Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt: 14 Sayı: 27, 679 - 692, 31.12.2022
https://doi.org/10.38155/ksbd.1171838

Öz

Bu çalışmada amaç, tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin beyin göçüne yönelik tutumlarını belirlemek ve bir takım demografik değişkenlere göre farklılıkları incelemektir. Beyin göçü veren ülkeler, birçok yönden zarar görmektedir. Özellikle hızla gelişen teknoloji, bilginin hızı, nitelikli personele olan ihtiyaç gibi faktörlerde göz önünde bulundurulduğunda ülkelerin bu konuya daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Çalışmanın evrenini 2021-2022 bahar dönemi Cumhuriyet Üniversitesi tıp fakültesinde eğitim gören 1504 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise gönüllü olarak katılım sağlayan 206 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler online olarak toplanmış ve kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Demografik değişkenler arasındaki farklılıkları ortaya koymak için ikili karşılaştırmalarda t-testi, üç ve daha fazla değişkenin karşılaştırılması için ise ANOVA testi uygulanmıştır. Tıp öğrencilerinin beyin göçüne eğilimlerinde itici faktörlerin, çekici faktörlere göre daha etkili olduğu görülmüştür. Cinsiyet, yaş, ailenin gelir düzeyi ve ailenin yaşadığı bölgeye göre tıp öğrencilerinin beyin göçüne yönelik algılarının değişmediği görülmüştür. Öğrencilerin sınıfı, yabancı dil düzeyi, kırsal alanda çalışma isteği, sağlık sistemine bakış açısı ve toplumun hekimlere bakış açısı gibi faktörlere göre beyin göçü algısının değiştiği görülmüştür. Çalışmada temel sonuç olarak tıp öğrencilere beyin göçüne ciddi şekilde eğilimliler ve bunun temelinde ülkedeki sorunlar, yetersizlikler vb. onları hoşnut etmeyen hallerin mevcut olmasından dolayı kaynaklandığı görülmüştür. Beyin göçüne neden olan faktörlerin genel itibariyle itici faktörler olduğu görülmüştür.

Destekleyen Kurum

yok

Proje Numarası

yok

Teşekkür

YOK

Kaynakça

 • Adovor, E., Czaika, M., Docquier, F. ve Moullan, Y. (2021). Medical brain drain: How many, where and why?, Journal of Health Economics, 76, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2020.102409.
 • Aluttis, C., Bishaw, T. ve Frank MW. (2014). The workforce for health in a globalized context- global shortages and international migration. Glob Health Action, 7, 1-7.
 • Bimal, M. K. ve Kaur, R., (2016). Factors intend to brain drain among staff nurses. International Journal of Advances in Nursing Management, 4(4), 327-330.
 • Binde, J., Sampson, F., Demarais, L., Plouin, J., Campos, L. ve Fajolles, D. (2005). Towards Knowledge Societies, (Unesco World Report 2005). Paris: UNESCO Publising. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141843. (Erişim Adresi: 11 Mart 2022).
 • Bryman, A. ve Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows. New York: Routledge.
 • Buchan, J. ve Dovlo, D. (2004). International Recruitment of Health Workers to the UK: A Report for DFID. DFID Health Systems Resource Centre Final Report, http://www.dfidhealthrc.org/publications/country_information/int-rec-main.pdf. (Erişim Adresi: 16 Mart 2022).
 • Demiray, A., İlaslan, N. ve Açıl, A. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin beyin göçüne yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 17(2), 632-641. doi:10.14687/jhs.v17i2.5956.
 • Eser, K. ve Gökmen, Ç. E. (2009). Beşeri sermayenin ekonomik gelişme üzerindeki etkileri: dünya deneyimi ve Türkiye üzerine gözlemler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(2), 41-56.
 • Faggian, A., McCann, P. ve Sheppard, S. (2007). Human capital, higher education and graduate migration: An analysis of Scottish and Welsh students. Urban Studies, 44(13), 2511-2528.
 • GHW. (2005). The global health worker crisis: Global Health Watch 2005-2006. An alternative world health report, Zed Books, , 2005; p. 119-134, www.ghwathc.org/2005report.
 • Goštautaitė, B., Bučiūnienė, I., Milašauskienė, Ž., Bareikis, K., Bertašiūtė, E. ve Mikelionienė, G. (2018). Migration intentions of Lithuanian physicians, nurses, residents and medical students. Health Policy, 122(10), 1126-1131.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Felsefe-Yöntem Analiz. Seçkin Yayıncılık/ Sosyal Bilimler. Birinci Baskı.
 • Halıcı, E. (2005). Sürdürülebilir gelişme, bilişim ve beyin göçü. İstanbul Organizasyon (Ed.), 8-11 Aralık 2005 Uluslararası Göç Sempozyumu Bildiriler içinde (s.257-260).
 • Karagöz, Y. (2019). SPSS AMOS META Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Nobel Yayıncılık. Ankara.
 • Kirigia, J.M., Gbary, A.R., Muthuri, L.K., Nyoni, J. ve Seddoh A. (2006). The cost of health professionals’ brain drain in Kenya. BMC Health Serv Res. 6, 1-10.
 • Kizito, S., Mukunya, D., Nakitende, J., Nambasa, S., Nampogo, A. ve Kalyesubula, R. (2015). Career intentions of final year medical students in Uganda after graduating: The burden of brain drain career choice, professional education and development. BMC Med Educ. 15, 1-7.
 • Kodrzycki, Y. K. (2001). Migration of recent college graduates: Evidence from the national longitudinal survey of youth. New England Economic Review, 1(1), 13-34.
 • Lin, N. (2008). A network theory of social capital. The Handbook Of Social Capital, 50(1), 69-84.
 • Öncü, E., Selvi, H., Vayisoğlu, S.K. ve Ceyhan, H. (2018). Hemşirelik öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Cukurova Med J, 43(1), 207-215.
 • Pawlak, M.A. (2004). Money is not the major factor. Response to J. Burgermeister. Exodus of polish doctors could threaten health system. British Medical Journal, 1280.
 • Solak, M. (2014). Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Raporu. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/insan gucu.pdf. (Erişim Adresi: 21 Mart 2022).
 • Spilimbergo, A. (2009). Democracy and foreign education. American Economic Review, 99(1), 528- 543.
 • Şenay, G. (2008). Uluslararası göç ve kalkınma tartışmaları: Beyin göçü üzerine bir inceleme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63, 65-82.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Tansel, A. Güngör, N.D. (2004). Türkiye’deki yurt dışına beyin göçü ampirik bir uygulama. ERC Working Paper in Economic, 6,1-10.
 • TTB (2020). Türk Tabipler Birliği. https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=dfc80e3a-0f5a-11ea-934f-8246d66163ca. (Erişim Tarihi: 27.05.2022).
 • Türk Tıp Öğrencileri Birliği Görüş Bildirisi (2020). Türkiye’deki Beyin Göçü Sorunu. file:///D:/2022%20makalel/1-SER-en%20aaz%203%20defa%20kontrol%20et%20sonra%20g%C3%B6nder/9-Beyin%20g%C3%B6%C3%A7%20alg%C4%B1s%C4%B1%20t%C4%B1p%20fak%C3%BCltesi/k1.pdf. (Erişim Tarihi: 27.05.2022).
 • Türker, M. T. (2009). İçsel büyüme teorilerinde içsel büyümenin kaynağı ve uluslararası ticaret olgusuyla ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(25), 87-94.
 • WHO. (2006). World Health Organization. The World Health Report 2006: Working together for health.; http://www.who.int/whr/2006/whr06_en.pdf. (Erişim Tarihi: 27.05.2022).
 • Wiskow, C. (2006). Health worker migration flows in Europe: Overview and case studies in selected CEE countries – Romania, Czech Republic, Serbia and Croatia. International Labour Office, Sectoral Activities ProgrammeWorking Paper, WP.245.
 • Yıldırım, T. (2009). Sağlık çalışanları ve uluslararası göç: göç nedenleri üzerine bir inceleme. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuas, 62(3), 87-94.

Evaluation of Attitudes of Medical Faculty Students Towards Brain Drain

Yıl 2022, Cilt: 14 Sayı: 27, 679 - 692, 31.12.2022
https://doi.org/10.38155/ksbd.1171838

Öz

The aim of this study is to determine the attitudes of medical students towards brain drain and to examine the differences according to some demographic variables. Countries that give brain drain are damaged in many ways. Especially when factors such as rapidly developing technology, speed of information and need for qualified personnel are taken into consideration, countries should pay more attention to this issue. The population of the study consists of 1504 students studying at the Faculty of Medicine of Cumhuriyet University in the spring term of 2021-2022. The sample of the study consists of 206 students who participated voluntarily. The data were collected online and the convenience sampling method was used. To reveal the differences between demographic variables, t-test was used for pairwise comparisons, and ANOVA test was used to compare three or more variables. It has been observed that push factors are more effective than pull factors in the tendency of medical students to brain drain. It was observed that the perceptions of medical students towards brain drain did not change according to gender, age, income level of the family and the region where the family lived. It has been observed that the perception of brain drain changes according to factors such as students' class, foreign language level, desire to work in rural areas, view of the health system and society's view of physicians. As the main result of the study, medical students are seriously prone to brain drain, and on the basis of this, the problems, inadequacies, etc. in the country. It has been seen that it is due to the presence of situations that do not please them. It has been observed that the factors causing brain drain are generally pushing factors.

Proje Numarası

yok

Kaynakça

 • Adovor, E., Czaika, M., Docquier, F. ve Moullan, Y. (2021). Medical brain drain: How many, where and why?, Journal of Health Economics, 76, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2020.102409.
 • Aluttis, C., Bishaw, T. ve Frank MW. (2014). The workforce for health in a globalized context- global shortages and international migration. Glob Health Action, 7, 1-7.
 • Bimal, M. K. ve Kaur, R., (2016). Factors intend to brain drain among staff nurses. International Journal of Advances in Nursing Management, 4(4), 327-330.
 • Binde, J., Sampson, F., Demarais, L., Plouin, J., Campos, L. ve Fajolles, D. (2005). Towards Knowledge Societies, (Unesco World Report 2005). Paris: UNESCO Publising. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141843. (Erişim Adresi: 11 Mart 2022).
 • Bryman, A. ve Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows. New York: Routledge.
 • Buchan, J. ve Dovlo, D. (2004). International Recruitment of Health Workers to the UK: A Report for DFID. DFID Health Systems Resource Centre Final Report, http://www.dfidhealthrc.org/publications/country_information/int-rec-main.pdf. (Erişim Adresi: 16 Mart 2022).
 • Demiray, A., İlaslan, N. ve Açıl, A. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin beyin göçüne yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 17(2), 632-641. doi:10.14687/jhs.v17i2.5956.
 • Eser, K. ve Gökmen, Ç. E. (2009). Beşeri sermayenin ekonomik gelişme üzerindeki etkileri: dünya deneyimi ve Türkiye üzerine gözlemler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(2), 41-56.
 • Faggian, A., McCann, P. ve Sheppard, S. (2007). Human capital, higher education and graduate migration: An analysis of Scottish and Welsh students. Urban Studies, 44(13), 2511-2528.
 • GHW. (2005). The global health worker crisis: Global Health Watch 2005-2006. An alternative world health report, Zed Books, , 2005; p. 119-134, www.ghwathc.org/2005report.
 • Goštautaitė, B., Bučiūnienė, I., Milašauskienė, Ž., Bareikis, K., Bertašiūtė, E. ve Mikelionienė, G. (2018). Migration intentions of Lithuanian physicians, nurses, residents and medical students. Health Policy, 122(10), 1126-1131.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Felsefe-Yöntem Analiz. Seçkin Yayıncılık/ Sosyal Bilimler. Birinci Baskı.
 • Halıcı, E. (2005). Sürdürülebilir gelişme, bilişim ve beyin göçü. İstanbul Organizasyon (Ed.), 8-11 Aralık 2005 Uluslararası Göç Sempozyumu Bildiriler içinde (s.257-260).
 • Karagöz, Y. (2019). SPSS AMOS META Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Nobel Yayıncılık. Ankara.
 • Kirigia, J.M., Gbary, A.R., Muthuri, L.K., Nyoni, J. ve Seddoh A. (2006). The cost of health professionals’ brain drain in Kenya. BMC Health Serv Res. 6, 1-10.
 • Kizito, S., Mukunya, D., Nakitende, J., Nambasa, S., Nampogo, A. ve Kalyesubula, R. (2015). Career intentions of final year medical students in Uganda after graduating: The burden of brain drain career choice, professional education and development. BMC Med Educ. 15, 1-7.
 • Kodrzycki, Y. K. (2001). Migration of recent college graduates: Evidence from the national longitudinal survey of youth. New England Economic Review, 1(1), 13-34.
 • Lin, N. (2008). A network theory of social capital. The Handbook Of Social Capital, 50(1), 69-84.
 • Öncü, E., Selvi, H., Vayisoğlu, S.K. ve Ceyhan, H. (2018). Hemşirelik öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Cukurova Med J, 43(1), 207-215.
 • Pawlak, M.A. (2004). Money is not the major factor. Response to J. Burgermeister. Exodus of polish doctors could threaten health system. British Medical Journal, 1280.
 • Solak, M. (2014). Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Raporu. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/insan gucu.pdf. (Erişim Adresi: 21 Mart 2022).
 • Spilimbergo, A. (2009). Democracy and foreign education. American Economic Review, 99(1), 528- 543.
 • Şenay, G. (2008). Uluslararası göç ve kalkınma tartışmaları: Beyin göçü üzerine bir inceleme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63, 65-82.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Tansel, A. Güngör, N.D. (2004). Türkiye’deki yurt dışına beyin göçü ampirik bir uygulama. ERC Working Paper in Economic, 6,1-10.
 • TTB (2020). Türk Tabipler Birliği. https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=dfc80e3a-0f5a-11ea-934f-8246d66163ca. (Erişim Tarihi: 27.05.2022).
 • Türk Tıp Öğrencileri Birliği Görüş Bildirisi (2020). Türkiye’deki Beyin Göçü Sorunu. file:///D:/2022%20makalel/1-SER-en%20aaz%203%20defa%20kontrol%20et%20sonra%20g%C3%B6nder/9-Beyin%20g%C3%B6%C3%A7%20alg%C4%B1s%C4%B1%20t%C4%B1p%20fak%C3%BCltesi/k1.pdf. (Erişim Tarihi: 27.05.2022).
 • Türker, M. T. (2009). İçsel büyüme teorilerinde içsel büyümenin kaynağı ve uluslararası ticaret olgusuyla ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(25), 87-94.
 • WHO. (2006). World Health Organization. The World Health Report 2006: Working together for health.; http://www.who.int/whr/2006/whr06_en.pdf. (Erişim Tarihi: 27.05.2022).
 • Wiskow, C. (2006). Health worker migration flows in Europe: Overview and case studies in selected CEE countries – Romania, Czech Republic, Serbia and Croatia. International Labour Office, Sectoral Activities ProgrammeWorking Paper, WP.245.
 • Yıldırım, T. (2009). Sağlık çalışanları ve uluslararası göç: göç nedenleri üzerine bir inceleme. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuas, 62(3), 87-94.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Filiz 0000-0002-7445-5361

Mustafa Burak Karagöz 0000-0002-6067-9700

Naim Karagöz 0000-0002-6456-1128

Proje Numarası yok
Erken Görünüm Tarihi 22 Ekim 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 6 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 14 Sayı: 27

Kaynak Göster

APA Filiz, M., Karagöz, M. B., & Karagöz, N. (2022). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 14(27), 679-692. https://doi.org/10.38155/ksbd.1171838