Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 15 - 29 2020-03-27

Mavi Marmara Saldırısı Sonrası Süreçte Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri
After Mavi Marmara Attack, Turkey's Public Diplomacy In The Process Of Operation

Ahmet AYDIN [1] , Emel POYRAZ [2]


Post modern çağını yaşadığımız dönemde uluslararası kamuoyu dengeleri devletlerin dış politikalarıyla şekillenmektedir. Kamu diplomasisi, devletler için kriz öncesi ve sonrası kurtuluş reçetesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin İsrail Devletiyle arasındaki Mavi Marmara krizi bu sebeple önemlidir. Çalışmada Mavi Marmara saldırısı sonrası süreçte Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkisinin ölçülmesi amacıyla kamu diplomasisi ile ilgili benzer sosyoekonomik statüye sahip ve sosyal hassasiyetleri belirlenen 1200 kişiden örneklem olarak 100 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışma araştırma ile desteklenmiştir. Çalışma alanı Twitter olarak belirlenmiş ve anket 100 kişi katılımcı üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçlarında Mavi Marmara saldırısından sonra Türk dış ilişkilerinin kamu diplomasisi faaliyetlerinin iletişim açısından etkili olmadığı tespit edilmiştir.

In the postmodern era, international public balances are shaped by the foreign policies of states. Public diplomacy is a prescription for states before and after the crisis. Mavi Marmara crisis between the State of Israel Republic of Turkey is important for this reason.

Turkey's public diplomacy in the aftermath of the Mavi Marmara attack in this study to measure the effects of activities For the purpose of public diplomacy, a questionnaire was applied to 100 people out of 1200 people with similar socioeconomic status and similar social sensitivities. The study was supported by research. The study area was determined as Twitter and the survey was conducted on 100 participants. According to the results of the research, it was determined that the public diplomacy activities of the Turkish foreign affairs after the Mavi Marmara attack were not effective in terms of communication.

  • Ekşi, M.(2014).Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası. İstanbul: Siyasal Kitapevi. Erzen, M. Ü.(2014). Kamu Diplomasisi. İstanbul: Derin Yayınları. Hasanov, E.(2014). Mavi Marmara sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi. No:6, 1-8. Gökırmak, M.(2012). Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Küreselleşen Dünyada Diplomasi: Kamu Diplomasisi :1-18. http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/Kamu_Diplomasisi-Mert_Gokirmak.pdf Karagöz, S.(2016). Stratejik İletişim Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi ve Medyanın Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Köksoy, E. (2013).Halkla İlişkiler Bağlamında Kamu Diplomasisi Yönetimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 56. Kurtuluş, B.(2014) 21. Yüzyılda Değişen Kamu Diplomasisi Anlayışının Türk Dış Politikasına Yansıması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 37. Sancar, A. G.(2012). “Uluslararası Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi: Türkiye İçin Bir Model Öneri’’ ,Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul,186-187. Sırt, E.(2013). İsrail’in Mavi Marmara Baskınını Kamu Diplomasisi Aracılığıyla Meşrulaştırma Çabaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 86. Szondi, G.(2009). “Central and Eastern European Public Diplomacy.” Routledge Handbook of Public Diplomacy. (der.) Nancy Snow ve Philip Taylor. NY: Routledge.
  • Usanmaz, Ş.(2012) Açık Denizlerde Müdahale Yetkileri: Mavi Marmara Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Antalya.
  • Uzer, U.(2012) Türkiye-İsrail İlişkilerinde Bunalım, Ortadoğu Etütleri Dergisi. 2(2), 156-157.
  • Yılmaz S.(2012)Akıllı Güç. İstanbul: Kum Saati Yayınları.
  • http://www.sde.org.tr/tr/newsdetail/turkiye-israil-iliskileri/2794
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2215-9226
Yazar: Ahmet AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, KAHRAMANMARAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1420-7673
Yazar: Emel POYRAZ
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Mart 2020

APA AYDIN, A , POYRAZ, E . (2020). Mavi Marmara Saldırısı Sonrası Süreçte Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 15-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/53391/652370