Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 1, 205 - 219, 29.04.2021
https://doi.org/10.33437/ksusbd.879817

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yaşam becerileri ile ilgili görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini basit seçkisiz yolla seçilen 216 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri toplamak amacıyla yaşam becerileri ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini analiz etmek amacıyla betimsel analiz, t-testi, ANOVA, koelasyon analizi testleri kullanılmıştır. Türkçe öğretmeni adayları, duygularla ve stresle başa çıkma konusunda kararsız olduklarını; empati kurma, özfarkındalık, karar verme, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünce, iletişim, kişilerarası ilişki becerileri konusunda kendilerini yeterli gördüklerini belirtmektedirler. Türkçe öğretmeni adaylarının yaşam beceri ile ilgili görüşleriyle cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Türkçe öğretmeni adaylarının yaşam beceriyle ilgili görüşleriyle not ortalamaları, yaşları ve sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Türkçe öğretmeni adaylarının yaşam beceri ile ilgili görüşleriyle internette geçirdikleri süre arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Kaynakça

 • Bahçeci, Dilber ve Kuru, Mustafa (2008), “Portfolyo Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Algısı ve Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Vol. 9 No:1, ss. 97-11.
 • Calp, Şükran ve Edi̇s, Ayfer (2020). “Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Becerileri Ile Ilgili Bilgi Ve Deneyimleri”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Vol. 10, No:2, ss. 549-565.
 • Cassidy, Kell - Franco, Yvonne ve Meo, Emilia (2018). “Preparation For Adulthood: A Teacher Inquiry Study For Facilitating Life Skills In Secondary Education In The United States”, Journal of Education Issues, Vol. 4, No:1, ss. 33-45.
 • Deveci, İsa - Konuş, Fatma Zehra ve Aydız, Meltem (2018). “2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 47, No:2, ss. 765-797. Erduran Avcı, Dilek ve Kamer, Damla (2018). “Views of Teachers Regarding the Life Skills Provided in Science Curriculum”, Euroasian Journal of Educational Research, No: 77, ss. 1-18.
 • Güleç, Veysel Karani (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Becerileriyle Eğitsel Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi), Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Afyon.
 • Kivunja, Charles (2015). “Teaching Students To Learn And To Work Well With 21st Century Skills: Unpacking The Career And Life Skills Domain Of The New Learning Paradigm”, International Journal of Higher Education, Vol. 4, No:1, ss. 1-11.
 • Külekçi̇ Akyavuz, Ebru ve Karakaş, Ahmet (2020). “Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerilerinin İncelenmesi”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, Vol. 9, No:4, ss 1832-1851.
 • P21. (2009). “P21 Framework Definitions. Partnership For 21st Century Skills (P21)”, Accessed online at: http://www.21stcenturyskills.org (12.12.2020).
 • Spence, Susan H. (2003). “Social Skills Training with Children and Young People: Theory, Evidence and Practice”, Child and Adolascent Mental Health, Vol. 8, No:2, ss. 84-96.
 • Topcu Bilir, Zeynep (2019). Yaşam Becerileri Programının Beş Yaş Çocuklarının Yaşam Becerileri, Benlik Algıları Ve Sosyal Duygusal Uyum Düzeylerine Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ulus, Leyla (2018). “Ergen Bireyler İçin Yaşam Becerileri”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol. 5, No:12, ss. 516-537.
 • Ursavas, Nazihan ve Karal, Elif (2019). “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yaşam Becerileri Hakkındaki Düşünceleri ve Fen Kazanımlarıyla Ilişkilendirme Durumları”, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), ss. 246-269.
 • Ümmet, Durmuş ve Demirci, Günay (2017). Yaşam Becerileri Eğitimi Kapsamında Yürütülen Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Ortaokul Öğrencilerinin İyi Oluşları Üzerindeki Etkisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Vol. 45, ss. 153-170.
 • World Health Organization [WHO] (1999). “Partners in Life Skills Education”, Department of Mental Health World Health Organization, Geneva.
 • Yalçıntaş Sezgi̇n, Elif (2018). “Okul Öncesi Dönemde Yaşam Becerileri”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol:5 No:12, ss. 710-719.
 • Yayla Eskici, Gamze ve Özsevgeç, Tuncay (2019). “Yaşam Becerileri ile İlgili Çalışmaların Tematik İçerik Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması”, International e-Journal of Educational Studies, Vol. 3, No:5, 1-15.
 • Yıldırım, Yakup ve Temel, Zeynep Fulya (2020). “Yaşam Becerileri Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Yaşam Becerilerine ve Sosyal Uyumlarına Etkisinin İncelenmesi”, Yaşadıkça Eğitim, Vol:34, No:2, ss. 384-405.
 • Yılmaz, Aynur (2019). “Öğretmen adaylarının kariyer streslerinin karma araştırma yaklaşımı ile incelenmesi”, Türk Spor Bilimleri Dergisi, Vol:2, No:1, ss. 93-105.
 • Zorlu, Yusuf - Zorlu, Fulya ve Di̇nç, Sümeyye (2019). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerileri ile Bilişüstü Farkındalıkları Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, Vol:13, No:1, ss. 302-327.

Examining the Opinions of Turkish Teacher Candidates on Life Skills in Terms of Various Variables

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 1, 205 - 219, 29.04.2021
https://doi.org/10.33437/ksusbd.879817

Öz

The aim of this study is to examine the views of Turkish teacher candidates about life skills in terms of various variables. The relational survey model, one of the quantitative research models, was used. The sample of the study consists of 216 Turkish teacher candidates selected by simple random method. Life skills scale was used to collect research data. Descriptive analysis, t-test, ANOVA, coelation analysis tests were used to analyze the data of the research. Turkish teacher candidates stated that they were indecisive about coping with emotions and stress; They state that they see themselves competent in empathy, self-awareness, decision making, problem solving, creative thinking, critical thinking, communication and interpersonal relationship skills. There is a significant relationship between the Turkish teacher candidates' views on life skills and their gender. There is a significant relationship between Turkish teacher candidates' views on life skills and their grade point averages, ages and grade levels. There is no significant relationship between Turkish teacher candidates' views on life skills and the time they spend on the internet.

Kaynakça

 • Bahçeci, Dilber ve Kuru, Mustafa (2008), “Portfolyo Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Algısı ve Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Vol. 9 No:1, ss. 97-11.
 • Calp, Şükran ve Edi̇s, Ayfer (2020). “Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Becerileri Ile Ilgili Bilgi Ve Deneyimleri”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Vol. 10, No:2, ss. 549-565.
 • Cassidy, Kell - Franco, Yvonne ve Meo, Emilia (2018). “Preparation For Adulthood: A Teacher Inquiry Study For Facilitating Life Skills In Secondary Education In The United States”, Journal of Education Issues, Vol. 4, No:1, ss. 33-45.
 • Deveci, İsa - Konuş, Fatma Zehra ve Aydız, Meltem (2018). “2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 47, No:2, ss. 765-797. Erduran Avcı, Dilek ve Kamer, Damla (2018). “Views of Teachers Regarding the Life Skills Provided in Science Curriculum”, Euroasian Journal of Educational Research, No: 77, ss. 1-18.
 • Güleç, Veysel Karani (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Becerileriyle Eğitsel Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi), Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Afyon.
 • Kivunja, Charles (2015). “Teaching Students To Learn And To Work Well With 21st Century Skills: Unpacking The Career And Life Skills Domain Of The New Learning Paradigm”, International Journal of Higher Education, Vol. 4, No:1, ss. 1-11.
 • Külekçi̇ Akyavuz, Ebru ve Karakaş, Ahmet (2020). “Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerilerinin İncelenmesi”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, Vol. 9, No:4, ss 1832-1851.
 • P21. (2009). “P21 Framework Definitions. Partnership For 21st Century Skills (P21)”, Accessed online at: http://www.21stcenturyskills.org (12.12.2020).
 • Spence, Susan H. (2003). “Social Skills Training with Children and Young People: Theory, Evidence and Practice”, Child and Adolascent Mental Health, Vol. 8, No:2, ss. 84-96.
 • Topcu Bilir, Zeynep (2019). Yaşam Becerileri Programının Beş Yaş Çocuklarının Yaşam Becerileri, Benlik Algıları Ve Sosyal Duygusal Uyum Düzeylerine Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ulus, Leyla (2018). “Ergen Bireyler İçin Yaşam Becerileri”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol. 5, No:12, ss. 516-537.
 • Ursavas, Nazihan ve Karal, Elif (2019). “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yaşam Becerileri Hakkındaki Düşünceleri ve Fen Kazanımlarıyla Ilişkilendirme Durumları”, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), ss. 246-269.
 • Ümmet, Durmuş ve Demirci, Günay (2017). Yaşam Becerileri Eğitimi Kapsamında Yürütülen Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Ortaokul Öğrencilerinin İyi Oluşları Üzerindeki Etkisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Vol. 45, ss. 153-170.
 • World Health Organization [WHO] (1999). “Partners in Life Skills Education”, Department of Mental Health World Health Organization, Geneva.
 • Yalçıntaş Sezgi̇n, Elif (2018). “Okul Öncesi Dönemde Yaşam Becerileri”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol:5 No:12, ss. 710-719.
 • Yayla Eskici, Gamze ve Özsevgeç, Tuncay (2019). “Yaşam Becerileri ile İlgili Çalışmaların Tematik İçerik Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması”, International e-Journal of Educational Studies, Vol. 3, No:5, 1-15.
 • Yıldırım, Yakup ve Temel, Zeynep Fulya (2020). “Yaşam Becerileri Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Yaşam Becerilerine ve Sosyal Uyumlarına Etkisinin İncelenmesi”, Yaşadıkça Eğitim, Vol:34, No:2, ss. 384-405.
 • Yılmaz, Aynur (2019). “Öğretmen adaylarının kariyer streslerinin karma araştırma yaklaşımı ile incelenmesi”, Türk Spor Bilimleri Dergisi, Vol:2, No:1, ss. 93-105.
 • Zorlu, Yusuf - Zorlu, Fulya ve Di̇nç, Sümeyye (2019). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerileri ile Bilişüstü Farkındalıkları Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, Vol:13, No:1, ss. 302-327.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mete Yusuf USTABULUT> (Sorumlu Yazar)
Cumhurbaşkanlığı
0000-0002-8864-645X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd879817, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {18}, number = {1}, pages = {205 - 219}, doi = {10.33437/ksusbd.879817}, title = {Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ustabulut, Mete Yusuf} }
APA Ustabulut, M. Y. (2021). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 205-219 . DOI: 10.33437/ksusbd.879817
MLA Ustabulut, M. Y. "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 205-219 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/62056/879817>
Chicago Ustabulut, M. Y. "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 205-219
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Mete YusufUstabulut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.879817 DO - 10.33437/ksusbd.879817 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 219 VL - 18 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.879817 UR - https://doi.org/10.33437/ksusbd.879817 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Mete Yusuf Ustabulut %T Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2021 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 18 %N 1 %R doi: 10.33437/ksusbd.879817 %U 10.33437/ksusbd.879817
ISNAD Ustabulut, Mete Yusuf . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 1 (Nisan 2021): 205-219 . https://doi.org/10.33437/ksusbd.879817
AMA Ustabulut M. Y. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 205-219.
Vancouver Ustabulut M. Y. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 205-219.
IEEE M. Y. Ustabulut , "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 18, sayı. 1, ss. 205-219, Nis. 2021, doi:10.33437/ksusbd.879817

.