Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF PERINATAL CARE SATISFACTION ON PERCEPTION OF TRAUMATIC BIRTH IN MIGRANT AND NON-IMMIGRANT WOMEN

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 483 - 495, 31.08.2023
https://doi.org/10.33437/ksusbd.1348141

Öz

Objective: The aim of the study is to determine and compare the effect of prenatal care satisfaction on the perception of traumatic birth in migrant and non-immigrant puerperants.
Method: The study, which was designed as a cross-sectional type, was carried out in the puerperal ward of a city hospital in the south of Turkey between January and July 2023. A total of 296 puerperant women, 148 of whom were immigrants and 148 of whom were non-immigrants, who were within the first three days after birth, participated in the study. While collecting the data, Personal Information Form, Prenatal Care Satisfaction Scale (PCSS), Traumatic Childbirth Perception Scale (TCPS) were used.
Results: As a result of the study, it was determined that the region of residence in non-immigrant puerperants, the mode of delivery and the prenatal care satisfaction of the person who gave birth were affected (p<0.05). The medians of total and sub-dimensions (art of care, technical quality, physical environment, accessibility, and fitness) of cards were compared to non-immigrants (respectively; 66,00, 21.00, 12.00, 75.00, 23.00, 14.00, 13.00, 14.00, 10.00, respectively). 12.00, 12.00, 9.00) was found to be significantly higher (p<0.001). On the other hand, the total median of TCPS was found to be significantly lower in immigrant puerperal women (66.00) than in non-immigrants (79.00) (p<0.001). In correlation analysis; In non-immigrant puerperal women, a statistically negative and weak correlation was found between PCSS and TCPS (r=-0.16; p˂0.05). In migrant puerperant women, however, no statistically significant relationship was found between PCSS and TCPS (r=-0.038; p>0.05).
Conclusion: Research findings revealed that antenatal care satisfaction affects the perception of traumatic birth in non-immigrant puerperants, but not in immigrant puerperal women. In addition, when compared to non-immigrant puerperants, it was determined that prenatal care satisfaction was higher and perception of traumatic birth was lower in migrant puerperant women.

Proje Numarası

-

Kaynakça

 • Aderoba, A.K. and Adu-Bonsaffoh, K. (2022). Antenatal and Postnatal Care. Obstet Gynecol Clin North Am. Dec; 49(4):665-692. doi: 10.1016/j.ogc.2022.07.005. PMID: 36328674.
 • Akşit, G., Bozok, M. ve Bozok, N. (2016). Zorunlu göç, sorunlu karşılaşmalar: Hisar köyü, Nevşehir’deki Suriyeli göçmenler örneği, 92-216.
 • Aktaş, S. (2018). Multigravidas’ perceptions of traumatic childbirth: Its relation to some factors, the effect of previous type of birth and experience. Medicine Sience; 7(1), 203-209.
 • Altun, E. ve Kaplan, S. (2020). Doğum Travmasının Anne ve Bebek Bağlanması Üzerine Etkisi. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 4(1), 54-66.
 • Arslan, S., Okcu, G., Coşkun, A. M. ve Temiz, F. (2019). Kadınların Gebeliği Algılama Durumu ve Bunu Etkileyen Faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(1), 179-192.
 • Badge, V.L., Pandey, M., Solanki, M.J.and Shinde, R.R. (2016). A cross-sectional study of migrant women with reference to their antenatal care services utilization and delivery practices in an urban slum of Mumbai. Journal of family medicine and primary care; 5(4), 759.
 • Bahamondes, L., Laporte, M., Margatho, D., Amorim, H., Brasil, C., Charles, C.M., Becerra, A. and Hidalgo, M.M. (2020). Maternal Healt Among Venezuelan Women Migrants at the Border of Brasil. BMC Public Health. Nov 23;20(1):1771. doi: 10.1186/s12889-020-09912-x.
 • Bal, Z., Gökbulut, N. ve Uçar, T. (2022). Doğum öncesi bakım memnuniyetinin doğum memnuniyetiyle ilişkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi; 10(2), 798-808.
 • Bains, S., Mæland, K.S. and Vik, E.S. (2021). Prenatal Health of immigrant Women in Norway – an Explotary Literature Review. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 Feb 1;141(2). doi: 10.4045/tidsskr.20.0428. Print Feb 2.PMID: 33528142.
 • Bay, F. and Sayıner, F.D. (2021). Perception of traumatic childbirth of women and its relationship with postpartum depression. Women & Health; 61(5), 479-489.
 • Christiaens, W. and Bracke, P. (2009). Place of birth and satisfaction with childbirth in Belgium and the Netherlands. Midwifery; 25(2), e11-e19.
 • Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current directions in psychological science; 1(3):98-101.
 • Çankaya, S. ve Ocaktan, C. (2022). Postpartum erken dönemde primipar annelerin travmatik doğum deneyimlerinin ve algısının, emzirme tutumu ile ilişkisi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi; 11(2), 227-234.
 • Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi (2014). Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara. Erişim yeri: Https://Sbu.Saglik.Gov.Tr/Ekutuphane/Kitaplar/Dogumonubakim.Pdf. Erişim tarihi: 11.07.2023.
 • Dünya Sağlık Örgütü (2014). Maternal mortality. Factsheet N°348 November. Erişim yeri: http://www..who.int/mediacentre/factsh eets/fs348/en/index.html. Erişim tarihi:11.07.2023.
 • Dünya Sağlık Örgütü (1999). Maternal mortality. Erişim yeri: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42167/WHR_1999.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Erişim tarihi: 11.07.2023.
 • Erci, B. and Ivanov, L. (2004). The relationship between women's satisfaction with prenatal care service and the characteristics of the pregnant women and the service. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care; 9(1), 16-28.
 • Ergin, F., Aksu, H. ve Demiröz, H. (2011). Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Bakım Hizmetlerinin Nicelik ve Niteliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(4), 1-9.
 • Galle, A., Van, Parys, A.S., Roelens, K. and Keygnaert, I. (2015). Expectations and satisfaction with antenatal care among pregnant women with a focus on vulnerable groups: a descriptive study in Ghent. BMC women's health; 15(1), 1-12.
 • Ghobashi, M. and Khandekar, R. (2008). Satisfaction among expectant mothers with antenatal care services in the Musandam Region of Oman. Sultan Qaboos University Medical Journal; 8(3), 325.
 • Gottfredsdottir, H., Steingrímsdóttir, Þ., Björnsdóttir, A., Guðmundsdóttir, E. Ý. and Kristjánsdóttir, H. (2016). Content of antenatal care: does it prepare women for birth?. Midwifery, 39, 71-77.
 • Higginbottom, G.M.,Morgan, M., Alexsandre, M., Chiu, Y., Forgereon, J., Kocay, D. and Barolia, R. (2015). Immigrant womwn’s experiences of maternity-care services in Canada: a systematic review using a narrative synthesis. Syst Rev. Feb 11;4:13. doi: 10.1186/2046-4053-4-13.PMID: 26187687.
 • Hildingsson, I. and Rådestad, I. (2005). Swedish women's satisfaction with medical and emotional aspects of antenatal care. Journal of advanced nursing; 52(3), 239-249.
 • Islam, M.M. and Gagnon, A. J. (2016). Use of reproductive health care services among urban migrant women in Bangladesh. BMC Women's Health, 16, 15.
 • İşbir, G. ve İnci, F. (2014). Travmatik Doğum ve Hemşirelik Yaklaşımları. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1 (1), 29-40.
 • Kalkan, A. (2022). Sağlık sistemine duyulan güven ile gebelerde doğum öncesi bakım memnuniyeti ve antenatal anksiyete arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Gazi Üniversitesi.
 • Korkmaz, N. ve Demir, F. (2020). Türk uyruklu ve yabancı uyruklu kadınlarda bazı sosyo-demografik özeliklerin fiziksel aktivite düzeylerine etkisi. Spor Eğitim Dergisi; 4(2), 14-22.
 • Lakew, S., Ankala, A. and Jemal, F. (2018). Determinants of client satisfaction to skilled antenatal care services at Southwest of Ethiopia: a cross-sectional facility based survey. BMC pregnancy and childbirth; 18, 1-13.
 • Mucuk, Ö. ve Özkan, H. (2021). Travmatik doğum eylemi ve ebelik bakımı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 30(4), 218-225.
 • Omaç, M., Güneş, G., Karaoğlu, L. ve Pehlivan, E. (2009). Arapgir Devlet Hastanesine başvuran gebelerin DÖB hizmetlerinden yararlanma durumları ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi (Haziran 2004-2005). Fırat Tıp Dergisi;14(2):115-9.
 • Omar, M. A., Schiffman, R. F. ve Bingham, C. R. (2001). Development and testing of the patient expectations and satisfaction with prenatal care instrument. Res Nurs Health. Jun;24(3):218-29. doi: 10.1002/nur.1024. PMID: 11526620.
 • Onyeajam, D. J, Xirasagar, S., Khan, M.M., Hardin, J.W. and Odutolu, O. (2018). Antenatal care satisfaction in a developing country: a cross-sectional study from Nigeria. BMC Public health; 18(1), 1-9.
 • Özalp, S. (2022). Kadınların doğum öncesi bakımdan memnun olma düzeylerinin doğum şekline etkisi. Gaziantep Üniversitesi.
 • Özçoban, F.A., Gelebek, N., Aksoy, Y.E. ve Dilcen, H.Y. (2020). Doğum öncesi bakım memnuniyet ölçeği (DÖBMÖ): Geçerlilik güvenirlik çalışması,
 • Rönnerhag, M., Severinsson, E., Haruna, M. and Berggren, I. (2018). Qualitative study of women's experiences of safe childbirth in maternity care. Nursing & health sciences; 20(3), 331-337.
 • Saftner, M.A., Neerland, C. and Avery, M.D. (2017). Enhancing women's confidence for physiologic birth: maternity care providers’ perspectives. Midwifery; 53, 28-34.
 • Sayıner, F. D. ve Özerdoğan, N. (2009). Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3):143-8.
 • Sevde, A. (2020). Balıkesir il merkezindeki gebe kadınların prenatal bakım alma durumu ve etkileyen faktörler. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 179-188.
 • Şahin, M. (2020). Gebelerde travmatik doğum algısı ve anne bağlanması ilişkisi. Ordu Üniversitesi.
 • Taheri, M., Takian, A., Taghizadeh, Z., Jafari, N. and Sarafraz, N. ( 2018). Creating a positive perception of childbirth experience: systematic review and meta-analysis of prenatal and intrapartum interventions. Reprod Health. May 2;15(1):73. doi: 10.1186/s12978-018-0511-x.PMID: 29720201.
 • Tocchioni, V., Seghieri, C., De, Santis, G. and Nuti, S. (2018). Socio-demographic determinants of women’s satisfaction with prenatal and delivery care services in Italy. International Journal for Quality in Health Care; 30(8), 594-601.
 • Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması (2005). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, ICON-INSTITUT Public Sector Gmbh ve BNB Danışmanlık, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara. 51-88.
 • Yalnız, H., Canan, F., Ekti Genç, R., Kuloğlu, M. M. ve Geçici, Ö. (2017). Travmatik doğum algısı ölçeğinin geliştirilmesi.
 • Yılmaz, B., Sel, İ. ve Şahin, N.H. (2021). Kadınların kişilik özelliklerinin travmatik doğum algısına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi; 14(4), 423-432.
 • Yılmaz, L., Koruk, F. ve Koruk, İ. (2018). Şanlıurfa’da bir devlet hastanesinde doğum yapmış kadınların doğum öncesi bakım hizmetlerini alma durumu, bu hizmetlerin niteliği ve etkileyen faktörler. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 209-218.
 • Yücel, U., Çiçeklioğlu, M., Öcek, Z.A. ve Taner, Ş. (2015). İzmir’in Bornova ilçesinin üç semtinde yaşayan gebelerin doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanma düzeyi. TAF Prev Med Bull; 14(5), 370-377.

GÖÇMEN OLAN VE OLMAYAN KADINLARDA DOĞUM ÖNCESİ BAKIM MEMNUNİYETİNİN TRAVMATİK DOĞUM ALGISINA ETKİSİ

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 483 - 495, 31.08.2023
https://doi.org/10.33437/ksusbd.1348141

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı göçmen olan ve olmayan lohusalarda doğum öncesi bakım memnuniyetinin travmatik doğum algısına etkisini belirlemek ve karşılaştırmaktır.
Yöntem: Kesitsel tipte tasarlanan araştırma Türkiye’nin güneyinde bulunan bir şehir hastanesinin lohusa servisinde, Ocak-Temmuz 2023 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmaya doğum sonu ilk üç gün içerisinde olan, gönüllü 148’i göçmen olan ve 148’i göçmen olmayan, toplam 296 lohusa katılmıştır. Veriler toplanırken Kişisel Bilgi Formu, Doğum Öncesi Bakım Memnuniyet Ölçeği (DÖBMÖ) ve Travmatik Doğum Algısı Ölçeği (TDAÖ) kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışma sonucunda göçmen olmayan lohusalarda yaşanılan bölgenin, doğum şeklinin ve doğum yaptıran kişinin doğum öncesi bakım memnuniyetini etkilediği belirlenmiştir (p<0,05). DÖBMÖ toplam ve alt boyut (bakım sanatı, teknik kalite, fiziksel çevre, ulaşılabilirlik ve uygunluk) ortancalarının göçmen lohusalarda (sırasıyla; 75.00, 23.00, 14.00, 13.00, 14.00, 10.00) göçmen olmayanlara (sırasıyla; 66,00, 21.00, 12.00, 12.00, 12.00, 9.00) göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.001). TDAÖ toplam ortancasının ise göçmen lohusalarda (66,00) göçmen olmayanlara (79.00) göre anlamlı düzeyde daha düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Korelasyon analizinde; göçmen olmayan lohusalarda DÖBMÖ ile TDAÖ arasında istatistiksel olarak negatif yönde ve zayıf düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=-0.16; p˂0.05). Göçmen olan lohusalarda ise DÖBMÖ ile TDAÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (r=-0.038; p>0.05).
Sonuç: Araştırma bulguları doğum öncesi bakım memnuniyetinin göçmen olmayan lohusalarda travmatik doğum algısını etkilediğini, göçmen olan lohusalarda ise etkilemediğini ortaya koymuştur. Ayrıca göçmen olmayan lohusalarla karşılaştırıldığında, göçmen lohusalarda doğum öncesi bakım memnuniyetinin daha yüksek ve travmatik doğum algısının daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

Araştırmacılar çalışmaya destek veren tüm kadınlara ve hastane çalışanlarına teşekkürlerini sunar

Kaynakça

 • Aderoba, A.K. and Adu-Bonsaffoh, K. (2022). Antenatal and Postnatal Care. Obstet Gynecol Clin North Am. Dec; 49(4):665-692. doi: 10.1016/j.ogc.2022.07.005. PMID: 36328674.
 • Akşit, G., Bozok, M. ve Bozok, N. (2016). Zorunlu göç, sorunlu karşılaşmalar: Hisar köyü, Nevşehir’deki Suriyeli göçmenler örneği, 92-216.
 • Aktaş, S. (2018). Multigravidas’ perceptions of traumatic childbirth: Its relation to some factors, the effect of previous type of birth and experience. Medicine Sience; 7(1), 203-209.
 • Altun, E. ve Kaplan, S. (2020). Doğum Travmasının Anne ve Bebek Bağlanması Üzerine Etkisi. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 4(1), 54-66.
 • Arslan, S., Okcu, G., Coşkun, A. M. ve Temiz, F. (2019). Kadınların Gebeliği Algılama Durumu ve Bunu Etkileyen Faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(1), 179-192.
 • Badge, V.L., Pandey, M., Solanki, M.J.and Shinde, R.R. (2016). A cross-sectional study of migrant women with reference to their antenatal care services utilization and delivery practices in an urban slum of Mumbai. Journal of family medicine and primary care; 5(4), 759.
 • Bahamondes, L., Laporte, M., Margatho, D., Amorim, H., Brasil, C., Charles, C.M., Becerra, A. and Hidalgo, M.M. (2020). Maternal Healt Among Venezuelan Women Migrants at the Border of Brasil. BMC Public Health. Nov 23;20(1):1771. doi: 10.1186/s12889-020-09912-x.
 • Bal, Z., Gökbulut, N. ve Uçar, T. (2022). Doğum öncesi bakım memnuniyetinin doğum memnuniyetiyle ilişkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi; 10(2), 798-808.
 • Bains, S., Mæland, K.S. and Vik, E.S. (2021). Prenatal Health of immigrant Women in Norway – an Explotary Literature Review. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 Feb 1;141(2). doi: 10.4045/tidsskr.20.0428. Print Feb 2.PMID: 33528142.
 • Bay, F. and Sayıner, F.D. (2021). Perception of traumatic childbirth of women and its relationship with postpartum depression. Women & Health; 61(5), 479-489.
 • Christiaens, W. and Bracke, P. (2009). Place of birth and satisfaction with childbirth in Belgium and the Netherlands. Midwifery; 25(2), e11-e19.
 • Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current directions in psychological science; 1(3):98-101.
 • Çankaya, S. ve Ocaktan, C. (2022). Postpartum erken dönemde primipar annelerin travmatik doğum deneyimlerinin ve algısının, emzirme tutumu ile ilişkisi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi; 11(2), 227-234.
 • Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi (2014). Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara. Erişim yeri: Https://Sbu.Saglik.Gov.Tr/Ekutuphane/Kitaplar/Dogumonubakim.Pdf. Erişim tarihi: 11.07.2023.
 • Dünya Sağlık Örgütü (2014). Maternal mortality. Factsheet N°348 November. Erişim yeri: http://www..who.int/mediacentre/factsh eets/fs348/en/index.html. Erişim tarihi:11.07.2023.
 • Dünya Sağlık Örgütü (1999). Maternal mortality. Erişim yeri: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42167/WHR_1999.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Erişim tarihi: 11.07.2023.
 • Erci, B. and Ivanov, L. (2004). The relationship between women's satisfaction with prenatal care service and the characteristics of the pregnant women and the service. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care; 9(1), 16-28.
 • Ergin, F., Aksu, H. ve Demiröz, H. (2011). Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Bakım Hizmetlerinin Nicelik ve Niteliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(4), 1-9.
 • Galle, A., Van, Parys, A.S., Roelens, K. and Keygnaert, I. (2015). Expectations and satisfaction with antenatal care among pregnant women with a focus on vulnerable groups: a descriptive study in Ghent. BMC women's health; 15(1), 1-12.
 • Ghobashi, M. and Khandekar, R. (2008). Satisfaction among expectant mothers with antenatal care services in the Musandam Region of Oman. Sultan Qaboos University Medical Journal; 8(3), 325.
 • Gottfredsdottir, H., Steingrímsdóttir, Þ., Björnsdóttir, A., Guðmundsdóttir, E. Ý. and Kristjánsdóttir, H. (2016). Content of antenatal care: does it prepare women for birth?. Midwifery, 39, 71-77.
 • Higginbottom, G.M.,Morgan, M., Alexsandre, M., Chiu, Y., Forgereon, J., Kocay, D. and Barolia, R. (2015). Immigrant womwn’s experiences of maternity-care services in Canada: a systematic review using a narrative synthesis. Syst Rev. Feb 11;4:13. doi: 10.1186/2046-4053-4-13.PMID: 26187687.
 • Hildingsson, I. and Rådestad, I. (2005). Swedish women's satisfaction with medical and emotional aspects of antenatal care. Journal of advanced nursing; 52(3), 239-249.
 • Islam, M.M. and Gagnon, A. J. (2016). Use of reproductive health care services among urban migrant women in Bangladesh. BMC Women's Health, 16, 15.
 • İşbir, G. ve İnci, F. (2014). Travmatik Doğum ve Hemşirelik Yaklaşımları. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1 (1), 29-40.
 • Kalkan, A. (2022). Sağlık sistemine duyulan güven ile gebelerde doğum öncesi bakım memnuniyeti ve antenatal anksiyete arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Gazi Üniversitesi.
 • Korkmaz, N. ve Demir, F. (2020). Türk uyruklu ve yabancı uyruklu kadınlarda bazı sosyo-demografik özeliklerin fiziksel aktivite düzeylerine etkisi. Spor Eğitim Dergisi; 4(2), 14-22.
 • Lakew, S., Ankala, A. and Jemal, F. (2018). Determinants of client satisfaction to skilled antenatal care services at Southwest of Ethiopia: a cross-sectional facility based survey. BMC pregnancy and childbirth; 18, 1-13.
 • Mucuk, Ö. ve Özkan, H. (2021). Travmatik doğum eylemi ve ebelik bakımı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 30(4), 218-225.
 • Omaç, M., Güneş, G., Karaoğlu, L. ve Pehlivan, E. (2009). Arapgir Devlet Hastanesine başvuran gebelerin DÖB hizmetlerinden yararlanma durumları ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi (Haziran 2004-2005). Fırat Tıp Dergisi;14(2):115-9.
 • Omar, M. A., Schiffman, R. F. ve Bingham, C. R. (2001). Development and testing of the patient expectations and satisfaction with prenatal care instrument. Res Nurs Health. Jun;24(3):218-29. doi: 10.1002/nur.1024. PMID: 11526620.
 • Onyeajam, D. J, Xirasagar, S., Khan, M.M., Hardin, J.W. and Odutolu, O. (2018). Antenatal care satisfaction in a developing country: a cross-sectional study from Nigeria. BMC Public health; 18(1), 1-9.
 • Özalp, S. (2022). Kadınların doğum öncesi bakımdan memnun olma düzeylerinin doğum şekline etkisi. Gaziantep Üniversitesi.
 • Özçoban, F.A., Gelebek, N., Aksoy, Y.E. ve Dilcen, H.Y. (2020). Doğum öncesi bakım memnuniyet ölçeği (DÖBMÖ): Geçerlilik güvenirlik çalışması,
 • Rönnerhag, M., Severinsson, E., Haruna, M. and Berggren, I. (2018). Qualitative study of women's experiences of safe childbirth in maternity care. Nursing & health sciences; 20(3), 331-337.
 • Saftner, M.A., Neerland, C. and Avery, M.D. (2017). Enhancing women's confidence for physiologic birth: maternity care providers’ perspectives. Midwifery; 53, 28-34.
 • Sayıner, F. D. ve Özerdoğan, N. (2009). Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3):143-8.
 • Sevde, A. (2020). Balıkesir il merkezindeki gebe kadınların prenatal bakım alma durumu ve etkileyen faktörler. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 179-188.
 • Şahin, M. (2020). Gebelerde travmatik doğum algısı ve anne bağlanması ilişkisi. Ordu Üniversitesi.
 • Taheri, M., Takian, A., Taghizadeh, Z., Jafari, N. and Sarafraz, N. ( 2018). Creating a positive perception of childbirth experience: systematic review and meta-analysis of prenatal and intrapartum interventions. Reprod Health. May 2;15(1):73. doi: 10.1186/s12978-018-0511-x.PMID: 29720201.
 • Tocchioni, V., Seghieri, C., De, Santis, G. and Nuti, S. (2018). Socio-demographic determinants of women’s satisfaction with prenatal and delivery care services in Italy. International Journal for Quality in Health Care; 30(8), 594-601.
 • Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması (2005). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, ICON-INSTITUT Public Sector Gmbh ve BNB Danışmanlık, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara. 51-88.
 • Yalnız, H., Canan, F., Ekti Genç, R., Kuloğlu, M. M. ve Geçici, Ö. (2017). Travmatik doğum algısı ölçeğinin geliştirilmesi.
 • Yılmaz, B., Sel, İ. ve Şahin, N.H. (2021). Kadınların kişilik özelliklerinin travmatik doğum algısına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi; 14(4), 423-432.
 • Yılmaz, L., Koruk, F. ve Koruk, İ. (2018). Şanlıurfa’da bir devlet hastanesinde doğum yapmış kadınların doğum öncesi bakım hizmetlerini alma durumu, bu hizmetlerin niteliği ve etkileyen faktörler. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 209-218.
 • Yücel, U., Çiçeklioğlu, M., Öcek, Z.A. ve Taner, Ş. (2015). İzmir’in Bornova ilçesinin üç semtinde yaşayan gebelerin doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanma düzeyi. TAF Prev Med Bull; 14(5), 370-377.
Toplam 46 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aysel Bülez 0000-0002-6871-3184

Esra Karataş Okyay 0000-0002-6443-8277

Eda Sever 0000-0002-6015-6897

Aslıhan Bolat 0000-0001-6641-3711

Ayşe Kürklü 0000-0002-8781-5370

Proje Numarası -
Erken Görünüm Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 20 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bülez, A., Karataş Okyay, E., Sever, E., Bolat, A., vd. (2023). GÖÇMEN OLAN VE OLMAYAN KADINLARDA DOĞUM ÖNCESİ BAKIM MEMNUNİYETİNİN TRAVMATİK DOĞUM ALGISINA ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 483-495. https://doi.org/10.33437/ksusbd.1348141

.