Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 246 - 257 2019-09-23

Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
The Relationship Between Inflation and Unemployment in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach

Deniz Dilara DERELİ [1]


Enflasyon ve işsizlik ekonomilerin temel sorunlarındandır. Bu iki ana sorunla mücadelede gereken politikaları oluşturmak için aralarındaki ilişkiyi anlamak gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. ARDL Sınır Testi yaklaşımı ile analiz gerçekleştirilmiştir. Augmented Dickey Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) birim kök testlerinden sonra ARDL sınır testi ile koentegrasyon ilişkisi araştırılmış, sonrasında kısa ve uzun dönem katsayı tahminleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye'de 1988-2017 dönemi enflasyon ve işsizlik arasında koentegrasyon ilişkisi tespit edilmiştir.

Inflation and unemployment are among the main problems of economies. It is necessary to understand the relationship between them in order to formulate the necessary policies against these problems. In this study it was aimed to determine the relationship between inflation and unemployment in Turkey. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Bound Test anaysis was conducted. After Augmented Dickey Fuller(ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests cointegration relationship was investigated by ARDL bound test, then short term and long term coefficients were estimated. As a result of study cointegration relationship has been found between inflation and unemployment in Turkey for 1988-2017 period.
 • Altay, B., Tuğcu, C.T., Topçu, M. (2011). İşsizlik ve Enflasyon Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: G8 Ülkeleri Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 8(2), 1-26.
 • Arabacı, Ö., Eryiğit, K. Y. (2012). A Thresold Regression Estimation of Phillips Curve: Turkey Case, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 7, 29-47.
 • Bayrak, M., Kanca, O.C. (2013). Türkiye’de Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 8(3), 97-115.
 • Bhattarai, R.K. (2004). Unemployment-InflationTrade-offs in OECD Countries: Lessons From Panel Data and Theories of Unemployment, Research Memorandum, 48, 1-33.
 • Büyükakın, T. (2008). Phillips Eğrisi: Yarım Yüzyıldır Bitmeyen Tartışma, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 39, 133-159.
 • Demirgil, B., Türkay, H. (2017). Türkiye’de Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler: Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,19(3), 907-928.
 • Çatık, A. N., Martin, C.,Önder, A. Ö. (2011). Relative price variability and the Phillips Curve: evidence from Turkey, Journal of Economic Studies, 38 (5), 546-561.
 • Engle, R. F., Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, And Testing, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 251-276.
 • Eliasson, A. (2001). Is The Short-Run Phillips Curve Nonlinear? Empirical Evidence for Australia, Sweden and The United States, Sveriges Riksbank Working Paper Series, No:124.
 • Erdil Şahin, B.(2019). Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Vektör Hata Düzeltme Modeli ile Analizi, Mali Çözüm, 29(152), 63-75.
 • Ewing, B. T., Seyfried, W. (2003). Modeling The Philips Curve: A Time-Varying Volatility Approach, Applied Econometrics and International Development. 3(2), 7-24.
 • Friedman, M. (1977). Inflation and Unemployment, The Journal of Political Economy, 85(3), 451-472.
 • Furuoka, F. (2007). Does the “Phillps curve” really exist? New empirical evidence from Malaysia, Economics Bulletin, 5(16), 1-14.
 • Gül, E. Kamacı, A., Konya, S. (2014). Enflasyon ileİşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisinin TestEdilmesi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, International Conference on Euroasian Economies, 1-6.
 • Hall, T.E., Hart W.R. (2012). The Samuelson-Solow "Phillips Curve" and the Great Inflation, History of Economics Review, 62-72.
 • Hepsağ, A. (2009). Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı, İktisat Fakültesi Mecmuası, 59(1), 169-190.
 • Herman, E. (2010). Inflation and Unemployment in the Romanian Economy, Annals of the University of Petroşani, Economics, 10 (2), 157-170.
 • Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics And Control, 12(2-3), 231-254.
 • Johansen, S., Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-with Applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
 • Kılıç, R., Özbek, R.İ., Çifçi, İ. (2018). Türkiye için J-Eğrisi hipotezinin geçerliliği: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. International Journal of Diciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 4(7), 112-128.
 • Kuştepeli, Yeşim (2005). A Comprehensive Short-Run Analysis of a (Possible) Turkish Phillips Curve. Applied Economics, 37, 581-591.
 • Martin, C., Costas, M. (2007). Monetary Policy and the Hybrid Phillips Curve, Rimini, Italy: The Rimini Centre for Economic Analysis, WP 36-07, 1-10
 • Modigliani, F., Papademos, L. (1975). Monetary Policy for the Coming Quarters: The Conflicting Views, The New England Review, 3, 2-35.
 • Narayan, P. K., Smyth, R. (2006). What Determines Migration Flows From Low-Income to High-Income Countries? An Empirical Investigation of Fiji-U.S. Migration 1972-2001, Contemporary Economic Policy, 24(2), 332-342.
 • Öztürk, S., Emek, M. L. (2016). 1996-2006 Yılları Nisan ve Ekim Ayları Verileriyle Türkiye İçin Phillips Eğrisi Analiz, Balkan Journal of Social Sciences. 5, 64-74.
 • Pamuk, M., Bektaş, H. (2014). Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,2(2), 77-90.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Petek, A., Aysu, Y.(2017). Phillips Eğrisi: Türkiye Örneği (1980- 2015), Journal of Current Researches on Business and Economics, 7, 53-64.
 • Phillips, A.W. (1958). The Relation between Un¬employment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom: 1861-1957, Economica, 25, 283-299.
 • Rodernburg, P. (2007). Derived Measurement in Macroeconomics: Two Approaches for Measuring the NAIRU considered, Tinbergen Institute Discussion Paper 017.
 • Samanhyia, S. (2014). The Expectatıons - Augmented Phılıps Curve Evıdence From Ghana, International Journal of Economics, Commerce and Management, II(11), 1-21.
 • Samuelson, P. A., Solow, R.M. (1960). Problem of Achieving and Maintaining a Stable Price Level: Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy, American Economic Review, 50(2), 177-194.
 • Sancar Özkök, C., Atay Polat, M. (2017). Enflasyon ve İşsizlik İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Uygulama (G7 Ülkeleri Örneği), Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 6(12), 1-14.
 • Tabar, Ç., Kırışkan Çetin, I. (2016). Türkiye Ekonomisi Özelinde Phillips Eğrisi Analizi. Journal Life of Economics, 4, 79-100.
 • Tobin, J. (1997). Supply Constraints on Employment and Output: NAIRU versus Natural Rate, Cowles Foundation Paper 1150, [https://core.ac.uk/download/pdf/6957551.pdf, Erişim Tarihi: 11.04.2019].
 • Uysal, D., Erdoğan, S. (2003). Enflasyon ile İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki ve Türkiye Örneği (1980-2002), SU İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6, 35-47.
 • Vredin, A., Warne, A. (2000). Unemployment and Inflation Regimes, Econometric Society World Congress 2000Contributed Papers 0984.
 • Yılancı, V., Aydın, M. (2016). Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişkinin Varlığının Sınanması. International Congress on European Unions Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16), 1454-1464.
 • Yıldırım, K., Karaman, D. (2003). Makroekonomi. Eskişehir: Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Yay.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9697-4517
Yazar: Deniz Dilara DERELİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

APA Dereli̇, D . (2019). The Relationship Between Inflation and Unemployment in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 246-257 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/48895/594305