Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 4, Sayfalar 217 - 224 2019-10-21

SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE SATISFACTION FROM GENERAL AND SPINAL ANESTHESIA IN CESAREAN APPLIED PREGNANT

Özlem ÇETİN AKICI [1] , Elif DOĞAN BAKI [2] , Elif BÜYÜKERKMEN [3] , Remziye GÜL SIVACI [4]


AMAÇ: Sezaryen uygulanan gebelerde spinal ve genel anesteziden memnuniyetin değerlendirilmesini amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Nisan 2015 ile Nisan 2016 tarihleri arasında elektif sezaryen operasyonu için başvuran 160 gebe onamları alındıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Hastalara ameliyat öncesi genel ve spinal anestezi hakkında bilgi düzeyleri ve korkuları, ameliyat sonrası dönemde ise tercih ettikleri anestezi şeklinin memnuniyet derecesini sorgulamak amacıyla hazırlanan 3 bölümden oluşan anket uygulandı.
BULGULAR: Her iki grupta yaş, kilo, boy, eğitim düzeyi, ek hastalık, önceki anestezi deneyimleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmemiş olup grupların homojen olduğu saptanmıştır. Hastaların bilgilendirme öncesi ve bilgilendirme sonrası anestezi tercihleri değerlendirildiğinde anestezi tercihleri anlamlı bir şekilde spinal anestezi lehine olmuştur (p<0.001). Ameliyat öncesi değerlendirmede genel anestezi grubunda tüm hastaların en büyük korkusu anesteziden uyanamama (% 25.6) olmakla birlikte hastaların % 44.4’ünün genel anesteziyle herhangi bir korkusu olmadığını belirtmişlerdir. Bilgilendirme sonrası genel anestezi tercih eden grubun memnuniyet değerlendirmesinde hastaların % 73.8’i memnun kaldıklarını belirtirken, % 26.2’si memnun kalmamıştır. Bu hastalara onları en çok rahatsız eden şikayetin ne olduğu sorulduğunda; en çok boğaz ağrısından şikayetçi olmuşlardır (% 13.8). Bu grupta ameliyat sonrası anestezi-hastane donanımı memnuniyeti de oldukça yüksek bulunurken hastaların % 91.3’ü tekrar ameliyat olmaları durumunda yine genel anesteziyi tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Ameliyat öncesi değerlendirmede spinal anestezi grubunda tüm hastaların en büyük korkusu “Uyanık kalıp etrafında olanların farkında olmak” (% 21.9) olduğu, hastaların % 21.3’ü ise spinal anesteziyle ilgili herhangi bir endişelerinin olmadığını belirtmişlerdir. Bilgilendirme sonrası spinal anestezi tercih eden grubun ameliyattan bir gün sonra yapılan memnuniyet değerlendirmesinde hastaların % 65’i memnun kaldıklarını belirtirken, % 35’i memnun kalmamıştır. Bu hastalara onları en çok rahatsız eden şikayetin ne olduğu sorulduğunda; en çok uyanık kalmaktan (% 22.6) ve ameliyat sırasında ağrıdan (% 20.6) rahatsız olduklarını söylemişlerdir. Bu grupta ameliyat sonrası anestezi-hastane donanımı memnuniyetide yüksek bulunurken hastaların % 78.8’i tekrar ameliyat olmaları durumunda yine spinal anesteziyi tercih edeceklerini belirtmişlerdir.
SONUÇ: Sezaryen oranlarının son yıllarda artışı ile birlikte rejyonel anestezi oranlarında da artış görülmektedir. Çalışmamızda bilgilendirme sonrası hastaların anestezi yöntemi seçiminde belirgin olarak rejyonal anesteziye eğilimli oldukları görülmüştür. Ameliyat öncesinde anestezistin hastanın anestezi yöntemini seçmesinde yardımcı olabilecek bilgilendirme yapması, hastanın ameliyat öncesi korkularının azalmasında ve ameliyat sonrasında seçilen yöntemden memnuniyetin artmasını doğrudan etkilemektedir.

OBJECTIVE: We aimed to evaluate the satisfaction of pregnant women undergoing cesarian section from general and spinal anesthesia.

MATERIALS AND METHODS: 160 pregnant women who were admitted to Kocatepe University Faculty of Medicine Hospital between April 2010 and April 2011 for elective cesarean section were enrolled in the study. A questionnaire consisting of 3 parts that was prepared to learn patients degree of knowledge and fears about general and spinal anesthesia preoperatively and their degree of satisfaction of anesthesia they preferred postoperatively, was applied to patients.

RESULTS: The groups were found to be homogeneous for there was no statistically significant difference between the groups in terms of age, weight, education, comorbid disease and previous anesthesia experience of patients. When the patients’ preffered choice of anesthesia was evaluated before informing and after informing, their anesthesia preferences were in favor of spinal anesthesia significantly (p<0.001). The biggest fear of general anesthesia group patients was not waking up from anesthesia (25.6 %), whereas 44 % of them had no fear from general anesthesia at the preoperative evulation. General anesthesia preferred group after disclosure stated that 73.8 % of them were satisfied while 26.2 % of them were not satisfied. When these patients were asked what bothers them the most complaints; complained of a sore throat are the most (13.8 %). In this group, the satisfaction of postoperative anesthesia-hospital equipment was quite high and they stated that if the were operated again, they would still prefer general anesthesia.The biggest fear of spinal anesthesia group patients was to be awake and getting aware of things around them (21.9 %), and 21.3 % of them reported that they had no concerns with spinal anesthesia. Spinal anesthesia preferred group after disclosure stated that 65 % of them were satisfied while 35 % of them were not satisfied at the satisfaction evaluation that was made one day after surgery. When these patients were asked what bothered them, the most complaint was being awake (22.6 %) and having pain (20.6 5) during surgery. In this group, the satisfaction of postoperative anesthesia-hospital equipment was high and 78.8 % of them stated that if the were operated again, they would still prefer spinal anesthesia.

CONCLUSION: In recent years, an increase in regional anesthesia rates are seen according to the increase of cesarean section rates. In our study, the anesthesia choice of patients after informing was found to be prone to regional anesthesia. If the anesthesiologist inform the patient about the anesthesia choice preoperatively, fear of the patients will be decreased and the satisfaction to the selected method will be increased directly.

 • 1. Batislam Y. Obstetrik Anestezi. In: Tulunay M, Cuhruk H, Eds. Klinik Anesteziyoloji. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2008: 890-922.
 • 2. Önderoğlu L, Karamürsel BS, Taşkıran Ç. Obstetrikal Operasyonlar. In: Güneş H, Ed. Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi. Ankara: Güneş Kitabevi, 2005; 1549-71.
 • 3. Konakçı S, Kılıç B. İzmir’de sezaryen sıklığı ve buna etki eden faktörler. T Klin Jinekol Obst 2004; 14: 88 - 95.
 • 4. Hacettepe Üniversitesi web portal. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Sonuçları 2008. http://www.hips. hacettepe.edu.tr/tnsa2008/data/TNSA 2008_ana_Rapor-tr. pdf2008.
 • 5. Türkiye İstatistik Kurumu web portal. Türkiye İstatistik Kurumu 2008 Verileri.http://www.tuik.gov.tr/PreHaber Bultenleri.do?id=61642008.
 • 6. Aydın SD, Yayla M. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Sonuçlarının Antenatal Bakım, Fetal Perinatal ve Neonatal Prognoz Yönünden İrdelenmesi. Perinataoloji Dergisi 2010; 3: 85-91.
 • 7. Özgünen T, Evrüke C. Sezaryen. In: Beksac S, Ed. Obstetrik Maternal-Fetal Tıp & Perinatoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2001: 1322-28.
 • 8. Pickett JA. History of Obstetric Analgesia and Anesthesia. In: Collis R, Plaat F, Urquhart J, Eds. Text Book of Obstetric Anesthesia. Greenwich Medical Media, 2002: 1–21.
 • 9. Erdem MK, Özgen S, Coşkun F. Obstetrik Anestezi ve Analjezi. In: Kişnişci H, Gökşin E, Eds. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ankara: Melisa Matbaacılık, 1996: 173-186.
 • 10. Katircioglu K, Hasegeli L, Ibrahimhakkioglu HF, Ulusoy B,Damar H. A retrospective review of 34109 epidural anesthetics for obstetric and gynecologic procedures at a single private hospital in Turkey. Anesth Analg 2008; 107: 1742-5.
 • 11. Shibli KV, Russell IF. A survey of anesthetic techniques used for cesarean delivery in the UK in 1997. Int J Obstet Anaesth 2000; 9: 160-7.
 • 12. Pelinka LE, Hartmut P, Leixnering M, Mauritz W. Why patients choose regional anesthesia for orthopedic and trauma surgery. Arch Orthop Trauma Surg 2003; 123: 164-7.
 • 13. Saunders TA, Stein DJ, Dilger JP. Informed consent for labor epidurals: a survey of Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology anesthesiologists from the United States. Int J Obstet Anesth 2006; 15: 98-103.
 • 14. Waisel DB, Truog RD. Informed consent. Anesthesiology1997; 87: 968-78.
 • 15. TC Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2015, Ankara, 2015.
 • 16. Şahin Ş, Owen MD. Ağrısız Doğum ve Sezaryende Anestezi. Bursa: Nobel & Güneş Tıp Kitapevi; 2006. 69-90.
 • 17. Gürsoy C, Ok G, Aydın D, ve ark. Sezaryen Olgularında Anestezi Yöntemlerinin Günlük Yaşamsal Aktivitelere Dönüş Üzerine Etkileri. Turk J Anaesth Reanim 2014;42:71-9.
 • 18. American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anaesthesia. Practice guidelines for obstetric anesthesia:an updated report by the American Society ofAnesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia. Anesthesiology 2007;106:843–63.
 • 19. Kocamanoğlu İS, Sarıhasan B, Şener B, Tür A, Şahinoğlu H, Sunter T. Sezaryen uygulamalarında uygulanan anestezi yöntemleri ve komplikasyonları: 3552 olgunun retrospektiv değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2005; 25: 810-6.
 • 20. Gülhaş N, Şanlı M, Özgül Ü, Bergeç Z, Durmuş M Sezaryenlerde Anestezi Yönetimi: Retrospektif Değerlendirme. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 19: 142 - 5.
 • 21. Lai HY, Tsai PS, Fan YC, Huang CJ. Anesthetic practice for Caesarean section and factors influencing anesthesiologists’ choice of anesthesia: a population-based study. Acta Anaesthesiol Scand 2014;58:843-50.
 • 22. Beckmann M, Calderbank S. Mode of anaesthetic for category 1 caesarean sections and neonatal outcomes. Aust N ZJ Obstet Gynaecol 2012;52:316–20.
 • 23. Fidaner H. Anestezi ve yoğun bakım stresi, Depresyon Dergisi 1997;2(3):81-4.
 • 24. Gbert LD, Battit GE, Turndorf H, Beecher HK. The value of the preoperative visit by anesthetist. JAMA 1963;185:553-5.
 • 25. Kaplan HI, Sadock B, Grebb JA. Synopsis of Psychiatry, London, Williams&Wilkins, 1994;7778.
 • 26. Shevde K, Panagopoulos G. A Survey of 800 patients’ knowledge, attitudes, and concerns regarding anesthesia. Anesth Analg 1991;73:190-8. 223
 • 27. Jlala HA, French JL, Foxall GL, Hardman JG, Bedforth NM. Effect of preoperative multimedia information on periopoerative anxiety in patients undergoing procedures under regional anaesthesia. Br J Anaesth 2010; 104: 369-74.
 • 28. Fassoulaki A, Staikou C, Melemeni A, Kottis G, Petropoulos G. Anaesthesia preference, neuraxial vs general, and outcome after caesarean section. Journal of Obstetrics & Gynaecology 2010;30:818-21.
 • 29. Carvalho B1, Cohen SE, Lipman SS, Fuller A, Mathusamy AD, Macario A. Patient preferences for anesthesia outcomes associated with cesarean delivery. Anesth Analg 2005 ;101:1182-7.
 • 30. Down JF, Gowrie- Moham S. A prospective observational study of the subjective experience of caesarean section under regional anaesthesia. İnternational Journal of Obstetric Anesthesia 2002;11:242-5.
 • 31. Afolabi BB, Lesi FE, Merah NA. Regional versus general anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database Syst Rev. 2006 ;18(4):CD004350. 224
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi Ekim 2019
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Özlem ÇETİN AKICI

Orcid: 0000-0002-3861-8442
Yazar: Elif DOĞAN BAKI (Sorumlu Yazar)

Yazar: Elif BÜYÜKERKMEN

Orcid: 0000-0002-7303-6034
Yazar: Remziye GÜL SIVACI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip635196, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {217 - 224}, doi = {10.18229/kocatepetip.635196}, title = {SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÇETİN AKICI, Özlem and DOĞAN BAKI, Elif and BÜYÜKERKMEN, Elif and GÜL SIVACI, Remziye} }
APA ÇETİN AKICI, Ö , DOĞAN BAKI, E , BÜYÜKERKMEN, E , GÜL SIVACI, R . (2019). SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kocatepe Tıp Dergisi , 20 (4) , 217-224 . DOI: 10.18229/kocatepetip.635196
MLA ÇETİN AKICI, Ö , DOĞAN BAKI, E , BÜYÜKERKMEN, E , GÜL SIVACI, R . "SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019 ): 217-224 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/49573/635196>
Chicago ÇETİN AKICI, Ö , DOĞAN BAKI, E , BÜYÜKERKMEN, E , GÜL SIVACI, R . "SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019 ): 217-224
RIS TY - JOUR T1 - SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Özlem ÇETİN AKICI , Elif DOĞAN BAKI , Elif BÜYÜKERKMEN , Remziye GÜL SIVACI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.635196 DO - 10.18229/kocatepetip.635196 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 224 VL - 20 IS - 4 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.635196 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.635196 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Özlem ÇETİN AKICI , Elif DOĞAN BAKI , Elif BÜYÜKERKMEN , Remziye GÜL SIVACI %T SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 20 %N 4 %R doi: 10.18229/kocatepetip.635196 %U 10.18229/kocatepetip.635196
ISNAD ÇETİN AKICI, Özlem , DOĞAN BAKI, Elif , BÜYÜKERKMEN, Elif , GÜL SIVACI, Remziye . "SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 20 / 4 (Ekim 2019): 217-224 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.635196
AMA ÇETİN AKICI Ö , DOĞAN BAKI E , BÜYÜKERKMEN E , GÜL SIVACI R . SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ. KTD. 2019; 20(4): 217-224.
Vancouver ÇETİN AKICI Ö , DOĞAN BAKI E , BÜYÜKERKMEN E , GÜL SIVACI R . SEZARYEN UYGULANAN GEBELERDE GENEL VE SPİNAL ANESTEZİDEN MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(4): 224-217.