Yıl 2019, Cilt , Sayı 37, Sayfalar 161 - 172 2019-06-30

Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği)

Servet REYHAN [1] , Hakan KOLAYİŞ [2]


Bu araştırmanın amacı, Türkiye de profesyonel futbol liglerinde görev yapan hakemlerin, hakemlik deneyimleri açısından, benlik saygısı, kaygı ve mesleki doyumu düzeylerini incelemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemektir. Çalışmaya profesyonel futbol liglerinde farklı klasmanlarda görev yapan toplam 84 futbol hakemi (Xhakemlik yaşı= 7.98±3.0) katılmıştır. Araştırmada veri toplama materyali olarak benlik saygısını ölçmek için Cooper Smith Benlik Saygısı Envanteri, kaygı ve kendine güven düzeyini ölçmek için İllions Kendini Değerlendirme Envanteri ve mesleki doyum düzeylerini belirlemek için Minesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulguların analizi için, SPSS 15.0 paket programı aracılığıyla, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi ve Pearson Kolerasyon analizleri uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, katılımcıların kendine güven düzeyleri hakemlik deneyimlerine göre farklılaştığı tespit edilirken, benlik saygısı, kaygı düzeyi ve iş doyum düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca analize tabi tutulan değişkenler arasında anlamlı ilişkiler gözlenmiştir. 

: Futbol hakemleri, Benlik saygısı, Kaygı, Kendine güven, İş doyumu
 • Akçakoyun, Fahri (2018). "Analysis of Self-Esteem Levels of Students in Physical Education and Sports High School." Journal of Education and Training Studies, 6(2): 73-79.
 • Arslanoglu, Cansel, Erol Dogan, and Kürsat Acar (2018). "Investigation of Decision Making and Thinking Styles of Volleyball Referees in Terms of Some Variables." Journal of Education and Training Studies, 6(10): 21-28.
 • Arslanoğlu, Erkal. ve Murat Tekin, Cansel Arslanoğlu, İlker Özmutlu (2010). “Voleybol hakemlerinin çeşitli değişkenlere göre kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelenmesi.” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2): 985-995.
 • Balmer, Nigel J et. al. (2007). "Influence of crowd noise on soccer refereeing consistency in soccer." Journal of Sport Behavior: 30(2).
 • Bastug, Gülsüm et. al. (2016). "The Effect of Acute Weight Loss on Body Composition, Self-Esteem and Appearance Esteem before Competitions." Journal of Education and Training Studies, 4(11): 206-212.
 • Baumeister, Roy. F and Kathleen D. Vohs. "Self-regulation and the executive function of the self." In M. R. Leary & J. P. Tangney (Eds.), Handbook of self and identity, (pp. 180-197). New York: The Guilford Press
 • Baycan, Aslı (1985). “An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups.” Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Beck, Aaron T (1976). “Cognitive Therapy and the Emotional Disorders.” New York, International Universities Press.
 • Bompa, Tudor O (2003). “Dönemleme Antrenman Kuramı ve Yönetimi.” Ankara, Bağırgan Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Şener ve Ebru Kılıç-Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz, Funda Demirel (2008). “Bilimsel araştırma yöntemleri.” Ankara: Pegem.
 • Carpita, Maurizio and Marica Manisera (2011). "On the imputation of missing data in surveys with Likert-type scales." Journal of Classification, 28(1): 93-112.
 • Cel, A. (1994). “Hakemlik Psikolojisi”. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1): 21-23.
 • Christen, Markus and Ganesh Iyer, David Soberman (2006). "Job satisfaction, job performance, and effort: A reexamination using agency theory." Journal of marketing, 70(1): 137-150.
 • Cohen, Jacob (1988). “Statistical power analysis for the behavioral sciences.” Hillsdale: NJ:Lawrence Erlbaum.
 • Coban, Bilal (2010). "An evaluation of the job satisfaction levels of Turkish provincial football referees." Social Behavior and Personality: an international journal, 38(9): 1153-1165.
 • Downey, Ronald G and Craig V. King (1998). "Missing data in Likert ratings: A comparison of replacement methods." The Journal of general psychology, 125(2): 175-191.
 • Edwards, Bryan D et. al. (2008). "Relationships between facets of job satisfaction and task and contextual performance." Applied psychology, 57(3): 441-465. Efe, Mehmet ve Füsun Öztürk, Şenay Koparan (2008). “Bursa İlindeki Faal Futbol Hakemlerinin Problem Çözme ve Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi.” Spormetre, 6(2): 49-59.
 • Erdamar, Gürcü, and Hüsne Demirel (2016). "Job and life satisfaction of teachers and the conflicts they experience at work and at home." Journal of Education and Training Studies, 4(6): 164-175.
 • Guillén, Félix, and Deborah L. Feltz (2011). "A conceptual model of referee efficacy." Frontiers in psychology 2: 25.
 • Hoseini, Seyed Hashem et. al. (2011). "The relationship between the number of crowds with anxiety and the function of the soccer premier leaguecircle2 s referees." Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30: 2374-2378.
 • James, William (1890). “The principles of psychology.” NewYork: Holt.
 • Johansen, Bjørn Tore, and Tommy Haugen (2013). "Anxiety level and decision-making among Norwegian top-class soccer referees." International Journal of Sport and Exercise Psychology, 11(2): 215-226.
 • Kaissidis-Rodafinos, Angelos and Mark H. Anshel (2000). "Psychological predictors of coping responses among Greek basketball referees." The Journal of social psychology, 140(3): 329-344.
 • Kan, Ümit Deniz (2008). "Bir grup okulöncesi öğretmeninde tükenmişlik durumunun incelenmesi." Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2): 431-438.
 • Kim, Seungmo (2017). "Perceived organizational support as a mediator between distributive justice and sports referees’ job satisfaction and career commitment." Annals of Leisure Research, 20(2): 169-187.
 • Koruç, Z., (Kasım 1998). “CSAI-2’nin Türkiye Uyarlaması.” 5. Spor Bilimleri Kongresi, Ankara
 • Lee, Richard M and Steven B. Robbins (1998). "The relationship between social connectedness and anxiety, self-esteem, and social identity." Journal of Counseling Psychology, 45(3): 338-345.
 • Locke, Edwin A (1976). “The nature and causes of job satisfaction.” In Handbook of Industrial and Organizational Psychology” Ed by Marvin. D. Dunnette, 1297–1349. Chicago: Rand McNally.
 • Martens, Rainer et. al. (1990). “Development and validation of the Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2.” Competitive anxiety in sport IL: Human Kinetics.117-213.
 • Mascarenhas, Duncan and David O Hare, Henning Plessner (2006). "The psychological and performance demands of association football refereeing." International Journal of Sport Psychology, 37(2/3): 99.
 • Myers, Nicholas D et. al. (2012). "Development of, and initial validity evidence for, the Referee Self-Efficacy Scale: A multistudy report." Journal of sport and Exercise Psychology, 34(6): 737-765.
 • Orta, Lale. (2002). “Dünyada Ve Türkiye’de Futbol Hakemliğinin Başlangıcı ve Gelişimi.” Spor Araştırmaları Dergisi, 6:16.
 • Özdayı, Nahit, ve Fatih Uğurlu (2015). "Futbol hakemlerinin duygusal zeka ve iletişim beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi." International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences-IJSETS, 1(1): 31-39.
 • Pişkin, Metin (1996). “Orta Dereceli Okullarda Görevli Yönetici, Öğretmen ve Danışmanların ideal ve Gerçek Danışmanlık Görev Algıları.” Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sevim, Yaşar (2002). “Antrenman Bilgisi.” Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Swann Jr, William B and Jennifer K. Bosson. (2010). “Self and identity.” In S.T. Fiske, D. T. Gilbert & G. Lindzey (Ed.), Handbook of social psychology (pp. 589-628). Hoboken, New Jersey, US: John Wiley & Sons Inc.
 • Turan, Nihal ve Beril Tufan (1987). “Coopersmith Benlik Saygisi Envanteri’nin (SEI) Gecerlik-Guvenirlik Calismasi.” 23." Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İstanbul.
 • Weinberg Robert and Daniel Gould (2003). “Foundations of Sport & Exercise Psychology.” Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Weiss, David J and Rene V. Dawis, George W. England, Lloyd H. Lofquist (1967). “Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire.” Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, 22: 120.
 • Weston, Matthew et. al. (2006). "The effect of match standard and referee experience on the objective and subjective match workload of English Premier League referees." Journal of Science and Medicine in Sport, 9(3): 256-262.
 • Wolfson, Sandy and Nick Neave (2007). "Coping under pressure: Cognitive strategies for maintaining confidence among soccer referees." Journal of Sport Behavior, 30(2): 232-247.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3303-7566
Yazar: Servet REYHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9448-1463
Yazar: Hakan KOLAYİŞ
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed550755, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {161 - 172}, doi = {10.35343/kosbed.550755}, title = {Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği)}, key = {cite}, author = {Reyhan, Servet and Kolayi̇ş, Hakan} }
APA Reyhan, S , Kolayi̇ş, H . (2019). Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği) . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (37) , 161-172 . DOI: 10.35343/kosbed.550755
MLA Reyhan, S , Kolayi̇ş, H . "Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği)" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 161-172 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/47051/550755>
Chicago Reyhan, S , Kolayi̇ş, H . "Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği)". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 161-172
RIS TY - JOUR T1 - Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği) AU - Servet Reyhan , Hakan Kolayi̇ş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.550755 DO - 10.35343/kosbed.550755 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 172 VL - IS - 37 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.550755 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.550755 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği) %A Servet Reyhan , Hakan Kolayi̇ş %T Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği) %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V %N 37 %R doi: 10.35343/kosbed.550755 %U 10.35343/kosbed.550755
ISNAD Reyhan, Servet , Kolayi̇ş, Hakan . "Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği)". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 37 (Haziran 2019): 161-172 . https://doi.org/10.35343/kosbed.550755
AMA Reyhan S , Kolayi̇ş H . Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (37): 161-172.
Vancouver Reyhan S , Kolayi̇ş H . Profesyonel Liglerde Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Hakemlik Deneyimlerine Göre Benlik Saygısı, Kaygı ve Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (11. Bölge Örneği). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (37): 161-172.