Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON PROFITABILITY

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 4, 55 - 60, 15.12.2017

Öz

Objectives: This study aims to examine the effects of working capital management on profitability of retail trade firms which listed on Borsa Istanbul for 2012-2016 period.

Methods: F test and the Breusch Pagan (LM) test were performed to determine the model to be used and it is confirmed that the pooled least squares method should be used. In the study, the working capital management is measured by cash conversion period that contains the period of inventory turnover, the period of receivable collection and the period of debt payment. Also, firms’ profitability is measured by the return on asset. Current ratio, market share and leverage ratio are used as control variables.

Results: According to the analysis result, leverage ratio has negative effect on profitability. However, the effects of other variables on firm asset profitability are statistically insignificant.

Kaynakça

 • Akbulut, R. (2011). İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 195-206.
 • Akgüç, Ö. (2011). Finansal Yönetim, İstanbul: Avcıol Yayınevi.
 • Deloof M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?, Journal of Business Finance and Accounting, 30, 573-588.
 • Dursun A., Ayrıçay Y. (2012). Çalışma Sermayesi-Karlılık İlişkisinin İMKB Örneğinde 1996-2005 Dönemi Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26( 3-4), 199-214.
 • Garcia-Teruel P.J., Martinez-Solano P.M. (2007). Effects of Working Capital Management on SME Profitability, International Journal of Managerial Finance, 3,164-177.
 • Gill, A., Biger N., Mathur N.(2010). The Relationship Between Working Capital Management And Profitability: Evidence From The United States, Business and Economics Journal, 10,1-9.
 • Güdelci E. N.(2016). İşletme Düzeyinde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi – BİST’de Faaliyet Gösteren Gübre İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (2-1), 183-192.
 • Güriş, S. (2015). Stata ile Panel Veri Modelleri, İstanbul, Der Yayınları.
 • Kendirli S., Çankaya M. (2016). BİST Turizm Endeksindeki Şirketlerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, International Review of Economics and Management, 4(2),46-68.
 • Keskin R., Gökalp F. (2016). Çalışma Sermaye Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi, Doğuş̧ Üniversitesi Dergisi, 17 (1), 15-25.
 • Külter, B., Demirgüneş, K. (2007). Perakendeci Firmalarda Karlılığı Etkileyen Değişkenler Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Perakendeci Firmalar Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Dergisi, 16 (1),445-460.
 • Lazaridis I., Tryfonidis D. (2006). Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange, Journal of Financial Management and Analysis, 19, 26-25.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2016). Panel Veri Ekonometrisi, İstanbul, Beta Yayınları.

İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN KARLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 4, 55 - 60, 15.12.2017

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören perakende ticaret işletmelerinin 2012-2016 dönemindeki işletme sermayesi yönetimi ve karlılık arasındaki ilişkiyi analiz etmektir.

Yöntem: Kullanılacak modelin belirlenebilmesi için F testi ve Breusch Pagan (LM) testi yapılmış ve havuzlanmış en küçük kareler (HEKK) yönteminin kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Çalışmada, işletme sermayesi yönetimi; stok devir süresi, alacak tahsil süresi ve  borç ödeme süresinin oluşturduğu nakit dönüş süresi ile işletme karlılığı ise aktif karlılığı ile ölçülmüştür. Cari oran, pazar payı ve kaldıraç oranı kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır.

Bulgular: Analiz sonucuna göre kaldıraç oranının karlılık üzerinde negatif etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ancak diğer değişkenlerin firma aktif karlılığı üzerinde olan etkileri istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akbulut, R. (2011). İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 195-206.
 • Akgüç, Ö. (2011). Finansal Yönetim, İstanbul: Avcıol Yayınevi.
 • Deloof M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?, Journal of Business Finance and Accounting, 30, 573-588.
 • Dursun A., Ayrıçay Y. (2012). Çalışma Sermayesi-Karlılık İlişkisinin İMKB Örneğinde 1996-2005 Dönemi Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26( 3-4), 199-214.
 • Garcia-Teruel P.J., Martinez-Solano P.M. (2007). Effects of Working Capital Management on SME Profitability, International Journal of Managerial Finance, 3,164-177.
 • Gill, A., Biger N., Mathur N.(2010). The Relationship Between Working Capital Management And Profitability: Evidence From The United States, Business and Economics Journal, 10,1-9.
 • Güdelci E. N.(2016). İşletme Düzeyinde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi – BİST’de Faaliyet Gösteren Gübre İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (2-1), 183-192.
 • Güriş, S. (2015). Stata ile Panel Veri Modelleri, İstanbul, Der Yayınları.
 • Kendirli S., Çankaya M. (2016). BİST Turizm Endeksindeki Şirketlerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, International Review of Economics and Management, 4(2),46-68.
 • Keskin R., Gökalp F. (2016). Çalışma Sermaye Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi, Doğuş̧ Üniversitesi Dergisi, 17 (1), 15-25.
 • Külter, B., Demirgüneş, K. (2007). Perakendeci Firmalarda Karlılığı Etkileyen Değişkenler Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Perakendeci Firmalar Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Dergisi, 16 (1),445-460.
 • Lazaridis I., Tryfonidis D. (2006). Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange, Journal of Financial Management and Analysis, 19, 26-25.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2016). Panel Veri Ekonometrisi, İstanbul, Beta Yayınları.

Ayrıntılar

Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma KÖSE İÇİGEN
0000-0002-5437-3844


Göksel KARAŞ
0000-0003-4091-1258

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Köse İçigen, F. & Karaş, G. (2017). İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN KARLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Türk Dünyasında Afro-Avrasya Çalışmaları Kongre Özel Sayısı , 55-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/32584/364125