Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 47 - 64 2020-03-27

Industry 4.0: Future Of The Work
Endüstri 4.0: Çalışmanın Geleceği

Yavuz Kağan YASIM [1]


When the literature related to Industry 4.0 is examined, it is seen that the subject has been handled primarily in terms of technology and then in terms of human resources. In this study, the changes that will arise in working life will be discussed especially in terms of social security system. For this purpose, the concept of industry 4.0 will be mentioned first. Then, the changes caused by this process in working life will be evaluated. Here, the qualitative and quantitative changes of labor, the development of the gig economy and the aging of the population will be discussed. In the last section, the effects of the developments on the social security system will be discussed and solutions will be proposed.
Endüstri 4.0 ile ilgili literatür incelendiğinde, konunun öncelikle teknolojik açıdan daha sonra ise insan kaynağı açısından ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmada ise çalışma hayatında ortaya çıkaracağı değişimler özellikle sosyal güvenlik sistemi açısından ele alınacaktır. Bu amaçla öncelikle endüstri 4.0 kavramından bahsedilecektir. Daha sonra ise bu sürecin çalışma hayatında neden olduğu değişimler değerlendirilecektir. Burada emeğin nitelik ve niceliksel değişimi, gig ekonomisinin gelişimi ve nüfusun yaşlanması konuları ele alınacaktır. Son bölümde ise yaşanan gelişmelerin sosyal güvenlik sitemine etkileri tartışılacak ve çözüm yolları önerilecektir.
 • Akın, Ö. (2017) Hızla Artan Endüstriyel Robotların Üretim Süreçlerinde Yarattığı Değişimler ve Türkiye İşgücü Piyasasında Yaratacağı Olası Etkilerin Değerlendirilmesi, İş ve Hayat, c. 3, s. 6
 • Alçın, S. (2016). “Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0”. Journal of Life Economics, 3 (2), 19-30.
 • Anderson, K. M. (2019). Old-Age Pensions. In H. Obinger & M. G. Schmidt (Eds.), Handbuch SozialPolitik: Springer.
 • Baller, Silja ve diğ. (2016) The Global Information Technology Report 2016 Innovating in the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva, https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016.
 • Bercovici, E. G., ve Bercovici, A. (2019). Israeli Labor Market and the Fourth Industrial Revolution. Amfiteatru Economic(Special Issue 13), 884. doi:10.24818/EA/2019/S13/884
 • Biçerli, M.K. (2011). Çalışma Ekonomisi, Beta Basın Yayın A.Ş., İstanbul
 • Braña, F.-J. (2019). A Fourth Industrial Revolution? Digital Transformation, Labor and Work Organization: A View from Spain. Journal of Industrial and Business Economics, 46(3), 415-430. doi:10.1007/s40812-019-00122-0
 • Brynjolfsson, E. ve Mcafee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. WW Norton & Company, New York.
 • Cappelli, P., ve Keller, J. R. (2013). Classifying Work in the New Economy. Academy of Management Review, 38(4), 575–596.
 • Castells, M. (2008). Enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür (Cilt 2). İs-tanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Cetrulo, A., ve Nuvolari, A. (2019). Industry 4.0: revolution or hype? Reassessing recent technological trends and their impact on labour. Journal of Industrial and Business Economics, 46(3), 391-402. doi:10.1007/s40812-019-00132-y
 • Cigdem, S. (2019). Endüstri 4.0 ve dijital emek platformlarının insana yakışır iş bağlamında değerlendirilmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 77. Advanced Online Publication. https://doi.org/10.26650/jspc.2019.77.0018
 • Corujo, B. S. (2017). The ‘Gig’ Economy and its Impact on Social Security: The Spanish example. European Journal of Social Security, 19(4), 293-312. doi:10.1177/1388262717745751
 • Degryse, C. (2016). Digitalisation of the Economy and It’s Impact on Labour Markets. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/-ssrn.2730550
 • Eğilmez, M. (2018). Değişim sürecinde Türkiye (Cilt 1). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Erdoğan, E., & Çiğdem, S. (2018). GİG Ekonomisi ve Freelance İşgücünün Yükselişi: Freelancer.Com Üzerinden Bir Değerlendirme. In E. Erdoğan (Ed.), Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar-II. Sakarya: Sakarya Yayıncılık, Yayın ve Dağıtım.
 • EUROFOUND. (2018). Gig economy. Retrieved July 30, 2018, from https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/gig-economy
 • European Commission (2012) An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions, Whıte Paper, Brussels (16.02.2012)
 • Fırat, O.Z. ve Fırat S.Ü. (2017) Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Vol. 3 No. 2, DOI: 10.5152/iujsb.2017.005
 • Ford, M. (2018). Robotların Yükselişi: Yapay Zekâ ve İşsiz Bir Gelecek Tehlikesi, (çev. Cem Duran), Kronik Kitap, İstanbul.
 • Friedman, G. (2014). Workers without employers: shadow corporations and the rise of the gig economy. Review of Keynesian Economics, 2(2). ILO. 2015. World Social Protection Report 2014–15. Geneva, International Labour Office.
 • Jagannathan, S.; Ra, S. ve Maclean, R. (2019) Dominant Recent Trends Impacting on Jobs and Labor Markets - An Overview, International Journal of Training Research, Routledge, 17 (1)
 • Kalleberg, A. L. (2000). Nonstandard employment relations: Part-time, temporary and contract work. Annual Review of Sociology, 26, 341–365.
 • Keese, M., Hirsch, D., & Bednarzik, R. (2006). Live Longer, Work Longer. Retrieved from
 • Keskingöz, H. (2016) Türkiye’de Yaşanan 2008 Ekonomik Krizinin Yoksulluk ve Emeklilik Kararları Üzerine Etkisi, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt 6, Sayı 1
 • Kılıç, S. ve Alkan, R.M. (2018) Dördüncü Sanayi Devrimi 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri; Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2 (3) 29-49
 • Kuhn, K. M. (2016). The Rise of the “Gig Economy” and Implications for Understanding Work and Workers. Industrial and Organizational Psychology, 9(1), 157-162. doi:10.1017/iop.2015.129
 • Kwon, J., Lee, T., ve Rhee, S. (2019). Work Capacity and Socially Sustainable Public Pension System in Aging Societies. Paper presented at the Think 20, Japon.
 • Lobel, O. (2017). The Gig Economy & The Future of Employment and Labor Law. USFL Rev., 51, 51.
 • Marengo, L. (2019). Is this time different? A note on automation and labour in the fourth industrial revolution. Journal of Industrial and Business Economics, 46(3), 323-331. doi:10.1007/s40812-019-00123-z
 • Minter, K. (2017). Negotiating labour standards in the gig economy: Airtasker and Unions New South Wales. The Economic and Labour Relations Review, 28(3), 438-454. doi:10.1177/1035304617724305
 • Myles, J., “A New Social Contract fort he Elderly?”, Why We Need A Welfare State (der. Esping-Andersen, G.; Gallie, D.; Myles, J.), Oxford University Press, New York, 2003.
 • Öcal, F.M. ve Altıntaş, K. (2018) Investigation on The Possible Effect of The 4th Industrial Revolution on Labor Markets and Solution Recommendations, ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi
 • Özsoy, C. E. (2018). Endüstri 4.0 ve İstihdam Üzerindeki Potansiyel Etkisi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 8(2). doi:10.26579/jocrebe-8.2.16
 • Rajnai, Z., ve Kocsis, I. (2017, 14-16 Sept. 2017). Labor market risks of industry 4.0, digitization, robots and AI. Paper presented at the 2017 IEEE 15th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY).
 • Röth, H., Bongestabs, A., & Nimeh, Z. (2016). Impacts of Old Age Pensions. Retrieved from Genova
 • Sandrine Kergroach (2017). Industry 4.0: New Challenges and Opportunities for the Labour Market. Форсайт, 11 (4 (eng)), 6-8. doi: 10.17323/2500-2597.2017.4.6.8
 • Schwab, K. (2017). Dördüncü Sanayi Devrimi. (S. Talay, Dü., & Z. Dicleli, Çev.) İstanbul: Optimist Kitap
 • Sığın, A. (2016) Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye’de Yaşlılık, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 25/1.
 • Stewart, A. ve Stanford, J. (2017). Regulating Work in the Gig Economy: What are the Options?, The Economic and Labour Relations Review, 28 (3), 420-437.
 • Stojanove, H.; Lietavcova, B. ve Raguz, I.V. (2019) The Dependence of Unemployment of the Senior Workforce Upon Explanatory Variables in the European Union in the Context of Industry 4.0, Social Sciences MDPI AG, 8(1)
 • Şahin. M. ve Bayramoğlu, G. (2015) Decent Work in the Context of Corporate Social Responsibility, Journal of Advanced Management Science,3 (2), 162-167
 • Toker, K. (2018). Endüstri 4.0. ve Sürdürülebilirliğe Etkileri. Istanbul Management Journal. Advance Online Publication.
 • Ulutürk, S., ve Dane, K. (2009). Sosyal Güvenlik: Teori, Dönüşüm ve Türkiye Uygulaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29).
 • Vosko, L. F., Zukewich, N., & Cranford, C. (2003). Precarious jobs: A New Typology of Employment, Perspectives on Labour And İncome, 15(4).(16-26).
 • World Bank, Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth, The World Bank, Washington, 1994.
 • World Economic Forum White Paper (2018) Eight Futures of Work Scenarios and their Implications http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Eight_Futures.pdf
 • World Employment Social Outlook. (2019). Retrieved from GenEva:
 • YÖK, Geleceğin Meslekleri Çalışmaları (2019) https://www.yok.gov.tr/ Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2019/gelecegin-meslekleri-calismalari
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3542-5493
Yazar: Yavuz Kağan YASIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve End. İlişk. Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Mart 2020

APA YASIM, Y . (2020). Endüstri 4.0: Çalışmanın Geleceği. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 47-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/53391/672817