Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Youtube Reklamları Üzerinden McDonald's Reklamlarının Kültürlere Göre Farklılaşması

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 65 - 86, 18.03.2019

Öz

Kapitalizmin yükselişe geçmesiyle kızışan rekabet piyasası, bir sektör olarak reklamcılığın gelişmesine öncülük etmiştir. Artan ürün çeşitliliği ve kar istenci, şirketlerin reklama olan ihtiyaçlarını arttırmıştır. Bu bağlamda reklamcılığın günümüz modern dünyasında önemli bir yerinin olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Özellikle küresel ölçekli firmalar, reklam giderlerine yüklü miktarlarda paralar harcamaktadırlar. Bu firmalar, belirli bir coğrafyaya hizmet sağlamadıklarından, reklam içeriklerinin de hizmet sunulan coğrafyalara göre farklılaştığı görülmektedir. Bir fast-food zinciri olarak McDonald's, bu firmalar arasında yer almaktadır. McDonald's, dünyanın birçok bölgesinde hizmet sağladığı için bu bölgelerin kültürüne özgü reklam içerikleri hazırlatmaktadır. Bu çerçevede yapılan bu çalışmada McDonald's reklamlarında yer alan kültürel farklılıkların ön plana çıkartılması amaçlanmaktadır. Göstergebilim yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, farklı kültürlere özgü üç farklı reklam incelenerek, bu reklamlarda yer alan kültürel farklılıklar üzerinde durulmuştur.  

Kaynakça

 • Akar, E. (2011). Sosyal Medya Pazarlaması. Ankara: Elif Yayınevi.
 • Williamson, J. (2001). Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Alper, A. (2012). Sosyal Ağlar. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Ataman Y. D. (2012). “Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R. Barthes’a Göre Çözümlenmesi”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Vol.:2, Issue: 1, 13-21.
 • Atay, T. (2017). Görünüyorum O Halde Varım Meşhuriyet Çağı'nda Kültür ve İnsan. İstanbul: Can Yayınları.
 • Barthes, R. (1993). Göstergebilimsel Serüven. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Çakın, Ö. (2018). Gelenekselden Dijitale Reklam Mecraları. Konya: Literatürk Yayınları.
 • Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (2010). Öteki Kuram. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
 • Güngör, N. (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Güven, E. (2011). Yavaş Güzeldir: “Yavaş Yemek”ten “Yavaş Medya”ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi, Selçuk İletişim, 7,1, 113-121.
 • İnternet Reklamcılığı E-reklam, Bilişim Teknolojileri ve E-ticaret Şubesi.
 • Kartarı, A. (2013). Kültürlerarası İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kocadaş, B. (2004). “Kültür ve Medya”, Journal of Human Sciences, 1(1).
 • Lodziak, C. (2003). Kapitalizm ve Kültür. İstanbul: Çitlembik Yayınları.
 • Serttaş E. A. (2009). Reklam, Temel Kavramlar, Temel Bilgiler ve Örnekler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özcan, A. & Çakır S. G. (2015). “Küreselleşmenin Kimliksiz Ketleri ve McDonald’s Kent Kültürü”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı:13, 238-256.
 • Saydan, R. & Kanıbir, H. (2007). “Global Pazarlamada Toplumsal Kültür Farklılıklarının Önemi (Çokuluslu Şirket Ve Yerel Kültür Örnekleri)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (29), s.74-89.
 • Smith, P. (2007). Kültürel Kuram. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Ritzer, G. (2011). Toplumun McDonaldlaştırılması. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Taylan, H. H. & Arklan, Ü. (2015). “Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: X, Sayı: 1, s. 85-97.
Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 65 - 86, 18.03.2019

Öz

Kaynakça

 • Akar, E. (2011). Sosyal Medya Pazarlaması. Ankara: Elif Yayınevi.
 • Williamson, J. (2001). Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Alper, A. (2012). Sosyal Ağlar. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Ataman Y. D. (2012). “Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R. Barthes’a Göre Çözümlenmesi”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Vol.:2, Issue: 1, 13-21.
 • Atay, T. (2017). Görünüyorum O Halde Varım Meşhuriyet Çağı'nda Kültür ve İnsan. İstanbul: Can Yayınları.
 • Barthes, R. (1993). Göstergebilimsel Serüven. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Çakın, Ö. (2018). Gelenekselden Dijitale Reklam Mecraları. Konya: Literatürk Yayınları.
 • Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (2010). Öteki Kuram. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
 • Güngör, N. (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Güven, E. (2011). Yavaş Güzeldir: “Yavaş Yemek”ten “Yavaş Medya”ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi, Selçuk İletişim, 7,1, 113-121.
 • İnternet Reklamcılığı E-reklam, Bilişim Teknolojileri ve E-ticaret Şubesi.
 • Kartarı, A. (2013). Kültürlerarası İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kocadaş, B. (2004). “Kültür ve Medya”, Journal of Human Sciences, 1(1).
 • Lodziak, C. (2003). Kapitalizm ve Kültür. İstanbul: Çitlembik Yayınları.
 • Serttaş E. A. (2009). Reklam, Temel Kavramlar, Temel Bilgiler ve Örnekler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özcan, A. & Çakır S. G. (2015). “Küreselleşmenin Kimliksiz Ketleri ve McDonald’s Kent Kültürü”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı:13, 238-256.
 • Saydan, R. & Kanıbir, H. (2007). “Global Pazarlamada Toplumsal Kültür Farklılıklarının Önemi (Çokuluslu Şirket Ve Yerel Kültür Örnekleri)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (29), s.74-89.
 • Smith, P. (2007). Kültürel Kuram. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Ritzer, G. (2011). Toplumun McDonaldlaştırılması. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Taylan, H. H. & Arklan, Ü. (2015). “Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: X, Sayı: 1, s. 85-97.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem Delal

Yayımlanma Tarihi 18 Mart 2019
Gönderilme Tarihi 5 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Delal, Ö. (2019). Youtube Reklamları Üzerinden McDonald’s Reklamlarının Kültürlere Göre Farklılaşması. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 65-86.