Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 64 - 69 2020-03-20

INVESTIGATION OF SEROPREVALENCE OF Q FEVER IN MILK AND DAIRY PRODUCTS PRODUCERS IN ERZURUM, KARS AND ARDAHAN PROVINCES
Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması

Mehtap Hülya ASLAN [1] , Ahmet AYYILDIZ [2]


OBJECTIVE: This study aimed to estimate Q Fever seroprevalence in milk and dairy product manufacturers in Erzurum, Kars, and Ardahan Provinces.
MATERIAL AND METHODS: The IgG and IgM antibodies against C.burnetii were investigated using the IFA method in the serum obtained blood samples taken from 153 people over the age of 18 determined by the population density of the provinces and those dealing with milk and milk products in these provinces.
RESULTS: Total seropositivity rate was 87.8 %, 92%, and 76.2% in Kars, Erzurum, and Ardahan, respectively. Of the 153 serum samples examined in the study; IgG antibodies against Phase I antigens were detected in 110 (71.9%) samples, and IgM antibodies against Phase I antigens were detected in 24 (15.7%) samples.The test results were negative in 19 (12.4%) samples. The rate of total seropositivity was 88.7% in males and 85.7% in females. C.burnetii IgG was detected in 80.4% of males and 57.1% of females. The IgM antibodies against C.burnetii were found in 8.2% of males and 28.6% ofthe females. The findings associated with IgG and IgMwere statistically significantly different between the twogenders; however, total seropositivity rates were not. The total seropositivity rate was 58.3% in the age group of 18-29 years, 86.9% in the age group of 30-49 years, 88.7% inthe age group of 50-69 years, and 100% in the age group70 years and older. C. burnetii IgG was positive at a rateof 61,8% in the age group of 18-29 years, 76.8% in theage group of 30-49 years, 70.5% in the age group of 50-69 years, and 83.3% in the age group of 70 years and over. There were no correlations between the IgG positivityand the age groups.
CONCLUSIONS: Q Fever seroprevalence was found to be higher in Erzurum, Kars, and Ardahan provinces compared to other regions of Turkey. In order to control the spread of this disease, which is closely related to the economic parameters of our country, it is necessary to take appropriate precautions such as training the animal breeders and inspecting the sales of milk and dairy products. Investigating Q fever in patients hospitalised for fever of unknown origin will be useful in taking control of the disease and estimating its prevalence.

 

Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması

Investigation of Seroprevalence of Q Fever in Milk and Dairy Products Producers in Erzurum, Kars and Ardahan Provinces

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde süt ve süt ürünleri üreticilerinde Q Ateşi seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İllerin nüfus yoğunlukları ile bu illerde süt ve süt ürünleriyle uğraşanların sayıları dikkate alınarak rastgele örneklem yöntemiyle belirlenen 18 yaş üzeri 153 kişiden alınan kan örneklerinden elde edilen serumlarda İndirekt İmmünofloresans Antikor Testi (İFAT)  yöntemiyle C.burnetii’ye karşı oluşan IgG ve IgM antikorları araştırılmıştır.

Bulgular: Total seropozitiflik oranı Erzurum’da %87.8, Kars’da %92, Ardahan’da %76.2 olarak saptanmıştır. Çalışmaya alınan 153 serumdan 110’unda (%71,9) Faz I antijenlerine karşı oluşan IgG, 24’ünde (%15,7) Faz II Antijenlerine karşı oluşan IgM antikoru saptanmıştır.19 serumda ise (%12.4) sonuç negatif bulunmuştur. Total seropozitiflik oranı erkeklerde %88.7, kadınlarda %85.7 saptanmıştır. C.burnetii IgG erkeklerin %80.4, kadınların %57.1’inde, IgM ise erkeklerin %8.2 kadınların %28.6’sında pozitif saptanmıştır. Cinsiyete göre IgG ve IgM arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıyken, total seropozitiflikte anlamlı değildi.Yaş gruplarına göre total seropozitiflik oranı 18-29 yaş grubunda %58.3, 30-49 yaş grubunda %86.9, 50-69 yaş grubunda %88.7, 70 yaş üzerinde %100, C.burnetii IgG pozitiflik oranı 18-29 yaş grubunda %61.8, 30-49 yaş grubunda %76.8,  50-69 yaş grubunda %70.5,  70 yaş üzerinde %83.3 saptanmıştır. IgG pozitifliği ile yaş grupları arasında korelasyon yoktu.

Sonuç: Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde Q Ateşinin seroprevalansı Türkiye’nin diğer bölgelerine göre yüksek bulunmuştur. Ülkemiz ekonomisini yakından ilgilendiren bu hastalığın kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alınması, hayvan yetiştiricilerinin eğitilmesi, süt ve süt ürünlerinin satışının denetlenmesi gerekmektedir. Kliniklerde sebebi bilinmeyen ateş tanısı ile takip edilen hastaların Q Ateşi yönünden de incelenmesi, hastalığın prevalansının ortaya konulması ve kontrol altına alınmasında yararlı olacaktır.

Anahtar kelime : Q Ateşi,  Süt ve süt ürünleri üreticileri,  İFA,


Estimation of Q Fever Seroprevalence in Milk and Dairy Product Manufacturers in Erzurum, Kars and Ardahan Provinces

M.Hülya ASLAN 1, Ahmet AYYILDIZ2

1Erzurum Regional Training and Research Hospital, Microbiology Department

2 Ataturk University, Faculty Of Medicine, Department Of Microbiology

ABSTRACT

OBJECTIVE: This study aimed to estimate Q Fever seroprevalence in milk and dairy product manufacturers in Erzurum, Kars, and Ardahan Provinces.

MATERIAL AND METHODS: IgG and IgM antibodies against C. burnetii were investigated by means of indirect immunofluorescence antibody test (IFAT) method in the sera obtained from the blood samples of 153 people over 18 years of age, who were selected randomly from a population of milk and dairy product manufacturers based on the population densities and the number of individuals engaged in milk and dairy product manufacturing in the respective provinces.

RESULTS:  Total seropositivity rate was 87.8%, 92%, and 76.2% in Kars, Erzurum, and Ardahan, respectively. Of the 153 serum samples examined in the study; IgG antibodies against Phase I antigens were detected in 110 (71.9%) samples, and IgM antibodies against Phase I antigens were detected in 24 (15.7%) samples.The test results were negative in 19 (12.4%) samples. The rate of total seropositivity was 88.7% in males and 85.7% in females. C.burnetii IgG was detected in 80.4% of males and 57.1% of females. The IgM antibodies against C.burnetii were found in 8.2% of males and 28.6% of the females. The findings associated with IgG and IgM were statistically significantly different between the two genders; however, total seropositivity rates were not.The total seropositivity rate was 58.3% in the age group of 18-29 years, 86.9% in the age group of 30-49 years, 88.7% in the age group of 50-69 years, and 100% in the age group 70 years and older.  C. burnetii IgG was positive at a rate of 61.8% in the age group of 18-29 years, 76.8% in the age group of 30-49 years, 70.5% in the age group of 50-69 years, and 83.3% in the age group of 70 years and over. There were no correlations between the IgG positivity and the age groups.

CONCLUSIONS: Q Fever seroprevalence was found to be higher in Erzurum, Kars, and Ardahan provinces compared to other regions of Turkey. In order to control the spread of this disease, which is closely related to the economic parameters of our country, it is necessary to take appropriate precautions such as training the animal breeders and inspecting the sales of milk and dairy products. Investigating Q fever in patients hospitalised for fever of unknown origin will be useful in taking control of the disease and estimating its prevalence.

Key word: Milk and Dairy Product Manufacturers, Q Fever, İFA,

 • KAYNAKLAR1-Eastwood K, Massey PD, Hutchinson P, van den Berg D, Bosward K, Graves SR. Q fever: A rural disease with potential urban consequens. Aust J Gen Pract. 2018 Mar;47(3):5555.
 • 2-Kılıç S, Çelebi B. Coxiella burnetii 1.Bölüm: Genel Bilgiler. Türk Hij. Den. Biyol. Derg. 2008; 65 (3):1-20 3-Günal Ö, Barut Ş, Ayan M, Kılıç S, Duygu Z. Akut Ateş Yakınmasıyla Başvuran Hastalarda C.burnetii ve Brusella Seropozitifliğinin Araştırılması. Mikrobiyoloji Bul 2013; 47(2): 265-272
 • 4-Gikas A, Kokkini S, Tsioutis C. Q fever: Clinical manifestastion and treatment. Expert Rev Anti Infect Ther 2010; 8(5):529-39
 • 5-Parker NR, Barralet JH, Bell AM. Q fever Lancet 2006; 367(9511):679-88
 • 6-Raoult D, Marrie T, Mege J. Natural history and pathophysiology of Q fever. Lancet Infect Dis 2005;4:219-26.
 • 7- Waag DM. Coxiella burnetii: Host and bacterial responses to infection. Vaccine 2007;25:7288–95.
 • 8-Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Birinci Baskı, Güneş Kitabevi, 1999;702-704)
 • 9-Thompson HA, Dennis DT, Dasch GA. Q fever, In: Goodman et al (eds), Tick-Borne Diseases of Humans. 1 st ed. ASM Press, Washington, DC. 2005;328-4
 • 10-Kovácová E, Kazár J. Rickettsial diseases and their serological diagnosis. Clin Lab 2000;46(5-6):239-45.
 • 11-Özyer M, Mirioğlu M, Köksal F. Çukurova Bölgesinde yaşayan insan ve hayvanlarda Q fever infeksiyonu insidansının komplement fiksasyon testi ile araştırılması. Pendik Hayvan Hastanesi Araştırma Enst Dergisi 1990; 21:28-39.
 • 12-Kalkan A, Kalender H, Özden M, Çetinkaya B, Kaplan M. Elazığ’da sağlıklı bireylerde Coxiella burnetii antikorlarının İndirekt Floresan Antikor Testi ile araştırılması. Mikrobiyol Bülteni 1999; 33:179-185
 • 13-Sertpolat M. İzmir ve çevresindeki sağlıklı kan vericilerinde Coxiella burnetii seroprevalansının indirekt immümfloresan antikor testi ile araştırılması, İnfeksiyon Dergisi. Turkish Journal of ınfection 2005; 19(4):419-423
 • 14-Büke Ç. ve ark. İzmir’in Ovacık beldesinde Q humması seroprevalansının kesitsel değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of infection) 2006;20(3):155-158
 • 15-Eyigör M, Kırkan Ş, Gültekin B, Yaman S, Tekbıyık S, Aydın N, Q humması hastalığı için risk gruplarında C. burnetii ye karşı oluşan antikorların ELİSA ve İFA testi ile saptanması. İnfeksiyon Dergisi 2006;20(1) 31-6
 • 16-Kılıc S, Yılmaz GR, Komiya T, Kurtoğlu Y, Karakoç EA. Prevalence of Coxiella Burnetii antıbodies in blood donors in Ankara, Central Anatolia, Turkey. New Microbiol 2008; 31 (4): 572-3
 • 17-Gozalan A, Rolain JM, Ertek M, et al. Seroprevalance of Q fever in a district located in the west Black Sea region of Turkey. Eur J Clin MicrobiolInfect Dis 2010; 29: 465–9.
 • 18-Karabay O, Kocoglu E, Baysoy G, Konyalioglu S. Coxiella burnetii seroprevalence in the rural part of Bolu, Turkey.Turk J Med Sci 2009; 39(4): 641–5.Infect Dis 2010;29(4): 465-9
 • 19-Cikman A, Aydin M, Gulhan B, et al. The seroprevalence of Coxiella burnetii in Erzincan, Turkey: Identification of the risk factors and their relationship with geographical features. J Vector Borne Dis 2017;54:157-63
 • 20-Kılıc S, Aslantas O, Celebi B, Pınar D, Babur C. Investigation of seroprevalences of Q fever, Brucellosis and Toxoplasmosis in risk groups in Hatay. Turk Hij Den Biyol Derg 2007; 64(1): 16–21
 • 21-Celebi B, Babur C, Kilic C, Carhan A, Esen B, Ertek B. Investigation of Q fever, Listeriosis, Toxoplasmosis and Cystic Echinococcosis seroprevalence in risk group. Turk Hij Den Biyol Derg 2008; 65(2): 67–73
 • 22-Seyitoglu S, Ozkurt Z, Dınler U, Okumuş B. The Seroprevalence of Coxiellosis in Farmers and Cattle in Erzurum District in Turkey. Turk J Vet Anim Sci 2006; 30: 71-75
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi MART 2020
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8455-5120
Yazar: Mehtap Hülya ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ERZURUM BÖLGE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3144-9778
Yazar: Ahmet AYYILDIZ
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip523190, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {64 - 69}, doi = {10.18229/kocatepetip.523190}, title = {Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması}, key = {cite}, author = {ASLAN, Mehtap Hülya and AYYILDIZ, Ahmet} }
APA ASLAN, M , AYYILDIZ, A . (2020). Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi , 21 (1) , 64-69 . DOI: 10.18229/kocatepetip.523190
MLA ASLAN, M , AYYILDIZ, A . "Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 64-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/53095/523190>
Chicago ASLAN, M , AYYILDIZ, A . "Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 64-69
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması AU - Mehtap Hülya ASLAN , Ahmet AYYILDIZ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.523190 DO - 10.18229/kocatepetip.523190 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 69 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.523190 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.523190 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması %A Mehtap Hülya ASLAN , Ahmet AYYILDIZ %T Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması %D 2020 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18229/kocatepetip.523190 %U 10.18229/kocatepetip.523190
ISNAD ASLAN, Mehtap Hülya , AYYILDIZ, Ahmet . "Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 21 / 1 (Mart 2020): 64-69 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.523190
AMA ASLAN M , AYYILDIZ A . Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması. KTD. 2020; 21(1): 64-69.
Vancouver ASLAN M , AYYILDIZ A . Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 69-64.