Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 38, Sayfalar 55 - 68 2019-12-31

CO2 EMISSION, ELECTRICITY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH RELATION: TODA-YAMAMOTO CAUSAL ANALYSIS FOR 34 OECD COUNTRIES
CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ

Hakan GÜNEŞ [1]


Production and trade are accelerating economic growth and increasing energy demand. In the context of increasing energy demand, today, global warming and environmental destruction are increasingly affecting the World. Within this framework, carbon dioxide (CO2) emissions have been restricted within the framework of the 1997 Kyoto Protocol.The aim of this study is to examinethe relationship between CO2 emissions, electricity consumption and economic growth in 34 OECD countries. Second-generation panel unit root tests were used because of the cross sectional dependence problem in the series.Because of the variables are not stable at the same time, the Toda-Yamamoto causality analysis is applied within the ARDL model. According to the result of the study, a long-run cointegrated relationship between the variables was determined, in the Westerlund cointegration test. In the analysis of causality made, one-way causality from CO2 emission to electricity consumption and economic growth has been determined.No other causality was found among the other variables.

Üretim ve ticaret ekonomik büyümeyi hızlandırarak enerji talebini arttırmaktadır. Artan enerji talebi de çerçevesinde günümüzde küresel ısınmanın ve çevre tahribatının artması, dünyayı olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda 1997’deki Kyoto Protokolü çerçevesinde karbondioksit (CO2) emisyonuna sınırlama getirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, 34 OECD ülkesinde CO2 emisyonu, elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda 1995-2014 yıllarına ait veriler panel veri analiziyle test edilmiştir. Serilerde yatay kesit bağımlılığı olduğundan ikinci nesil panel birim kök testleri kullanılmıştır. Değişkenler aynı derecede durağan olmadığı için ARDL modeli çerçevesinde Toda-Yamamoto nedensellik analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, Westerlund eşbütünleşme testi doğrultusunda değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki tespit edilmiştir. Yapılan nedensellik analizinde, CO2 emisyonundan elektrik tüketimine ve ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir. Diğer değişkenler arasında ise herhangi bir nedensellik bulunmamıştır. 

  • Akpan, G.E. and Akpan, U.F. (2012), “Electricity Consumption, Carbon Emissions and Economic Growth in Nigeria” International Journal of Energy Economics and Policy Vol. 2, No. 4, 2012, pp.292-306.Alper, F.Ö. ve Alper, A.E. (2017), “Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi İlişkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı” Sosyoekonomi, Vol.25(33), 145-156.Antonakakis, N.; Chatziantoniou, I. and Filis, G. (2015), “Energy Consumption, CO2 Emissions, and Economic Growth: A Moral Dilemma” Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 67422, posted 24. October 2015.Bozkurt, C. ve Okumuş, İ. (2015), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Serbestleşme Ve Nüfus Yoğunluğunun CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2015, Cilt:12, Sayı:32 , s.23-35.Büyükyılmaz, A. ve Mert, M. (2015), “CO2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin MS-VAR Yaklaşımı İle Modellenmesi: Türkiye Örneği” Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks, Vol. 7, No. 3 (2015), pp.103-117.Chang, C. (2010), “A Multivariate Causality Test Of Carbon Dioxide Emissions, Energy Consumption and Economic Growth İn China” Applied Energy 87 (2010) 3533–3537.Cowan, W.N.; Chang, T., Inglesi-Lotz, R. and Gupta, R. (2014), “The Nexus of Electricity Consumption, Economic Growth and CO2 Emissions in The BRICS Countries” Energy Policy, Volume 66, March 2014, Pages 359-368.Doğan, İ. ve Topallı, N. (2016), “Milli Gelir, Karbon Emisyonu ve Enerji Tüketimi: Türkiye İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi” Business and Economics Research Journal Volume:7, No:1, s.107-121.Erdoğan, M. ve Ganiev, J. (2016), “Orta Asya Ülkelerinde CO2 Emisyonu, İktisadi ve Finansal Gelişme ve Fosil Yakıt Enerji Tüketimi İlişkisi” International Conference On Eurasian Economies 2016, Hungary, pp.760-766.Ergün, S. ve Polat, M.A. (2017), “G7 Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi” Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Nisan 2017, Cilt:5, Sayı:2, s.257-272.Farhani, S. and Rejeb, J.B. (2012), “Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emissions: Evidence from Panel Data for MENA Region” International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 2, No. 2, 2012, pp. 71-81.Pehlivanoğlu, F.; Tekçe, E. (2013), “Türkiye Elektrik Enerjisi Piyasasında Herfindahl-Hirschman ve CRm Endeksleri ile Yoğunlaşma Analizi” AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13: 363-385Gill, A.R.; Viswanathan, K.K. and Hassan, S. (2017), “Is Environmental Kuznets Curve Still Relevant?” International Journal of Energy Economics and Policy, 7(1), 156-165.Hamit-Haggar, M. (2012), “Greenhouse Gas Emissions, Energy Consumption and Economic Growth: A Panel Cointegration Analysis From Canadian İndustrial Sector Perspective” Energy Economics 34 (2012) 358–364.Kızılkaya, O.; Çoban, O. ve Sofuoğlu, E. (2015), “Türkiye’de Karbondioksit Emisyonu, Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Dışa Açıklık İlişkisi: Eşbütünleşme Analizi” EconWorld2015, Torino, 18-20 August, Italy. Öncel, A.; Kırca, M. ve İnal, V. (2017), “Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi” Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2017; 173: 398-420.Özcan, B. (2013), “The Nexus Between Carbon Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in Middle East Countries: A Panel Data Analysis”, Energy Policy, 62, 1138-1147.Özkök, C.S. ve Polat, M.A. (2018), “CO2 Emisyonu- Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: G7 Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz” International Journal of Economic and Administrative Studies, 2018 (21):33-46.Pesaran, M. Hashem and Yamagata, Takashi, (2008), “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, 142(1): 50–93.Sebri, M. and Ben-Salha, O. (2014), “On The Causal Dynamics Between Economic Growth, Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions And Trade Openness: Fresh Evidence From BRICS Countries” Renewable and Sustainable Energy Reviews 39 (2014) 14–23.Shahbaz, M.; Lean, H.H. and Shabbir, M.S. (2012), “Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Pakistan: Cointegration And Granger Causality” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16 (2012), pp.2947–2953.Stern, D.I. (2003), “The Environmental Kuznets Curve” International Society for Ecological Economics, Internet Encyclopaedia of Ecological Economics, June 2003.Tiwari, A.K. (2011), “Energy Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth: A Revisit of The Evidence From Indıa” Applied Econometrics and International Development, Vol. 11-2 (2011), pp.165-189.Tiwari, A.K. (2011), “Primary Energy Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth: Evidence from India” South East European Journal of Economics and Business, Vol. 6, No. 2, pp.99-117.Wang, S.S.; Zhou, D.Q.; Zhou, P. and Wang, Q.W. (2011), “CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in China: A Panel Data Analysis” Energy Policy 39 (2011), pp. 4870–4875.Westerlund, J. (2007), “Testing for Error Correction in Panel Data”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, No: 69/6, pp. 709-748.Yenisu, E. (2018), “Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği” Van YYÜ İİBF Dergisi, 3(5), 9-29.Yılmazer, M. (2013), “Dış Ticaret ve Çevre İlişkisi: Kirlilik Yaratan Sektörler Ticaretinde Türkiye’nin Rekabet Gücü ve Yapısal Sorunlar”, 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, Editör: Prof. Dr. Hayriye Atik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3853-5046
Yazar: Hakan GÜNEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed559001, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {55 - 68}, doi = {10.35343/kosbed.559001}, title = {CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Güneş, Hakan} }
APA Güneş, H . (2019). CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (38) , 55-68 . DOI: 10.35343/kosbed.559001
MLA Güneş, H . "CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 55-68 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/51799/559001>
Chicago Güneş, H . "CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 55-68
RIS TY - JOUR T1 - CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ AU - Hakan Güneş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.559001 DO - 10.35343/kosbed.559001 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 68 VL - 2 IS - 38 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.559001 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.559001 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ %A Hakan Güneş %T CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 2 %N 38 %R doi: 10.35343/kosbed.559001 %U 10.35343/kosbed.559001
ISNAD Güneş, Hakan . "CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 38 (Aralık 2020): 55-68 . https://doi.org/10.35343/kosbed.559001
AMA Güneş H . CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 55-68.
Vancouver Güneş H . CO2 EMİSYONU, ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 34 OECD ÜLKESİ İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 55-68.