Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tüketimin Helal Olanı, Helal’in Tüketimi

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 103 - 117, 18.10.2019

Öz

Günümüzde dini değerler dahil birçok şey tüketimin bir konusu haline gelmiştir. İlk bakışta farkına varılmasa bile, insanları tüketmeye iten motivasyonların kaynağı din olabilmektedir. Öyle ki bu motivasyonlar tutuma dönüşerek, davranışı ve davranışı oluşturan niyetin temeli olurlar. “Helal” kavramı, Müslüman toplumlar açısından temel olarak ele alınır. Helal dairesi içerisinde olan her şey, İslam dinince serbesttir. İnsanların inanç yapısı ile ilgili olan bu yönelim, tüketici davranışını yönlendirme amacına da hizmet eder. Bir pazarlama argümanı haline gelen helal kavramı, içerisinde yaşadığımız dünyanın temel dinamiklerine çoğu zaman adapte olabilmektedir. Ancak bu adaptasyon kavramın anlamsal niteliğini etkilemeye ve değiştirmeye başlamıştır. Bu etki ve değişim, tüketim kültürü ve ona bağlı tüketici zihniyeti içerisinde açık bir şekilde ortaya çıkarılabilir. Konu ile alakalı bir giriş niteliği taşıyan bu çalışmanın temel amacı, tüketim kültürü yoluyla anlamından uzaklaştırılan helal kavramını, İslam perspektifi ve İslami tüketim alanları vasıtasıyla derinlemesine irdelemektir.

Kaynakça

 • Adnan, A. A. (2013). Theoretical framework for Islamic marketing: do we need a new paradigm?. International Journal of Business and Social Science, 4(7).
 • Adorno, T. W. (2011). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, Çeviri: Nihat Ülner. Mustafa Tüzel, Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Al–Attas, S. M. N. (2014). Prolegomena To The Metaphysics Of Islam. Penerbit UTM Press.
 • Baudrillard, J. (2010). Tüketim toplumu: Söylenceleri yapıları. Ayrıntı.
 • Bocock R. (2014). Tüketim.- Çev: İrem Kutluk, Ankara: Dost kitabevi.
 • Haque, A., Sarwar, A., Yasmin, F., Tarofder, A. K., & Hossain, M. A. (2015). Non-Muslim consumers’ perception toward purchasing halal food products in Malaysia. Journal of Islamic Marketing, 6(1), 133-147.
 • Ismail, M. S. I. B., & Alias, N. B. (2016). Islamic Brand: A Conceptual Definition of Brand from Islamic Perspective. Journal of Islamic Studies, 4(2), 59-71.
 • Jafari, A., & Süerdem, A. (2012). An analysis of material consumption culture in the Muslim world. Marketing Theory, 12(1), 61-79.
 • Köroğlu, C. Z. (2012). Tüketim kültürü ve din. Gümüşhane Üniversitesi.
 • Mannan, M.A (1973). İslam Ekonomisi, Teori ve Pratik (Çeviren: Bahri Zengin) İstanbul: Fikir Yayınları.
 • Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50(4), 370.
 • Odabaşı, Y. (2017). Tüketim Kültürü, Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma, Aura yayınları, İstanbul.
 • Odabaşı, Y. (Ed.). (2013). Pazarlama iletişimi. Anadolu Üniversitesi.
 • Othman, M. N., Hashim, A. H. (2010) Consumer perception and Behaivour towards Halal Food Consumption, 1st International Conference On Islamic Marketing And Branding (Icimb), Exploring Issues And Challenges, 29- 30 November 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Özdemir, H., Yaylı, A. (2014). Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 183-202.
 • Özer N.P. (2019). İdeoloji, İktidar, Medya, Söylem. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • ÖZTÜRK, A., Sima, N. A. R. T., & ALTUNIŞIK, R. (2016). Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(2).
 • Shafiq, A., Haque, A., Abdullah, K., and Jan, M. T. (2017). Beliefs about Islamic advertising: an exploratory study in Malaysia. Journal of Islamic Marketing, 8(3), 409-429.
 • Sombart, W. (1998). Aşk, lüks ve kapitalizm. Çev.: N. Aça, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 224s.
 • Şeriati A. (2004). Kapitalizm.- Çev:Yakup Arslan. Dünya Yayınları.
 • Tek Ö.B. ve Özgül E. (2005). Modern Pazarlama İlkeleri Uygulamalı Yönetimsel Yaklaşım, İzmir, Birleşik Matbaacılık.
 • Torlak, Ö. (2012). İslam ülkeleri arasında Helâl ürün pazarlama potansiyeli, problemleri ve çözüm önerileri. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-10.
 • Torlak, Ö. (2016). Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü. İnkılab Yayınları.
 • Wilson, J. A. (2014). The Halal Phemoneon; An Extension or New Paradigm, Social Business, 2014, Vol. 4, No. 3, pp. 255-271.
 • Wilson, J. A., & Liu, J. (2010). Shaping the halal into a brand?. Journal of Islamic Marketing, 1(2), 107-123.
 • Yazır, E. H. (2013). Kuran-ı Kerim Ve Açıklamalı Meali. İstanbul: Huzur Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Erkam YARAR>
Necmettin Erbakan University
0000-0002-0919-314X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 18 Ekim 2019
Kabul Tarihi 18 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yarar, A. E. (2019). Tüketimin Helal Olanı, Helal’in Tüketimi . Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi , 1 (2) , 103-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kritik/issue/49545/634522