PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İNSANIN VARLIK YAPISINDA TANRI'YI İDRAK İMKNI OLARAK FELSEFE

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 7, 143 - 169, 26.06.2014

Öz

Bir disiplin olan felsefeyi 'insanın varlık yapısı'nda, ele alarak, insandaki 'akıl(düşünme)' yetisine karşılık gelecek şekilde, daha temel bir açıdan ele almış olduk.  Aynı zamanda, ihata ettiği bütün konuları açısından değil de, 'Tanrı'yı İdrak İmkanı' olarak ele alarak, çalışmamızı sınırlandırdık. Düşünce tarihine bakıldığında, Tanrı'yı, 'varlık', 'birlik, 'sıfatları' ve 'alemle münasebeti' açılarından idrak etme çabaları, felsefî bir gereklilik olarak görülür. Bu yolda felsefe önemli bir bilgi imkanıdır.

Kaynakça

 • ARSLAN, Ahmet, Felsefeye Giriş, 4. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, l999.
 • -----, İslam Felsefesi Üzerine, 1. Basım, Vadi Yayınları, Ankara, 1999.
 • AYDIN, Mehmet, Din Fenomeni, Tekin Kitabevi, Konya, 1993.
 • AYDIN, Mehmet S., Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1990.
 • -----,“Din Felsefesi”, DİA, İstanbul, 1995.
 • -----,“Süreç Felsefesi Işığında Tanrı-Alem Münasebeti”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, c: XXVll, Sayı: 1.
 • -----,“Tanrı Hakkında Konuşmak -Felsefî Bir Tahlil-”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, Sayı: 1.
 • BAYRAKTAR, Mehmet, Din Felsefesine Giriş, 1. Baskı, Fecr Yayınları, Ankara, 1997.
 • -----, İslam Felsefesine Giriş, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1988.
 • BOLAY, Süleyman Hayri, Felsefî Doktrinler Sözlüğü, 5. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990.
 • BULAÇ, Ali, İslam Düşüncesinde Din-Felsefe/Vahiy-Akıl İlişkisi, Beyan Yayınları, İstanbul, 1977.
 • BÛTİ, Ramazan, İslam Akaidi (Çev. Mehmet Yolcu-Hüseyin Altınalan), Madve Yayınları, İstanbul, 1986.
 • CEVİZCİ, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2013.
 • ÇUBUKÇU, İbrahim Agah, İslam Felsefesinde Allah'ın Varlığının Delilleri, 4. Baskı, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1983.
 • ERDEM, Hüsametin, Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti, 2. Basım, Hü-er Yayınları, Konya, 1999.
 • -----, Bazı Felsefe Meseleleri, Hü-er Yayınları, Konya, 1999.
 • GAZALİ, Ebu Hamid Muhammed, Tehafüt'ul-Felasife (Çev. Bekir Karlığa), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981.
 • GİLSON, Etienne, Ateizmin Çıkmazı (Çev. Veysel Uysal), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1991.
 • -----,“Tanrı ve Yunan Felsefesi” (Çev. Mehmet Aydın), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 1987, c: XXlX, Sayı: 1.
 • GÖKBERK, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1961.
 • HARTSHORNE, Charles, “Din ve Felsefeye Göre Tanrı”, Çev. Mehmet Aydın, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, c: 24, Sayı:1
 • HANÇERLİOĞLU, Orhan, Felsefe Sözlüğü, 4.Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1977.
 • İBN-RÜŞD, Faslû'l Makal (Felsefe-Din İlişkisi) (Çev. Bekir Karlığa), İşaret Yayınları, İstanbul, 1992.
 • İLİN M.-Segal, E., İnsan Nasıl İnsan Oldu (Çev. Ahmet Zekerya), Yeni Dünya Yayınları, İstanbul, 1979.
 • JASPERS, Karl, Felsefeye Giriş (Çev. Mehmet Akalın), Dergah Yayınları, İstanbul, 1981.
 • -----, Felsefî Düşünüşün Küçük Okulu (Çev. Sedat Umran), Birleşik Yayınları, İstanbul, 1995.
 • KEKLİK, Nihat, Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Allah, Kainat ve İnsan, Çığır Yayınları, İstanbul, 1997.
 • KÜÇÜK, Hasan, Mukayeseli İslam ve Batı Felsefelerinde Sistematik Problemler, Fatih Yayınları, İstanbul, 1974.
 • MAGEE, Bryan, Yeni Düşün Adamları, 1.Basım (Çev. Uygur Kocabaşoğlu), Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1985.
 • NOURTBOURNE, Lord, Modern Dünyada Din 8Çev. Şehabeddin Yalçın), İnsan Yayınları, İstanbul, 1993.
 • PETERSON, Michael ve dğr., Akıl ve İnanç -Din Felsefesine Giriş-, 3. Baskı, (Çev. Rahim Acar), Küre Yayınları, İstanbul, 2012.
 • TAYLAN, Necip, İlim-Din (İlişkileri-Sahaları-Sınırları), Çağrı Yayınları, İstanbul, l979.
 • -----, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, 3.Basım, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1997.
 • TİMUÇİN, Afşar, Düşünce Tarihi, BDS Yay, İstanbul 1992.
 • ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, 3. Baskı, Ülken Yayınları, İstanbul, 1992.
 • YAZIR, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1971.
 • WEBER, Alfred, Felsefe Tarihi, 4.Baskı, (Çev. H. Vehbi Eralp), Sosyal Yayınları, İstanbul, 1991.
 • WEİSCHEDEL, Wilhelm, Felsefenin Arka Merdiveni (Çev. Sedat Umran), İz Yayınları, İstanbul, 1993.
 • YARAN, Cafer Sadık, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997.

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 7, 143 - 169, 26.06.2014

Öz

Kaynakça

 • ARSLAN, Ahmet, Felsefeye Giriş, 4. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, l999.
 • -----, İslam Felsefesi Üzerine, 1. Basım, Vadi Yayınları, Ankara, 1999.
 • AYDIN, Mehmet, Din Fenomeni, Tekin Kitabevi, Konya, 1993.
 • AYDIN, Mehmet S., Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1990.
 • -----,“Din Felsefesi”, DİA, İstanbul, 1995.
 • -----,“Süreç Felsefesi Işığında Tanrı-Alem Münasebeti”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, c: XXVll, Sayı: 1.
 • -----,“Tanrı Hakkında Konuşmak -Felsefî Bir Tahlil-”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, Sayı: 1.
 • BAYRAKTAR, Mehmet, Din Felsefesine Giriş, 1. Baskı, Fecr Yayınları, Ankara, 1997.
 • -----, İslam Felsefesine Giriş, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1988.
 • BOLAY, Süleyman Hayri, Felsefî Doktrinler Sözlüğü, 5. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990.
 • BULAÇ, Ali, İslam Düşüncesinde Din-Felsefe/Vahiy-Akıl İlişkisi, Beyan Yayınları, İstanbul, 1977.
 • BÛTİ, Ramazan, İslam Akaidi (Çev. Mehmet Yolcu-Hüseyin Altınalan), Madve Yayınları, İstanbul, 1986.
 • CEVİZCİ, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2013.
 • ÇUBUKÇU, İbrahim Agah, İslam Felsefesinde Allah'ın Varlığının Delilleri, 4. Baskı, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1983.
 • ERDEM, Hüsametin, Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti, 2. Basım, Hü-er Yayınları, Konya, 1999.
 • -----, Bazı Felsefe Meseleleri, Hü-er Yayınları, Konya, 1999.
 • GAZALİ, Ebu Hamid Muhammed, Tehafüt'ul-Felasife (Çev. Bekir Karlığa), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981.
 • GİLSON, Etienne, Ateizmin Çıkmazı (Çev. Veysel Uysal), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1991.
 • -----,“Tanrı ve Yunan Felsefesi” (Çev. Mehmet Aydın), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 1987, c: XXlX, Sayı: 1.
 • GÖKBERK, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1961.
 • HARTSHORNE, Charles, “Din ve Felsefeye Göre Tanrı”, Çev. Mehmet Aydın, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, c: 24, Sayı:1
 • HANÇERLİOĞLU, Orhan, Felsefe Sözlüğü, 4.Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1977.
 • İBN-RÜŞD, Faslû'l Makal (Felsefe-Din İlişkisi) (Çev. Bekir Karlığa), İşaret Yayınları, İstanbul, 1992.
 • İLİN M.-Segal, E., İnsan Nasıl İnsan Oldu (Çev. Ahmet Zekerya), Yeni Dünya Yayınları, İstanbul, 1979.
 • JASPERS, Karl, Felsefeye Giriş (Çev. Mehmet Akalın), Dergah Yayınları, İstanbul, 1981.
 • -----, Felsefî Düşünüşün Küçük Okulu (Çev. Sedat Umran), Birleşik Yayınları, İstanbul, 1995.
 • KEKLİK, Nihat, Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Allah, Kainat ve İnsan, Çığır Yayınları, İstanbul, 1997.
 • KÜÇÜK, Hasan, Mukayeseli İslam ve Batı Felsefelerinde Sistematik Problemler, Fatih Yayınları, İstanbul, 1974.
 • MAGEE, Bryan, Yeni Düşün Adamları, 1.Basım (Çev. Uygur Kocabaşoğlu), Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1985.
 • NOURTBOURNE, Lord, Modern Dünyada Din 8Çev. Şehabeddin Yalçın), İnsan Yayınları, İstanbul, 1993.
 • PETERSON, Michael ve dğr., Akıl ve İnanç -Din Felsefesine Giriş-, 3. Baskı, (Çev. Rahim Acar), Küre Yayınları, İstanbul, 2012.
 • TAYLAN, Necip, İlim-Din (İlişkileri-Sahaları-Sınırları), Çağrı Yayınları, İstanbul, l979.
 • -----, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, 3.Basım, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1997.
 • TİMUÇİN, Afşar, Düşünce Tarihi, BDS Yay, İstanbul 1992.
 • ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, 3. Baskı, Ülken Yayınları, İstanbul, 1992.
 • YAZIR, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1971.
 • WEBER, Alfred, Felsefe Tarihi, 4.Baskı, (Çev. H. Vehbi Eralp), Sosyal Yayınları, İstanbul, 1991.
 • WEİSCHEDEL, Wilhelm, Felsefenin Arka Merdiveni (Çev. Sedat Umran), İz Yayınları, İstanbul, 1993.
 • YARAN, Cafer Sadık, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan PEKER>

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Peker, H. (2014). İNSANIN VARLIK YAPISINDA TANRI'YI İDRAK İMKNI OLARAK FELSEFE . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (7) , 143-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45254/566836