Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Latekse Bağlı Alerjik Yakınmaların Anket Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 13 - 19, 30.06.2019
https://doi.org/10.33720/kisgd.449020

Öz

Sağlık çalışanlarında lateks malzemelerin kullanımına bağlı ekzama, kontakt ürtiker, rinit, konjonktivit, astım ve anafilaksi gibi durumlar gelişebilmektedir. Hemşireler lateks alerjisi açısından en riskli grubu oluşturmaktadır. Bu çalışma bir üniversite hastanesinde lateks maruziyeti açısından riskli yerlerde çalışan hemşirelerde  lateks alerjisine bağlı yakınmaların değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Hastane işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) risk değerlendirmesine göre lateks maruz kalımı açısından en riskli kabul edilen dört bölümde, araştırıcılar tarafından oluşturulan anket ile değerlendirme yapıldı. Toplam 63 çalışana (%85) ulaşıldı. Çalışanların ortalama yaşı 33,1 ±5,7 yıl idi, %90,5 ‘i kadındı. En sık alerjik yakınma çalışanların %41,3’ünde görülen dermal yakınmalardı.. Çalışanlardan işyerinde kullandıkları malzemeler içinde lateks alerjisi açısından  riskli maddeleri   sıralamaları %73 hemşire tarafından ilk sırada pudralı eldiven belirtildi. Çalışanlarda latekse bağlı olduğunu düşündüğümüz yakınmaların yüksek olduğu görülmüştür. Anket ile değerlendirme tarama testi olarak kullanılan ucuz ve basit testlerdir. Lateksin çalışma ortamından kaldırılması ve bu çalışanların izlemi alerjik yakınma ve hastalıklarla mücadele etmek için önemlidir.
 


Kaynakça

 • [1] Burkhart, C., Schloemer, J.&Zirwas, M., (2015) Differentiation of latex allergy from irritant contact dermatitis, Cutis 96(6) 369-71, 401.
 • [2] Wu, M., McIntosh, J.&Liu, J., (2016) Current prevalence rate of latex allergy: Why it remains a problem?, Journal of occupational health 58(2) 138-144.
 • [3] Sanguanchaiyakrit, N., Povey, A.&Vocht, F., (2014) Personal exposure to inhalable dust and the specific latex aero-allergen, Hev b6. 02, in latex glove manufacturing in Thailand, J Annals of occupational hygiene 58(5) 542-550.
 • [4] Bousquet, J., Flahault, A., Vandenplas, O., Ameille, J., Duron, J., Pecquet, C., Chevrie, K.&Annesi-Maesano, (2006) Natural rubber latex allergy among health care workers: a systematic review of the evidence, Journal of Allergy Clinical Immunology 118(2) 447-454.
 • [5] Kelly, K., Wang, M., Klancnik, M.&Petsonk, E., (2011) Prevention of IgE sensitization to latex in health care workers after reduction of antigen exposures, Journal of occupational environmental medicine 53(8) 934-940.
 • [6] Lin, C., Hung, D., Chen, D., Wu, H., Lan, J.&Chen, Y., (2008) A hospital-based screening study of latex allergy and latex sensitization among medical workers in Taiwan, J Microbiol Immunol Infect 41(6) 499-506.
 • [7] Yassin, M., Lierl, M., Fischer, T., O'Brien, K., Cross, J.&Steinmetz, C., (1994) Latex allergy in hospital employees, J Annals of allergy 72(3) 245-249.
 • [8] Sarıcaoğlu, H., Toka, S.&Algan, S., (2013) Sağlık Çalışanlarında Lateks Alerjisi, TÜRKDERM-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 47(2) 94-98.
 • [9] Edlich, R., Hill, L.G., Woodard, C.&Heather, C., (2003) Latex allergy: A life-threatening epidemic for scientists, healthcare personnel, and their patients, Journal of long-term effects of medical implants 13(1).
 • [10] Leung, R., Ho, A., Chan, J., Choy, D.&Lai, C., (1997) Prevalence of latex allergy in hospital staff in Hong Kong, J Clinical Experimental Allergy 27(2) 167-174.
 • [11] ECRHS, Screening questionnaire. Erişim tarihi : 01.04.2019, http://www.ecrhs.org/Quests.htm
 • [12] Türk Toraks Derneği, Türk Toraks Derneği Astım Allerji Çalışma Grubu, Astım Tanı ve Tedavi Rehberi (2016), sy: 2.
 • [13] Köse, S., Mandiracioğlu, A., Tatar, B., Gül, S.&Erdem, M., (2014) Prevalence of latex allergy among healthcare workers in Izmir (Turkey), J Cent Eur J Public Health 22(4) 262-5.
 • [14] Eren, Ö., Bozkurt , B., Karakaya, G.&Kalyoncu, F., (2005) Sağlık Personelinin Farklı Bir MeslekHastalığı: Lateks Allerjisi, Astım Allerji İmmünoloji (3(2)) 68-72.
 • [15] Berk, M., Önal, B.&Güven, R., (2011) Meslek Hastalıkları Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara 12 45-47.
 • [16] Kartal, Ö., Güleç, M., Muşabak, U., Şener, O., Sarı, O.&Aydoğan, Ü., (2015) Sağlık öğrencilerinin lateks allerjisi yakınmaları ve farkındalıkları, Gulhane Medical Journal 57(4).
 • [17] IOHA Basic Principles in Occupational Hygiene, Student manual (2010) sy: 13-16.
 • [18] HSE (2018). Policy on the Prevention and Management of Latex Allergy sy:38-42.
 • [19] Beşer, A.&Topçu, S., (2013) Sağlık alanında kişisel koruyucu ekipman kullanımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 6(4).
 • [20] Ertekin, M., (2017) Kaplamanın Koruyucu Eldivenlerin Performans Özelliklerine Etkisi, Tekstil ve Mühendis 24(107) 172-180.
 • [21] Turner, S., McNamee, R., Agius, R., Wilkinson, S., Carder, M.&Stocks, S., (2012) Evaluating intervengations aimed at reducing occupational exposure to latex and rubber glove allergens, J Occup Environ Med 69(12) 925-931.

Investigation of Latex-related Allergic Symptoms on Nurses Working in a University Hospital

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 13 - 19, 30.06.2019
https://doi.org/10.33720/kisgd.449020

ÖzThe use of latex produtcs by health care workers  can lead to multiple symptoms: eczema, contact urticaria, rhinitis, conjunctivitis, asthma, and anaphylaxis. Nurses are the most risky group .The purpose of this study was to deatermine prevalence of latex allergy among murses working in risky places in terms of latex exposure in an university hospital. According to the risk assessment of the employee health and safety unit, the four department  considered as the most risky for latex exposure were evaluated by the questionnaire prepared by the researchers. A total of 63 workers  were evalueted.  Information on sociodemoghrapic datas and complaints were collected through a questionnaire. Mean age of the patients was 33,1 ±5,7 years, and 90.5% was male. The most common allergic complaint of latex-induced dermal complaints is 41.3% of employees. Nurses stated powdered gloves as the most risky material for latex allergy. It was seen that the complaints that we thought were latex related  to the employees were high. Questionnaire evaluation is an easy and simple  test that should be used as a screening test. Removal of latex from the working environment and monitoring of these workers is important to eliminate allergic complaints and diseases.
 

Kaynakça

 • [1] Burkhart, C., Schloemer, J.&Zirwas, M., (2015) Differentiation of latex allergy from irritant contact dermatitis, Cutis 96(6) 369-71, 401.
 • [2] Wu, M., McIntosh, J.&Liu, J., (2016) Current prevalence rate of latex allergy: Why it remains a problem?, Journal of occupational health 58(2) 138-144.
 • [3] Sanguanchaiyakrit, N., Povey, A.&Vocht, F., (2014) Personal exposure to inhalable dust and the specific latex aero-allergen, Hev b6. 02, in latex glove manufacturing in Thailand, J Annals of occupational hygiene 58(5) 542-550.
 • [4] Bousquet, J., Flahault, A., Vandenplas, O., Ameille, J., Duron, J., Pecquet, C., Chevrie, K.&Annesi-Maesano, (2006) Natural rubber latex allergy among health care workers: a systematic review of the evidence, Journal of Allergy Clinical Immunology 118(2) 447-454.
 • [5] Kelly, K., Wang, M., Klancnik, M.&Petsonk, E., (2011) Prevention of IgE sensitization to latex in health care workers after reduction of antigen exposures, Journal of occupational environmental medicine 53(8) 934-940.
 • [6] Lin, C., Hung, D., Chen, D., Wu, H., Lan, J.&Chen, Y., (2008) A hospital-based screening study of latex allergy and latex sensitization among medical workers in Taiwan, J Microbiol Immunol Infect 41(6) 499-506.
 • [7] Yassin, M., Lierl, M., Fischer, T., O'Brien, K., Cross, J.&Steinmetz, C., (1994) Latex allergy in hospital employees, J Annals of allergy 72(3) 245-249.
 • [8] Sarıcaoğlu, H., Toka, S.&Algan, S., (2013) Sağlık Çalışanlarında Lateks Alerjisi, TÜRKDERM-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 47(2) 94-98.
 • [9] Edlich, R., Hill, L.G., Woodard, C.&Heather, C., (2003) Latex allergy: A life-threatening epidemic for scientists, healthcare personnel, and their patients, Journal of long-term effects of medical implants 13(1).
 • [10] Leung, R., Ho, A., Chan, J., Choy, D.&Lai, C., (1997) Prevalence of latex allergy in hospital staff in Hong Kong, J Clinical Experimental Allergy 27(2) 167-174.
 • [11] ECRHS, Screening questionnaire. Erişim tarihi : 01.04.2019, http://www.ecrhs.org/Quests.htm
 • [12] Türk Toraks Derneği, Türk Toraks Derneği Astım Allerji Çalışma Grubu, Astım Tanı ve Tedavi Rehberi (2016), sy: 2.
 • [13] Köse, S., Mandiracioğlu, A., Tatar, B., Gül, S.&Erdem, M., (2014) Prevalence of latex allergy among healthcare workers in Izmir (Turkey), J Cent Eur J Public Health 22(4) 262-5.
 • [14] Eren, Ö., Bozkurt , B., Karakaya, G.&Kalyoncu, F., (2005) Sağlık Personelinin Farklı Bir MeslekHastalığı: Lateks Allerjisi, Astım Allerji İmmünoloji (3(2)) 68-72.
 • [15] Berk, M., Önal, B.&Güven, R., (2011) Meslek Hastalıkları Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara 12 45-47.
 • [16] Kartal, Ö., Güleç, M., Muşabak, U., Şener, O., Sarı, O.&Aydoğan, Ü., (2015) Sağlık öğrencilerinin lateks allerjisi yakınmaları ve farkındalıkları, Gulhane Medical Journal 57(4).
 • [17] IOHA Basic Principles in Occupational Hygiene, Student manual (2010) sy: 13-16.
 • [18] HSE (2018). Policy on the Prevention and Management of Latex Allergy sy:38-42.
 • [19] Beşer, A.&Topçu, S., (2013) Sağlık alanında kişisel koruyucu ekipman kullanımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 6(4).
 • [20] Ertekin, M., (2017) Kaplamanın Koruyucu Eldivenlerin Performans Özelliklerine Etkisi, Tekstil ve Mühendis 24(107) 172-180.
 • [21] Turner, S., McNamee, R., Agius, R., Wilkinson, S., Carder, M.&Stocks, S., (2012) Evaluating intervengations aimed at reducing occupational exposure to latex and rubber glove allergens, J Occup Environ Med 69(12) 925-931.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İç Hastalıkları
Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği
Yazarlar

Ayşe Coşkun Beyan

Arif Hikmet Çımrın

Hande Damla Savuran Bu kişi benim

Ahmet Bahadır Tuncer Bu kişi benim

Seçilnaz Ünlü Bu kişi benim

Hakan Aydemir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 30 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

IEEE A. Coşkun Beyan, A. H. Çımrın, H. D. Savuran, A. B. Tuncer, S. Ünlü, ve H. Aydemir, “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Latekse Bağlı Alerjik Yakınmaların Anket Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, kisgd, c. 3, sy. 1, ss. 13–19, 2019, doi: 10.33720/kisgd.449020.