Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Medyada Sansasyonellik Bağlamında Magazin Haberciliği

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 69 - 92, 05.07.2022
https://doi.org/10.53281/kritik.1113648

Öz

Magazin haberciliği, mevcut söylem biçimleriyle güçlü bir etki uyandıran habercilik alanı olarak değerlendirilebilir. Nitekim bu habercilik alanında betimleyici ifadelerle ve drama öğeleriyle haber sunumu inşa edilmektedir. Sansasyonellik faktörü bu noktada devreye girmektedir ve magazin haberlerinin ilgi çekici ve merak uyandırıcı olması amacıyla hareket edilmektedir. Yeni medya alanında internet teknolojisinin olanakları dikkate alındığında, sansasyonel öğelerin haber sunum biçimlerinde daha fazla yer bulabileceği söylenebilir. Dolayısıyla bu çalışmada sansasyonelliğin internet medyasındaki magazin haberlerine nasıl yansıdığını ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda öncelikle kavramsal çerçeve oluşturulmaktadır ve daha sonra söylem analiziyle iki ayrı magazin haber sitesinin verileri incelenmektedir. Tematik ve şematik yapı bağlamında uygulanan haber çözümlemelerinde altı ayrı kategori üzerinden sansasyonelliğin görünürlüğü tartışılmaktadır. Sonuç olarak magazin haberlerinin yeni medya alanında sansasyonel öğelerden etkin bir biçimde yararlandığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Adams, W. (1978). Local Public Affairs Vontent on TV News. Journalism Quarterly, (55): 690–695.
 • Akgün, M. (2011). 12 Eylül Askeri Darbe Sonrası Gazetelerdeki Magazinleşme Eğilimi: Cumhuriyet Gazetesi Örneği.. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Alexa (2021). Top Sites in Turkey. https://www.alexa.com/topsites/countries/TR Erişim tarihi: 11.03.2022.
 • Ayhan, B. ve Demir, Y. (2020). Toplumsal Gerçeklikten Kaçış: Covid-19 Sürecinde İnternet Magazin Haberlerinin Gündemi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(4): 1567-1590.
 • Bal, E. (2011). Televizyon Haberciliğinde Magazinleşme Olgusu: TRT, NTV ve Show TV Örneği. Erciyes İletişim Dergisi, 1(4): 119-138.
 • Bastos, M. (2016). Digital Journalism and Tabloid Journalism. Forthcoming in Routledge Companion to Digital Journalism Studies. Research Gate. (16).
 • Cereci, S. (1992). Yazıyor Yazmıyor. Şule Yayınları: İstanbul.
 • Connell, I. (1998). Mistaken Identities: Tabloid and Broadsheet News Discourse. The Public, 5(3): 11-31.
 • Çaplı, B. (2002). Medya ve Etik. İmge Kitabevi: İstanbul.
 • Çetinkaya, A. (2020). Magazin Haberciliğinin Yeni Platformu: Instagram. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(1): 104-132.
 • Dağtaş, E. (2006). Türkiye’de Magazin Basını. Ütopya Yayınevi: Ankara.
 • Dhir, S. (2019). Bachelor of Arts (Honors) in Journalism Mass Communication. Odisha State Open University, Sambalpur.
 • Ekin, V. (2010). Tüketim Toplumu, Hedonizm ve Araç Olarak Yazılı Basın. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Ergül, H. (2000). Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Franklin, B. (1997). Newszak and News Media. Arnold Publish: London.
 • Frye, W. (2005). A Qualitative Analysis of Sensationalism in Media. School of Journalism, West Virginia University.
 • Grabe, M. E., Lang, A. and Zhao, X. (2003). News, Content and Form. Implications for Memory and Audience Evaluations. Communication Research, 30(4): 387-413.
 • Güzel, M. (2007). Televizyon Haberciliğinde Magazinleşme. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Hürriyet Kelebek (2022). Magazin Haberleri. https://www.hurriyet.com.tr/kelebek-magazin/ Erişim tarihi: 15.03.2022
 • Karaduman, S. (2017). Eleştirel Söylem Çözümlemesinin Eleştirel Haber Araştırmalarına Katkısı ve Sunduğu Perspektif. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4(2): 31-46.
 • Khan, M. M., Ali, R. S., Faisal, M. and Mithani H. F. (2016). Today's News is Tomorrow's History: Impact of Yellow Journalism, Tabloids and Paparazzi on the Future of Journalism and Future History of Pakistan. Journal of Mass Communication, (14): 161-175.
 • Kuyucu, M. (2015). Türkiye’de İnternette Faaliyet Gösteren Magazin Sitelerinin Özellikleri. International Trends and Issues in Communication Media Conference.
 • Murdock, G. (1992). Media Cultures: Reappraising Transnational Media: Citizens, Consumers and Public Culture. Routledge: London.
 • Ngange, K. L. and Elempia, F. D. (2019). Sensationalism in Journalism Practice: Analysis of Private and Public Print Media Coverage of Crisis Situations in Cameroon. Mass Communicat Journalism, 9(2): 1-7.
 • Özer, Ö. (2001). Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri. Literatürk Yayınevi: Konya.
 • Pavlik, J. (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik. (Çev.: Müge Demir ve Berrin Kalsın). Phoenix Yayın: Ankara.
 • Popovic, V. and Popovic, P. (2014). The Twenty-First Century, the Reign of Tabloid Journalism. Procedia Social and Behavioral Sciences, (163): 12-18.
 • Sabah Günaydın (2022). Magazin Haberleri. https://www.sabah.com.tr/magazin-haberleri Erişim tarihi: 15.03.2022
 • Scholten, O. (1997). De Duivelse Details Van Crisiscommunicatie. Comma, 12(97): 11-15.
 • Soygüder, Ş. (2003). Eyvah Paparazzi. Om Yayınları: İstanbul.
 • Sparks, C. (1988). The Popular Press and Political Democracy. Media, Culture and Society, (10): 209-223.
 • Stephens, M. (2007). A History of News. Oxford University Press: New York.
 • Şahin, A. (2019). Magazin Haberciliğinde Muhabir Haber Kaynağı İlişkisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Taylan, A. ve Ünal, R. (2017). Ana Akım Medyada Sansasyonel Habercilik: Sağlık İletişimi Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, (14): 27-44.
 • Topçuoğlu, N.(1996). Basında Reklam ve Tüketim Olgusu. Vadi Yayınları: Konya.
 • Turner, G. (1999). Tabloidization, Journalism and The Possibility of Critique. International Journal of Cultural Studies, 2(1): 59-76.
 • Udeze, S. E. and Uzuegbunam, C. E. (2013). Sensationalism in the Media: The Right to Sell or the Right to Tell? Journal of Communication and Media Research, 5(1): 69-78.
 • Uzel, G. (2008). Magazin Basınında Anne İmgesi ve Annelik: Kelebek Magazin Eki Üzerine Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Van Dijk, T. (2003). Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım. (Çev., Nurcan Ateş). Su Yayınları: İstanbul.
 • Wang, T. L. and Cohen, A. (2009). Factors Affecting Viewers’ Perceptions of Sensationalism in Television News: A Survey Study in Taiwan. Issues and Studies, (45): 125-157.
 • Yüksel, E. ve Gürcan, H. İ. (2001). Habercinin El Rehberi Soru ve Örneklerle Haber Toplama ve Yazma Kural ve Teknikleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir

Tabloid Journalism in The Context of Sensationalism in New Media

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 69 - 92, 05.07.2022
https://doi.org/10.53281/kritik.1113648

Öz

Tabloid journalism can be considered as a field of journalism that has a strong impact with its current forms of discourse. As a matter of fact, in this field of journalism, news is presented through descriptive expressions and drama elements. The sensationalism factor appears at this point, and it is aimed to make tabloid news interesting and intriguing. When the possibilities of internet technology in the field of new media are considered, it can be claimed that sensational elements can be included more in news presentation styles. Therefore, in this study, it was aimed to reveal how sensationalism is reflected in tabloid news in the internet media. Accordingly, first of all, a conceptual framework was created, and then the data of two different tabloid news sites were examined with discourse analysis. In the news analyses conducted in the context of thematic and schematic structure, the visibility of sensationalism was discussed under six different categories. Consequently, it was found that tabloid news made use of sensational elements in the field of new media.

Kaynakça

 • Adams, W. (1978). Local Public Affairs Vontent on TV News. Journalism Quarterly, (55): 690–695.
 • Akgün, M. (2011). 12 Eylül Askeri Darbe Sonrası Gazetelerdeki Magazinleşme Eğilimi: Cumhuriyet Gazetesi Örneği.. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Alexa (2021). Top Sites in Turkey. https://www.alexa.com/topsites/countries/TR Erişim tarihi: 11.03.2022.
 • Ayhan, B. ve Demir, Y. (2020). Toplumsal Gerçeklikten Kaçış: Covid-19 Sürecinde İnternet Magazin Haberlerinin Gündemi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(4): 1567-1590.
 • Bal, E. (2011). Televizyon Haberciliğinde Magazinleşme Olgusu: TRT, NTV ve Show TV Örneği. Erciyes İletişim Dergisi, 1(4): 119-138.
 • Bastos, M. (2016). Digital Journalism and Tabloid Journalism. Forthcoming in Routledge Companion to Digital Journalism Studies. Research Gate. (16).
 • Cereci, S. (1992). Yazıyor Yazmıyor. Şule Yayınları: İstanbul.
 • Connell, I. (1998). Mistaken Identities: Tabloid and Broadsheet News Discourse. The Public, 5(3): 11-31.
 • Çaplı, B. (2002). Medya ve Etik. İmge Kitabevi: İstanbul.
 • Çetinkaya, A. (2020). Magazin Haberciliğinin Yeni Platformu: Instagram. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(1): 104-132.
 • Dağtaş, E. (2006). Türkiye’de Magazin Basını. Ütopya Yayınevi: Ankara.
 • Dhir, S. (2019). Bachelor of Arts (Honors) in Journalism Mass Communication. Odisha State Open University, Sambalpur.
 • Ekin, V. (2010). Tüketim Toplumu, Hedonizm ve Araç Olarak Yazılı Basın. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Ergül, H. (2000). Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Franklin, B. (1997). Newszak and News Media. Arnold Publish: London.
 • Frye, W. (2005). A Qualitative Analysis of Sensationalism in Media. School of Journalism, West Virginia University.
 • Grabe, M. E., Lang, A. and Zhao, X. (2003). News, Content and Form. Implications for Memory and Audience Evaluations. Communication Research, 30(4): 387-413.
 • Güzel, M. (2007). Televizyon Haberciliğinde Magazinleşme. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Hürriyet Kelebek (2022). Magazin Haberleri. https://www.hurriyet.com.tr/kelebek-magazin/ Erişim tarihi: 15.03.2022
 • Karaduman, S. (2017). Eleştirel Söylem Çözümlemesinin Eleştirel Haber Araştırmalarına Katkısı ve Sunduğu Perspektif. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4(2): 31-46.
 • Khan, M. M., Ali, R. S., Faisal, M. and Mithani H. F. (2016). Today's News is Tomorrow's History: Impact of Yellow Journalism, Tabloids and Paparazzi on the Future of Journalism and Future History of Pakistan. Journal of Mass Communication, (14): 161-175.
 • Kuyucu, M. (2015). Türkiye’de İnternette Faaliyet Gösteren Magazin Sitelerinin Özellikleri. International Trends and Issues in Communication Media Conference.
 • Murdock, G. (1992). Media Cultures: Reappraising Transnational Media: Citizens, Consumers and Public Culture. Routledge: London.
 • Ngange, K. L. and Elempia, F. D. (2019). Sensationalism in Journalism Practice: Analysis of Private and Public Print Media Coverage of Crisis Situations in Cameroon. Mass Communicat Journalism, 9(2): 1-7.
 • Özer, Ö. (2001). Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri. Literatürk Yayınevi: Konya.
 • Pavlik, J. (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik. (Çev.: Müge Demir ve Berrin Kalsın). Phoenix Yayın: Ankara.
 • Popovic, V. and Popovic, P. (2014). The Twenty-First Century, the Reign of Tabloid Journalism. Procedia Social and Behavioral Sciences, (163): 12-18.
 • Sabah Günaydın (2022). Magazin Haberleri. https://www.sabah.com.tr/magazin-haberleri Erişim tarihi: 15.03.2022
 • Scholten, O. (1997). De Duivelse Details Van Crisiscommunicatie. Comma, 12(97): 11-15.
 • Soygüder, Ş. (2003). Eyvah Paparazzi. Om Yayınları: İstanbul.
 • Sparks, C. (1988). The Popular Press and Political Democracy. Media, Culture and Society, (10): 209-223.
 • Stephens, M. (2007). A History of News. Oxford University Press: New York.
 • Şahin, A. (2019). Magazin Haberciliğinde Muhabir Haber Kaynağı İlişkisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Taylan, A. ve Ünal, R. (2017). Ana Akım Medyada Sansasyonel Habercilik: Sağlık İletişimi Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, (14): 27-44.
 • Topçuoğlu, N.(1996). Basında Reklam ve Tüketim Olgusu. Vadi Yayınları: Konya.
 • Turner, G. (1999). Tabloidization, Journalism and The Possibility of Critique. International Journal of Cultural Studies, 2(1): 59-76.
 • Udeze, S. E. and Uzuegbunam, C. E. (2013). Sensationalism in the Media: The Right to Sell or the Right to Tell? Journal of Communication and Media Research, 5(1): 69-78.
 • Uzel, G. (2008). Magazin Basınında Anne İmgesi ve Annelik: Kelebek Magazin Eki Üzerine Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Van Dijk, T. (2003). Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım. (Çev., Nurcan Ateş). Su Yayınları: İstanbul.
 • Wang, T. L. and Cohen, A. (2009). Factors Affecting Viewers’ Perceptions of Sensationalism in Television News: A Survey Study in Taiwan. Issues and Studies, (45): 125-157.
 • Yüksel, E. ve Gürcan, H. İ. (2001). Habercinin El Rehberi Soru ve Örneklerle Haber Toplama ve Yazma Kural ve Teknikleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan YÜKSEL
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4560-6685
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 7 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 31 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yüksel, H. (2022). Tabloid Journalism in The Context of Sensationalism in New Media . Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi , 4 (1) , 69-92 . DOI: 10.53281/kritik.1113648