Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 116 - 130 2019-09-23

Assessment of the Relationship Between Organizational Commitment and Business Ethics by Health Employees
Örgütsel Bağlılık ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi

A.Yunus SARIYILDIZ [1]


Organizational commitment refers to an employee's loyalty to the workplace and an emotional commitment to it. Business ethics are all the ethical behaviors and standards that guide business behavior and movements. The aim of the study is to evaluate the relationship between organizational commitment and business ethics by health sector employees. The study was modeled according with the depictive and relational screening method and survey technique. The results of the research showed that there is a low level and positive (r = 0,112) relationship between organizational commitment and business ethics. 

Örgütsel bağlılık, çalışanın, işyerine karşı gösterdiği sadakati ve bunun karşılığında duygusal bir bağlılığı ifade etmektedir. İş etiği, iş yaşamındaki davranış ve hareketleri yönlendiren, onlara yol gösteren etik davranışların ve standartların tamamıdır. Örgütsel bağlılık ile iş etiği arasındaki ilişkinin sağlık sektörü çalışanları tarafından değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu araştırma betimsel yöntem ve ilişkisel tarama modeline göre modellenmiştir. Araştırmada, veri tekniği olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da hizmet vermekte olan bir vakıf üniversitesinin hastane çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, örgütsel bağlılık ile iş etiği arasında düşük düzeyli ve pozitif (r=0,112) anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

  • Arslan, M. ve Ü. Berkan (2009), Dünyada Ve Türkiye’de İş Etiği Ve Etik YönetimiTürk Sanayici ve İş Adamları Derneği, TÜSİAD, (Yayın No: TÜSİAD/T-2009-06-492). Arslan, Mahmut (2005), İş ve Meslek Ahlakı, Ankara: Siyasal Kitabevi.Ashman, Ian ve Diana Winstanley (2006), “The Ethics of Organizational Commitment”, Business Ethics: A European Review,Cilt: 15, Sayı: 2, 142-153.Aslan, S. (2008). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması, Yönetim Ve Ekonomi, Cilt:15 Sayı:2, 163-178.Avolio, Bruce J.; Weichun Zhu; William Koh ve Puja Bhatia (2004), “Transformational Leadership and Organizational Commitment: Mediating Role of Psychological Empowerment and Moderating Role of Structural Distance”, Journal of Organizational Behavior,Sayı: 25, s. 951-968.Bogler, R., ve Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, Professional commitment and organizational citizenship behavior in schools, Teaching and Teacher Education 20 (2004). 277–289.Currivan, Douglas B. (2000), “The Causal Order of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Models of Employee Turnover”, Human Resource Management Review,Cilt: 9, Sayı: 4, s. 495-524.Demirel, Y. (2009). Örgütsel Bağlılık Ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.115-132Earley, P. Christopher (1997), Harmony and Social Structure: An Analysiz of Organizational Behavior Across Cultures,New York: Oxford University Press.Erturhan, H ve Öz, B, F. (2011). İş Etiği Ve Bankacılık sektöründe Bir Araştırma Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü. C.Ü. İktisadiVe İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2011Freeman, E. (2008). Environment, Ethics, and Business, Business Roundtable Institute for Corporate Ethics.Gripaldo, R. (2008). Religion, Ethics, and the Meaning of Life, Philippine National Philosophical ResearcHallberg, Ulrika E. Ve Wilmar B. Schaufeli (2006), ““Same Same” But Different?: Can Work Engagement Be Discriminated From Job Involvement and Organizational Commitment?”, European Psychologist,Cilt: 11, Sayı: 2, s. 119-127.Hüseyniklioğlu, B. (2010). Bireysel Değerler Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi İlişkisi: Asker Hastanesi Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.Işık, M. (2009). e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi in Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2009/2, Sayı: 10 Journal of Süleyman Demirel University Institue of Social Sciences Year:2009/2, Number: 10 Jawahar, I.M. (2006), “Correlates of Satisfaction with Performance Appraisal Feedback”, Journal of Labor Research, Cilt: 27, Sayı: 2, s. 213-236.Karasar, Niyazi (2010), Bilimsel Araştırma Yöntemi (23. Baskı),Ankara: Nobel Yayınları.Karatepe, F. (2011). İşletmelerde İş Etiği Ve Sosyal Sorumluluk Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü İşletme AnabilimDalıYönetim Organizasyon Bölüm Dalı.Langton, Nancy ve Stephen P. Robbins (2006), Fundamentals of Organizational Behaviour(3. Baskı), Kanada: Pearson Canada Edition.Leva, E., Nova, C., ve Mujtaba, B. (2012). Business Ethics: A Cross-Cultural Comparison between Hong Kong and the United States, Journal of Business Studies Quarterly, Vol. 1, No. 4, pp. 1-20. Malley, M. (2000). Creating Commitment : How to Attract and Retain Talented Employes by Building Relationships that Last Jhon Willey and Sons, Now YorkMarkovits, Yannis; Ann J. Davis ve Rolf Van Dick (2007), “Organizational Commitment Profiles and Job Satisfaction Among Greek Private and Public Sector Employees”, International Journal of Cross Cultural Management,Sayı: 7 (1), s. 77-99.Özer, Ali ve Enver Çakıl (2007), “Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler”, Tıp Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 140-143. Pelit, E.Ve Arslan Y. (2011). Turizm İşletmelerinin İş Etiğine Yönelik Uygulamalarını Çalışma Yeri Tercihindeki Önemi Turizm Öğrencileri Üzerinde Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 Shore, M., ve Martin, H. (1989). Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance in Turnover Intentions, Human Relations, 42-7, 625-638Swailes, Stephen (2002), “Organizational Commitment: A Critique of The Construct and Measures”, International Journal of Management Reviews,Cilt: 4, Sayı: 2, s. 155-178.Urhan, Soner (2014), İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Bir Alan Araştırması, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Wiener, Yoash (1982), “Commitment in Organizations: a Normative View”, Academy of Management Review, 7, 3, s. 418-428.Yıldız, K. (2013). Örgütsel Bağlılık İle Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, p. 853-879
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2526-5016
Yazar: A.Yunus SARIYILDIZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

APA Sarıyıldız, A . (2019). Örgütsel Bağlılık ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 116-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/48895/541906