Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 2, 1379 - 1399, 28.08.2021
https://doi.org/10.33437/ksusbd.706303

Öz

Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişme ve küreselleşmenin etkisi ile gerek ülkeler gerekse firmalar çetin bir rekabete maruz kalmıştır. Böyle bir ortamda ülkeler ve firmalar ayakta kalabilmek için yeni yollara başvurmak zorunda kalmıştır. Yaşanan değişim ve gelişim soncunda dış ticaretin belirleyicileri de değişmiştir. Özellikle son yıllarda marka, ticareti belirleyen önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı 2017 yılı marka değeri en yüksek ilk 20 ekonomisinin 2010- 2017 yılları arasındaki marka değeri ve net dış ticaret hacmi arasındaki ilişkinin Dinamik Panel Veri yöntemi ile analiz edilmesidir. Elde edilen sonuçlara göre ülkelerin önceki dönem ticaret hacmi ile cari dönemdeki ticaret hacmi arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra ticaret hacmi ile marka değeri arasında da pozitif ve çift yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Aaker, David (1991), Managing Brand Equity, New York: Free Press Aaker ,David (1996).“Measuring Brand Equity Across Products and Markets”.California Management Review. Vol. 38, No:3, pp. 102-120 Akay, Çağlayan, Ebru (2015). “Dinamik Panel Veri Modelleri”, Selahattin Güriş, (Ed.), Stata ile Panel Veri Modelleri.İstanbul, Der Yayınları, ss.81-104 Anholt, Simon (1998). “Nation-brands of thetwenty-first century.” Journal of Brand Management, Vol.5, No:6, pp. 395-406. Anholt, Simon (2003). “Branding Places and Nations.”Brands and Branding, 213–226. https://doi.org/10.1287/mksc.l050.0153 Anholt, Simon (2005). “Nation Brand As Context and Reputation.” Place Branding and Public Diplomacy, Vol.1, No:3, pp. 224-228 Anholt, Simon (2005).“Some İmportant Distinctions in Place Branding”, Place Branding, Vol.1, No:2, pp.116- 121. Anholt , Simon ( 2007 ). Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. Anholt, Simon (2008), "Why Nation Branding Does Not Exist", E-Article, http://www.cosmoworlds.com/downloads/orangecontest/SimonAnholtNationBranding.pdf (Erişim Tarihi: 02.02.2018) Arellano, Manuel ve Bond. Stephen (1991), “Some tests specification for panel data: monte carlo evidence and an application to employment equations”, The Review of Economic Studies, Vol:58, No:2, pp. 277-297. Arellano, Manuel and Bover, Olympia. (1995), “Another look at the instrumental variable estimation of error-components models”, Journal of Econometrics, No: 68, pp. 29-51. Cobb-Walgren, Cathy. J -. Ruble, Cynthia, A.- Donthu, Naveen (1995), “Brand Equity, Brand Preference, And Purchase Intent.” Journal of advertising, Vol:24, No:3, pp. 25-40. Çağlar, Oktan. (2014). “Uluslararası Turizm Hareketleri Çerçevesinde Ülkelerin Markalaşması Ve Bir Uygulama: Bir Destinasyon Markası Olarak Kanada’da Türkiye Markası” (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Davis, John, A., (2011), Rekabetçi Başarı, Markalaşma Nasıl Değer Katar, Brandage Yayınları, İstanbul. Dinnie,Keith (2008). Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann Fan , Ying (2005) “Can a nation be marketed like products?” PKU Business Review, No: 9, pp. 84 – 87 Fan, Ying (2006) “Branding the nation: What is being branded?”Journal of Vacation Marketing Vol:12, No:1, pp. 5 – 14 . Fan, Ying (2008a) “Soft power: The power of attraction or confusion” Place Branding and Public Diplomacy, Vol: 4, No:2, pp.147 – 158 . Fan, Ying (2008b) “Self perception and significant others: A conceptual framework fornation image”.The Sixth Conference of Asia Academy of Management, pp.14 – 16 Fan, Ying (2010). “Branding the nation: Towards a better understanding.” Place branding and public diplomacy, Vol: 6, No:2, pp. 97-103. Farquhar, Peter H. (1989), “Managing Brand Equity”, Journal of Advertising, Vol:1, No:3 Gertner, David ve Kotler, Philip (2004). “How can a placecorrect a negativeimage?” Place Branding, Vol:1, No:1, pp.50–57. doi: 10.1057/palgrave.pb.5990004 Greene, William (2012), Econometric Analysis (7.baskı). USA: Pearson Education Publication. Gudjonsson , Hlynur ( 2005 ) “Nation branding.” Place Branding, Vol:1, No:3, pp.283 – 298. Guliyeva, Saadet (2017) “Ülke imajını etkileyen unsurlar: Azerbaycan üzerine bir inceleme”. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi) .İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Jaffe , Eugene . D. ve Nebenzahl, Israel, D., ( 2001 ) National Image and Competitive Advantage: The Theory and Practice of Country-of- Origin Effect. Frederiksberg, Denmark: Copenhagen Business School Press . Keller, Kevin. Lane (1993). “Conceptualizing, measuring, managing customer-based brand equity.” Journal of Marketing, Vol: 57, No:1, pp.1–22. doi: 10.2307/1252054 Koçak, Yasemin (2016), “Yabancı turistlerin Türkiye marka imajı ve Türk imajı hakkındaki algısı: Sabiha Gökçen Havalimanı örneği” (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir Koçum. Müge (2017). “Küresel Rekabet Ortamında Markalaşmanın Önemi Ve Uluslararası Marka Olmak.” İstanbul Ticaret Üniversitesi Dıs Ticaret Enstitüsü. Tartışma Metinler. İstanbul. Kotler , Philip. – Haider, Donald . H.,- Rein, Irving, J. (1993), “Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations”. New York: FreePress Kotler , Philip ve Gertner, David (2002),“Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective” . Journal of Brand Management, Vol:9, No:4/5, pp. 249 – 261 . Kuşat, Nurdan (2018). “Dış Ticaretin Sürdürülebilirliğinde “Marka”: Isparta İli Örneği” .Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, (4), 1-12. Lee , Kyung, Mi ( 2009 ) “Nation branding and sustainable competitiveness of nations”, PhDthesis, University of Twente.Faculty of behavioural, managementandsocialsciences. Enschede .DOI: 10.3990/1.9789036528030 Mahajan, Vijay - Rao, Vithala R.- Srıvastava, Rajendra K. (1990), “Development, testing, and validation of brand equity underconditions of acquisition and divestment”. In Managing Brand Equity: A Conference Summary, Report, 91-110, 14-15 Melissen, Jan (2005), “Wielding soft power, the new public diplomacy.” Netherlands Institute of International Relations Clingendael. Clingendael Diplomacy Papers, No. 2 . Morgan , Nigel. - Pritchard, Annette – Pride, Roger (eds.) ( 2002 ) Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition. Woburn, MA: Butterworth-Heinemann . Mselle, Fina. (2007),“A critical analysis of the current state of knowledge of nation branding”. MScThesis, Cranfield School of Management , Olins , Wally (1999) “Corporate Identity: Making Business Strategy Visible Through Design”. Boston, MA: Harvard Business School Press . Papadopoulos , Nicolas ve Heslop, Lousie, A (1993), Product-Country Images: Impactand Role in International Marketing. London: Routledge . Papadopoulos , Nicolas ve Heslop, Lousie, A (2002) “Country Equity And Country Branding: Problems And Prospects” . Journal of BrandManagement Vol:9, No:4/5, pp.294 – 314 . Papadopoulos, Nicolas (2004). “Place branding: Evolution, meaning and implications” Place branding, Vol:1, No: 1, pp.36-49. Porter, Micheal, E. (2005), “Regional Competitiveness in a Global Economy: Issues for Luxembourg”, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School. Quelch , John ve Jocz, Katherine (2004),“Positioning the Nation-State.”Place Branding, Vol:1, No:3, pp.229-237 . Randall, Geoffrey, (2005), Markalaştırma,(Çev: Elif Özsayar) Rota Yayın Yapım Tanıtım Tic. Ltd. Şti., İstanbul. Rendon , Jim (2003), “When Nations Need a Little Marketing”, New York Times , 23 November . Roodman, David (2009), “How to do xtabond2: an intro¬duction to difference and system gmm in stata” The Stata Journal, Vol:9, No:1, pp. 86-136. Sadigova, İrada (2016) , “Kamu diplomasisinin ülke markası oluşumundaki rolü; Rusya örneği” .(Yayınlanmamış doktora tezi).İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Simon, Carol, J. ve Sullivan, Mary, W. (1993), “The measurement and determinants of brand equity: A financial approach.” Marketing science, Vol:12, No:1, pp. 28-52. Smith , Anthony, D. ( 1991 ), National Identity .London: PenguinBooks . Szondi , György ( 2007 ) “The role and challenges of country branding in transition countries: The Central and Eastern Europe experience” . Place Branding and Public Diplomacy, Vol:3, No:1, pp.8 – 20 . Tarı. Recep (2010). Ekonometri. Umuttepe Yayınları. Bursa. Tatoğlu, Ferda. (2013). İleri Panel Veri Analizi. Beta Yayınları. İstanbul. Turhan, Tezcan, Bilge. (2018) “Ülkelerin markalaşması: Kavramsal geliştirme, ölçüm ve ülkeye karşı iyi niyete etkileri”.(Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi).Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Tyukarkina O.M.(2011). “The Role of National Branding İn Shaping Of Foreign İmage Of Modern Russia”, Power, No: 12, pp.111-114 Ünal, Uğur (2016). “Uluslararası stratejik iletişim yönetimi olarak kamu diplomasisinin ülke imajına etkileri Türkiye'nin Kırgızistan'daki kamu diplomasisi ve algısı üzerinden.” (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Van Ham , Peter . ( 2001 ) “The Rise Of The Brand State: The Postmodern Politics Of İmage And Reputation” . Foreign Affairs 10 October .2-6
  • Yıldız, Barış (2017), “Güçlü bir ülke markası oluşturma: Türkiye örneği” .(Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
  • Yıldız, Sibel (2018), “Ulus markalaşmasında insan ve kültür faktörü: Türkiye'de görev yapan yabancı akademisyenler üzerine bir araştırma” .(Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane
  • Wang, Davind, Han-Min ve Yu, Tiffany, Hui-Kuang. (2015). A Fuzzy Logic Approach To Modeling Brand Value: Evidence From Taiwan’s Banking Industry. In Annual Conference of the Global Innovation and Knowledge Academy (pp. 39-52). Springer, Cham

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat, İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI (Sorumlu Yazar)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2407-5598
Türkiye


Zeynep KÖSE
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9494-3098
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd706303, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {18}, pages = {1379 - 1399}, doi = {10.33437/ksusbd.706303}, title = {Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri}, key = {cite}, author = {Bilginer Özsaatcı, Fatma Gül and Köse, Zeynep} }
APA Bilginer Özsaatcı, F. G. & Köse, Z. (2021). Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 1379-1399 . DOI: 10.33437/ksusbd.706303
MLA Bilginer Özsaatcı, F. G. , Köse, Z. "Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 1379-1399 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/64666/706303>
Chicago Bilginer Özsaatcı, F. G. , Köse, Z. "Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 1379-1399
RIS TY - JOUR T1 - Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri AU - Fatma Gül Bilginer Özsaatcı , Zeynep Köse Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.706303 DO - 10.33437/ksusbd.706303 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1379 EP - 1399 VL - 18 IS - 2 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.706303 UR - https://doi.org/10.33437/ksusbd.706303 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri %A Fatma Gül Bilginer Özsaatcı , Zeynep Köse %T Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri %D 2021 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 18 %N 2 %R doi: 10.33437/ksusbd.706303 %U 10.33437/ksusbd.706303
ISNAD Bilginer Özsaatcı, Fatma Gül , Köse, Zeynep . "Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 2 (Ağustos 2021): 1379-1399 . https://doi.org/10.33437/ksusbd.706303
AMA Bilginer Özsaatcı F. G. , Köse Z. Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(2): 1379-1399.
Vancouver Bilginer Özsaatcı F. G. , Köse Z. Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(2): 1379-1399.
IEEE F. G. Bilginer Özsaatcı ve Z. Köse , "Dış Ticaretin Yeni Bir Belirleyicisi Olarak Marka Değeri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 18, sayı. 2, ss. 1379-1399, Ağu. 2021, doi:10.33437/ksusbd.706303

.