studies regarding accounting professionals.

Kaynakça

 • Akdoğan, M. U. (2011). Türkiye coğrafyasında uygulanan devlet teşvikleri ve devlet yardımlarının, uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde analizi. Muhasebe Bilim Dünyası, 13(4), 259-281. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/45598/489903
 • Altınkaynak, F., & Doğan, Ö. (2020). Türkiye’deki finansal raporlama çerçevelerine göre devlet teşviklerinin karşılaştırmalı analizi: Turizm sektörü örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (86), 79-96. https://doi.org/10.25095/mufad.710228
 • Özbek, A. (2017). Devlet teşvikleri ve hazır giyim işletmeleri üzerine bir çalışma. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 1(1), 1-14. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dased/issue/28623/279651
 • Özer, E. Y. (2015). Turizm sektöründeki teşviklerin TMS-20 Çerçevesinde muhasebeleştirilmesi ve Mardin iline yönelik bir araştırma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi] Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Sarıhan, A. Y., İncaz, S., & Yaprak, B. (2017). Devlet teşviklerinin firmaların ihracat performansına etkisi: İstanbul ihracatçıları örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3), 755-774.
 • Tekşen, Ö. (2010). TMS 20 standardındaki devlet teşvikleri ile Türkiye’de yeni teşvik sisteminde yatırıma sağlanan desteklerin muhasebe ve vergi açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXIX(II), 431-453. https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd/issue/487/4527
 • Temelli, F. (2019). Tarımsal faaliyetlere yönelik devlet teşviklerinin Türkiye muhasebe standartları çerçevesinde muhasebeleştirilmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), 1-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/45598/489903
 • TURMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği). (1989). 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu. https://www.turmob.org.tr/Mevzuat/8/3568-sayili-kanun
 • Ulusal Müşavirlik Danışmanlık ve Çözümleri. Teşvik bölgeleri ve teşvik destek unsurları, https://dengemusavirlik.com/2013-yatirim-tesvik-sistemi.htm
 • Yakupçebioğlu, H. (2016). Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatların yapılış biçimleri. Devlet yardımları, teşvikleri, muafiyetler, vergi ve muhasebe uygulamaları. Mali Çözüm Dergisi, 136, 251-265. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/136malicozum/19.pdf
 • Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar. (2009, 16 Temmuz). T.C. Resmî Gazete (Sayı: 27290), Bakanlar Kurulu Kararı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090716-5.htm
 • Yıldız, F., Topal Y., & Küçükkahraman, B. (2012). Sanayi işletmelerine verilen teşviklerin “TMS 20: Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve devlet yardımlarının açıklanması standardı” ışığında incelenmesi ve muhasebeleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, XIV(I), 295-312. https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/55641/714247
 • Yürütme ve idare bölümü milletlerarası andlaşma. (2020, 21 Ağustos). T.C. Resmî Gazete (Sayı: 31220). https://www.resmigazete.gov.tr/21.08.2020
 • Zhang, J. & Guan, J. (2018). The time-varying impacts of government incentives on innovation. Technological Forecasting and Social Change, 135, 132-144. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.04.012

İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 25, 580 - 590, 28.11.2021
https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.963257

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı Uşak ilinde faaliyet gösteren şirketlerin devlet teşviklerinden ne ölçüde yararlandıklarını ve bu teşviklerden yararlanmalarında muhasebe meslek mensubunun katkısını ölçmektir. Tasarım/Yöntem: Araştırmada Uşak’ta faaliyet gösteren 168 şirkete yüz yüze anket yapılmıştır. Elde edilen veriler Frekans Analizi, Faktör Analizi, Varyans Analizi, Lojistik Regresyon ve Ki-Kare Testleri yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmanın sonucunda anket yapılan şirketlerin %57’si devlet teşviklerinden yararlandığı ve devlet teşviklerinden yararlanan şirketlerin %36’sı bu konuda serbest muhasebeci mali müşavirlerinden destek aldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca mali müşavirlerinin devlet teşviklerine ilişkin verdiği bu destek sonucunda şirketlerin ihracatlarının, satışlarının, üretimlerinin ve kârlılıklarının arttığı belirlenmiştir. Sınırlılıklar: Örneklemin sadece Uşak’ta faaliyet gösteren şirketlerden oluşması araştırmanın sınırlılıklarıdır. Özgünlük/Değer: Literatürde devlet teşviklerine ilişkin birçok çalışma yapılmasına rağmen, şirketlerin devlet teşviklerinden yararlanmalarında ve devlet teşviklerinden elde ettikleri faydalarda serbest muhasebeci mali müşavirlerin etkisinin ölçülmesi bakımından daha önce benzer bir çalışmanın yapılmamış olması araştırmanın özgün değerini oluşturmaktadır. Bu bakımdan muhasebe meslek mensuplarına ilişkin bundan sonra yapılacak çalışmalara da yol gösterici olacaktır.

Kaynakça

 • Akdoğan, M. U. (2011). Türkiye coğrafyasında uygulanan devlet teşvikleri ve devlet yardımlarının, uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde analizi. Muhasebe Bilim Dünyası, 13(4), 259-281. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/45598/489903
 • Altınkaynak, F., & Doğan, Ö. (2020). Türkiye’deki finansal raporlama çerçevelerine göre devlet teşviklerinin karşılaştırmalı analizi: Turizm sektörü örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (86), 79-96. https://doi.org/10.25095/mufad.710228
 • Özbek, A. (2017). Devlet teşvikleri ve hazır giyim işletmeleri üzerine bir çalışma. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 1(1), 1-14. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dased/issue/28623/279651
 • Özer, E. Y. (2015). Turizm sektöründeki teşviklerin TMS-20 Çerçevesinde muhasebeleştirilmesi ve Mardin iline yönelik bir araştırma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi] Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Sarıhan, A. Y., İncaz, S., & Yaprak, B. (2017). Devlet teşviklerinin firmaların ihracat performansına etkisi: İstanbul ihracatçıları örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3), 755-774.
 • Tekşen, Ö. (2010). TMS 20 standardındaki devlet teşvikleri ile Türkiye’de yeni teşvik sisteminde yatırıma sağlanan desteklerin muhasebe ve vergi açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXIX(II), 431-453. https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd/issue/487/4527
 • Temelli, F. (2019). Tarımsal faaliyetlere yönelik devlet teşviklerinin Türkiye muhasebe standartları çerçevesinde muhasebeleştirilmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), 1-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/45598/489903
 • TURMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği). (1989). 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu. https://www.turmob.org.tr/Mevzuat/8/3568-sayili-kanun
 • Ulusal Müşavirlik Danışmanlık ve Çözümleri. Teşvik bölgeleri ve teşvik destek unsurları, https://dengemusavirlik.com/2013-yatirim-tesvik-sistemi.htm
 • Yakupçebioğlu, H. (2016). Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatların yapılış biçimleri. Devlet yardımları, teşvikleri, muafiyetler, vergi ve muhasebe uygulamaları. Mali Çözüm Dergisi, 136, 251-265. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/136malicozum/19.pdf
 • Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar. (2009, 16 Temmuz). T.C. Resmî Gazete (Sayı: 27290), Bakanlar Kurulu Kararı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090716-5.htm
 • Yıldız, F., Topal Y., & Küçükkahraman, B. (2012). Sanayi işletmelerine verilen teşviklerin “TMS 20: Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve devlet yardımlarının açıklanması standardı” ışığında incelenmesi ve muhasebeleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, XIV(I), 295-312. https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/55641/714247
 • Yürütme ve idare bölümü milletlerarası andlaşma. (2020, 21 Ağustos). T.C. Resmî Gazete (Sayı: 31220). https://www.resmigazete.gov.tr/21.08.2020
 • Zhang, J. & Guan, J. (2018). The time-varying impacts of government incentives on innovation. Technological Forecasting and Social Change, 135, 132-144. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.04.012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Meral GÜNDÜZ (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9255-091X
Türkiye


Ahmet COŞKUN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3223-8676
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 25

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik963257, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {13}, pages = {580 - 590}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.963257}, title = {İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları}, key = {cite}, author = {Gündüz, Meral and Coşkun, Ahmet} }
APA Gündüz, M. & Coşkun, A. (2021). İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 13 (25) , 580-590 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.963257
MLA Gündüz, M. , Coşkun, A. "İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları" . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 13 (2021 ): 580-590 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/65918/963257>
Chicago Gündüz, M. , Coşkun, A. "İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 13 (2021 ): 580-590
RIS TY - JOUR T1 - İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları AU - Meral Gündüz , Ahmet Coşkun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.963257 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.963257 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 580 EP - 590 VL - 13 IS - 25 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.963257 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.963257 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları %A Meral Gündüz , Ahmet Coşkun %T İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları %D 2021 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 13 %N 25 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.963257 %U 10.20990/kilisiibfakademik.963257
ISNAD Gündüz, Meral , Coşkun, Ahmet . "İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 13 / 25 (Kasım 2021): 580-590 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.963257
AMA Gündüz M. , Coşkun A. İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2021; 13(25): 580-590.
Vancouver Gündüz M. , Coşkun A. İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2021; 13(25): 580-590.
IEEE M. Gündüz ve A. Coşkun , "İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), c. 13, sayı. 25, ss. 580-590, Kas. 2021, doi:10.20990/kilisiibfakademik.963257