PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yalın Yönetim Sistemlerinde Alternatif Yaklaşım: Dinamik Kalite Yönetim Sistemi

Yıl 2016, Cilt , Sayı 31, 135 - 143, 01.06.2016

Öz

Günümüzün rekabetçi ve hızla değişen işletme çevresinde, etkinlik ve verimlilik tüm sektörler için öncelikli konuların başında gelmektedir. Dinamik kalite yönetim sistemi, işletme süreçlerini sistematik yaklaşımla entegre etmesi bakımından yenilikçi bir model ortaya koymaktadır. Katma değer sağlamayan faaliyetlerin elimine edilme temel felsefesine sahip yalın yönetim sistemi ile entegre edilmiş dinamik kalite yönetim sistemi etkinliği arttırmak için anahtar bir rolde değerlendirilebilir. Bu anlamda bu çalışma kapsamında dinamik kalite yönetim sistemi ile yalın üretim sistemi ilişkisi meta-analizi yöntemi kullanılarak teorik olarak analiz edilmiştir. Çalışma bulgularının dinamik kalite yönetimi sisteminden başarı sağlamak için gerekli işletme modelini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Bu anlamda gerek akademik araştırmacılara gerekse de sektörel yöneticilere ışık tutacak sonuçlar ortaya konabilmektedir

Kaynakça

 • Amasaka, K. (2002). “New JIT: A New Management Technology Principle At Toyota”. International Journal Production Economics, 80: 135-144.
 • Aydın, H. (2009). Yalın Üretim Sistemi, Değer Akış Haritalama Yöntemi ve Yalın Üretim Sisteminin Çalışanlara Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Aziz, R.F. ve Hafez, S.M. (2013). “Applying lean thinking in construction and performance improvement”. Alexandria Engineering Journal, 52: 679–695.
 • Bordean, O.N., Borza, A. ve Glaser-Segura, D. (2011). “A Comparative Approach of the Generics Strategies Within The Hotel Industry: Romania VS. USA”. Management & Marketing Challenges fort he Knowledge Society, 6(4): 501-5014.
 • Brocke, J.V., Zelt, S. ve Schmiedel, T. (2016). “On The Role of Context In Business Process Management”. International Journal of Information Management, 36: 486-495.
 • Çakır, A. (2007). Hasta Güvenliği Kültürü İle Kalite Yönetim Sistemi Arasındaki İlişkinin Analizi. Yayımlanmış Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çankır, B. (2010). Yalın Düşünce Sistemini Uygulayan Kurumlarla Uygulamayan Kurumlarda Çalışanlarda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çarkungöz, E. ve Ediz, B. (2009). “Meta Analizi”. Uludag University Journal Of The Faculty Of Veterinary Medicine, 28(1): 33-35.
 • Doğan, N.Ö. ve Takcı, E. (2015). “Bir Tekstil İşletmesinde Simülasyon Yardımıyla Süreç İyileştirme”. Ege Akademik Bakış Dergisi, 15(2): 185-196.
 • Ertürk, H., ve Özçelik, F. (2008). “Yalın Üretim Uygulayan İşletmeler İçin Yalın Muhasebe”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1): 15-45.
 • Gaga, O. (2009). Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi ve Kısıtlar Teorisi Yöntemiyle Süreç Analizi Uygulaması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güler, E. (2010). “Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü Sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1): 147-168.
 • İnce, A.R., Erol, Y. ve Karagöz, N. (2013). “Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntülü Arşivleme ve İletişim Sisteminin (PACS) Değerlendirilmesi: Sivas Numune Hastanesi Uygulaması”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3): 243-257.
 • Nguyen, D. (2015). “A New Application Model of Lean Management In Small And Medium Sized Enterprises”. International Journal of Simulation Modelling, 14(2): 289-298.
 • Özçelik, F. (2013). “Yalın Performans Ölçümleri ve Yalın Üretim Uygulayan İşletmelerin Muhasebe Bölümlerinde Bir Araştırma”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 5(10): 103-126
 • Şenel, Ş.E. (2004). Sağlık Kuruluşlarında Süreç Yönetiminin Uygulanabilirliği ve Bir Uygulama Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. TDK, 2016
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=
 • TDK.GTS.571b57f856c1b6.75374539, Erişim Tarihi: 21.04.2016
 • Trkman, P. (2010). “The Critical Success Factors of Business Process Management”. International Journal of Information Management, 30: 125-134.
 • Yılmazer, A. ve Sarıaltın, H. (2011). “KOBİ’lerde Süreç Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi: Sakarya İli I. Organize Sanayi Bölgesi Örneği”. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2): 155-186.
 • Zheltonogov, V., Wood, J.K., Schume, P., Borgenstrad, M., Bharade, N. ve Arsanjani, A. (2015). “Business Process Management Design Guide: Using IBM Business Process Manager”, IBM Redbooks, ISBN: 978-0-7384-4059-0

An Alternative Approach for Lean Management Systems: Dynamic Quality Management System

Yıl 2016, Cilt , Sayı 31, 135 - 143, 01.06.2016

Öz

In today's highly competitive and rapidly changing business environment, the issues of efficiency and productivity are essential concerns for all industries. Dynamic quality management has emerged as an innovation model that integrates systematic process concerns into business processes. Considering the lean management system philosophy, which mainly aims to eliminate waste by using effective tools, integrated dynamic quality management has become a key factor for increasing effectiveness. Accordingly, this study mainly aims to examine the relationship between dynamic quality management and lean production systems through the whole business processes. This ambiguous relationship is theoretically analyzed by using recent studies in the management field as a meta-analysis method. In other words, this study attempts to clarify the relative correlation surrounding quality management and lean management by conducting an extensive literature review using an evolutionary perspective in tracing the main components. The study findings demonstrate how to build the necessary business model for achieving success in dynamic quality management approach. Results will specify the theoretical underpinnings and also help to explain the synergistic relationships among management's underlying components such as dynamic quality and lean management approaches. Consequently, the insightful comments are provided for both academic researchers and sectoral managers.

Kaynakça

 • Amasaka, K. (2002). “New JIT: A New Management Technology Principle At Toyota”. International Journal Production Economics, 80: 135-144.
 • Aydın, H. (2009). Yalın Üretim Sistemi, Değer Akış Haritalama Yöntemi ve Yalın Üretim Sisteminin Çalışanlara Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Aziz, R.F. ve Hafez, S.M. (2013). “Applying lean thinking in construction and performance improvement”. Alexandria Engineering Journal, 52: 679–695.
 • Bordean, O.N., Borza, A. ve Glaser-Segura, D. (2011). “A Comparative Approach of the Generics Strategies Within The Hotel Industry: Romania VS. USA”. Management & Marketing Challenges fort he Knowledge Society, 6(4): 501-5014.
 • Brocke, J.V., Zelt, S. ve Schmiedel, T. (2016). “On The Role of Context In Business Process Management”. International Journal of Information Management, 36: 486-495.
 • Çakır, A. (2007). Hasta Güvenliği Kültürü İle Kalite Yönetim Sistemi Arasındaki İlişkinin Analizi. Yayımlanmış Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çankır, B. (2010). Yalın Düşünce Sistemini Uygulayan Kurumlarla Uygulamayan Kurumlarda Çalışanlarda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çarkungöz, E. ve Ediz, B. (2009). “Meta Analizi”. Uludag University Journal Of The Faculty Of Veterinary Medicine, 28(1): 33-35.
 • Doğan, N.Ö. ve Takcı, E. (2015). “Bir Tekstil İşletmesinde Simülasyon Yardımıyla Süreç İyileştirme”. Ege Akademik Bakış Dergisi, 15(2): 185-196.
 • Ertürk, H., ve Özçelik, F. (2008). “Yalın Üretim Uygulayan İşletmeler İçin Yalın Muhasebe”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1): 15-45.
 • Gaga, O. (2009). Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi ve Kısıtlar Teorisi Yöntemiyle Süreç Analizi Uygulaması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güler, E. (2010). “Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü Sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1): 147-168.
 • İnce, A.R., Erol, Y. ve Karagöz, N. (2013). “Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntülü Arşivleme ve İletişim Sisteminin (PACS) Değerlendirilmesi: Sivas Numune Hastanesi Uygulaması”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3): 243-257.
 • Nguyen, D. (2015). “A New Application Model of Lean Management In Small And Medium Sized Enterprises”. International Journal of Simulation Modelling, 14(2): 289-298.
 • Özçelik, F. (2013). “Yalın Performans Ölçümleri ve Yalın Üretim Uygulayan İşletmelerin Muhasebe Bölümlerinde Bir Araştırma”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 5(10): 103-126
 • Şenel, Ş.E. (2004). Sağlık Kuruluşlarında Süreç Yönetiminin Uygulanabilirliği ve Bir Uygulama Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. TDK, 2016
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=
 • TDK.GTS.571b57f856c1b6.75374539, Erişim Tarihi: 21.04.2016
 • Trkman, P. (2010). “The Critical Success Factors of Business Process Management”. International Journal of Information Management, 30: 125-134.
 • Yılmazer, A. ve Sarıaltın, H. (2011). “KOBİ’lerde Süreç Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi: Sakarya İli I. Organize Sanayi Bölgesi Örneği”. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2): 155-186.
 • Zheltonogov, V., Wood, J.K., Schume, P., Borgenstrad, M., Bharade, N. ve Arsanjani, A. (2015). “Business Process Management Design Guide: Using IBM Business Process Manager”, IBM Redbooks, ISBN: 978-0-7384-4059-0

Ayrıntılar

Diğer ID JA76VC84UH
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Şahin GÖK Bu kişi benim


Tuğkan ARICI>

0000-0002-3640-247X

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 31

Kaynak Göster

APA Gök, M. Ş. & Arıcı, T. (2016). Yalın Yönetim Sistemlerinde Alternatif Yaklaşım: Dinamik Kalite Yönetim Sistemi . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (31) , 135-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/25688/271105

**