Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 82 - 91 2020-03-20

THE EFFECT OF 8 WEEKS STEP AEROBIC EXERCISES ON KNEE JOINT, ISOKINETIC STRENGTH, BALANCE AND QUALITY OF LIFE
8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Burtay Orkun ÖN [1] , Mehmet YILDIZ [2] , Ümit DÜNDAR [3]


OBJECTIVE: The purpose of this study was to determine the effects of 8 weeks step aerobic exercises on lower leg isometric strength, balance parameter and the quality of life of sedentary women.
MATERIAL AND METHODS: Sedentary women students were (age:20.35±1.35 year, height: 162.92±5.35 cm, weight: 61.95±9.79 kg) selected randomly from Afyon Kocatepe University to participate in this study. All participants’ 60,180, 3000/sec isometric knee extension and flexion strength and balance value was evaluated as pretest and posttest. Besides, all participants were applied to the SF-36 Quality of Life Scale. After pretest, participants took part in an 8-week step aerobic exercises, three times a week/1 hour in a day. After that, posttests were applied with the same protocol. Paired t-test was performed to determine the difference between the pretest and posttest’s values.
RESULTS: There was a statistical significant development between the pre and post-test in favor of the post-test for both legs isokinetic quadriceps and hamstring peak torque and hamstring/quadriceps rate values at angular speeds of 60, 180, 3000/sec (p<05). Moreover, there was a statistical significant improvement in favor of the post-test for double foot static balance (1489.0±642.63 bi vs. 1218.46±430.96 bi, p<0.01), posterior double foot static balance (836.65±496.59 bi vs. 557.85±302.76 bi, p<0.01). However, left foot dynamic balance (970.27±297.39, bi vs. 1300.31-+434.98 bi p<0.01) and anterior double foot dynamic balance (964.24±307.52 bi vs. 1235.50±407.22 bi, p<0.02) were found to be negatively affected after intervention. There was a statistical significant development in favor of the post-test in the matters of liveliness, emotional health, physical function, physical role difficulty and general health. Nevertheless, there was no statistical difference in the pain, social functioning, emotional role difficulty values for the quality of living analyzes.
CONCLUSIONS: Step aerobic exercises which are practiced for 8 weeks, cause increase in lower leg isokinetic power value and partially increase in static balance value in sedentary women. Nonetheless, step aerobic exercises also present us partial improvement of quality of living. Accordingly, even if step aerobic exercise is an aerobic exercise we can see that it contribute development of several motoric and psycho-social skills. Because of the stepping board gives extra weight to the body, it causes improvement in isokinetic strength, ability of balance and quality of living. Instead of exercising of motoric features partially, step aerobics which improve several motoric features with music and rhythm are recommended for efficiently usage of time, motivation of participants and removal of vapidity of exercises.

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sedanter bayanlarda 8 haftalık step aerobik egzersizlerinin alt bacak izokinetik kuvvet, denge ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinden spor geçmişi olmayan yirmi altı gönüllü sedanter kadın (yaş:  20,35±1,35 yıl, boy: 162,92±5,35 cm, vücut ağırlığı: 61,95± 9,79 kg) katılmıştır. Çalışmada ön ve son test olarak tüm katılımcıların 600, 1800, 3000/sn izokinetik diz extansiyon ve fleksiyon kuvvet değerleri ile statik ve dinamik denge değerleri ölçülmüştür. Ayrıca her katılımcıya SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların ön testlerinin alınmasından sonra 8 hafta boyunca, haftada üç gün/günde 1 saat step aerobik çalışması uygulanmıştır. Daha sonra ön testlerin tamamı aynı protokole göre son test olarak tekrar ölçülmüştür. Ön test ve son test değerleri arasındaki farkın belirlenmesi için Eşleştirilmiş t-testi uygulanmıştır.

BULGULAR: Çalışma sonunda 60, 180 ve 300°/sn açısal hızlarda son test lehinde her iki bacakta istatistiksel olarak anlamlı gelişim olduğu, ayrıca hamstring/quadriseps oranlarında 60, 180 ve 300°/sn açısal hızlarda son test lehine her iki bacakta da istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülmüştür (p<.05). Bununla beraber çift ayak statik denge (1489,0±642,63 bi karşın 1218,46±430,96 bi, p<0,01), arka çift ayak statik denge (836,65±496,59 bi karşın 557,85±302,76 bi, p<0,01) değerlerinde son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edilmişken, sol ayak dinamik denge (970,27±297,39 bi karşın 1300,31±434,98 bi, p<0,01) ve ön çift ayak dinamik denge  (964,24±307,52 bi karşın 1235,50±407,22 bi, p< 0,02) değerlerinde istatistiksel olarak son test aleyhinde negatif etkilendiği görülmüştür. Yapılan yaşam kalitesi ön-test, son-test verileri sonucunda canlılık, ruhsal sağlık, fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, genel sağlık değerlerinden son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edilmişken (p<0.05), ağrı, sosyal işlevsellik ve emosyonel rol güçlüğü değerlerinde istatistiksel olarak herhangi bir fark tespit edilememiştir.

SONUÇ: 8 hafta uygulanan Step Aerobik Egzersizlerinin sedanter kadınlarda alt bacak izokinetik kuvvet değerlerinde ve kısmen statik denge değerlerinde artışa yol açtığı bununla beraber Yaşam Kalitesini de kısmen geliştirdiği görülmüştür. Buna göre, step aerobik egzersizleri her ne kadar aerobik bir çalışma olsa da kullanılan step tahtasının vücuda ekstra yük vermesinden dolayı kuvvette ve kısmen denge becerisinde artışa yol açtığı, yaşam kalitesini arttırdığı böylelikle birçok motorik ve psiko-sosyal özelliğin bir arada gelişimine katkı sağladığı görülmektedir. Zamanın verimli kullanımı,  katılımcıların motivasyonu ve egzersizlerin sıkıcı karakterinin ortadan kaldırılması için motorik özelliklerin parça parça çalıştırılmasından ziyade step aerobik gibi birçok motorik özelliği müzik ve ritim olguları ile birlikte geliştiren çalışmaların yapılması önerilmektedir.  

  • 1. Açıkada C, Ergen E. Bilim ve Spor. 1. Baskı Büro-Tek Ofset Matbaacılık. Ankara. 1990. 2. Fox EL, Bowers RW, Foss ML. Beden eğitimi ve sporun fizyolojik temelleri, Bağırgan Yayınevi, Ankara. 19993. Bulut S. Sağlıkta sosyal bir belirleyici; fiziksel aktivite. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi ; (2013). 70(4): 205-214. 4. Kürkçü R, Afyon Y, Yaman Ç, Özdağ S. 10-12 Yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Uluslararası insan bilimleri dergisi 2009; 6, 549. 5. Göral K, Saygın Ö, Karacabey K, Gelen E, Tenisçiler ile voleybolcuların bazı fiziksel uygunluk özelliklerinin karşılaştırılması. E-jounal of new world sciences academy 2009; 3, s. 228. 6. Çolakoğlu FF, Şenel Ö. Sekiz Haftalık Aerobik Egzersiz Programının Sedanter Orta Yaşlı Bayanların Vücut Kompozisyonu ve Kan Lipidleri Üzerindeki Etkileri. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2003 C.13, S. 1. 7. Babayiğit IG et al. Aerobic dance or step dance: which exercise can increase balance, flexibility and muscle strength of university students?. Sstb International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical Sciences, 2014, 13.4.8. Biçer B, Yüktaşır B, Yalçın HB, Kaya F. Yetişkin Bayanlarda 8 Haftalık Aerobik Dans Egzersizlerinin Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi/The Effect Of 8-Week Aerobıc Dance On Some Physıologıcal Parameters Of Adult Women. Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2009)11(3). 9. Çağlav F. 40-45 yaş arası bayanlarda 8 haftalık pilates çalışmasının esneklik ve denge üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Muğla ,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2005 10. Altıntaç D.. Pilates egzersizinin fiziksel uygunluk üzerine etkileri. yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Beden eğitimi ve spor ABD,. 200611. Kin A. Step ve aerobik dansın üniversiteli bayanların fizyolojik parametrelerine etkisinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,. 1996 12. Koşar A, Tuncel N. 8 Haftalık Step Ve Aerobik Dansın Üniversiteli Bayanların Fiziksel Uygunluğuna Etkisinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1996; 7(3), 21-31. 13. Mahdavınejad R, Shamloo Rezaeı S. Pilate’s Selected Exercises Effects On Muscles Strength, Trunk Joints Range Of Motion And Flexibility Of Women With Hyperlordosis In Immediate Post-Partum. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 2015; 13(3), 198-207.
  • 14. Şahinci Gökgül B. Kadınlarda sekiz haftalık döngüsel egzersiz ve pilates egzersizinin bazı fiziksel özelliklere ve kan yağlarına etkisi. Doktora tezi,Niğde: Niğde Üniversitesi. Sağlık bilimleri Enstitüsü, 201315. Vergili Ö. Sağlıklı sedanter kadınlarda kalistenik ve pilates egzersizlerinin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi üzerindeki etkileri. KÜ Tıp Fak Derg 2012; 14(3), 1302-3314.16. Eroğlu N. Sağlıklı kişilerde klinik pilates egzersizinin fiziksel uygunluk üzerine etkisi. Yüksel Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2011 17. Ersoy İC. Yürüyüş Ve Pilatesin Orta Yaşlardaki Kadınlarda Vücut Kompozisyonuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir : Dokuz Eylül Üniversitesi, 2008 18. Tortop Y, ÖN BO, Öğün ES. Bayanlarda 12 hafta uygulanan step-aerobik egzersiz programının bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 2010; 12: 91-97. 19. Köksal F, Koruç Z, Kocaekşi S. 8 haftalık step-aerobik dansına katılımın kadınlarda fiziksel benlik algısı üzerine etkisi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006; 1033-1035. 20. Çiçek G. Sedanter Bayanların Dokuz Haftalık Koş-Yürü ve Aerobik-Step Egzersizlerinin Fiziksel-Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lİsans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sağ. Bil. Ens. 2010 21. İmamoğlu O, Akyol P, Satıcı A. The Effect of Aerobic Exercise and Weight- Liftind Plus Aerobic Exercise on Blood Pressure and Blood Parameters in Sedaendary Females. European Journal of Physical Education and Sport Science 2017; 3(11), 194-206. 22. Yıldız M, Kale M. The effects of kicking leg preference on the bilateral leg strength asymmetries of amateur football players. Isokinetics and Exercise Science 2018; 26.1: 37-42.23. Gölünük S.. Sedanter ve Sporcularda Bacak Tercihi, İzokinetik Diz Kuvvetinin Denge Performansına Etkisi, Doktora Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 201024. Vrbani TSL, Gulan JR, Gulan G, Matovınovı D. Balance index score as a predictive factor for lower sports results or anterior cruciate ligament knee injuries in Croatian female athletes – Preliminary Study Coll, Antropol 2007; 31(1), 253–258. 25. Kılıç Atabek H. Statik ve dinamik dengenin basit reaksiyon zamanı ile ilişkisi. Uzmanlık Tezi. Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. 200826. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS SF-36 item Short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection, Med Care 1992; 30, 473-483p. 27. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Ölmez N, Memiş A. Reliability and validity of the Turkish version of Short-Form (SF–36), Turkish J Drugs Therapy 1999; 12, 102-106. 28. Kaya F, Serin Ö. Doğum Öncesi Bakımın Niteliği.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2008; 5(1):25-3529. Kozakıewıcz DI, Sawczyn M, Zarebska A, Kwıtnıewska A, Szumılewıcz A. The Effects of a 10-Week Step Aerobics Training On VO2 Max, Isometric Strength and Body Composition of Young Women. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2013; 4(4), 3-9. 30. Kurt S, Hazar S, İbiş S, Albay B, Kurt Y. Orta yaş sedanter kadınlarda sekiz haftalık step-aerobik egzersizinin bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010; 7(1) 665-672. 31. Oktay G. Kadınlarda 8 Haftalık Zumba ve Step Aerobik Egzersizlerinin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarına Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lİsans Tezi, Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 201532. Koenıg MJ, Jahn MD, Dohmeıer TE, Cleland JW. The Effect of Bench Step Aerobics on Muscular Strength, Power, and Endurance. Journal of Strength and Conditioning Research 1995; 9(1), 43-46. 33. Mori Y, Ayabe M, Yahıro T, Tobina T, Kıyonaga A, Shındo M, Yamada T, Tanaka H. The Effects of Home-based Bench Step Exercise on Aerobic Capacity, Lower Extremity Power and Static Balance in Older Adults. International Journal of Sport and Health Science 2006; Vol.4, 570-576.34. Öztürk NL. Aerobik-Step ve Pilates Egzersizlerinin Kuvvet, Esneklik, Anaerobik Güç, Denge ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü. 2008 35. Öztürk F. (2014). Sedanter bayanlarda sekiz haftalık step aerobik ve pilates egzersizinin yapısal biomotorik ve psikolojik özellikler üzerine etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,. 36. Sevimli D, Kozanoğlu E. Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Egzersiz Ve Sf-36 Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Sports Sciences 2012; 7, (2), 18-26. 37. Kılınç H, İrez BG, Sayın Ö. Swissball ve Theraband Egzersizlerinin 65 Yaş Üstü Bireylerin Yaşam Kalitesi ve Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkileri. International Journal of Human Sciences 2014; 11(2), 668-680. 38. Acree, Luke S., et al. Physical activity is related to quality of life in older adults. Health and quality of life outcomes, 2006, 4.1: 37.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi MART 2020
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8656-1153
Yazar: Burtay Orkun ÖN
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3481-7775
Yazar: Mehmet YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2784-0574
Yazar: Ümit DÜNDAR
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip593889, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {82 - 91}, doi = {10.18229/kocatepetip.593889}, title = {8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ÖN, Burtay Orkun and YILDIZ, Mehmet and DÜNDAR, Ümit} }
APA ÖN, B , YILDIZ, M , DÜNDAR, Ü . (2020). 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Kocatepe Tıp Dergisi , 21 (1) , 82-91 . DOI: 10.18229/kocatepetip.593889
MLA ÖN, B , YILDIZ, M , DÜNDAR, Ü . "8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 82-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/53095/593889>
Chicago ÖN, B , YILDIZ, M , DÜNDAR, Ü . "8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 82-91
RIS TY - JOUR T1 - 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Burtay Orkun ÖN , Mehmet YILDIZ , Ümit DÜNDAR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.593889 DO - 10.18229/kocatepetip.593889 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 91 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.593889 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.593889 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ %A Burtay Orkun ÖN , Mehmet YILDIZ , Ümit DÜNDAR %T 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2020 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18229/kocatepetip.593889 %U 10.18229/kocatepetip.593889
ISNAD ÖN, Burtay Orkun , YILDIZ, Mehmet , DÜNDAR, Ümit . "8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 21 / 1 (Mart 2020): 82-91 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.593889
AMA ÖN B , YILDIZ M , DÜNDAR Ü . 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. KTD. 2020; 21(1): 82-91.
Vancouver ÖN B , YILDIZ M , DÜNDAR Ü . 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 91-82.