Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 38, Sayfalar 187 - 204 2019-12-31

İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Elif KARAGÜN [1] , Büşra BAŞBUĞA [2]


Amaç, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının olumsuz davranışlara maruz kalıp kalmadığının belirlenerek; cinsiyet, yaş, çalışma süresi, aylık gelir, eğitim ve yöneticilik deneyimi gibi değişkenlere göre değişip değişmediğinin incelenmesidir. Bu amaçla İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeline araştırma hakkında bilgi verilmiş, araştırmaya katılmak isteyen 88 erkek, 57 kadın olmak üzere toplam 145 gönüllü personele Karaahmet ve arkadaşları tarafından geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılan “Olumsuz Davranışlar Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.00 paket programıyla analiz edildiğinde maruz kalınan olumsuz davranışlar; yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, unvana göre anlamlı bulunmamıştır. Gelir düzeyi, çalışma yılı ve yöneticilik yapıp yapmama açısından diğer alt boyutlar anlamsız görülürken; gelir durumu açısından kişisel tehdit alt boyutunda, çalışma yılı ve yöneticilik yapma durumu açısından ise mesleğe yönelik tehdit alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Olumsuz Davranışlar, Maruz Kalma, Gençlik Hizmetleri, Spor
 • Afacan, Yasin (2015). Havacılık Sektöründe Çalışanların Mobbing’e Maruz Kalma ve Stres Durumlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı İstanbul.
 • Ağcakaya, Aybüke (2017). Çalışma Hayatında Kadın Akademisyenlerin Psikolojik Taciz (Mobbing) Algısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İsparta.
 • Ançel, Gülsüm (2012). “İşyerinde Mobbing: Mağdurun Kişilik Yapısı ve Karpman’ın Üçlü Draması”. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2): 89-100.
 • Atalay, Ahmet ve A. Serdar Yücel, Murat Korkmaz (2015). “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Çalışanlarının Örgütsel Stres Düzeylerinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 13 (1): 17-28.
 • Aydın, Şule ve Emrah Özkul (2007). “İş Yerinde Yaşanan Psikolojik Şiddetin Yapısı Ve Boyutları: 4-5 Yıldızlı Otel İsletmeleri Örneği”. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2): 69-186.
 • Bailey, Richard (2006). ‘’Physical Education and Sport in Schools: A Review of Benefits and Outcomes’’. American School HealthAssociation, Journalof School Health, 76(8): 397-401.
 • Baltaş, Acar (2003). “Adı Yeni Konmuş Bir Olgu: İşyerinde Yıldırma”. https://www.baltasgrubu.com/secilmis-yazilar/adi-yeni-konmus-bir-olgu--isyerinde-yildirma-mobbing.html 08.09.2019.
 • Baltaş, Acar ve Zuhal Baltaş (1990). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Belli, Emre (2014). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personelin Mobbing Düzeylerinin Araştırılması ve Örgütsel Bağlılık Yönünden Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Bollmer, Julie M. and Monica.J. Harris, Richard Milich (2005). ‘’Reactions To Bullying And Peer Victimization: Narrative, physiological arousal, and personality’’. Journal of Research in Personality, 40, 803-828.
 • Bond, Dale. S. and Roseum.M. Lyle, Marlene.K. Tappe et al. (2002). “Moderate Aerobic Exercise, T’ai Chi And Social Problem-Solving Ability İn Relation To Stres”. İnternational Journal Of Stres Management, 9 (4), 329-343. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.9825&rep=rep1&type=pdf/10.09.2019.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.575.3971&rep=rep1&type=pdf /10.09.2019.
 • Cemaloğlu, Necati ve Abbas Ertürk (2007). ‘’Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemlerinin Cinsiyet Yönünden İncelenmesi’’. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2): 345-362.
 • Cusack, Sean (2000). “Workplace Bulling: Icebergs in Sight, Soundings Needed”. The lancet, 356 (9248), 2118. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0140673600034899?token=9138B24BCA32598BFF95946490495F733A783AAE075C55F623EF64EE11F8DD949C26735CD9F554614A2545B62CFA01FB/ 02.09.2019.
 • Çamlıyer, Hatice ve Hüseyin Çamlıyer (2001). Eğitim Bütünlüğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. Manisa: Emek Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.Çetin, Filiz ve Aslıhan Bilbay Alpa, Deniz Albayrak Kaymak, (2001). Çocuklarda Sosyal Beceriler. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Çevirme, Ayşe (2017). “Önlenebilir Bir Halk Sağlığı Sorunu: İşyerlerinde Mobbing ve Sonuçları”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20:3, 217-224.
 • ÇSGB, (2014). “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi”. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü. Ankara: Özel Matbaası. https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1327/i%C5%9Fyerlerinde-psikolojik-taciz-mobbing-bilgilendirme-rehberi-2014.pdf/ 01.09. 2019.
 • Davenport, Noa and Ruth Distler Schwartz, Elliott Gail Pursell (2003). Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz, (Çev. O. C. Önertoy) İstanbul: Sistem Yayınları.Einarsen, Stale (1999). “The Nature And Causes Of Bullying At Work”. International Journal of Manpower, 20: 16-27. https://www.researchgate.net/publication/247932874_The_nature_and_causes_of_bullying_at_work/ 25.08.2019.
 • ERA, (2012). Türkiye Mobing Araştırması, ERA_Research_and_Consultancy _FutureBright_Mobbing_Arastirmasi.https://futurebright.com.tr/img/media/haberturk/mobbing/ERA_Research_and_Consultancy_FutureBright_Mobbing_Arastirmasi.pdf/ 05.08. 2019.
 • Ertürk, Abbas (2013). “Yıldırma Davranışları, Nedenleri ve Sonuçları”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1): 146-169. file:///C:/Users/vaio/Downloads/Exercise_and_well_being__a_review_of_mental_and.13.pdf/ 03. 09. 2019.
 • Girardi, Paolo and Edoardo Monaco, Cladio Prestigiacomo et al. (2007). ‘’Personality And Psychopathological Profiles İn İndividuals Exposed To Mobbing’’. Violence and Victims, 22 (2): 172.
 • GSB (t.y.). Gençlik ve Spor Bakanlığı http://sgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/36/10/Mevzuat/01. 09. 2019.
 • Günel, Ö. Devrim (2010). “İşletmelerde Yıldırma Olgusu ve Yıldırma Mağdurlarının Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(3): 37-65.
 • Hacıcaferoğlu, Serkan ve Burhanettin Hacıcaferoğlu (5-8 Nisan 2018). “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi”. [Bildiri]. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi, Antalya, Kongre kitabı içinde: 125 -133. http://isfaw2018.isfaw.org/public/documents/ISFAW-tam-metin-kitap.pdf./ 08.08.2019.
 • Hacıcaferoğlu Serkan ve Bilal Çoban (2011). “Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Çalışma Ortamında Maruz Kaldığı Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi”. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2(2): 38-50.
 • Hacıcaferoğlu, Serkan (2010). Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Çalışma Ortamlarında Maruz Kaldıkları Yıldırma (Mobbing) Davranışları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı. Elazığ.
 • Hazar, Muhsin (2000). Beden Eğitimi ve Sporda Oyunla Eğitim. Ankara: Tutibay Yayınları.
 • Hohepa, Maea and Grant Schofield, Gregory.S. Kolt (2006). “Physical Activity: What Do High School Students Think?”. The Journal of Adolescent Health, 39, 328-336.doi:10.1016/j.jadohealth.2005.12.024./ 02. 08. 2019.
 • İbicioğlu, Hasan ve Münire Çiftçi, Seher Derya. (2009). ‘’Örgütlerde Yıldırma (Mobbing): Kamu Sektöründe Bir İnceleme’’. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2): 25-38.
 • İmadoğlu, Tuğba ve Rabia Sultan Kurşuncu, Mustafa Fedai Çavuş (2018). ‘’Psikolojik Şiddet (Mobbing) ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: Nitel Bir Araştırma’’. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57): 621-631.
 • Karabacak Aşır, Serap ve Gülden Akın (2014). ‘’İlköğretim Okullarındaki Yıldırmaya (Mobbing) Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Bakış’’. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11(1): 584-602.
 • Karaahmet, Elif ve Sibel Kıran, Levent Atasoy vd (2013). ‘’İş Yerinde Yıldırmaya Maruz Kalımı Ölçmek İçin Kullanılan Olumsuz Davranışlar Anketi Türkçe Formunun Güvenilirliği’’. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14(3): 275-282.
 • Karagün, Elif (2016). “Gençlik Dönemi Ruh Sağlığı Açısından Beden Eğitimi ve Spor Dersi”. Şu Kitapta: Aylin Görgün Baran, M. Çakır (Yay. Haz.) İnter-Disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu, Toplumun Beklentileri Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 391-412.
 • Karagün, Elif ve Mustafa Yıldız, Zekiye Başaran vd (2010). ‘’Sosyal Fobi Özellikleri Gösteren Üniversite Öğrencilerinde Rekreatif Aktivitelerin Fobik Tutumlar Üzerine Etkisinin Araştırılması’’. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11,139-144.
 • Karsavuran, Seda (2014). “Sağlık Sektöründe Mobbing: Hastane Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26): 271-296.
 • Kaymaz Demir, Gülsemin (2007). İşyerinde Yıldırma (Mobbing) Eğilimleri: Bir Örnek Olay. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Korkmaz, Murat ve Bülent Kılıç, Ali Serdar Yücel vd. (2014). "Negative Effects Of Mobbing On Work Performance And Efficiency Of Personnel Working İn Public And Private Medical İnstitutions, An Applied Turkey Example’’. Journals Advances in Environmental Biology, 8(5): 1183-1195.
 • Kök, Sabahat Bayrak (2006). “İş Yaşamında Psiko-Şiddet Sarmalı Olarak Yıldırma Olgusu ve Nedenleri”. http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/s usbed/article/d ownload/539/519/ 10. 09. 2019.
 • Köse, Sevinç ve Şener Uysal (2010). ‘’Kamu Personelin Yıldırma (Mobbing) ve Boyutları Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Yönelik Bir Çalışma: Manisa Tarım İl Müdürlüğü Örneği’’. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1): 261-276.
 • Leymann, Heinz (1990). “Mobbing and Psychological Terror At Workplaces”. Violence and Victims 5: 119-26. https://www.mobbingportal.com/LeymannV&V1990(3).pdf /10.09. 2019.
 • O’Moore Mona and Jean Lynch, Niamh Nic Daeid (2003). ‘’ The Rates and Relative Risks of Workplace Bullying in Ireland a Country of High Economic Growth’’. International Journal Management and Decision Making, 4 (1): 82-95.
 • Penedo J.Frank, and Jason R. Dahn (2005). “Exercise and Well-Being: A Review Of Mental And Physical Health Benefits Associated With Physical Activity”. Current Opinion in Psychiatry, 18(2): 189–193.
 • Pontzer, Daniel (2010). ‘’A Theoretical Test Of Bullying Behavior: Parenting, Personality, And The Bully/Victim Relationship’’. Journal of Family Violence, 25 (3): 259-273.
 • Seçkin-Çelik Tutku ve Minibaş-Poussard Jale (2017). “Üniversitelerde Psikolojik Taciz: Araştırma Görevlisi Ve Yardımcı Doçentlere Yönelik Bir Araştırma”. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(629): 103-119.
 • TUİK, (2018). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059#/ 08.09.2019.
 • Vartia, Maarit A. L. (2001). “Consequences of Workplace Bullying With Respect To The Well-Being Of İts Targets And The Observers Of Bullying”. Scand J Work Environ Health, 27(1): 63-69.
 • Yeni Karslıoğlu, Güldane (2013). Mobbing; İşyerinde Psikolojik Taciz. Ankara: Ziraat Gurup Matbaacılık, A.Ş. http://elb.tmseveta.com/media/web_content/12832_mobbing.metal.pdf/ 01. 09. 2019.
 • Yılmaz, Abdullah ve Derya Ergun Özer, Nuray Mercan (2008). “Mobbing ve Örgüt İklimi İle İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26): 334-357. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423879169.pdf./ 10.08.2019.
 • Zapf, Dieter and Ståle Einarsen (2001). "Bullying in the Workplace: Recent Trends İn Research And Practice−An İntroduction." European Journal of Work And Organizational Psychology 10(4): 369-373.
Birincil Dil tr
Konular Davranış Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1974-4117
Yazar: Elif KARAGÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3619-8840
Yazar: Büşra BAŞBUĞA
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed631807, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {187 - 204}, doi = {10.35343/kosbed.631807}, title = {İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Karagün, Elif and Başbuğa, Büşra} }
APA Karagün, E , Başbuğa, B . (2019). İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (38) , 187-204 . DOI: 10.35343/kosbed.631807
MLA Karagün, E , Başbuğa, B . "İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 187-204 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/51799/631807>
Chicago Karagün, E , Başbuğa, B . "İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 187-204
RIS TY - JOUR T1 - İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ AU - Elif Karagün , Büşra Başbuğa Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.631807 DO - 10.35343/kosbed.631807 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 204 VL - 2 IS - 38 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.631807 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.631807 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ %A Elif Karagün , Büşra Başbuğa %T İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 2 %N 38 %R doi: 10.35343/kosbed.631807 %U 10.35343/kosbed.631807
ISNAD Karagün, Elif , Başbuğa, Büşra . "İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 38 (Aralık 2020): 187-204 . https://doi.org/10.35343/kosbed.631807
AMA Karagün E , Başbuğa B . İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 187-204.
Vancouver Karagün E , Başbuğa B . İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 187-204.