Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 625 - 651 2020-10-20

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Student Vıews On The Use Of Drama Method In 5th Grade Socıal Studıes Course

Feyzullah EZER [1] , Selda AKSÜT [2]


Araştırmanın amacı ortaokul beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinde yer alan konuların öğretiminde drama yönteminin nasıl kullanılabileceğine ilişkin drama etkinlikleri oluşturmak, oluşturulan drama etkinliklerinin öğrenciye etkisini araştırmak ve yöntem ile ilgili yapılan uygulamalara ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımına uygun olan eylem araştırması ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılı Elazığ il merkezinde 5. sınıfta öğrenim gören 38 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırma verileri görüşme yöntemi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve verilerin değerlendirilmesi için nitel veri analiz programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin drama yönteminde uygulamanın faydalarını konuyu öğrenme, özgüven, eğlenceli öğrenme ortamı, Sosyal Bilgiler dersine ilgi, birlik beraberlik ve kalıcı öğrenme şeklinde ifade ettikleri belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerin bu çağdaş öğretim yöntemini kullanmasının faydalı olacağı önerisinde bulunulabilir. Ayrıca bu yöntemin farklı derslerde, sınıf seviyelerinde kullanılması ve sınıf ortamlarının uygulamalara uygun olarak düzenlemesi önerilebilir.
The objective of the present study is to construct drama activities related to the use of drama method in the instruction of topics in the middle school fifth grade Social Studies course, "Learning About Our Region" unit, and to investigate the effect of the drama activities on student the course and to determine the student views on the applications of the method. The action research, a qualitative research approach, was used in the study. The study was conducted with 38 students the fifth grade in located at Elazığ city center during 2013-2014 academic year fall semester. The study group was selected with convenience sampling, a purposive sampling method. An interview form was used as the data collection instrument. Content analysis method was used to analyze the research data and qualitative data analysis software was used. As a result of the research, it was determined that the students expressed the benefits of the application in the drama method as learning about the subject, self-confidence, fun learning environment, interest in the Social Studies course, unity and permanent learning. It can be suggested that it would be beneficial for teachers to use this modern teaching method. It was also proposed to use this method in different courses and grade levels and to rearrange the classroom environment appropriately for the applications.
 • Adıgüzel, Ömer (2014). Eğitimde Yaratıcı Drama (5. baskı). Ankara, Pegem Akademi.
 • Akkaya, Mavi (2012). Sosyal Bilgilerde Göç Konusunun Drama Yöntemiyle Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aladağ, Elif (2009). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yaratıcı Drama. Mustafa Safran (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (ss. 436-507). Ankara: Pegem Akademi.
 • Avcı, Muharrem (2008). Bilimsel Araştırmalarda Veri Toplama. Orhan Kılıç ve Mustafa Cinoğlu (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (ss. 145-170). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Barth, James L. ve Demirtaş, Abdullah (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yayınları.
 • Bilgili, Ali Sinan (2006). Geçmişten Günümüze Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler. İsmail H. Demircioğlu (Ed.), Sosyal Bilgilerin Temelleri içinde (ss. 3- 56). Ankara: Hegem Yayınları.
 • Büyüköztürk, Şener; Kılıç Çakmak, Ebru; Akgün, Özcan Erkan; Karadeniz, Şirin ve Demirel, Funda (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. baskı). Ankara, Pegem Akademi.
 • Cin, Mustafa (2006). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Kullanılabilecek Strateji, Yöntem ve Teknikler. Abdurahman Tanrıöğen (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (ss. 117-162). İstanbul: Arı Maatbaacılık.
 • Çağdaş, Aysel; Albayrak, Huriye ve Cantekinler, Semra (2003). Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinlikler. Konya, Eğitim Kitapevi.
 • Çelik, Özkan ve Buluç, Bekir (2018). “Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması”. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), ss. 67-88.
 • Dirim, Aygören (1998). Okul Öncesi Eğitiminde Yaratıcı Drama. İstanbul, Esin Yayınları.
 • Doğanay, Ahmet (2005). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Cemil Öztürk ve Dursun Dilek (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (ss. 17-52). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erbay, Filiz (2014). Dramatik Etkinlikler ve Dramada Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi. Esra Ömeroğlu (Ed), Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya içinde (ss. 44-51). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Erdem Zengin, Ebru (2014). Yöntem Olarak Yaratıcı Drama Kullanımının İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerlere Etkisi. Yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Erden, Münire (tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi. İstanbul, Alkım Yayınevi.
 • Ezer, Feyzullah ve Aksüt, Selda (2018). “Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri”. The Journal of Academic Social Science Studies, (71), ss. 91-112.
 • Gönen, Mübeccel ve Dalkılıç, Nursel Uyar (2000). Çocuk Eğitiminde Drama Yöntem ve Uygulamalar (3. baskı). İstanbul, Epsilon Yayıncılık.
 • İbiş, Ezgi (2017). Değerler Eğitimi Temelli Yaratıcı Drama Programının 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • İşyar, Özge Özgür (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlilik Algıları ve Drama Kavramına Yönelik Metaforları İle Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Kadan, Ömer Faruk (2013). Yaratıcı Drama Yönteminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarı, Tutum ve Motivasyonlarına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Kahriman, Musa (2014). İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Benim Eşsiz Yuvam Temasındaki Konuların Drama Yöntemine Dayalı Öğretiminin Öğrencilerin İletişim, Empati Becerileri ve Değer Algıları Üzerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Karadağ, Engin ve Çalışkan, Nihat (2008). Kuramdan-Uygulamaya İlköğretimde Drama (2. baskı). Ankara, Arı Yayıncılık.
 • Karaosmanoğlu, Gökhan (2015). Yaratıcı Drama Yönteminin 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Alan Öğrencilerin Ders Başarılarına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koç, İhsan (2013). Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yöntemini Uygulama ve Drama Tekniklerine İlişkin Yeterliliklerinin Belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Morgül, Mahiye (2003). Eğitimde Yaratıcı Dramaya Merhaba (2. baskı). Ankara, Kök Yayıncılık.
 • Ömeroğlu, Esra; Ersoy, Özlem; Tezel Şahin, Fatma; Kandır, Adalet ve Turla, Ayşe (2003). Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya (1. baskı). Ankara, Kök Yayıncılık.
 • Önder, Alev (2012). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri (9. baskı). Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Pektezel, Bilal (2017). Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Tarih Konularının Öğretiminde Drama Kullanımı: Bir Eylem Araştırması. Yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Saraç, Aylin (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yöntemi Kullanılmasının Tutum, Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Sünbül, Ali Murat (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara, Çizgi Kitabevi.
 • Tavşancıl, Ezel ve Aslan, Esra (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri (1. baskı). İstanbul, Epsilon Yayıncılık.
 • Yayla Ceylan, Şehnaz (2014). Dramatik Etkinlikler ve Dramanın Çocuğun Gelişimindeki Yeri. Esra Ömeroğlu (Ed.), Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya içinde (ss. 17-43). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (16. baskı). Ankara, Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5862-8541
Yazar: Feyzullah EZER
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6128-7867
Yazar: Selda AKSÜT (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd676737, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {625 - 651}, doi = {10.33437/ksusbd.676737}, title = {5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Ezer, Feyzullah and Aksüt, Selda} }
APA Ezer, F , Aksüt, S . (2020). 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (2) , 625-651 . DOI: 10.33437/ksusbd.676737
MLA Ezer, F , Aksüt, S . "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2020 ): 625-651 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/57323/676737>
Chicago Ezer, F , Aksüt, S . "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2020 ): 625-651
RIS TY - JOUR T1 - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri AU - Feyzullah Ezer , Selda Aksüt Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.676737 DO - 10.33437/ksusbd.676737 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 625 EP - 651 VL - 17 IS - 2 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.676737 UR - https://doi.org/10.33437/ksusbd.676737 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri %A Feyzullah Ezer , Selda Aksüt %T 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri %D 2020 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 17 %N 2 %R doi: 10.33437/ksusbd.676737 %U 10.33437/ksusbd.676737
ISNAD Ezer, Feyzullah , Aksüt, Selda . "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 2 (Ekim 2020): 625-651 . https://doi.org/10.33437/ksusbd.676737
AMA Ezer F , Aksüt S . 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 17(2): 625-651.
Vancouver Ezer F , Aksüt S . 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 17(2): 625-651.
IEEE F. Ezer ve S. Aksüt , "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 17, sayı. 2, ss. 625-651, Eki. 2020, doi:10.33437/ksusbd.676737