Yazım Kuralları

T.C.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

 

A.     YAYIM KURALLARI

·         Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir  (Makale kabul tarihleri:  Haziran sayısı için 01 Ocak - 30 Nisan; Aralık sayısı için  01 Temmuz - 01 Kasım). 

1.      Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.

2.      Bütün makaleler dergi park web sitesi üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir. Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına uygun olarak hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

3.      Dergimize gönderilen çalışmaların değerlendirilme sürecinde, Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.   Ayrıca kör hakemlik sistemi uygulandığından, çalışmanın yayımlanmaya hak kazanana kadar Word dosyası üzerinde hiçbir biçimde yazar bilgilerini içermemesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmaların sistemimize isimsiz yüklenmesi ve yazar/ yazarlara ilişkin bilgilerin ise ayrı bir dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir.

4.      Dergiye gönderilen makaleler, Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakeme gönderilir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda hakem sayısını arttırabilir veya Danışma Kuruluna başvurabilir. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip web sitesi üzerinden elektronik ortamda gönderilecektir. Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrı hakemden olumlu görüş alındıktan sonra Yayın Kurulu kararıyla basılır.

5.      Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir. Hakem değerlendirmesi sonucunda yazı yayıma kabul edilirse, yazının tüm yayım haklarının süresiz olarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ait olduğu yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır.

6.      Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar) kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri sonraki sayılarda değerlendirilebilir.

 

B.     YAZIM KURALLARI

1.      Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dâhil 30 sayfayı aşmamalıdır. Yazılar Word formatında "Times New Roman" yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmanın tümünde, kenar boşlukları sol 4,5 cm, sağ 4,5 cm, üst 5,5 cm ve alt 5,5 cm olmalıdır (Aralık 2019 sayısından itibaren). 

2.      Başlık: Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle iki yana yaslı ve ilk satır girintili, Times New Roman 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Türkçe makalelerde, önce Türkçe başlık, İngilizce makalelerde önce İngilizce başlık yazılmalıdır.

3.      Öz: Yazının birinci sayfasında, Türkçe ve İngilizce başlık, 150-250 kelimeyi geçmeyen ve çalışmanın amacını, yöntemini ve bulgu/sonuçlarını içeren Türkçe öz ve İngilizce abstractın altında 5 ile 8 arası anahtar sözcük/keywords yer almalıdır. Özler tek satır aralığında 10 punto, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. İngilizce makalelerde önce İngilizce abstract, Türkçe makalelerde ise önce Türkçe öz verilmeleridir.

4.      Bölüm Başlıkları: Bölüm başlıkları büyük harflerle koyu ve girintili şekilde, alt başlıklar ise 12 punto koyu,  sadece ilk harfleri büyük olarak girintili şekilde yazılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden sonra verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır. Ana başlıklardan önce ise 12 nk, sonrası 6 nk, alt başlıklardan önce ve sonrasında 6 nk boşluk verilmeleridir.

5.      Ana Metin: Paragraflar 11 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama; iki yana yaslı olarak paragraf başı girintili yapılacaktır. Paragraflardan önce 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numarası verilmemelidir. Eğer metin içinde maddeleme yapılacaksa maddeler arasında da 6 nk boşluk olmalıdır.

6.      Sonuç Kısmı: Çalışmanın sonuç ve bulguları “SONUÇ” başlığı altında yer almalıdır.

7.      Tablo, Şekil, Grafik ve Resimler: Şekil ve tablo başlıkları 11 punto ve sadece ilk harfleri büyük olarak ve ortalanarak, tablo ve şekillerin üzerine yazılmalıdır. Her birine koyu olarak sıra numarası (Tablo 1:, Tablo 2: ve Şekil 1:, Şekil 2: vs.) verilmeli ve kaynak bildirimleri ile bibliyografik bilgiler de tablo ve şekillerin altında eksiksiz şekilde 10 punto olarak yer almalıdır.

 

8.      Tablo, şekil vs. içindeki metin 8–11 punto aralığında olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır. Ayrıca, baskıya uygun düzeltme yapılabilmesi için resim dışında hiçbir öğe resim formatında verilmemelidir. Bunun yanı sıra, renkli tablo ve grafik basımı yapılmadığından, tablo-şekil ve grafikler siyah-beyaz baskıda anlamlı olacak şekilde düzenlenmelidir.

9.      Atıflar: Atıflar metin içerisinde verilmelidir. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (10 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Cide, 2016:5), (Köse ve Kasım, 2001:15), (Güneş vd., 2000:10-12), (DPT, 2004:32), (Walter vd., 1998:25).

Walter ve diğerlerine göre (1998:25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. Ancak eser hakkında genel bir bilgi verilmiş ise sayfa numarasına gerek yoktur. Örnek: (Cide, 2016).

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Örnek: (Cide ve Kuray, 2013:33; Baysa, 2015:99; Hamidullah, 2010:25).

10.  Kaynaklar: Kaynaklar başlığı 12 punto ve koyu olarak girintili yazılmalıdır. Kaynaklar ise 11 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynaklar makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Yazar adı ve soyadı arada “virgül” olacak şekilde tam yazılır. Soyadı koyu ad ise normal yazılacaktır. Kaynakçanın ilk satırı girinti olmadan sola dayalı, ikinci satırı ise girintili yazılacaktır. Çok yazarlı çalışmaların atıflarında “vd.” olarak verilen yazarların tümü kaynaklar kısmında yer almalı ve kaynaklar arası boşluk paragraf arasında olduğu gibi 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlanmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda ise metin içi atıflar ve kaynaklar a, b, c, … harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir.

Kaynaklarda ve metin içerisinde yer alan Türkçe eserler için aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi Türkçe kısaltmalar (örneğin, "vd.", "ss.", "s.", "İçinde", "Çev.", "Der.", "Ed." gibi) kullanılmalıdır. 

DEĞİŞİK ATIFLARIN KAYNAKLARDA GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR

 

Tek Yazarlı Kitap:

Soyadı, Adı, (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Cide, Ömer, (2016), Osmanlı’nın Kuruluşunu Anlamak, İstanbul: Beka Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:

Soyadı, Adı ve Soyadı, Adı, (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Fatiş, Emrullah ve Şaşa, Mehmet, (2012), Marifetullah, Trabzon: Murathan Yayınevi.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Soyadı, Adı, Soyadı, Adı, ve Soyadı, Adı (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Kunt, Metin, Faroqhi, Suraiya, ve Ödekan, Ayla, (2013), Osmanlı Devleti, İstanbul: Cem Yayınevi.

Not: İki isimli yazarda ikinci adın sadece baş harfi de yazılabilir.

 

Derleme Kitap:

Soyadı, Adı, (Yıl), Başlık, (Ed.:, A. Soyadı), Kitabın Adı (İtalik), s.(sayfa aralığı), Şehir: Yayınevi.

Cide, Ömer (2019), İslam Medeniyetinin Gerileme Sebepleri ve Çözüm Önerileri, , (Ed.: Hanefi Palabıyık, Mesut Can), İslam Medeniyeti Tarihi , s. 361-375, İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Çeviri Kitap:

Soyadı, Adı, (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), (Çev.: Adı. Soyadı), Şehir: Yayınevi.

Anthony Dolphin, Alderson, (2017), Osmanlı Hanedanlığı  (Çev.: Şefaettin Severcan), İstanbul: İz Yayıncılık.

Kurum Yayını:

Kurum (Yıl), Başlık (İtalik), Şehir: Yayınevi.

SPK (2006), Kurumsal Kültür, Ankara: SPK yayınları, Yayın No: 195, Kurumsal Araştırmalar Serisi, No: 3.

Makale:

Soyadı, Adı, (Yıl), Makalenin Başlığı, Derginin Adı (İtalik), Cilt(Sayı), s.(sayfa aralığı).

Gazel, Ahmet Ali, (2018), Osmanlı Mürettipler Cemiyeti, Bilig Dergisi, 9(2), s. 65–78.

Not: İki yazarlı makalelerde yazarların arasına “ve” bağlacı konularak soyadı ve adı tam olarak yazılır. Çoklu yazarlarda ise araya virgül konularak sadece son yazarın soyadı ve adı “ve” bağlacı ile ayrılır.

Tebliğ veya Konferans Bildirisi:

Soyadı, Adı, (Yıl), Tebliğ Başlığı (İtalik), Konferans Adı, Düzenleyen Kurum ve şehir adı.

Vural, Tarık, (2007), Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik, Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara.

İnternet Kitap veya Rapor: Soyadı, Adı, (Yıl), Başlık (İtalik), İnternet adresi, (Erişim Tarihi: GG.AA.YYYY). DPT. (2004), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005) 2004 Yılı Programı Destek Çalışmaları, http://ekutup.dpt.gov.tr/program, (Erişim Tarihi: 12.02.2005). 

 Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik, Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara.
İnternet Kitap veya Rapor:


Soyadı, Adı, (Yıl), Başlık (İtalik), İnternet adresi, (Erişim Tarihi: GG.AA.YYYY).


DPT. (2004), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005) 2004 Yılı Programı Destek Çalışmaları, http://ekutup.dpt.gov.tr/program, (Erişim Tarihi: 12.02.2005).


Basılmamış Tez:

Sayıcı, Mehmet, (2012), İlköğretim Kurum Yöneticilerinin İzlenim Yönetimi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Elazığ.

Ansiklopedi Maddesi:

Uysal, Hasan, (2003), "Danimarka", Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), Cilt: 1, s.33-45, Ankara.

 

 

 

İletişim Adresi:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Dergisi,

Merkez/Kilis

Tel: 0 3488142666, Dâhili: 1337

Faks:  0-348 813 93 24

E-posta: sbedergi@kilis.edu.tr