Yazım Kuralları

Makale Gönderim Tanıtımına buradan ulaşabilirsiniz.


Makale Gönderim Tanıtımı videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın, hakem değerlendirmesi, yayınlama ve etik standartlar gibi derginin politikaları hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmak için lütfen Politikalar sayfasını ziyaret ediniz. Benzer şekilde, dergi hakkında detaylı bilgi için lütfen Amaç ve Kapsam sayfasını ziyaret ediniz.

Değerlendirme için sunulan makaleler orijinal olmalıdır ve daha önce herhangi bir elektronik veya basılı ortamda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Eğer bir makale daha önce bir konferansta veya toplantıda sunulmuşsa, yazarlar etkinlikle ilgili detaylı bilgi sağlamalı ve bunlar arasında organizasyonun adı, tarihi ve yeri bulunmalıdır.

Yazarların aşağıdaki kılavuzlara göre makalelerini hazırlamaları beklenmektedir.

• Gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları: STROBE kılavuzları
• Sistematik derlemeler ve meta-analiz: PRISMA kılavuzları (protokoller için lütfen PRISMA-P)
• Nitel araştırma: SRQR kılavuzları
• Davranışsal ve halk sağlığı müdahalelerinin randomize olmayan değerlendirmeleri: TREND kılavuz ilkeleri

Araştırmanız için doğru kılavuzu bulmak için lütfen Equator Network'ün buradaki anketi doldurunuz.

Korpusgermanistik, yazarlarına, araştırmalarda cinsiyet ve cinsiyet eşitliği faktörlerini içermeyi teşvik etmek amacıyla, yazılarını hazırlarken 'Sex and Gender Equity in Research - SAGER - kılavuzlarını' takip etmelerini önerir. Göndermeden önce yazarlar, EASE Yazarlar ve Çevirmenler için Kılavuzlarını danışarak, anlaşılır, özlü ve doğru metinler oluşturmayı ve yaygın hatalardan ve tuzaklardan arınmış olmalarını sağlayabilirler.

Makalelerin biçimlendirilmesi American Psychological Association (APA) Yayın Kılavuzu'nun Yedinci Baskısı (2020) doğrultusunda olmalıdır. (APA 7)

Makaleler sadece derginin çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/korpus) aracılığıyla gönderilebilir. Diğer herhangi bir ortam aracılığıyla ve yazarlar dışında yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlk gönderim sırasında, yazarların aşağıdaki formu sunmaları gerekmektedir:
- Başlık Sayfası
-Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu

MAKALE HAZIRLAMA

Başlık sayfası: Tüm gönderimlerle birlikte ayrı bir başlık sayfası sunulmalıdır ve bu sayfa aşağıdaki bilgileri içermelidir:

• Makalenin tam başlığı (en fazla 10 kelime) ve 50 karakteri geçmeyen (3-6 kelime) kısa bir başlık,
• Yazar(lar)ın adı(ları), kurum(lar)ı, akademik dereceleri ve ORCID numaraları,
• Finansal destek bilgisi ve destek sağlayan diğer kaynaklar hakkında detaylı bilgi,
• Yazarların adı, adresi, telefon numarası (cep telefonu dâhil) ve e-posta adresleri,
• Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri Derginin Yayın Kurulu Üyesi olan yazar(lar) bu bilgiyin başlık sayfasında belirtmelidir.

Özet: Yazılar kısa ama bilgilendirici bir Özet içermelidir. Her makalenin hem İngilizce hem de Türkçe özet içermesi gerekmektedir. Kelime sayısı özelliklerine ilişkin bilgi için aşağıdaki Tablo 1'e bakınız.

Anahtar kelimeler: Her gönderi, özetin sonunda konu dizinlemesi için en az 3 en fazla 6 anahtar kelime ile birlikte sunulmalıdır. Anahtar kelimeleri listelerken kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Makale Türleri

Araştırma Makaleleri: Araştırma makaleleri, orijinal araştırmalara dayanan yeni bilgiler sunar. Araştırma makalelerinin kabulü genellikle araştırmanın orijinalliği ve önemine dayanır. Bir Araştırma Makalesinin ana metni, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler alt başlıklarıyla yapılandırılmalıdır.

Araştırmalarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Derleme
Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Derlemeler, derginin konusuyla ilgili bir konunun mevcut bilgi durumuna kapsamlı bir genel bakış sağlamalı ve ilgili araştırmaların tartışma ve değerlendirmelerini içermelidir. Derleme yazılarının alt başlıkları yazarlar tarafından planlanabilir. Bununla birlikte, her inceleme makalesi birer "Giriş" ve "Sonuç" bölümünü içermelidir. Derlemeler ile ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Kitap İncelemeleri

Dergi, ilgili konuda dışarıdan bir uzman tarafından gözden geçirilmiş olması koşuluyla, dergi kapsamındaki güncel ve kayda değer kitapların incelemelerini memnuniyetle karşılar. Bu incelemeler, kitabın eleştirel bir değerlendirmesini sunmalı, güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra derginin okuyucu kitlesiyle olan ilgisini vurgulamalıdır.
Kitap değerlendirmelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Çeviri Yazıları

Alman dili ve edebiyatı alanında yayınlanmış yazıların, hiçbir duygu ve kişisel düşünce eklenmeden birebir çevirisiyle yazılan yazılardır.
Çeviri yazılarının sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Tablo 1. Makale türleri için kısıtlamalar

Makale türü
Metin kelime limiti*
Özet
Kaynaklar
Tablolar
Şekiller
Araştırma Makalesi
4000
250
356Maks. 10
Derleme 
5000250506Maks. 15
Kitap İncelemesi
1000Özet yok
2052
Çeviri Yazıları
2000Özet yok
1053

*Kelime sınırı, özet, referanslar, tablolar ve şekil açıklamalarını içermemektedir.

Başlık Düzeyleri (En fazla 4 düzeyde numaralandırılmış olarak)

Birinci Düzey

Ortalanmış, kalın, baş harfler büyük;
Metin yeni bir paragrafla başlar.

İkinci Düzey

Sola yaslı, kalın, baş harfler büyük;
Metin yeni bir paragrafla başlar.

Üçüncü Düzey

Sola yaslı, kalın, italik, baş harfler büyük;
Metin yeni bir paragrafla başlar.

Dördüncü Düzey

Kalın, baş harfler büyük, sonu üst üste iki nokta ile biter. Metin aynı satırda başlar ve standart bir paragraf olarak devam eder.

Tablolar

Tablolar, referans listesinden sonra ana belgeye dâhil edilmeli ve metinde atıfta bulunulan sırayla ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Her tablonun üstünde tanımlayıcı bir başlık bulunmalı ve tabloda kullanılan herhangi bir kısaltma, alt notlarla tablonun altında tanımlanmalıdır (metinde tanımlanmış olsalar bile). Başlığın üstünde, eğik yazıyla başlığın tamamını kapsayan tanımlayıcı bir başlık bulunmalıdır. Tablolar, Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve verilerin okunması ve anlaşılması kolay olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler, ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ancak ana metni desteklemeli ve geliştirmelidir.

Resim ve Resim Altyazıları

Resimler, grafikler ve fotoğraflar TIFF veya JPEG formatında ayrı dosyalar olarak gönderilmeli ve Word belgesine eklenmelidir. Eğer bir görselin alt birimleri varsa, alt birimler tek bir resme birleştirilmeli ve görseller (a, b, c, vb.) etiketlenmelidir. Her bir şekil için minimum çözünürlük 300 DPI olmalı ve şekiller net ve okunması kolay olmalıdır. Resim açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir. Görsellere/resimlere ana metinde atıfta bulunulmalı ve bahsedildikleri sırayla ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Kısaltmalar

Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ilk kullanımda, hem özet hem de ana metinde tanımlanmalıdır. Tanımın ardından parantez içinde kısaltma sağlanmalı ve makale boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.

Ürünleri Tanımlama

Bir makalede bir arşiv, kaynak, ürün, donanım veya yazılım programından bahsederken, ürünle ilgili detaylı bilgileri parantez içinde sağlamak önemlidir.

Örneğin, General Electric tarafından Milwaukee, Wisconsin, ABD'de üretilen Discovery St PET/CT tarama cihazından bahsediliyorsa, bilgiler aşağıdaki formatta sunulmalıdır: "Discovery St PET/CT tarama cihazı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD)." Bu bilgilerin sağlanması, ürünün doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

Ek Materyaller

Ek materyaller, ses dosyaları, videolar, veri kümesi ve ek dokümanlar (örneğin, ekler, ek figürler, tablolar gibi), makalenin ana metnini tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu ek materyaller, referans listesinden sonra ayrı bir bölüm olarak sunulmalıdır. Her bir ek materyalin makale ile ilgisini açıklamak için kısa açıklamalar eklenmelidir. Ek materyaller için sayfa numarası gerekli değildir.


KAYNAKLAR

Atıf yapılırken ana kaynaklar ile birlikte en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hem metin içi kaynaklar hem kaynakça bölümü Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) 7’nin dergi için gerekli revizyonları yapılan versiyona göre (Microsoft Word uygulamasında, Başvurular, Kaynakları Yönet) hazırlanmalıdır.

Metin içi referanslarda, parantez içerisinde yazar soy ismi ve yayın tarihi olacak şekilde atıf yapılmalıdır. Sosyal Bilimlerde yayınlar sayfa bakımından hacimli oldukları için dergimizde mutlaka baskı yılından sonra sayfa sayısı da kullanılmalıdır.

Örnek (APA 7)

Yazar
Parantez içinde alıntı
Anlatım Alıntı
Tek yazarlı
(Gonzalez, 2019)
Gonzalez (2019)
İki yazarlı
(Gonzalez & Jones, 2019)
Gonzalez & Jones (2019)
Üç veya daha fazla yazar
(Gonzalez vd., 2019)
Gonzalez vd. (2019)
Kısaltmalı grup yazarı:
İlk alıntı
Sonraki alıntılar
(American Psychological Association [APA], 2020)
(APA, 2020)
American Psychological Association (APA, 2020)
(APA, 2020)
Kısaltmasız grup yazarı
(University of California, 2020)
University of California (2020)
Yazar bilgisi olmayan
(“New drug,” 1993)
Use an abbreviated version of the title

Dergi Makalesi: Antunes B. M. M., Cayres S. U., Lira F. S., & Fernandes R. A. (2016) Arterial thickness and Immunometabolism: the mediating role of chronic exercise. Current Cardiology Reviews, 12(1), 47-51.

Birden fazla yazarlı dergi makalesi: Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS One, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Türkçe Makale: Akın, Ü., Akın, A., & Abacı, R. (2007). Öz-duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Self-Compassion Scale: The Study of Validity and Reliability]. H. U. Journal of Education, 33(1), 1-10.

Kitaplar

Tek Yazarlı Kitap: Kimmel, M. S. (2007). The gendered society. Oxford University Press.

İki veya Daha Fazla Yazarlı: DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.

Bir Şirket (Grup) Yazarlı: American Sociological Association. (1975). Approaches to the study of social structure. Free Press.

Düzenlenmiş Kitap: Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.

Editörlü Kitap Bölümü: McCormack, B., McCance, T., & Maben, J. (2013). Outcome evaluation in the development of person-centred practice. In B. McCormack, K. Manley, & A. Titchen (Eds.), Practice development in nursing and healthcare (pp. 190-211). John Wiley & Sons.

Tez: Valentin, E. R. (2019, Summer). Narcissism predicted by Snapchat selfie sharing, filter usage, and editing (Thesis No: 19782) [Master's thesis, California State University Dominguez Hills]. CSU ScholarWorks. https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/3197xm925?locale=en

Yazar Bilgisi Olmayan: The universal declaration of human rights. (1974). U.S. Catholic Conference, Division of Latin America.

Web Sayfası: Sparks, Dana. (2018, September 12). Mayo mindfulness: Practicing mindfulness exercises. Mayo Clinic.

Yedinci baskıda, şimdi bir referans listesi girişine en fazla 20 yazar dahil edilmelidir. 20'den fazla yazarı olan kaynaklar için, listede yer alan 19. yazardan sonra, ek yazarların adları bir üç nokta (…) ile değiştirilir ve ardından son listelenen yazarın adı gelir:


Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., . . . Author, Z. Z.

ÜRETİM

Bir makale yayın için kabul edildikten sonra, profesyonel dil editörleri tarafından yapılan bir değerlendirme sürecinden daha geçer. Bu süreçte dilbilgisi, noktalama işaretleri ve biçimlendirme hataları düzeltilirken, makalenin genel anlaşılırlığını ve okunabilirliğini artırmak için değişiklikler yapılabilir.

Dil Değerlendirme süreci sonrasında, makale "ahead-of-print" yayını olarak çevrimiçi olarak yayınlanabilir. Bu, makalenin dergi sayısında yer almadan önce okuyucuların erişimine sunulduğu anlamına gelir. Bu, okuyucuların araştırmaya en kısa sürede erişimini sağlamak amaçlıdır.

Makale resmî olarak yayınlanmadan önce, yazara PDF düzeltme nüshası incelemesi için gönderilir. İlgili yazarın, makalenin yayınlanması için belirli bir süre içinde (genellikle 2 gün) makaleyi gözden geçirmesi ve onaylaması istenir. Bu, yayın sürecinde önemli bir adımdır, çünkü yazarın hataları yakalaması veya son değişiklikleri yapması için son bir fırsat sunar.

Son Güncelleme Zamanı: 4.06.2024 10:08:02