Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Future Decent Work Scale: Validity and Reliability Study

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 19 - 33, 29.06.2022

Öz

This study aims to carry out the Turkish translation, validity, and reliability studies of the Future Decent Work Scale, which measures university students' perceptions of the decent work they can obtain in the future. The Turkish version of the scale and a Demographic Information Form was administered to 402 university students. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to test the scale's validity; Cronbach Alpha internal consistency coefficients were calculated to determine its reliability. Goodness of fit statistics were indicated good fit (CFI = .95, TLI = .94, RMSEA = .06, SRMR = .05, x2/sd = 2.707). The Cronbach Alpha internal consistency coefficient was calculated as .86 for all items. Accordingly, the Turkish version of the scale is a valid and reliable scale to use in the Turkish sample. The scale could be used in future research to understand predictors of decent work in university students and to evaluate interventions.

Kaynakça

 • Allan, B. A., Tebbe, E. A., Bouchard, L. M. & Duffy, R. D. (2019). Access to decent and meaningful work in a sexual minority population. Journal of Career Assessment, 27(3), 408-421.
 • Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469-480.
 • Aslan, K. (2020). Kayısı tarımında mevsimlik tarım işçiliği ve insana yakışır iş olanakları açısından durum analizi: Malatya ili araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Autin, K. L., Douglass, R. P., Duffy, R. D., England, J. W. & Allan, B. A. (2017). Subjective social status, work volition, and career adaptability: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 99, 1-10.
 • Başol, O. & Saruhan, O. (2018). Alışveriş merkezi çalışanlarının çalışma koşullarının insan onuruna yakışır iş bağlamında değerlendirilmesi: Nitel bir inceleme. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(36), 122-147.
 • Bayrak, S. (2018). İnsana yakışır iş kavramı bakımından Türkiye’de inşaat sektörünün genel görünümü. Çalışma ve Toplum, 58(3), 1531-1554.
 • Blustein, D. L. (2001). Extending the reach of vocational psychology: Toward an inclusive and integrative psychology of working. Journal of Vocational Behavior, 59(2), 171-182.
 • Blustein, D. L. (2006). The psychology of working: A new perspective for career development, counseling, and public policy. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Blustein, D. L. (2008). The role of work in psychological health and well-being: a conceptual, historical, and public policy perspective. American Psychologist, 63(4), 228.
 • Blustein, D. L., Kenna, A. C., Gill, N. & DeVoy, J. E. (2008). The psychology of working: A new framework for counseling practice and public policy. The Career Development Quarterly, 56(4), 294-308.
 • Blustein, D. L., Kenny, M. E., Di Fabio, A. & Guichard, J. (2019). Expanding the impact of the psychology of working: Engaging psychology in the struggle for decent work and human rights. Journal of Career Assessment, 27(1), 3-28.
 • Blustein, D. L., Olle, C., Connors-Kellgren, A. & Diamonti, A. J. (2016). Decent work: A psychological perspective. Frontiers in Psychology, 7(407), 1-10.
 • Buyukgoze-Kavas, A., Allan, B. A., Turan, M. & Kirazci, F. (2021). Context and validation of the subjective underemployment scale among Turkish employees. Journal of Career Assessment, 29(2), 283–302.
 • Buyukgoze-Kavas, A. & Autin, K. L. (2019). Decent work in Turkey: Context, conceptualization, and assessment. Journal of Vocational Behavior, 112, 64–76.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2021). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (30. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin-Aydın, G. (2015). İnsana yakışır iş ve çalışan yoksullar: İşgücü piyasası çerçevesinde bir değerlendirme. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 4(1), 18-36.
 • Çetinkaya, E. & Yıldırımalp, S. (2012). ‘İnsana yakışır iş’ bağlamında Türkiye işgücü piyasasında kadınların durumu. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 153-172.
 • Diemer, M. A., Mistry, R. S., Wadsworth, M. E., López, I. & Reimers, F. (2013). Best practices in conceptualizing and measuring social class in psychological research. Analyses of Social Issues and Public Policy, 13(1), 77-113.
 • Duffy, R. D., Blustein, D. L., Diemer, M. A. & Autin, K. L. (2016). The psychology of working theory. Journal of Counseling Psychology, 63(2), 127–148.
 • Duffy, R. D., Diemer, M. A. & Jadidian, A. (2012). The development and initial validation of the Work Volition Scale–Student Version. The Counseling Psychologist, 40(2), 291-319.
 • Duffy, R. D., Allan, B. A., England, J. W., Blustein, D. L., Autin, K. L., Douglass, R. P., Ferreira, J. & Santos, E. J. R. (2017). The development and initial validation of the Decent Work Scale. Journal of Counseling Psychology, 64(2), 206-221. https://doi.org/10.1037/cou0000191 sayfasından erişilmiştir.
 • Dur, V. (2015). Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) sosyal güvenlik politikalarındaki dönüşüm. Karatahta İş Yazıları Dergisi(3), 127-153.
 • Günaydın, D. (2015). İnsana yakışır iş: Türkiye açısından bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 37, 123-148.
 • Habibi, N. (2017). Higher education policies and overeducation in Turkey. European Journal of Higher Education, 7(4), 440–449. http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2017.1308832 sayfasından erişilmiştir.
 • Hoştut, S. (2016). İtibarlı şirketlerin işgücü ve insana yakışır iş uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(Özel Sayı), 81-96.
 • ILO. (1999). Decent Work. https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm sayfasından erişilmiştir.
 • ILO. (2008). Work of Work Report 2008: Income Inequalities in the Age of Financial Globalization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_100354.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • ILO. (2013). Decent Work Indicators: Concepts and Definitions. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • ILO. (2019). Decent Work in Global Supply Chains: An Internal Research Review. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--inst/documents/publication/wcms_723274.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Işığıçok, Ö. (2005). XXI. Yüzyılda istihdam ve insana yakışır iş (1. b.). Bursa: Ezgi Kitabevi
 • Kaya, S. (2020). İnsana yakışır iş açığı: Çalışan yoksulluğu açısından bir değerlendirme. Journal of Social Policy Conferences(79), 55-106.
 • Kim, H. J., Duffy, R. D., Lee, S., Lee, J. & Lee, K. H. (2019). Application of the Psychology of Working Theory with Korean emerging adults. Journal of Counseling Psychology, 66(6), 701.
 • Murphy, K. A., Blustein, D. L., Bohlig, A. J. & Platt, M. G. (2010). The college-to-career transition: An exploration of emerging adulthood. Journal of Counseling & Development, 88, 174-181.
 • OECD. (2021). OECD employment outlook 2020. https://doi.org/10.1787/cbe71f42-en sayfasından erişilmiştir.
 • Oettingen, G. & Mayer, D. (2002). The motivating function of thinking about the future: Expectations versus fantasies. Journal of Personality and Social Psychology, 83(5), 1198-1212. https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.5.1198 sayfasından erişilmiştir.
 • Palaz, S. (2005). Düzgün iş (decent work) kavramı ve ölçümü: Türkiye ve OECD ülkelerinin bir karşılaştırması. Journal of Social Policy Conferences(50), 479-505.
 • Savickas, M. L. & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661-673.
 • Tokar, D. M. & Kaut, K. P. (2018). Predictors of decent work among workers with Chiari malformation: An empirical test of the psychology of working theory. Journal of Vocational Behavior, 106, 126-137.
 • Wei, J., Chan, S. H. J. & Autin, K. (2022). Assessing perceived future decent work securement among chinese impoverished college students. Journal of Career Assessment, 30(1), 3–22. https://doi.org/10.1177/10690727211005653 sayfasından erişilmiştir.
 • Wigfield, A. & Eccles, J. S. (2000). Expectancy–value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 68-81. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1015 sayfasından erişilmiştir.
 • YÖK. (2022). Yüksek öğretim mezun istatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Gelecekteki İnsana Yakışır İş Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 19 - 33, 29.06.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerin gelecekte edinebilecekleri insana yakışır işe yönelik algılarını ölçen Gelecekteki İnsana Yakışır İş Ölçeği’nin Türkçeye çeviri, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması kapsamında 402 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini test edebilmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmış; güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. DFA sonucunda uyum iyiliği istatistiklerinin (CFI = .95, TLI = .94, RMSEA = .06, SRMR = .05, x2/df = 2.707) iyi derecede uyuma işaret ettiği görülmüştür. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise tüm maddeler için .86 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre ölçeğin Türkçe uyarlamasının üniversite öğrencilerinde kullanılabilecek düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir. İlerideki araştırmalarda üniversite öğrencilerinde insana yakışır işin yordayıcılarının anlaşılmasında ve geliştirilen müdahalelerin değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Kaynakça

 • Allan, B. A., Tebbe, E. A., Bouchard, L. M. & Duffy, R. D. (2019). Access to decent and meaningful work in a sexual minority population. Journal of Career Assessment, 27(3), 408-421.
 • Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469-480.
 • Aslan, K. (2020). Kayısı tarımında mevsimlik tarım işçiliği ve insana yakışır iş olanakları açısından durum analizi: Malatya ili araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Autin, K. L., Douglass, R. P., Duffy, R. D., England, J. W. & Allan, B. A. (2017). Subjective social status, work volition, and career adaptability: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 99, 1-10.
 • Başol, O. & Saruhan, O. (2018). Alışveriş merkezi çalışanlarının çalışma koşullarının insan onuruna yakışır iş bağlamında değerlendirilmesi: Nitel bir inceleme. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(36), 122-147.
 • Bayrak, S. (2018). İnsana yakışır iş kavramı bakımından Türkiye’de inşaat sektörünün genel görünümü. Çalışma ve Toplum, 58(3), 1531-1554.
 • Blustein, D. L. (2001). Extending the reach of vocational psychology: Toward an inclusive and integrative psychology of working. Journal of Vocational Behavior, 59(2), 171-182.
 • Blustein, D. L. (2006). The psychology of working: A new perspective for career development, counseling, and public policy. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Blustein, D. L. (2008). The role of work in psychological health and well-being: a conceptual, historical, and public policy perspective. American Psychologist, 63(4), 228.
 • Blustein, D. L., Kenna, A. C., Gill, N. & DeVoy, J. E. (2008). The psychology of working: A new framework for counseling practice and public policy. The Career Development Quarterly, 56(4), 294-308.
 • Blustein, D. L., Kenny, M. E., Di Fabio, A. & Guichard, J. (2019). Expanding the impact of the psychology of working: Engaging psychology in the struggle for decent work and human rights. Journal of Career Assessment, 27(1), 3-28.
 • Blustein, D. L., Olle, C., Connors-Kellgren, A. & Diamonti, A. J. (2016). Decent work: A psychological perspective. Frontiers in Psychology, 7(407), 1-10.
 • Buyukgoze-Kavas, A., Allan, B. A., Turan, M. & Kirazci, F. (2021). Context and validation of the subjective underemployment scale among Turkish employees. Journal of Career Assessment, 29(2), 283–302.
 • Buyukgoze-Kavas, A. & Autin, K. L. (2019). Decent work in Turkey: Context, conceptualization, and assessment. Journal of Vocational Behavior, 112, 64–76.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2021). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (30. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin-Aydın, G. (2015). İnsana yakışır iş ve çalışan yoksullar: İşgücü piyasası çerçevesinde bir değerlendirme. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 4(1), 18-36.
 • Çetinkaya, E. & Yıldırımalp, S. (2012). ‘İnsana yakışır iş’ bağlamında Türkiye işgücü piyasasında kadınların durumu. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 153-172.
 • Diemer, M. A., Mistry, R. S., Wadsworth, M. E., López, I. & Reimers, F. (2013). Best practices in conceptualizing and measuring social class in psychological research. Analyses of Social Issues and Public Policy, 13(1), 77-113.
 • Duffy, R. D., Blustein, D. L., Diemer, M. A. & Autin, K. L. (2016). The psychology of working theory. Journal of Counseling Psychology, 63(2), 127–148.
 • Duffy, R. D., Diemer, M. A. & Jadidian, A. (2012). The development and initial validation of the Work Volition Scale–Student Version. The Counseling Psychologist, 40(2), 291-319.
 • Duffy, R. D., Allan, B. A., England, J. W., Blustein, D. L., Autin, K. L., Douglass, R. P., Ferreira, J. & Santos, E. J. R. (2017). The development and initial validation of the Decent Work Scale. Journal of Counseling Psychology, 64(2), 206-221. https://doi.org/10.1037/cou0000191 sayfasından erişilmiştir.
 • Dur, V. (2015). Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) sosyal güvenlik politikalarındaki dönüşüm. Karatahta İş Yazıları Dergisi(3), 127-153.
 • Günaydın, D. (2015). İnsana yakışır iş: Türkiye açısından bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 37, 123-148.
 • Habibi, N. (2017). Higher education policies and overeducation in Turkey. European Journal of Higher Education, 7(4), 440–449. http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2017.1308832 sayfasından erişilmiştir.
 • Hoştut, S. (2016). İtibarlı şirketlerin işgücü ve insana yakışır iş uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(Özel Sayı), 81-96.
 • ILO. (1999). Decent Work. https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm sayfasından erişilmiştir.
 • ILO. (2008). Work of Work Report 2008: Income Inequalities in the Age of Financial Globalization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_100354.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • ILO. (2013). Decent Work Indicators: Concepts and Definitions. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • ILO. (2019). Decent Work in Global Supply Chains: An Internal Research Review. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--inst/documents/publication/wcms_723274.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Işığıçok, Ö. (2005). XXI. Yüzyılda istihdam ve insana yakışır iş (1. b.). Bursa: Ezgi Kitabevi
 • Kaya, S. (2020). İnsana yakışır iş açığı: Çalışan yoksulluğu açısından bir değerlendirme. Journal of Social Policy Conferences(79), 55-106.
 • Kim, H. J., Duffy, R. D., Lee, S., Lee, J. & Lee, K. H. (2019). Application of the Psychology of Working Theory with Korean emerging adults. Journal of Counseling Psychology, 66(6), 701.
 • Murphy, K. A., Blustein, D. L., Bohlig, A. J. & Platt, M. G. (2010). The college-to-career transition: An exploration of emerging adulthood. Journal of Counseling & Development, 88, 174-181.
 • OECD. (2021). OECD employment outlook 2020. https://doi.org/10.1787/cbe71f42-en sayfasından erişilmiştir.
 • Oettingen, G. & Mayer, D. (2002). The motivating function of thinking about the future: Expectations versus fantasies. Journal of Personality and Social Psychology, 83(5), 1198-1212. https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.5.1198 sayfasından erişilmiştir.
 • Palaz, S. (2005). Düzgün iş (decent work) kavramı ve ölçümü: Türkiye ve OECD ülkelerinin bir karşılaştırması. Journal of Social Policy Conferences(50), 479-505.
 • Savickas, M. L. & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661-673.
 • Tokar, D. M. & Kaut, K. P. (2018). Predictors of decent work among workers with Chiari malformation: An empirical test of the psychology of working theory. Journal of Vocational Behavior, 106, 126-137.
 • Wei, J., Chan, S. H. J. & Autin, K. (2022). Assessing perceived future decent work securement among chinese impoverished college students. Journal of Career Assessment, 30(1), 3–22. https://doi.org/10.1177/10690727211005653 sayfasından erişilmiştir.
 • Wigfield, A. & Eccles, J. S. (2000). Expectancy–value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 68-81. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1015 sayfasından erişilmiştir.
 • YÖK. (2022). Yüksek öğretim mezun istatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Keser 0000-0003-0085-2986

Ayşenur Büyükgöze-kavas 0000-0001-9072-7040

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2022
Kabul Tarihi 25 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Keser, A., & Büyükgöze-kavas, A. (2022). Gelecekteki İnsana Yakışır İş Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 5(1), 19-33.

 Creative Commons License