Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği*

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1, 138 - 153, 26.04.2017

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim ikinci kademedeki(Ortaokul) öğrencilerin sportif faaliyetlere katılım düzeyi ve iletişim beceri düzeyi arasında bir ilişkinin olup olmadığını analiz etmektir. Ayrıca demografik özellikler itibariyle spora katılım ve iletişim beceri düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek ise araştırmamızın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 öğretim yılında Kilis merkez (Atatürk İlköğretim, Toki İlköğretim, Uluğcan İlköğretim) ve Elbeyli ilçesinde (Elbeyli İlköğretim, Karacaoğlan İlköğretim, Yenideğirmen İlköğretim) eğitim gören ilköğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Yapılan alan çalışmasına 329 6. Sınıf öğrencisi, 215 7. Sınıf öğrencisi ve 141 8. Sınıf öğrencisi katılmıştır. Buna göre analizlere konu olan toplam öğrenci sayısı 685’dir.Araştırmada uygulanan anket sorularına verilen yanıtlar bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen deneklere ait demografik özellikler sıklık (frekans) ve yüzde (%) olarak sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre ilköğretim ikinci kademedeki (ortaokul) öğrencilerin spor faaliyetlere katılımının daha üst seviyeye çıkarmadaki en büyük etkenin çevre ve aile faktörü olduğu tespit edilmiştir. Buna göre çocukların daha fazla sportif faaliyetlere katılabilmesi için ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmesi ve çocukların spor yapılabilecek alanlara rahatlıkla ulaşabilmelerinin sağlanması önem arz etmektedir.

Kaynakça

 • Aracı, H(1999); Okullarda Beden Eğitimi, Bağırgan Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Balcı S(1996); Danışma Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyine Etkisi, Doktora Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Berglund, E(2005); Eriksson, M. Westerlund, M; Communicative Skills In Relation To Gender, Childcare And Socioeconomic Status In 18-Month Old Children. Scandinavian Jornal Of Psychology.
 • Budak, S(2005); Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat, Ankara.
 • Büyüköztürk,Ş(2008); Bilimsel Araştırma Yöntemleri Pegem Akademi, Ankara.
 • Cunningham, M.R(1977); Personality And The Structure Of The Nonverbal Communication Of Emotion. Journal Of Personality.
 • Demirci,E(2002); İletişim Becerileri Eğitiminin Mesleki Eğitim Merkezi’ne Devam Eden Genç İşçilerin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Demirhan, G(1995); “Spor Eğitiminin Bireyin Gelişimindeki Yeri”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı 22,Ankara.
 • Dökmen Ü(2012); İletişim Çatışmaları ve Empati Sanatta Ve Günlük Yaşamda, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Erkal,M(1992); Sosyolojik Açıdan Spor, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Erkal, M(1991); Sosyoloji(Toplum ve Bilim), İstanbul.
 • Evlîyaoğlu, G(1984); İnsan ve Toplum İletişiminde Psikolojik Süreçleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Güven, O(1992); Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Spor Merkezi Yayını, Dizi 16, Ankara.
 • İşler, H(2012); Beden Eğitimi Ve Spor Bilgileri, Ol Kitap, İstanbul.
 • Korkut, F(2005); “Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Köknel, Ö(2005); İnsanı Anlamak, Altın Kitaplar, İstanbul.
 • Maletasta, C.Z. ve Izard, C.E. (1987); Emotion Communication Skills in Young, Middle, Aged, and Older Women, Psychologyand Aging.
 • Orkunoğlu, O(1985); Voleybol Antrenörünün El Kitabı, B.T.G.M., Voleybol Federasyonu Yayını, Ankara.
 • Siegel, C.M; Gregora, A. W(1985); “Communication Skills Of Elderly Adults”. J.Commun. Disord,.
 • Yavuzer, H(2012); Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocukluk Psiklojisi, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Yıldıran, İ(1996); Yetim, A; Şenel, Ö; “Farklı Cinsiyetteki Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri”, Bed. Eğt. Spor Bil. Der. I, 1.
 • Yüksel Ş, F(2004); Kişilerarası İlişkiler Ve İletişim Becerileri, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Yüksel Ş, F(1997); Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1, 138 - 153, 26.04.2017

Öz

Kaynakça

 • Aracı, H(1999); Okullarda Beden Eğitimi, Bağırgan Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Balcı S(1996); Danışma Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyine Etkisi, Doktora Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Berglund, E(2005); Eriksson, M. Westerlund, M; Communicative Skills In Relation To Gender, Childcare And Socioeconomic Status In 18-Month Old Children. Scandinavian Jornal Of Psychology.
 • Budak, S(2005); Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat, Ankara.
 • Büyüköztürk,Ş(2008); Bilimsel Araştırma Yöntemleri Pegem Akademi, Ankara.
 • Cunningham, M.R(1977); Personality And The Structure Of The Nonverbal Communication Of Emotion. Journal Of Personality.
 • Demirci,E(2002); İletişim Becerileri Eğitiminin Mesleki Eğitim Merkezi’ne Devam Eden Genç İşçilerin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Demirhan, G(1995); “Spor Eğitiminin Bireyin Gelişimindeki Yeri”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı 22,Ankara.
 • Dökmen Ü(2012); İletişim Çatışmaları ve Empati Sanatta Ve Günlük Yaşamda, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Erkal,M(1992); Sosyolojik Açıdan Spor, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Erkal, M(1991); Sosyoloji(Toplum ve Bilim), İstanbul.
 • Evlîyaoğlu, G(1984); İnsan ve Toplum İletişiminde Psikolojik Süreçleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Güven, O(1992); Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Spor Merkezi Yayını, Dizi 16, Ankara.
 • İşler, H(2012); Beden Eğitimi Ve Spor Bilgileri, Ol Kitap, İstanbul.
 • Korkut, F(2005); “Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Köknel, Ö(2005); İnsanı Anlamak, Altın Kitaplar, İstanbul.
 • Maletasta, C.Z. ve Izard, C.E. (1987); Emotion Communication Skills in Young, Middle, Aged, and Older Women, Psychologyand Aging.
 • Orkunoğlu, O(1985); Voleybol Antrenörünün El Kitabı, B.T.G.M., Voleybol Federasyonu Yayını, Ankara.
 • Siegel, C.M; Gregora, A. W(1985); “Communication Skills Of Elderly Adults”. J.Commun. Disord,.
 • Yavuzer, H(2012); Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocukluk Psiklojisi, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Yıldıran, İ(1996); Yetim, A; Şenel, Ö; “Farklı Cinsiyetteki Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri”, Bed. Eğt. Spor Bil. Der. I, 1.
 • Yüksel Ş, F(2004); Kişilerarası İlişkiler Ve İletişim Becerileri, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Yüksel Ş, F(1997); Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Eğitim
Yazarlar

Haydar İşler Bu kişi benim


Mehmet Dalkılıç>


Mehmet Çoban Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd309251, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, number = {1}, pages = {138 - 153}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği*}, key = {cite}, author = {İşler, Haydar and Dalkılıç, Mehmet and Çoban, Mehmet} }
APA İşler, H. , Dalkılıç, M. & Çoban, M. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği* . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (1) , 138-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/28910/309251
MLA İşler, H. , Dalkılıç, M. , Çoban, M. "Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği*" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2017 ): 138-153 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/28910/309251>
Chicago İşler, H. , Dalkılıç, M. , Çoban, M. "Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği*". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2017 ): 138-153
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği* AU - Haydarİşler, MehmetDalkılıç, MehmetÇoban Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 153 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği* %A Haydar İşler , Mehmet Dalkılıç , Mehmet Çoban %T Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği* %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD İşler, Haydar , Dalkılıç, Mehmet , Çoban, Mehmet . "Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği*". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 1 (Nisan 2017): 138-153 .
AMA İşler H. , Dalkılıç M. , Çoban M. Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği*. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 14(1): 138-153.
Vancouver İşler H. , Dalkılıç M. , Çoban M. Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği*. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 14(1): 138-153.
IEEE H. İşler , M. Dalkılıç ve M. Çoban , "Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği*", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 138-153, Nis. 2017

.