Yıl 2018, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 227 - 253 2018-12-31

Lise ve Dengi Okullarda Eğitim Gören Öğrencilerin Kur’an Tefsiri Kitaplarına İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma

Seyfullah PAK [1]


Araştırmanın amacı; lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilerin Kur’an tefsiri kitapları hakkında bilgilerinin olup olmadığı, tefsir kitaplarının anlaşılıp anlaşılmadığı, tefsirin gerekli olup olmadığı ve tefsirin hayata katkı sağlayıp sağlamadığı konularına ilişkin algılarının tespit edilmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler, ankete tabi tutularak aşağıdaki anket sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş merkez ilçelerindeki lise ve dengi okullarda eğitim gören 310 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemlerinden likert anket yöntemi kullanılmış, veriler likert tipi sorular hazırlanarak anket uygulanmıştır.

Bu araştırma sonunda, lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilerden Kur’an tefsiri hakkında bilgisi olduğunu ifade edenlerin oranı ile; Kur'an'ın, tefsir ile ilişkisi konusunda bilgisi olanların yüzdelik oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Öğrencilerin çoğu tefsir kitaplarını iyi anlayamadığını ifade etmişken birçoğu da tefsir okumanın gerekli olduğunu ve tefsir okumanın günlük hayata katkı sağlayacağını düşünmektedirler.

tefsir algısı, anlama düzeyi, öğrenci görüşleri, Tefsir;
  • Dumlu, Ömer. Toplumun Kur' an-Meal-Tefsir Algısı, Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru, Tefsir ve Toplum. İstanbul: Ensar Yayınları, 2012.
  • Çetin, Abdurrahman. "Kur’an’ı Anlamanın Önemi ve Bu Konuda-ki Çalışmalar". Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 9/ 9, (2000):1-20.
  • Hoşgörür, Vural. "Bogardus, Guttman ve Likert Ölçekleri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10, (1997): 346-357
  • Koçyiğit, Hikmet. “Çağdaş Dönemde Müfessirin Halka Ulaşma Çabalarının Tefsire Etkisi”. Tefsir Araştırmaları Dergisi 1/1, (Nisan 2017): 47-72.
  • Öz, Ahmet. Kur'an'ı Anlamada Bağlam. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2016.
  • Öztürk, Mustafa. Meal Kültürümüz. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016.
  • Öztürk, Mustafa. İmam-Hatip Lisesi Programında Tefsir Dersi Öğretimiyle İlgili Tespitler ve Teklifler, 100. Yılında İmam Hatip liseleri. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2013.
  • Tezbaşaran, A. Ata. Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu. Mersin: e-kitap, 2008. 27 Haziran 2018 http://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu.
  • Turan, İbrahim – Şimşek, Ümit – Aslan, Hasan. “Eğitim Araştır-malarında Likert Ölçeği ve Likert-Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi”. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30, (2015): 186-203.
  • Yaşar, Metin. "İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Gü-venirlik Çalışması". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36/2 (Temmuz 2014): 59-75.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Araştırma Makaleleri / Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Seyfullah PAK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

ISNAD PAK, Seyfullah . "Lise ve Dengi Okullarda Eğitim Gören Öğrencilerin Kur’an Tefsiri Kitaplarına İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 32 (Aralık 2019): 227-253 .