Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Arabesk Kültürü Özelinde Orhan Gencebay’ın Rol Aldığı Rexona Reklamlarının İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 12, 27.04.2020

Öz

Arabesk kültürünün Türk toplumunda sahip olduğu belirgin bir imaj vardır. Özellikle bu akımın popüler olduğu dönemlerde oluşan ve kendini ifade etme şekli olarak nitelendirilebileceğimiz kendine has kodları vardır. Bu kodlar aracılığıyla arabesk kültürün oluşturduğu zihinsel ve anlamsal dünya ile bu kodların en bilinen taşıyıcısı olan Orhan Gencebay’ın rol aldığı Rexona reklamları anlamsal olarak uyuşmamaktadır. Bu uyuşmazlığın nedeni ve oluşan ikilem araştırmanın uygulama kısmında açıklanmıştır. Çalışmada Orhan Gencebay’ın rol aldığı “Duş Yetmez Rexona Kullan” temalı üç adet Rexona reklamı arabesk kültürün söylem dili ışığında, göstergebilim analizi yöntemi ile incelenmiştir. Ayrıca ikili karşıtlık (binary opposition) yöntemi ile üç reklam analiz edilmiş ve oluşan karşıtlıklar belirlenmiştir.

Kaynakça

 • AÇIKEL, Fethi (1996). “Kutsal Mazlumluğun” Psikopatolojisi. Toplum ve Bilim, Özel Sayı Psikanalize Bakmak. (Editör: Orhan Koçak). İstanbul: Birikim Yayıncılık. 153-198.
 • AMERICAN MARKETING ASSOCIATION DICTIONARY. https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx, Erişim: 04.08.2014.
 • ARMAN, Ayşe (2018). Ter Kokusuyla Mücadele Benim İçin Sosyal Görev. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/ter-kokusuyla-mucadele-benim-icin-sosyal-gorev-40844918, Erişim: 11.12.2018
 • BARTHES, Roland (1979). Gösterge Bilim İlkeleri, (Çev: Berke Vardar ve Mehmet Rıfat), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • BARTHES, Roland (2014). Çağdaş Söylenler, (Çev. Tahsin Yücel), (4. Baskı), İstanbul: Metis Yayınları.
 • BERGER, Arthur Asa (1993). Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, (Çev: Murat Barkan vd.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • BELCH, George E., BELCH, Michael A. (2018). Advertising & Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. New York: McGraw-Hill.
 • BİREKUL, Mehmet (2015). Popüler Kültür ve Müzikte Anlamın Kaybı, Akademik İncelemeler Dergisi, 10 (1), 155-180.
 • DÖNMEZ, MUSTAN Banu (2011). Katharsis Fenomeninin Arabesk Özelindeki Görünümü. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt: 8 (Sayı 2). 228-249.
 • GÜNGÖR, Nazife (1993). Arabesk, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk Müzik. (2. Baskı). Ankara: Bilgi Yayınları.
 • FISKE, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş,(Çev: Süleyman İrvan), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • FTHRC Tv (16.05.2018). Rexona-Orhan Gencebay Metrobüs Reklamı 2018 https://www.youtube.com/watch?v=91kHPM1Gk20
 • İLYASOĞLU, Evin (2009). Zaman İçinde Müzik. (9. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • MORIARTY, Sandra, MITCHELL, Nancy, WELLS, William (2012). Advertising & IMC, Principles & Practice. New Jersey: Prentice Hall.
 • ÖZER, Nuri Paşa ve YARAR, Ali Erkam (2018). Toplumsal Rehabilitasyon ve Hanzo Filmi, Atatürk İletişim Dergisi, 16 (1), 31-50.
 • ÖZBEK, Meral (2013). Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski. (11. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • PEKMAN, Cem (2004). Türk Sinemasında Müzik: Bir Tarihçe Denemesi. (Derleyenler: Cem Pekman-Barış Kılıçbay). Görüntünün Müziği, Müziğin Görüntüsü. İstanbul: Pan Yayıncılık. 23-51.
 • RIFAT, Mehmet (2009). Göstergebilimin ABC’si, (3. Baskı), İstanbul: Say Yayınları.
 • SAY, Ahmet (2005). Müzik Ansiklopedisi. (Cilt 1). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • SAUSSURE, Ferdinand. de (1998). Genel Dilbilim Dersleri, (Çev. Berke Vardar), İstanbul: Multilingual.
 • SULLIVAN, Luke ve BENNETT, Sam (2015). Satan Reklam Yaratmak. İstanbul: MediaCat.
 • VOIGHT, Joan (2000). The Consumer Rebellion. https://www.adweek.com/brand-marketing/adweek-2000-consumer-rebellion-35804/, Erişim: 10.06.2019.
 • YARAR, Ali Erkam (2018). Ürün İmajı, (Editöür: Nejat Özüpek), İmaj ve Türleri İmaja Dair Her Şey, Konya: Eğitim Yayınevi, 25-44.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuri Paşa ÖZER> (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9743-2878
Türkiye


A. Mücahid ZENGİN>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1976-2748
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2020
Kabul Tarihi 27 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özer, N. P. & Zengin, A. M. (2020). Arabesk Kültürü Özelinde Orhan Gencebay’ın Rol Aldığı Rexona Reklamlarının İncelenmesi . Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi , 2 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kritik/issue/53937/688918