Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 65 - 80 2020-03-27

Üniversite İtibarı Ve İmajının Öğrenci Memnuniyetine Etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
The Effect Of University Reputation And Image On Student Satisfaction: Example Of Bitlis Eren University

Metin IŞIK [1]


Bu araştırmada kurumsal imaj, kurumsal itibar ve öğrenci memnuniyeti ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın odak noktası, kurumsal imaj ve kurumsal itibarın öğrenci memnuniyeti üzerindeki etkisini belirlemektir. Nicel bir araştırma yöntemi benimsenmiş olup, örneklem olarak Bitlis Eren Üniversitesi İİBF öğrencileri tercih edilmiştir. Anket tekniğiyle veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler Spss programı yardımıyla basit doğrusal ve çoklu regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda değişkenler arasında önemli ilişkiler olduğu görülmüştür. Kurumsal imajın kurumsal itibarı önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir. Kurumsal imaj ve kurumsal itibarın da öğrenci memnuniyetini etkilediği ve önemli oranda açıkladığı görülmüştür. Araştırma bulgularının yükseköğretim yetkilileri için kayda değer bir veri niteliği taşıdığı söylenebilir.

In this research, the relationship between image, reputation and student satisfaction was examined. The focus of the research is to determine the effect of corporate image and corporate reputation on student satisfaction. A quantitative research method was adopted and Bitlis Eren University students were preferred as a sample. Data were collected by survey technique. The obtained data were sbjected linear and multiple regression analysis by the Spss program. As a result of the analyzes, it was observed that there were important relationships between the variables. Also, it has been determined that the seen image has a significant impact on corporate reputation. It has been seen that corporate image and corporate reputation also affect student satisfaction and explain it significantly. It can be said that the research findings are guiding data for higher education administrators.

 • Abd-El-Salam, E.M., Shawkey, A. Y., El-Nahas, T. (2013). The impact of corporate image and reputation on service quality, customer satisfaction and customer loyalty: testing the mediating role. Case analysis in an international service company. The Business & Management Review, 3(2), 177-196.
 • Abratt, R. (1989). A new approach to the corporate image management process. Journal of Marketing Management, 5(1), 63-76.
 • Alessandri, S. W., Yang, S., Kinsey, D. F. (2006). An integrative approach to university visual identity and reputation. Corporate Reputation Review, 9(4), 258-270.
 • Andreassen, T. W., Lindestad, B. (1998). The effect of corporate image in the formation of customer loyalty. Journal of Service Research, 1(1), 82-92.
 • Argenti, P (2000). Branding B-schools: Reputation management for MB programs. Corporate Reputation Review, 3(2), 171-178.
 • Argenti, P., Forman, J. (2002). The power Of Corporate Communication: Crafting The Voice And Image Of Your Business. NY: McGraw-Hill, New York.
 • Arpan, L. M., Raney, A. A., Zivnuska, S. (2003). A cognitive approach to understanding university image. Corporate Communication: An International Journal, 8(2), 97–113.
 • Arslan, M., Karacaoğlu, K. (2018). Kamu görevlilerinin kurumsal itibar algılarının kamu hizmet motivasyonlarına etkisi: Nevşehir ilçe belediyeleri üzerinde bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(1), 14-29.
 • Avcı, K. (2019). Üniversite iç paydaşlarının kurumsal itibar algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kurumsal itibar araştırması. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 12(1), 42-63.
 • Azoury, N. M., Daou, L. E., El Khoury, C. M. (2014). University image and its relationship to student satisfaction: case of the Holy Spirit University of Kaslik, Lebanon. Journal of Executive Education, 12(1), 1-13.
 • Barnett, M. L., Jermier, J.M., Lafferty, B. A. (2006). Corporate reputation: The definitional landscape. Corporate Reputation Review, 9(1), 26-38.
 • Beerli Palacio, A., Díaz Meneses, G., Pérez Pérez, P. J. (2002). The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of students. Journal of Educational Administration, 40(5), 486-505.
 • Bromley, D. B. (1997). Relationship between personal and corporatere putation. European Journal of Marketing, 35(3-4), 316-334.
 • Canıtez, F. (2016). Kurumsal tasarımın kurumsal imaj ve kurumsal itibar oluşumu üzerine etkisinin hizmet sektöründe incelenmesi: THY örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstaanbul.
 • Cornelissen, J., Thorpe, R. (2002). Measuring a business school’s reputation: perspectives, problems and prospects. European Management Journal, 20(2), 172-178.
 • Craney, T. A. Surles, J. G. (2002). Model-dependent variance ınflation factor cutoff values. Quality Engineering, 14(3): 391-403.
 • Çiçek, B., Almalı, V. (2019). Yükseköğretimde itibar: halkın gözünden üniversiteye bir bakış. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 8(1), 90-111.
 • Çiçek, B., Çiçek, A. (2019). Kurumsal itibarın medyadaki izleri: Muş Alparslan Üniversitesi örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 299-307.
 • Çiçek, B., Almalı, V., Çiçek, A. (2018). Muş Alparslan Üniversitesi’nin halk nezdindeki imajı. Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu, 43-52, Muş.
 • De Marcellis-Warin, N., Teodoresco, S. (2012). Corporate reputation: is your most strategic asset at risk. Burgundy Reports Published By CIRANO (Center For Interuniversity Research And Analysis On Organizations), ss. 1-45.
 • Deat, F. (2016). Reputation management: an experimental study of public school (Doctoral dissertation, Rutgers University-Graduate School-Newark), Newark, New Jersey.
 • Del-Castillo-Feito, C., Blanco-González, A., ve González-Vázquez, E. (2019). The relationship between image and reputation in the Spanish public university. European Research on Management and Business Economics, 25(2), 87-92.
 • Dichter, E. (1985). What’s in an image. The Journal of Consumer Marketing, 2(1), 75–79.
 • Dowling, G. (1993). Developing your company image into a corporate asset. Long Range Planning, 26(2), 101-109.
 • Fettahlıoğlu, H. S., Fettahlıoğlu, Ö. O., Yıldız, A., Birin, C. (2016). İçsel pazarlamanın kurumsal itibar üzerine etkisi: bir alan araştırması. International Journal of Academic Values Studies, 4, 30-45.
 • Fombrun, C. J., Gardberg, N. A., Barnett, M. L. (2000). Opportunity platforms and safety nets: corporate citizenship and reputational risk. Business and Society Review, 105(1), 85-106.
 • Fombrun, C.J. (1996). Reputation: realizing value from corporate image, MA.: Harvard Business School Pres, Boston.
 • Fombrun, C.J., Gardberg, N. A. Sever, J. M. (1999). The reputation quotient: A multi-stakeholder measure of corporate reputation. Journal Of Brand Management, 7(4), 241-255.
 • Fombrun, C. J. Van Riel, C. (2004). Fame and Fortune: how successful companies build winning reputations, Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Fomburn, C. J. Van Riel, C. (1997). The reputational landscape. Corporate Reeputation, 1(1-2), 5-13.
 • Fried, L. (2005). Reputation and prestige in American research universities: An exploration of the history of rankings and the increasing importance of student selectivity in perception of quality in higher education. USA: University of Pennsylvania.
 • Gray, E. R., Balmer, J. M. (1998). Managing corporate image and corporate reputation. Long Range Planning, 31(5), 695-70.
 • Hall, R. (1993). A framework linking ıntangible resources and capabilities to sustainable competitive advantage. Strategic Management Journal, 14(8), 607–618.
 • Işık, M., Zincirkıran, M. (2016). Kurumsal itibar algısının iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü: Doğu Anadolu bölgesindeki üniversiteler üzerinde bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(3), 89-106.
 • Işık, M., Zincirkıran, M. (2017). Kurumsal itibar, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme kavramlarının demografik değişkenler ile incelenmesi: Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üniversitelerde bir araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(623), 21-34
 • Işık, M. (2016). Kurumsal itibar algısının iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü ve bir araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Işık, M., Çiçek, B., Almalı, V. (2016). Üniversitelerin iç paydaşlarının kurumsal itibar algısını ölçmeye yönelik bir araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 163-180.
 • Jiewanto, A., Laurens, C., Nelloh, L. (2012). Influence of service quality, university image, and student satisfaction toward WOM intention: A case study on Universitas Pelita Harapan Surabaya. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 16-23.
 • Jo Hatch, M., Schultz, M. (1997). Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing, 31(5/6), 356-365.
 • Kazoleas, D., Kim, Y., Moffitt, M. A. (2001). Institutional image: A case study. Corporate Communication: An International Journal, 6(4), 205–216.
 • Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
 • Kheiry, B., Rad, B. M., Asgari, O. (2012). University intellectual image impact on satisfaction and loyalty of students (Tehran selected universities). African Journal of Business Management, 6(37), 10205-10211.
 • Ljubojevic, C., Ljubojevic, G. (2008). Building corporate reputation through corporate governance. Management, 3(3), 221–233.
 • Luque-Martínez, T., Del Barrio-García, S. (2009). Modelling university image: The teaching staff viewpoint. Public Relations Review, 35(3), 325-327.
 • Luque-Martínez, T., Del Barrio-García, S., Ibá˜nez-Zapata, J. A., Rodríguez-Molina, M. A. (2007). Modeling a city’s image: The case of Granada. Cities, 24(5), 335–352.
 • Maringe, F. (2006). University and course choice: Implications for positioning, recruitment and marketing. International Journal of Educational Management, 20(6), 466-479.
 • Nguyen, N., LeBlanc, G. (1998). The mediating role of corporate image on customers’ retention decisions: an investigation in financial services. International Journal of Bank Marketing, 16(2), 52-65.
 • Nicolescu, L. (2009). Applying marketing to higher education: Scope and limits. Management & Marketing, 4(2), 35-44.
 • Özalp, İ., Tonus, H. Z., Geylan, A. (2010). Paydaşları açısından akademik organizasyonlarda itibar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Parameswaran, R., Glowacka, A. E. (1995). University image: An information processing perspective. Journal of Marketing for Higher Education, 6(2), 41-56.
 • Roberts, P. W., Dowling, G. R. (2002). Corporate reputation and sustained superior financial performance. Strategic Management Journal, 23(12), 1077-1093.
 • Schlesinger, W., Cervera, A., Pérez-Cabañero, C. (2017). Sticking with your university: The importance of satisfaction, trust, image, and shared values. Studies in Higher Education, 42(12), 2178-2194.
 • Sevier, R. A. (1994). Image is everything-strategies for measuring, changing, and maintaining your institution's image. College and University, 69(2), 60-75.
 • Sumer, H., Pernsteiner, H. (2014). İtibar yönetimi. (1. Baskı). Beta Basım Yayım Dağıtım: İstanbul.
 • Sung, M., Yang, S. U. (2008). Toward the model of university image: The influence of brand personality, external prestige, and reputation. Journal of Public Relations Research, 20(4), 357-376.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve Spss ile veri analizi, (4. Baskı), Nobel Akademi: Ankara.
 • Treadwell, D. F., Harrison, T. M. (1994). Conceptualizing and assessing organizational image: Model images, commitment and communication. Communication Monographs, 61, 63–85.
 • Vidaver-Cohen, D., Brønn, P.S. (2013). Reputation, responsibility, and stakeholder support in Scandinavian firms: a comparative analysis. Journal of Business Ethics, 127(1), 49-64.
 • Zinbarg, R.E., Revelle, W., Yovel, I., Li, W. (2005). Cronbach’s α, Revelle’s β, and McDonald’s ω H: Their relations with each other and two alternative conceptualizations of reliability. Psychometrika. 70(1): 123-133.
 • https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4577-0095
Yazar: Metin IŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Mart 2020

APA IŞIK, M . (2020). Üniversite İtibarı Ve İmajının Öğrenci Memnuniyetine Etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 65-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/53391/677693